JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Pyhä Henki auttaa kertomaan uskosta

Sana sunnuntaiksi
27.12.2022 10.45

Juttua muokattu:

27.12. 10:43
2022122710430720221227104500

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Jan­ne Iso­maa

Pyhä Hen­ki neu­voo us­ko­vai­sia vai­keis­sa ti­lan­teis­sa, ku­ten an­toi Ste­fa­nuk­sel­le­kin oi­kei­ta sa­no­ja hä­nen ol­les­saan van­git­si­joi­den­sa edes­sä.

Ta­pa­nin­päi­vä saa ni­men­sä Ste­fa­nuk­ses­ta, jon­ka suo­men­kie­li­nen vas­ti­ne on Ta­pa­ni. Ste­fa­nus­ta on pi­det­ty Uu­den Lii­ton en­sim­mäi­se­nä mart­tyy­ri­nä. Apos­to­lien te­ko­jen mu­kaan Ste­fa­nus oli yk­si seit­se­mäs­tä mie­hes­tä, jot­ka oli va­lit­tu avus­ta­maan kris­tit­ty­jä (Ap. t. 6). Hän ”oli täyn­nä ar­moa ja voi­maa, ja hän teki suu­ria ih­mei­tä ja tun­nus­te­ko­ja kan­san kes­kuu­des­sa” (Ap. t. 6:8).

Hen­gen voi­mal­la Ste­fa­nus pu­hui vii­saas­ti. Täs­tä syys­tä hä­nen vas­tus­ta­jan­sa vär­vä­si­vät vää­riä to­dis­ta­jia, jot­ka ker­toi­vat: ”Tämä mies pu­huu lak­kaa­mat­ta tätä py­hää paik­kaa ja la­kia vas­taan. Me olem­me kuul­leet hä­nen sa­no­van, et­tä Jee­sus, se Na­sa­re­ti­lai­nen, ha­jot­taa tä­män pai­kan ja muut­taa sää­dök­set, jot­ka Moo­ses on meil­le an­ta­nut.” (Ap. t. 6:13–14.)

Ste­fa­nus­ta syy­tet­tiin val­heel­li­ses­ti

Jee­sus pu­hui ope­tus­lap­sil­leen: ”Au­tu­ai­ta olet­te te, kun tei­tä mi­nun täh­te­ni her­ja­taan ja vai­no­taan ja kun teis­tä val­heel­li­ses­ti pu­hu­taan kaik­kea pa­haa” (Matt. 5:11).

Ste­fa­nus­ta­kin syy­tet­tiin vää­rin pe­rus­tein. Hän kui­ten­kin suh­tau­tui an­teek­si­an­ta­val­la mie­lel­lä syyt­tä­jiin­sä. Suu­ren neu­vos­ton edes­sä Ste­fa­nus kär­si­väl­li­ses­ti se­lit­ti, mi­ten hän us­koo. Hän piti pit­kän pu­heen, jos­sa hän ker­toi sen­kin, mi­ten hä­nen kuu­lus­te­li­joi­den­sa esi-isät oli­vat sur­man­neet pro­feet­to­ja ja tap­pa­neet Jee­suk­sen­kin (Ap. t. 7).

Pyhä Hen­ki an­toi Ste­fa­nuk­sel­le oi­kei­ta sa­no­ja van­git­si­joi­den­sa edes­sä. Näin to­teu­tui evan­ke­liu­mi­teks­tin lu­paus: ”Kun tei­tä kul­je­te­taan sy­na­go­giin ja vi­ra­no­mais­ten ja esi­val­lan eteen, äl­kää ol­ko huo­lis­san­ne sii­tä, mitä pu­hut­te ja mi­ten puo­lus­tat­te it­se­än­ne. Kun se het­ki tu­lee, Pyhä Hen­ki neu­voo, mitä tei­dän on sa­not­ta­va.”

On tär­ke­ää, et­tä tut­kim­me Raa­mat­tua, jot­ta Pyhä Hen­ki voi an­taa meil­le­kin sa­no­ja, jot­ka poh­jau­tu­vat Ju­ma­lan sa­naan. Ei ole oi­kein mu­kau­tua vää­rään ope­tuk­seen.

Ju­ma­lal­ta saa ru­koil­la voi­maa us­kon tun­nus­ta­mi­seen vai­keis­sa­kin ti­lan­teis­sa. Evan­ke­liu­mi­teks­ti opet­taa, ”et­tä joka tun­nus­tau­tuu mi­nun omak­se­ni ih­mis­ten edes­sä, sen on ih­mi­sen Poi­ka tun­nus­ta­va omak­seen Ju­ma­lan en­ke­lien edes­sä”.

Pyhä Hen­gen vas­tus­ta­mi­ses­ta va­roi­te­taan

Ste­fa­nus sa­noi puo­lus­tus­pu­hees­saan: ”Ai­na te olet­te vas­tus­ta­mas­sa Py­hää Hen­keä – niin kuin isän­ne, niin myös te!” (Ap. t. 7:51). Evan­ke­liu­mi­teks­ti va­roit­taa her­jaa­mas­ta Py­hää Hen­keä.

Py­hän Hen­gen her­jaa­jia oli Jee­suk­sen­kin ai­ka­na. Juu­ta­lai­set syyt­ti­vät Ju­ma­lan Poi­kaa ko­vin sa­noin: ”Sinä olet sa­ma­ri­a­lai­nen, ja si­nus­sa on paha hen­ki. Ei­kö asia ole­kin niin? Jee­sus vas­ta­si: ”Ei mi­nus­sa ole pa­haa hen­keä. Minä kun­ni­oi­tan Isää­ni, mut­ta te hä­päi­set­te mi­nua.” (Joh. 8:48–49.)

Ih­mi­nen, jol­ta puut­tuu syn­nin­tun­to, saat­taa pil­ka­ta ja vas­tus­taa Ju­ma­lan Py­hän Hen­gen työ­tä. Ih­mi­nen, joka ei sy­dä­mes­sään tun­ne teh­neen­sä syn­tiä, ei koe tar­vet­ta us­koa nii­tä an­teek­si­kaan. Voi ol­la myös niin, et­tä ih­mi­nen, jol­ta puut­tuu sy­dä­mes­tä Ju­ma­lan rau­ha, pilk­kaa nii­tä, joi­den sy­dä­mes­sä on Pyhä Hen­ki.

On tär­ke­ää, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan pal­ve­li­jat ju­lis­ta­vat sel­ke­äs­ti Ju­ma­lan sa­naa, jot­ta Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki sai­si he­rät­tää ih­mi­ses­sä syn­nin­tun­non. Jo­kai­sel­le syn­te­jään ka­tu­val­le ju­lis­te­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta syn­nit an­teek­si.

Evan­ke­liu­mi­teks­ti Luuk. 12:8–12

Raa­mat­tu 1992: ”Minä sa­non teil­le: Joka tun­nus­tau­tuu mi­nun omak­se­ni ih­mis­ten edes­sä, sen on Ih­mi­sen Poi­ka tun­nus­ta­va omak­seen Ju­ma­lan en­ke­lien edes­sä. Mut­ta joka ih­mis­ten edes­sä kiel­tää mi­nut, se tul­laan kiel­tä­mään Ju­ma­lan en­ke­lien edes­sä. Ja jo­kai­sel­le, joka sa­noo jo­ta­kin Ih­mi­sen Poi­kaa vas­taan, an­ne­taan an­teek­si, mut­ta sil­le, joka her­jaa Py­hää Hen­keä, ei an­teek­si an­ne­ta. ”Kun tei­tä kul­je­te­taan sy­na­go­giin ja vi­ra­no­mais­ten ja esi­val­lan eteen, äl­kää ol­ko huo­lis­san­ne sii­tä, mitä pu­hut­te ja mi­ten puo­lus­tat­te it­se­än­ne. Kun se het­ki tu­lee, Pyhä Hen­ki neu­voo, mitä tei­dän on sa­not­ta­va.”

Bib­lia: Mut­ta minä sa­non teil­le: jo­kai­nen joka mi­nun tun­nus­taa ih­mis­ten edes­sä, sen myös Ih­mi­sen Poi­ka on tun­nus­ta­va Ju­ma­lan en­ke­lien edes­sä: Mut­ta joka mi­nun kiel­tää ih­mis­ten edes­sä, se pi­tää kiel­let­tä­män Ju­ma­lan en­ke­lien edes­sä. Ja joka pu­huu sa­nan Ih­mi­sen Poi­kaa vas­taan, se hä­nel­le an­teek­si an­ne­taan; mut­ta joka Py­hää Hen­keä pilk­kaa, ei sitä an­teek­si an­ne­ta. Kuin he tei­tä ve­tä­vät sy­na­go­giin, esi­val­lan ja val­ta­mies­ten eteen, niin äl­käät mu­reh­ti­ko, kuin­ka taik­ka mitä tei­dän edes­tän­ne vas­taa­man pi­tää, eli mitä tei­dän pi­tää sa­no­man. Sil­lä Pyhä Hen­ki opet­taa tei­tä sil­lä het­kel­lä, mitä tei­dän tu­lee sa­noa.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys