JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Rakkaus on kärsivällinen

Matkaevääksi15.2.2023 5.40

”Mil­loin­ka­han se tuo las­ten ka­hi­noin­ti lop­puu?” Tä­hän ta­paan ky­syin erääl­tä ko­ke­neel­ta isäl­tä noin nel­jä­kym­men­tä vuot­ta sit­ten en­sim­mäis­ten las­tem­me ol­les­sa pie­niä. Mie­les­tä­ni las­ten oli­si tul­lut jo ym­mär­tää käyt­täy­tyä nä­tis­ti. ”No, ei nuo mei­dän po­jat nyt enää ih­meem­min nu­jua”. Suun­nil­leen näin ys­tä­vä kak­si­kymp­pi­sis­tä po­jis­taan tuol­loin to­te­si. Niin vain meil­lä­kin on käy­nyt. Hy­vin su­ju­vas­ti lap­sem­me vii­me jou­lu­na jou­lu­vie­rai­nam­me toi­mi­vat. Oli­vat­pa vie­lä odot­ta­neet tois­ten­sa ta­paa­mis­ta.

Marielle Raappana

Marielle Raappana

”Kylväkää oikeudenmukaisuutta”

Matkaevääksi8.2.2023 6.00

”Nau­ru tart­tuu”, sa­no­taan. Yh­des­sä iloit­se­mi­nen pal­kit­see kaik­kia osa­puo­lia. Ai­van kuin am­men­net­tai­siin yh­tei­ses­tä hy­vää sa­man kul­hon ym­pä­ril­lä ja ol­tai­siin yh­tä per­het­tä. Kul­hon ym­pä­ril­tä on hyvä löy­tyä myös kuun­te­li­ja, haas­ta­ja, joh­ta­ja, roh­kai­si­ja, kor­jaa­jaa ja eh­kä jar­rut­ta­ja.

Minna Impola

Minna Impola

Jumalan salatut kasvot

Matkaevääksi1.2.2023 10.00

Sil­mie­si eteen ovat var­maan jos­kus il­maan­tu­neet iloi­sen lap­sen kas­vot. Her­kät sil­mät ovat vies­tit­tä­neet lap­sen rie­mua, mut­ta nuo sa­mat sil­mät ovat voi­neet toi­se­na het­ke­nä ol­la täyn­nä huol­ta ja mur­het­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Uskon vuoksi voi joutua kokemaan vaivaa

Matkaevääksi25.1.2023 9.35

Olet­ko miet­ti­nyt kos­kaan, mik­si on hyvä käy­dä seu­rois­sa tai osal­lis­tua Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön? Jos­kus tun­tuu sil­tä, et­tei jak­sa osal­lis­tua. Oli­si hel­pom­pi jää­dä ko­tiin. Oma ko­ke­muk­se­ni on, et­tä osal­lis­tu­mi­sen vai­va unoh­tuu, kun pää­see yh­tei­seen ko­koon­tu­mi­seen. Jos­kus en­nen rip­pi­kou­lu­lei­riä on tun­tu­nut, et­tä mik­si tuli lu­vat­tua läh­teä lei­rin pi­toon. Joka ker­ta on kui­ten­kin jää­nyt kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä tuli läh­det­tyä.

Pixabay

Pixabay

Herra ohjaa oikealle tielle

Matkaevääksi18.1.2023 5.05

Kun ai­ka­naan te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja­na aloi­tin pu­hu­jan teh­tä­väs­sä, oli­vat ko­ti­seu­rat usein eri alu­eil­la. Sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­väs­sä ko­ti­seu­rat ovat mi­nus­ta ai­na ol­leet mu­ka­vim­pia. Sii­nä ko­ti­sii­o­ni saa mer­ki­tyk­sen, kun seu­ra­vie­raat ovat ter­ve­tul­lei­ta toi­sen ko­tiin.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Daavidin suku on yhä maan päällä

Matkaevääksi4.1.2023 9.40

Muis­tat­ko esi­van­hem­pie­si ni­miä? On­ko su­vus­sa­si ol­lut joku ni­mel­tään laa­jal­ti tun­net­tu tai sel­lai­ses­sa ajal­li­ses­sa teh­tä­väs­sä toi­mi­nut hen­ki­lö, jon­ka nimi on py­sy­nyt usei­den muis­tois­sa? It­se muis­tan ni­mel­tä iso­van­hem­pa­ni ja joi­tain hei­dän van­hem­pi­aan. Li­säk­si olen kuul­lut, et­tä su­vus­sa­ni on jos­kus ai­koi­naan ol­lut so­ti­lai­ta ja jopa aa­te­li­sia.

A.-L.S.

A.-L.S.

Jumalan lapsi loistaa Kristuksen kirkkautta

Matkaevääksi21.12.2022 10.00

Syk­syn pi­meim­pä­nä ai­ka­na juu­ri en­nen lu­men tu­loa mie­lee­ni nou­see usein muis­tot omal­ta va­rus­mie­sa­jal­ta: läm­pi­mät muis­tot us­ko­vai­sis­ta va­rus­mies­to­ve­reis­ta, joi­den kans­sa saim­me pal­ve­lus­tam­me suo­rit­taa. Oli tur­val­lis­ta, kun oli saat­to­mie­hiä lä­hel­lä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Toivo on elämämme ankkuri

Matkaevääksi14.12.2022 10.00

Näin jou­lun ai­kaan lap­set esit­tä­vät lah­ja­toi­vei­ta. Saam­me ja lä­he­täm­me jou­lu­kort­te­ja ja toi­vo­tam­me hy­vää jou­lua.

Jumala lupaa omilleen rauhan

Matkaevääksi7.12.2022 6.55

”Kyl­lä ky­syin, jo kol­man­nen ker­ran, et­kä kuul­lut”, vai­mo­ni vas­ta­si hiu­kan jo tur­hau­tu­neen oloi­ses­ti.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Maailmassa ei tapahdu mitään Jumalan sallimatta

Matkaevääksi30.11.2022 5.05

It­se­näi­syys­päi­vän kyn­nyk­sel­lä saat­taa mie­leen hii­piä pel­ko maa­il­mas­sa val­lit­se­van epä­va­kaan ti­lan­teen vuok­si. Saam­me­ko naut­tia rak­kaas­sa isän­maas­sam­me edel­leen pit­kään jat­ku­nut­ta rau­han ai­kaa?

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
30.5.2023

Pietari puhui: ”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.” Ap. t. 2:38

Viikon kysymys