JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jeesus tulee kunniassaan

Sana sunnuntaiksi
4.12.2022 5.05

Juttua muokattu:

28.11. 09:09
2022112809094320221204050500

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Pau­li Ki­vi­o­ja

Päi­vän evan­ke­liu­mi si­säl­tää kak­si ly­hyt­tä ver­taus­ta, joi­ta nii­den eri luon­teis­ta huo­li­mat­ta yh­dis­tää Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tus us­kos­sa ja ope­tus hä­nen tu­lon­sa ajan ar­vaa­mat­to­muu­des­ta.

En­sim­mäi­nen ver­taus on luon­teel­taan iloi­nen ja liit­tyy mui­hin Jee­suk­sen hää­ver­tauk­siin, mut­ta poik­ke­aa niis­tä si­ten, et­tä ta­lon isän­tä oli pa­laa­mas­sa häis­tä ko­tiin­sa. Hä­nen pal­ve­li­jan­sa oli­vat val­miit ot­ta­maan hä­net vas­taan minä het­ke­nä hy­vän­sä. Vaat­tei­den vyöt­tä­mi­nen ja lamp­pu­jen pa­la­mi­nen ker­toi­vat juu­ri täs­tä val­miu­des­ta. Pit­kä pääl­lys­vaa­te si­dot­tiin vyön al­le mat­kaan läh­det­tä­es­sä ja, ku­ten täs­sä ta­pauk­ses­sa, töi­hin ryh­dyt­tä­es­sä. Öl­jy­lam­puil­la va­lais­tiin isän­nän vas­taa­not­toa. Vyöt­tä­mi­ses­tä ja lamp­pu­jen pa­la­mi­ses­ta pu­hu­taan muis­sa­kin Jee­suk­sen lo­pun ajan ver­tauk­sis­sa.

Poik­keuk­sel­lis­ta ja kuu­li­joi­ta hät­käh­dyt­tä­vää ver­tauk­ses­sa on se, et­tä isän­tä ei ota­kaan pal­ve­lus­ta vas­taan val­vo­vil­ta pal­ve­li­joil­ta, vaan ni­mit­tää hei­tä au­tu­aik­si ja ryh­tyy it­se pal­ve­le­maan hei­tä. Tämä pal­kit­se­mi­nen liit­tyy Jee­suk­sen tu­le­mi­seen, jol­loin us­kos­sa hän­tä odot­ta­vat pal­ki­taan ian­kaik­ki­sel­la elä­mäl­lä tai­vaas­sa. Kui­ten­kin jo täs­sä elä­mäs­sä Jee­sus pal­ve­lee sa­nal­laan ja sak­ra­men­teil­laan, mi­hin viit­taa myös sana ju­ma­lan­pal­ve­lus.

Her­ran päi­vä tu­lee kuin va­ras

Toi­nen ver­taus on luon­teel­taan jopa pe­lot­ta­van tun­tui­nen. Jee­sus ver­taa tu­lo­an­sa var­kaan tu­loon. Ku­ka­pa toi­voi­si va­ras­ta ta­loon­sa va­ras­ta­maan ja sär­ke­mään paik­ko­ja? Täs­sä­kin pää­pai­no on Jee­suk­sen tu­lon en­nal­ta-ar­vaa­mat­to­muu­des­sa.

Eh­kä juu­ri jäl­kim­mäi­sen ver­tauk­sen vuok­si Pie­ta­ri ky­syi Jee­suk­sel­ta: ”Her­ra, tar­koi­tat­ko näil­lä ver­tauk­sil­la kaik­kia vai ai­no­as­taan mei­tä?”

Ai­hees­ta pu­hu­taan myös muu­al­la Raa­ma­tus­sa. Paa­va­li kir­joit­ti tes­sa­lo­ni­ka­lai­sil­le: ”Ai­ka­mää­ris­tä teil­le ei tar­vit­se kir­joit­taa, vel­jet, sil­lä te tie­dät­te it­se ai­van hy­vin, et­tä Her­ran päi­vä tu­lee kuin va­ras yöl­lä. Juu­ri kun ih­mi­set sa­no­vat: ‘Kaik­ki on hy­vin, ei mi­tään hä­tää’, tuho koh­taa hei­dät äk­ki­ar­vaa­mat­ta niin kuin syn­ny­tys­pol­tot ras­kaa­na ole­van nai­sen, ei­vät­kä he pää­se pa­koon.” (1. Tess. 5:1– 3.)

Ei ole syy­tä pel­koon

Paa­va­li kui­ten­kin osoit­taa sa­mal­la, et­tä us­ko­vien ei tar­vit­se pe­lä­tä tuo­ta päi­vää kuin va­ras­ta: ”Mut­ta te, ys­tä­vät, et­te elä pi­mey­des­sä, ei­kä tuo päi­vä pää­se yl­lät­tä­mään tei­tä kuin va­ras. Te kaik­ki olet­te va­lon ja päi­vän lap­sia. Me em­me kuu­lu yöl­le em­me­kä pi­mey­del­le – – mei­dän, jot­ka kuu­lum­me päi­väl­le, on py­syt­tä­vä rait­tii­na: mei­dän on pu­keu­dut­ta­va us­kon ja rak­kau­den haar­nis­kaan ja otet­ta­va ky­pä­räk­sem­me pe­las­tuk­sen toi­vo.” (1. Tess. 5:4, 5, 8.)

Myös Jee­sus to­te­si: ”Älä pel­kää, pie­ni lau­ma­ni. Tei­dän isän­ne on päät­tä­nyt an­taa teil­le val­ta­kun­nan” (Luuk. 12:32.) Il­man pel­koa, us­kos­sa luot­ta­vai­sin mie­lin, saa odot­taa Jee­suk­sen tu­loa ja myös jou­lua, kris­ti­kun­nan suur­ta juh­laa.

Evan­ke­liu­mi: Luuk. 21:25–33

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noi: ”Au­rin­gos­sa, kuus­sa ja täh­dis­sä nä­kyy merk­ke­jä. Me­ren aal­lot pau­haa­vat jy­lis­ten, ja maan pääl­lä ovat kan­sat ah­dis­tuk­sen ja epä­toi­von val­las­sa. Kaik­ki la­maan­tu­vat pe­los­ta odot­ta­es­saan sitä, mikä on koh­taa­va ih­mis­kun­taa, sil­lä tai­vai­den voi­mat järk­ky­vät. Sil­loin näh­dään Ih­mi­sen Po­jan tu­le­van pil­ven pääl­lä suu­res­sa voi­mas­saan ja kirk­kau­des­saan. Kun nuo ta­pah­tu­mat al­ka­vat, nos­ta­kaa roh­ke­as­ti pään­ne pys­tyyn, sil­lä tei­dän va­pau­tuk­sen­ne on lä­hel­lä.”

Hän esit­ti heil­le myös ver­tauk­sen: ”Kat­so­kaa vii­ku­na­puu­ta, tai mitä puu­ta ta­han­sa. Kun nä­et­te sen puh­ke­a­van leh­teen, te tie­dät­te il­man muu­ta, et­tä kesä on jo lä­hel­lä. Sa­mal­la ta­voin te näh­des­sän­ne tä­män ta­pah­tu­van tie­dät­te, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hel­lä. To­ti­ses­ti: tämä su­ku­pol­vi ei ka­toa en­nen kuin kaik­ki tämä ta­pah­tuu. Tai­vas ja maa ka­to­a­vat, mut­ta mi­nun sa­na­ni ei­vät ka­toa.”

Bib­lia: Ja mer­kit pi­tää ole­man au­rin­gos­sa ja kuus­sa ja täh­dis­sä, ja maas­sa kan­sal­la ah­dis­tus epäi­lyk­sen täh­den. Ja meri ja aal­lot pi­tää pau­haa­man. Ja ih­mi­set maas­sa pi­tää nään­ty­män pel­von ja odot­ta­mi­sen täh­den nii­tä, mit­kä maan pii­rin pääl­le tu­le­vat; sil­lä tai­vaan voi­mat pi­tää lii­ku­tet­ta­man. Ja sil­loin hei­dän pi­tää nä­ke­män Ih­mi­sen Po­jan tu­le­van pil­vis­sä suu­rel­la voi­mal­la ja kun­ni­al­la. Mut­ta kuin nä­mät ru­pee­vat ta­pah­tu­maan, niin kat­so­kaat, ja nos­ta­kaat pään­ne ylös; sil­lä tei­dän lu­nas­tuk­sen­ne sil­loin lä­hes­tyy. Ja hän sa­noi heil­le ver­tauk­sen: kat­so­kaat fi­ku­na­puu­ta ja kaik­kia pui­ta. Kuin ne jo puh­kee­vat, niin te nä­et­te ja it­se teis­tän­ne ym­mär­rät­te, et­tä suvi on jo läs­nä. Niin myös te, kuin te nä­et­te nä­mät ta­pah­tu­van, tie­tä­käät, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on läs­nä. To­ti­ses­ti minä sa­non teil­le: ei tä­män su­ku­kun­nan pidä suin­kaan huk­ku­man, sii­he­nas­ti kuin nä­mät kaik­ki ta­pah­tu­vat. Tai­vas ja maa on huk­ku­va, vaan mi­nun sa­na­ni ei pidä ikä­nä huk­kaan­tu­man.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys