JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 »

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Pa­ho­lai­nen kiu­sa­si Jee­sus­ta au­ti­o­maas­sa

Sana sunnuntaiksi21.2.2021 7.00

Jee­sus voit­ti kaik­ki vas­tus­ta­jan­sa. Jee­suk­sen seu­raa­jat tur­vaa­vat yhä sii­hen, et­tä hän on kiu­saus­ten voit­ta­ja.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jee­sus oli ih­mis­ten esi­ku­va

Sana sunnuntaiksi14.2.2021 7.05

Jee­sus nöyr­tyi pal­ve­le­maan ih­mis­kun­taa so­vit­ta­es­saan sen syn­nit. Hän kiel­si seu­raa­ji­aan kil­pai­le­mas­ta par­haas­ta ase­mas­ta ja ke­hot­ti hei­tä pal­ve­le­maan toi­si­aan.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Si­me­on sai näh­dä Ju­ma­lan lä­het­tä­män va­lon

Sana sunnuntaiksi7.2.2021 7.00

Jee­sus syn­tyi maa­il­maan Ju­ma­lan lu­paus­ten mu­kai­ses­ti. Hän on valo, joka lois­taa kai­kil­le kan­soil­le.

H.H.

H.H.

Pal­ve­li­ja ei pe­las­tu töi­den­sä pe­rus­teel­la

Sana sunnuntaiksi31.1.2021 7.15

Jee­suk­sen ver­taus ko­tiin pa­laa­vas­ta pal­ve­li­jas­ta ku­vaa sitä, kuin­ka Ju­ma­lan ar­moa ei voi an­sai­ta omil­la töil­lä. Jee­sus on teh­nyt kai­ken ih­mis­kun­nan puo­les­ta.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Pa­ran­net­tu osoit­ti kii­tol­li­suut­ta

Sana sunnuntaiksi24.1.2021 7.00

Jee­sus teki mo­nen­lai­sia ih­mei­tä, jot­ka he­rät­ti­vät yleis­tä kiin­nos­tus­ta hän­tä koh­taan. Kaik­kia hä­nen te­ke­mi­ään ih­mei­tä ei ole ker­rot­tu Raa­ma­tus­sa, sil­lä nii­tä oli niin pal­jon.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Ju­ma­lan lu­pauk­set to­teu­tu­vat

Sana sunnuntaiksi17.1.2021 7.30

Jee­sus to­teut­ti Van­han tes­ta­men­tin lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, mut­ta jot­kut nä­ki­vät hä­nes­sä vain Joo­se­fin po­jan.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kas­te on lah­ja us­ko­val­le sy­dä­mel­le

Sana sunnuntaiksi10.1.2021 7.00

Jo­han­nes Kas­ta­ja kas­toi ih­mi­siä ve­del­lä ja ju­lis­ti sa­mal­la sa­no­maa tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta, joka tu­li­si kas­ta­maan ih­mi­siä tu­lel­la ja Py­häl­lä Hen­gel­lä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Tie­tä­jät löy­si­vät oi­ke­an ku­nin­kaan

Sana sunnuntaiksi6.1.2021 6.15

Idän tie­tä­jät us­koi­vat Jee­suk­sen kaik­kien kan­so­jen va­pah­ta­jak­si. He iloit­si­vat löy­tä­es­sään odo­te­tun ku­nin­kaan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jee­sus ju­lis­ti tai­vaal­li­sen Isän­sä tah­toa

Sana sunnuntaiksi3.1.2021 7.30

Us­ko syn­tyy an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­nan kuu­le­mi­ses­ta. Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­la an­taa us­ko­val­le voi­maa kuu­li­ai­suu­teen.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Jee­suk­ses­sa Her­ra pe­las­taa ih­mis­kun­nan

Sana sunnuntaiksi1.1.2021 7.30

Pro­feet­to­jen en­nus­tuk­sis­sa on mo­nia yk­si­tyis­koh­tia, jot­ka to­teu­tui­vat Jee­suk­sen elä­mäs­sä.

« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 »
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys