JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sana kutsuu ihmistä Jumalan valtakuntaan

Sana sunnuntaiksi
25.12.2022 7.00

Juttua muokattu:

20.12. 10:08
2022122010083720221225070000

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Kal­le Pel­to­kan­gas

Ju­ma­lan poi­ka, Jee­sus, syn­tyi ih­mi­sek­si, jot­ta ih­mi­set voi­vat pääs­tä maa­il­man pi­mey­des­tä Ju­ma­lan lap­sek­si ja pe­las­tua.

Jou­lu­päi­vän kir­kol­li­se­na ai­hee­na on Jee­suk­sen Kris­tuk­sen, Ju­ma­lan sa­nan, ih­mi­sek­si eli li­hak­si tu­le­mi­nen. Päi­vän psal­min an­ti­fo­ni ju­lis­taa: ”Maan ää­ret­kin sai­vat tie­tää, et­tä Ju­ma­lam­me pe­las­ti mei­dät” (Ps. 98:3).

Sa­nan ih­mi­sek­si tu­le­mi­ses­sa, Jee­suk­sen syn­ty­mäs­sä, on ky­sy­mys Ju­ma­lan pe­las­tus­työs­tä ja -suun­ni­tel­mas­ta. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä (Joh. 1:1–14) Jo­han­nes viit­taa Raa­ma­tun al­kuun, luo­mis­ker­to­muk­seen, aloit­ta­mal­la evan­ke­liu­mi­kir­jan­sa sa­nal­la ”alus­sa”.

En­sim­mäi­nen Moo­sek­sen kir­ja al­kaa sa­noil­la: ”Alus­sa Ju­ma­la loi tai­vaan ja maan. Maa oli au­tio ja tyh­jä, pi­meys peit­ti sy­vyy­det, ja Ju­ma­lan hen­ki liik­kui vet­ten yl­lä.” (1. Moos. 1:1–2.) Jo­han­nes kir­joit­taa, et­tä kaik­ki syn­tyi Sa­nan voi­mal­la (Joh. 1:3). Kun Ju­ma­la sa­noi: ”Tul­koon valo”, valo tuli (1. Moos. 1:3).

Eläm­me Ju­ma­lan maa­il­mas­sa, jon­ka kes­kel­lä vai­kut­taa hä­nen Poi­kan­sa valo. Tuo Sa­nan valo kut­suu yhä tä­nään­kin maa­il­man pi­mey­des­tä Ju­ma­lan rak­kau­den val­ta­kun­taan, Kris­tuk­sen omien yh­tey­teen.

Jee­sus to­teut­ti Isän tah­don

Myö­hem­min Jo­han­nes kir­joit­taa Jee­suk­sen jää­hy­väis­ru­kouk­ses­ta tuo­den esiin Jee­suk­sen sa­nat, jos­sa hän to­te­aa saat­ta­neen­sa pää­tök­seen Isän­sä hä­nel­le an­ta­man työn ja pyy­tää, et­tä Isä ot­tai­si hä­net luok­seen ja an­tai­si hä­nel­le ta­kai­sin kirk­kau­den, joka hä­nel­lä oli ol­les­saan Isän­sä luo­na en­nen maa­il­man syn­tyä. Jee­sus to­te­si: ”He ovat ot­ta­neet omak­seen si­nun sa­na­si.” (Joh. 17:4–6.)

Jee­sus luo­pui tai­vaal­li­ses­ta, ju­ma­lal­li­ses­ta kirk­kau­des­taan ot­ta­es­saan ih­mi­sen muo­don. Hä­net syn­nyt­ti nuo­ri neit­syt Ma­ria, Joo­se­fin kih­lat­tu. En­ke­li oli il­moit­ta­nut heil­le, et­tä lap­si, joka syn­tyy, on läh­töi­sin Py­häs­tä Hen­ges­tä.

Us­ko­vat nä­ki­vät Ju­ma­lan kirk­kau­den

Jo­han­nes ker­too, et­tä ne, jot­ka us­koi­vat, sai­vat kat­sel­la Jee­suk­sen kirk­kaut­ta, jon­ka Isä oli hä­nel­le an­ta­nut. Heil­le, jot­ka ot­ti­vat us­kol­la ar­mon sa­nan vas­taan, kir­kas­tui Ju­ma­lan ää­re­tön rak­kaus syn­tiin­lan­gen­nut­ta ih­mis­su­kua koh­taan.

Jee­sus­ta ei pi­meys saa­nut val­taan mis­sään vai­hees­sa hä­nen ih­mi­se­lä­män­sä ai­ka­na. Jo­han­nes Kas­ta­ja­kin to­dis­ti täs­tä va­los­ta ja osoit­ti Jee­sus­ta: ”Kat­so­kaa: Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka ot­taa pois maa­il­man syn­nin! Hän on se, jos­ta sa­noin ’Mi­nun jäl­kee­ni tu­le­va kul­kee edel­lä­ni, sil­lä hän on ol­lut en­nen mi­nua.’ – – Minä olen sen näh­nyt ja to­dis­tan, et­tä tämä mies on Ju­ma­lan Poi­ka.” (Joh. 1:29–34.)

Ju­ma­la lä­het­tää evan­ke­liu­min

Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa ei ot­ta­nut Jee­sus­ta vas­taan. Jo­han­nes Kas­ta­ja­kin jou­tui ko­ke­maan mart­tyy­ri­kuo­le­man nuh­del­tu­aan He­ro­des­ta syn­nis­tä.

Jou­lu­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan lap­sek­si pää­see us­kon kaut­ta. Niil­le, joil­le Ju­ma­lan lä­het­tä­mä evan­ke­liu­mi kel­paa, an­ne­taan Ju­ma­lan lap­si -oi­keus: ”Kaik­ki, joi­ta Ju­ma­lan Hen­ki joh­taa, ovat Ju­ma­lan lap­sia. Te – – olet­te saa­neet Hen­gen, joka an­taa meil­le lap­sen oi­keu­den.” Ju­ma­lan lap­set kär­si­vät yh­des­sä Kris­tuk­sen kans­sa, mut­ta pää­se­vät Paa­va­lin mu­kaan ker­ran osal­li­sik­si myös sa­mas­ta kirk­kau­des­ta kuin Kris­tus. (Room. 8:14–17.)

Evan­ke­liu­mi: Joh. 1:1–14

Raa­mat­tu 1992: Alus­sa oli Sana. Sana oli Ju­ma­lan luo­na, ja Sana oli Ju­ma­la. Jo alus­sa Sana oli Ju­ma­lan luo­na. Kaik­ki syn­tyi Sa­nan voi­mal­la. Mi­kään, mikä on syn­ty­nyt, ei ole syn­ty­nyt il­man hän­tä. Hä­nes­sä oli elä­mä, ja elä­mä oli ih­mis­ten valo. Valo lois­taa pi­mey­des­sä, pi­meys ei ole saa­nut sitä val­taan­sa. Tuli mies, Ju­ma­lan lä­het­tä­mä, hä­nen ni­men­sä oli Jo­han­nes. Hän tuli to­dis­ta­jak­si, to­dis­ta­maan va­los­ta, jot­ta kaik­ki us­koi­si­vat sii­hen. Ei hän it­se ol­lut tuo valo, mut­ta va­lon to­dis­ta­ja hän oli. To­del­li­nen valo, joka va­lai­see jo­kai­sen ih­mi­sen, oli tu­los­sa maa­il­maan. Maa­il­mas­sa hän oli, ja hä­nen kaut­taan maa­il­ma oli saa­nut syn­tyn­sä, mut­ta se ei tun­te­nut hän­tä. Hän tuli omaan maa­il­maan­sa, mut­ta hä­nen oman­sa ei­vät ot­ta­neet hän­tä vas­taan. Mut­ta kai­kil­le, jot­ka ot­ti­vat hä­net vas­taan, hän an­toi oi­keu­den tul­la Ju­ma­lan lap­sik­si, kai­kil­le, jot­ka us­ko­vat hä­neen. He ei­vät ole syn­ty­neet ve­res­tä, ei­vät ruu­miin ha­lus­ta, ei­vät mie­hen tah­dos­ta, vaan Ju­ma­las­ta. Sana tuli li­hak­si ja asui mei­dän kes­kel­läm­me. Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Hän oli täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta.

Bib­lia: Alus­sa oli sana, ja se Sana oli Ju­ma­lan ty­kö­nä, ja Ju­ma­la oli se Sana. Tämä oli alus­sa Ju­ma­lan ty­kö­nä. Kaik­ki ovat sen kaut­ta teh­dyt, ja il­man sitä ei ole mi­tään teh­ty, joka teh­ty on. Hä­nes­sä oli elä­mä, ja elä­mä oli ih­mis­ten val­keus, ja val­keus pais­taa pi­mey­des­sä, jota ei pi­meys kä­sit­tä­nyt. Yk­si mies oli lä­he­tet­ty Ju­ma­lal­ta, jon­ka nimi oli Jo­han­nes: Se tuli val­keu­des­ta to­dis­ta­maan, et­tä kaik­ki us­koi­si­vat hä­nen kaut­tan­sa. Ei hän ol­lut val­keus, mut­ta hän oli lä­he­tet­ty val­keu­des­ta to­dis­ta­maan. Se oli to­ti­nen val­keus, joka va­lis­taa kaik­ki ih­mi­set, jot­ka maa­il­maan tu­le­vat; Se oli maa­il­mas­sa, ja maa­il­ma oli hä­nen kaut­tan­sa teh­ty, ja ei maa­il­ma hän­tä tun­te­nut. Hän tuli omil­len­sa, ja ei hä­nen oman­sa hän­tä ot­ta­neet vas­taan, Mut­ta niil­le, jot­ka hä­nen ot­ti­vat vas­taan, an­toi hän voi­man Ju­ma­lan lap­sik­si tul­la, jot­ka us­ko­vat hä­nen ni­men­sä pääl­le, jot­ka ei ve­res­tä ei­kä li­han tah­dos­ta ei myös mie­hen tah­dos­ta, mut­ta Ju­ma­las­ta syn­ty­neet ovat. Ja Sana tuli li­hak­si ja asui mei­dän se­as­sam­me, (ja me näim­me hä­nen kun­ni­an­sa niin­kuin ai­no­an Po­jan kun­ni­an Isäs­tä,) täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys