JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Jumalan tahdon mukainen elämä

Matkaevääksi
26.6.2024 9.45

Juttua muokattu:

24.6. 08:05
2024062408051820240626094500

Valtteri Saukko

Valtteri Saukko

Ola­vi Val­li­vaa­ra

Paa­va­lin nuo­ri työ­to­ve­ri Ti­mo­teus kas­voi kreik­ka­lai­sen isän ja juu­ta­laisk­ris­ti­tyn äi­din, Eu­ni­ken, ko­dis­sa. Hä­nen iso­äi­tin­sä Loo­is oli myös kris­tit­ty. Ti­mo­teus oli jo nuo­res­ta as­ti op­pi­nut py­hät kir­joi­tuk­set. Ne an­toi­vat hä­nel­le ym­mär­ryk­sen sii­tä, et­tä vain us­ko­mal­la Kris­tuk­seen Jee­suk­seen hän pe­las­tuu. Paa­va­li kiit­ti kyy­ne­lien kera us­ko­vai­sen äi­din ja iso­äi­din vil­pi­tön­tä us­koa ja kas­va­tus­työ­tä. Hän oli var­ma, et­tä sama us­ko oli myös Ti­mo­teuk­ses­sa.

Kris­tit­ty koti oli ny­kyi­sen Tur­kin alu­eel­la Lyst­ran kau­pun­gis­sa. Paa­va­li siu­na­si kät­ten pääl­le pa­ne­mi­sel­la Ti­mo­teuk­sen sa­nan­pal­ve­li­jak­si nuo­res­ta iäs­tä huo­li­mat­ta. Paa­va­li ot­ti Ti­mo­teuk­sen myös mu­kaan­sa lä­he­tys­mat­kal­le, joka suun­tau­tui Kreik­kaan, en­sim­mäi­sen ker­ran Eu­roo­pan puo­lel­le.

Tä­män ajan ko­deis­sa teh­dään sa­maa ar­vo­kas­ta työ­tä, mitä teh­tiin Ti­mo­teuk­sen ko­dis­sa: pu­hu­taan hy­väs­tä Ju­ma­las­ta, ope­te­taan ru­kouk­ses­sa tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan ja am­men­ne­taan evan­ke­liu­mis­ta voi­maa hei­kol­le us­kol­le. Van­hem­mat ha­lu­a­vat vie­dä lap­sia py­hä­kou­luun, raa­mat­tu­luok­kaan ja seu­roi­hin. Niis­sä Ju­ma­lan sa­nan ope­tus on kes­kei­ses­ti esil­lä.

Paa­va­li ke­hot­ti pi­tä­mään kiin­ni py­his­tä kir­joi­tuk­sis­ta, jot­ka oli­vat syn­ty­neet Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. Paa­va­li muis­tut­ti Ti­mo­teus­ta ja mei­tä tä­nä­kin ai­ka­na: “Jo­kai­nen pyhä, Ju­ma­lan Hen­ges­tä syn­ty­nyt kir­joi­tus on hyö­dyl­li­nen ope­tuk­sek­si, nuh­teek­si, ojen­nuk­sek­si ja kas­va­tuk­sek­si Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään” (2. Tim. 3:16). Ei­kö ole hyvä, et­tä mei­tä Ju­ma­lan sa­nal­la nuh­del­laan, kun olem­me jou­tu­neet syn­tiin, ja ojen­ne­taan, kun meil­lä on vää­rä ym­mär­rys ja eläm­me vas­toin Ju­ma­lan sa­naa? Ju­ma­lan sana kas­vat­taa elä­mään Ju­ma­lan lap­si­na hä­nen hy­vän tah­ton­sa mu­kaan.

Jee­sus it­se opet­ti: “Se, joka te­kee pa­haa, kaih­taa va­loa; hän ei tule va­loon, et­tei­vät hä­nen te­kon­sa pal­jas­tui­si. Mut­ta se, joka nou­dat­taa to­tuut­ta, tu­lee va­loon, jot­ta kä­vi­si il­mi, et­tä hä­nen te­kon­sa ovat läh­töi­sin Ju­ma­las­ta.” (Joh. 3:20–21.) Kun ih­mi­nen saa Ju­ma­lal­ta voi­man us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, Ju­ma­la pyyh­kii hä­nen pa­hat te­kon­sa pois, kos­ka hä­nen Poi­kan­sa on ne so­vit­ta­nut.

Py­hän Raa­ma­tun pää­si­säl­tö on sa­no­ma Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta ja pe­las­tuk­ses­ta, jon­ka hän on val­mis­ta­nut: “Tämä on kir­joi­tet­tu sik­si, et­tä te, kun us­kot­te Jee­suk­sen ole­van Kris­tus, Ju­ma­lan Poi­ka ja et­tä teil­lä, kun us­kot­te, oli­si elä­mä hä­nen ni­men­sä täh­den.” (Joh. 20:31)

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys