JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »

Helena Soranta

Helena Soranta

”Minä ilmoitan teille ilosanoman”

Sana sunnuntaiksi25.12.2020 7.15

Jou­lun lap­si syn­tyi maa­il­maan va­pah­ta­maan koko ih­mis­kun­nan syn­nin, kuo­le­man ja vi­hol­li­sen val­las­ta.

Joosefin joulu

Sana sunnuntaiksi20.12.2020 6.15

Nel­jän­nen ad­vent­ti­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi on joh­dan­to­na suu­reen juh­laan. Evan­ke­lis­ta Mat­teus ku­vaa sii­nä ta­pah­tu­mia, joi­den myö­tä täyt­tyi­vät Ju­ma­lan lu­pauk­set tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Kaikki on taivaasta annettua

Sana sunnuntaiksi13.12.2020 7.05

Jo­han­nes Kas­ta­ja opet­taa seu­raa­ji­aan luo­pu­maan ih­mi­syl­pey­des­tä ja kiin­nit­tä­mään kat­seen Jee­suk­seen, jou­lun suu­reen ih­mee­seen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Jumalan valtakunnasta löytyy Pyhä Henki

Sana sunnuntaiksi6.12.2020 6.10

Jee­suk­sen pu­heet ja ih­me­te­ot oli­vat he­rät­tä­neet fa­ri­seus­ten mie­len­kiin­non. Oli­ko täl­lä mie­hel­lä jo­ta­kin te­ke­mis­tä tu­le­van Is­ra­e­lin mah­ta­van val­ta­kun­nan kans­sa? Odot­ti­han pro­feet­to­jen il­moit­ta­ma, juu­ta­lais­ten ajal­li­sek­si miel­tä­mä val­ta­kun­ta vie­lä to­teu­tu­mis­taan. ”Mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee”, oli Jee­suk­sel­le esi­tet­ty ky­sy­mys. Mitä Jee­sus vas­ta­si?

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Sana juhlapyhäksi: Rakentajilta edellytetään palvelevaa mieltä

Sana sunnuntaiksi6.12.2020 6.10

Yh­tei­nen työ on­nis­tuu, kun kaik­ki hoi­ta­vat oman roo­lin­sa mah­dol­li­sim­man hy­vin. Jo­kai­sen pa­nok­sel­la on mer­ki­tys­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Riemukulkue matkasi Jerusalemiin

Sana sunnuntaiksi29.11.2020 7.30

Jee­sus tu­lee kau­pun­kiin aa­sil­la, rau­ha­no­mai­sel­la työ­e­läi­mel­lä, hil­jai­se­na, lem­pe­ä­nä ja nöy­rä­nä ku­nin­kaa­na – ei mah­ti­pon­ti­ses­ti so­ta­rat­sul­la ka­raut­ta­en ku­ten val­loit­ta­ja­ku­nin­kaat.

Tuomioistuimen edessä

Sana sunnuntaiksi22.11.2020 6.15

Jee­sus ja ope­tus­lap­set oli­vat ol­leet Je­ru­sa­le­min temp­pe­lis­sä. Jee­sus en­nus­ti hei­dän siel­lä ol­les­saan temp­pe­lin hä­vi­tyk­sen. Kun he oli­vat Öl­jy­mä­el­lä, ope­tus­lap­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta: ”Sano meil­le, mil­loin se kaik­ki ta­pah­tuu, mikä on merk­ki­nä si­nun tu­los­ta­si ja tä­män maa­il­ma lo­pus­ta?” (Matt 24:3.)

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Valvo ja luota lupauksiin

Sana sunnuntaiksi15.11.2020 6.15

Kirk­ko­vuo­den kah­den vii­mei­sen py­hän teks­tit liit­ty­vät Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen ajan ta­pah­tu­miin. Nämä tee­mat saat­ta­vat pe­lot­taa, ja niis­tä pu­hu­mi­nen tun­tuu mo­nes­ti vai­ke­al­ta. Us­kon­tun­nus­tuk­sen mu­kai­ses­ti Her­ram­me toi­nen tu­le­mi­nen kuu­luu kris­til­li­sen us­kon pe­rus­to­tuuk­siin. Ai­he on ai­na myös kiin­nos­ta­nut eri­lai­sia en­nus­ta­jia. Kui­ten­kin Jee­sus to­te­aa: ”Sitä päi­vää ja het­keä ei tie­dä ku­kaan, ei­vät en­ke­lit tai­vaas­sa ei­kä edes Poi­ka, ei ku­kaan muu kuin Isä” (Mark. 13:32).

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Anteeksiantamuksen määrä on ääretön

Sana sunnuntaiksi8.11.2020 7.20

Tasa-ar­voi­nen lä­hes­ty­mi­nen ja lä­him­mäi­sen­rak­kaus ovat kes­kei­siä sie­lun­hoi­to­ti­lan­tees­sa.

Uskon ydin ei ole kokemuksessa

Sana sunnuntaiksi1.11.2020 6.15

Us­ko on tur­vau­tu­mis­ta Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­hön, ei in­hi­mil­li­siin elä­myk­siin tai ko­ke­muk­siin.

« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 »
27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys