JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesus sai osakseen halveksuntaa

Sana sunnuntaiksi13.8.2023 6.05

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Jee­sus osal­lis­tui ta­pan­sa mu­kaan ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen, täl­lä ker­taa ko­ti­kau­pun­gis­saan Na­sa­re­tis­sa. Hän toi­mi siel­lä teks­tin­lu­ki­ja­na ja pu­hu­ja­na tul­ki­ten lu­ke­man­sa Van­han tes­ta­men­tin koh­dan täyt­ty­neek­si. Hän oli saa­nut jo mai­net­ta ju­lis­tuk­ses­taan ja te­ke­mis­tään pa­ran­ta­mi­sih­meis­tä Ka­per­nau­mis­sa, jon­ne hän oli muut­ta­nut asu­maan. Na­sa­re­ti­lai­set­kin odot­ti­vat nä­ke­vän­sä jon­kin ih­meen.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Valvokaa ja toimikaa

Sana sunnuntaiksi6.8.2023 6.00

Ju­ma­la on an­ta­nut jo­kai­sel­le juu­ri so­pi­vat lah­jat ja riit­tä­vän vii­sau­den käyt­tää nii­tä oman us­kon ja seu­ra­kun­nan ra­ken­nuk­sek­si.

Kaksi tietä ja kaksi porttia

Sana sunnuntaiksi30.7.2023 6.00

Jee­sus pu­hui kah­des­ta por­tis­ta. Hän pyy­tää käy­mään ah­taas­ta por­tis­ta si­säl­le Ju­ma­lan ar­mo­huo­nee­seen, kai­dal­le tiel­le.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kirkastusvuoren tapahtumat rohkaisivat lähetystehtävään

Sana sunnuntaiksi23.7.2023 6.00

Kir­kas­tus­vuo­ren ta­pah­tu­mat kään­si­vät Jee­suk­sen elä­män koh­ti kär­si­mys­tie­tä ja pe­las­tus­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mis­ta.

H. H.

H. H.

Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja

Sana sunnuntaiksi16.7.2023 7.05

Ih­mi­nen voi pe­las­tua ja saa­da ian­kaik­ki­sen elä­män vain us­ko­mal­la omat syn­tin­sä an­teek­si Ju­ma­lan Po­jan so­vi­tus­työn kaut­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Syntinen saa tuntea ilosanoman tuojan

Sana sunnuntaiksi9.7.2023 6.00

Evan­ke­liu­min sa­no­ma tar­vit­see ju­lis­ta­jia kuu­lu­ak­seen. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kail­la on lupa ja ke­ho­tus käyt­tää syn­nin­pääs­tön sa­no­ja.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Jeesuksen tuomio oli vapauttava armon tuomio

Sana sunnuntaiksi2.7.2023 7.00

Jee­sus opet­ti omal­la esi­mer­kil­lään, et­tä on oi­kein koh­da­ta syn­tiin­lan­gen­nut ih­mi­nen ar­mah­ta­vas­ti, ei ko­vuu­del­la. Jee­sus ei läh­te­nyt väit­te­lyyn ih­mis­ten eh­doil­la, vaan pa­kot­ti hei­dät tut­ki­maan omaa si­sin­tään.

Isä odottaa kadonnutta takaisin

Sana sunnuntaiksi25.6.2023 7.00

Kun pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä, fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan.” (Luuk. 15:1–2.)

H.H.

H.H.

Sakkeus otti vastaan Jumalan kutsun

Sana sunnuntaiksi18.6.2023 7.00

Sun­nun­tain teks­tien tee­ma­na on kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Sak­keus toi­mii esi­merk­ki­nä Ju­ma­lan kut­sun kuu­le­mi­ses­ta ja sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Ihmisen kallisarvoisin aarre on usko Jumalaan

Sana sunnuntaiksi11.6.2023 6.00

Jee­sus opet­ti, et­tä oma­koh­tai­nen sy­dä­men us­ko on pal­jon ar­vok­kaam­pi aar­re kuin suu­rim­mat­kaan maan­pääl­li­set rik­kau­det.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 »
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys