JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Evankeliumin vastaanottajasta tulee Jumalan lapsi

Sana sunnuntaiksi
26.5.2024 6.00

Juttua muokattu:

24.5. 13:51
2024052413513020240526060000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Ris­to Kos­ki­mä­ki

Jee­suk­sen lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti hä­nen seu­raa­jien­sa teh­tä­vä­nä on vie­dä evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan.

Ylös­nous­sut Jee­sus oli il­mes­ty­nyt ope­tus­lap­sil­leen usei­ta ker­to­ja. Jee­sus oli ker­to­nut yh­del­le­tois­ta heis­tä, mil­le tie­tyl­le vuo­rel­le hei­dän oli Ga­li­le­as­sa men­tä­vä.

Jee­sus oli aloit­ta­nut jul­ki­sen toi­min­tan­sa vä­häi­ses­sä Ga­li­le­as­sa, ja siel­lä hän sen myös päät­ti. Siel­lä Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­sen­sa lä­he­tys­työ­hön, tai­vaal­li­sen Isän asi­al­le ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia kai­kel­le kan­sal­le. Hän to­te­si, et­tä kaik­ki, jot­ka ot­ta­vat hei­dät ja sen myö­tä hä­net it­sen­sä vas­taan, saa­vat voi­man tul­la Ju­ma­lan lap­sik­si.

Sak­ra­men­tit vah­vis­ta­vat us­koa

Pie­ni lap­si on Ju­ma­lan luo­ma­na ja Jee­suk­sen lu­nas­ta­ma­na pyhä, vaik­ka kan­taa­kin pe­ri­syn­nin tur­me­lus­ta. Raa­ma­tus­sa to­de­taan, et­tä kaik­ki lap­set syn­ty­vät Sii­o­nis­sa (Ps. 87:5). Jee­sus it­se sa­noi: ”Sal­li­kaa las­ten tul­la mi­nun luok­se­ni, äl­kää es­tä­kö hei­tä. Hei­dän kal­tais­ten­sa on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta.” (Mark. 10:14.)

Jee­sus aset­ti lap­sen us­kon esi­ku­vak­si. Pie­ni lap­si on täy­sin riip­pu­vai­nen äi­dis­tä ja isäs­tä. Us­ko­vai­sen ih­mi­sen äi­ti on maan pääl­lä ole­va Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta ja isä­nä on it­se tai­vaan Ju­ma­la.

Jee­sus käs­ki kas­taa kaik­ki ne, jot­ka ot­ta­vat hä­net vas­taan. Kas­te on hy­vän oman­tun­non liit­to Ju­ma­lan kans­sa. Apos­to­li Paa­va­li roh­kai­si nuor­ta Ti­mo­teus­ta säi­lyt­tä­mään us­kon ja hy­vän oman­tun­non. Kas­teen ja eh­tool­li­sen sak­ra­ment­te­ja käy­te­tään oi­kein sil­loin, kun ne ote­taan us­kol­la vas­taan ja niil­lä vah­vis­te­taan us­koa.

Tä­män maa­il­man hou­ku­tuk­set tu­kah­dut­ta­vat us­koa. Sie­lun­vi­hol­li­nen pyr­kii rik­ko­maan hy­vän oman­tun­non. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma, joka tuo sär­ky­neel­le tun­nol­le rau­han ja siir­tää ih­mi­sen pi­mey­des­tä val­keu­teen, Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Lä­he­tys­työn pe­rus­ta

Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­ma pe­rus­tuu sii­hen, et­tä Jee­sus so­vit­ti pit­kä­nä­per­jan­tai­na kaik­kien ih­mis­ten syn­nit. Luuk­kaan evan­ke­liu­min lä­he­tys­käs­kys­sä Jee­sus sa­noo: ”Näin on kir­joi­tet­tu. Kris­tuk­sen tuli kär­siä kuo­le­ma ja kol­man­te­na päi­vä­nä nous­ta kuol­leis­ta, ja kai­kil­le kan­soil­le, Je­ru­sa­le­mis­ta al­ka­en, on hä­nen ni­mes­sään saar­nat­ta­va pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mis­ta. Te olet­te tä­män to­dis­ta­jat. Minä lä­he­tän teil­le sen, min­kä Isä­ni on lu­van­nut. Py­sy­kää täs­sä kau­pun­gis­sa, kun­nes saat­te va­rus­tuk­sek­sen­ne voi­man kor­keu­des­ta.” (Luuk. 24:46–49.)

Hel­lun­tai­na ope­tus­las­ten pääl­le vuo­da­tet­tiin Pyhä Hen­ki nä­ky­väl­lä ta­val­la. Pyhä Hen­ki on ar­mon, rak­kau­den, tai­don ja to­tuu­den Hen­ki.

Kut­su on voi­mas­sa

Kir­kon tun­nus­tus­kir­jo­jen pe­ri­aat­teen mu­kaan kaik­kea op­pia ja ope­tus­ta tu­lee tut­kia Ju­ma­lan sa­nan va­los­sa. Uu­dem­mis­ta raa­ma­tun­kään­nök­sis­tä lä­he­tys­käs­kyn en­sim­mäi­nen ”opet­ta­mi­nen” on jä­tet­ty pois. Se on kui­ten­kin oleel­li­nen Jee­suk­sen an­ta­mas­sa lä­he­tys­käs­kys­sä: sii­hen si­säl­tyy se, mi­ten pääs­tään elä­vään us­koon. Sitä ku­vaa se­kin, et­tä van­han kään­nök­sen ”opet­ta­mi­sen” on tul­kit­tu tar­koit­ta­van ”teh­kää ope­tus­lap­sik­si”. Ope­tus­lap­sek­si tul­laan pa­ran­nuk­sen kaut­ta.

Ajan mer­kit osoit­ta­vat, mi­ten Ju­ma­lan sa­nan ope­tuk­sia ja neu­vo­ja pi­de­tään hal­pa­na. Vie­lä on kui­ten­kin et­si­ko­nai­ka; kut­su Ju­ma­lan ar­mo­val­ta­kun­taan on voi­mas­sa. Ju­ma­lan lap­set ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia niin kau­an kuin Ju­ma­lan ai­ka on. Ih­mi­nen ei tie­dä, mil­loin tuo ai­ka päät­tyy, ja sik­si pa­ran­nus kan­nat­taa teh­dä nyt.

Jee­sus lu­pa­si ol­la omien­sa kans­sa joka päi­vä ai­na maa­il­man lop­puun saak­ka. Ju­ma­lan kan­san mat­ka­saa­tos­sa on tur­val­lis­ta us­koa ja kil­voi­tel­la koh­ti tai­vas­ta.


Evan­ke­liu­mi: Matt. 28:16–20

Raa­mat­tu 1992: Kaik­ki yk­si­tois­ta ope­tus­las­ta läh­ti­vät Ga­li­le­aan ja nou­si­vat vuo­rel­le, min­ne Jee­sus oli käs­ke­nyt hei­dän men­nä. Kun he nä­ki­vät hä­net, he ku­mar­si­vat hän­tä, jos­kin muu­ta­mat epäi­li­vät. Jee­sus tuli hei­dän luok­seen ja pu­hui heil­le näin: ”Mi­nul­le on an­net­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä. Men­kää siis ja teh­kää kaik­ki kan­sat mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni: kas­ta­kaa hei­tä Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen ja opet­ta­kaa hei­tä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä minä olen käs­ke­nyt tei­dän nou­dat­taa. Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti.”

Bib­lia: Mut­ta ne yk­si­tois­ta­kym­men­tä ope­tus­las­ta me­ni­vät Ga­li­le­aan, sil­le mä­el­le, jon­ka Je­sus oli heil­le mää­rän­nyt. Ja kuin he nä­ki­vät hä­nen, ku­mar­si­vat he hän­tä, mut­ta muu­ta­mat epäi­li­vät. Ja Je­sus tuli ja pu­hut­te­li hei­tä, sa­no­en: mi­nul­le on an­net­tu kaik­ki voi­ma tai­vaas­sa ja maan pääl­lä. Men­käät siis ja opet­ta­kaat kaik­kea kan­saa, ja kas­ta­kaat hei­tä ni­meen Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen, ja opet­ta­kaat hei­tä pi­tä­mään kaik­ki, mitä minä olen teil­le käs­ke­nyt. Ja kat­so, minä olen tei­dän kans­san­ne joka päi­vä, maa­il­man lop­puun as­ti. Amen!

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys