JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ihminen pelastuu armosta

Matkaevääksi
12.6.2024 6.00

Juttua muokattu:

11.6. 22:07
2024061122073120240612060000

Jaak­ko Kal­ta­ka­ri

Mi­tään ei saa il­mai­sek­si. Tä­män ar­kie­lä­män to­si­a­si­an voi ko­kea päi­vit­täin. Kaup­po­jen hyl­lyt ovat täyn­nä ta­va­raa, mut­ta il­man ra­haa ei pää­se naut­ti­maan ha­lu­a­mas­taan tuot­tees­ta. Myös ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii usein vai­van­nä­köä, aher­ta­mis­ta ja jopa puur­ta­mis­ta.

Lap­sil­le van­hem­mat ha­lu­a­vat usein te­roit­taa, kuin­ka ah­ke­ruus opis­ke­lus­sa ja työs­sä pal­ki­taan. Ar­kie­lä­män to­del­li­suu­des­sa ei saa­da mi­tään ar­mos­ta.

Ker­toi­han Luo­ja­kin syn­tiin lan­gen­neel­le Aa­da­mil­le, mitä jo­ka­päi­väi­sen lei­vän eteen on ih­mi­sen teh­tä­vä: ”Ot­sa hies­sä si­nun on han­kit­ta­va lei­pä­si, kun­nes tu­let maak­si jäl­leen, sil­lä sii­tä si­nut on otet­tu” (1. Moos. 3:19).

Ih­mi­sen pe­las­tu­mi­ses­sa omat teot ja an­si­ot on ko­ko­naan unoh­det­ta­va. Moni syn­nin­tun­nos­sa ole­va ih­mi­nen ky­syy: ”Mitä mi­nun on teh­tä­vä, et­tä pe­las­tui­sin ja sai­sin ian­kaik­ki­sen elä­män?” He­rän­nyt ih­mi­nen ajat­te­lee jär­jen mu­kaan, et­tä on suo­ri­tet­ta­va hy­viä te­ko­ja, jot­ta Ju­ma­la hy­väk­syi­si hä­net.

Ju­ma­la rak­kau­des­saan tah­too py­säh­dyt­tää he­rän­neen ih­mi­sen. Val­ta­kun­nas­taan Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä omis­ta­maan ar­moa, Jee­suk­sen so­vin­to­työn kaut­ta. Näin ta­pah­tui Efe­son us­ko­vai­sil­le, jot­ka ot­ti­vat vas­taan apos­to­li Paa­va­lin ju­lis­ta­man evan­ke­liu­min. Apos­to­li kir­joit­ti heil­le: ”Ar­mos­ta Ju­ma­la on tei­dät pe­las­ta­nut an­ta­mal­la teil­le us­kon. Pe­las­tus ei ole läh­töi­sin teis­tä, vaan se on Ju­ma­lan lah­ja. Se ei pe­rus­tu ih­mi­sen te­koi­hin, jot­tei ku­kaan voi­si yl­peil­lä.” (Ef. 2:8–9.)

Ju­ma­la kut­suu edel­leen­kin maa­il­mas­sa elä­viä val­ta­kun­taan­sa Py­hän Hen­ken­sä kaut­ta. Kris­tuk­sen pal­ve­li­jat pi­tä­vät esil­lä so­vi­tuk­sen sa­naa. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen va­paut­ta­va vies­ti avaa sa­no­man us­ko­val­le Ju­ma­lan ar­mon Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa.

Ju­ma­lan pe­las­ta­va ar­mo opet­taa kaik­kia us­ko­vai­sia elä­mään Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­ses­ti. ”Se kas­vat­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ten täs­sä maa­il­mas­sa” (Tiit. 2:11–12). Ju­ma­lan ar­mo vai­kut­taa us­ko­vai­sis­sa niin, et­tä ”me odo­tam­me toi­vom­me to­teu­tu­mis­ta, suu­ren Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jam­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen kirk­kau­den il­mes­ty­mis­tä” (Tiit. 2:13).

Us­ko­vai­set saa­vat ru­koil­la, et­tä pe­las­tus on joka päi­vä yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den. Pit­kä us­kon­kil­voi­tus­kaan ei tuo Ju­ma­lan lap­sel­le an­si­oi­ta.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys