JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumalan valtakunta on ihmisten keskellä

Sana sunnuntaiksi
10.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

1.12. 14:56
2023120114560420231210060000

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Ur­po Luok­ka­la

Nöy­rät ja lap­sen kal­tai­set ovat Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asuk­kai­ta.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tu­le­mi­nen oli Jee­suk­sen ajan is­ra­e­li­lais­ten suu­rim­pia ky­sy­myk­siä. Kan­sa kai­pa­si Roo­man val­las­ta va­pau­tu­mis­ta. Mes­si­aan odo­tus oli hui­pus­saan. Odo­tet­tu ja kai­vat­tu val­ta­kun­ta oli kui­ten­kin jo saa­pu­nut ih­mis­kun­nan kes­kuu­teen, sitä vain ei­vät fa­ri­seuk­set epä­us­kos­saan näh­neet. Jee­sus va­kuut­ti kuu­li­joil­leen, et­tä kun hän ajaa pa­ho­ja hen­kiä ih­mi­sis­tä Ju­ma­lan sor­mel­la, se on merk­ki sii­tä, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta oli jo tul­lut hei­dän luok­seen (Luuk. 11:20). Jee­sus to­te­si heil­le myö­hem­min, et­tä hä­nen val­ta­kun­tan­sa ei ole täs­tä maa­il­mas­ta (Joh. 18:36). Ju­ma­lan val­ta­kun­ta näh­dään Py­hän Hen­gen avaa­min sil­min. Jee­sus mai­nit­see, et­tä hä­nen oman­sa ovat saa­neet op­pia tun­te­maan tai­vas­ten val­ta­kun­nan sa­lai­suu­det (Matt. 13:11,13).

Ar­mon val­ta­kun­ta
on al­haal­la

Jo Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa ku­va­taan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­mus­ta sa­noil­la: ”Minä pys­ty­tän asu­muk­se­ni tei­dän kes­kel­len­ne en­kä väsy tei­hin, vaan va­el­lan tei­dän mu­ka­nan­ne ja olen tei­dän Ju­ma­lan­ne, ja te olet­te mi­nun kan­sa­ni” (3. Moos. 26:11–12). Il­mes­tys­kir­jas­sa ku­va­taan ar­mon val­ta­kun­ta uu­te­na Je­ru­sa­le­mi­na, joka on las­ket­tu alas ih­mis­ten kes­kel­le (Ilm. 21:2–3).

Van­has­taan on pu­hut­tu myös ar­mon tai­vaas­ta ja ar­mo­huo­nees­ta, jot­ka tar­koit­ta­vat Ju­ma­lan val­ta­kun­taa eli tai­vas­ten val­ta­kun­taa. Sin­ne on jä­tet­ty syn­nin­pääs­tön avai­met. (Matt. 18:18, Joh. 20:23.) Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­set ha­lu­a­vat kuu­li­ai­ses­ti nou­dat­taa Kris­tuk­sen ke­ho­tus­ta: ju­lis­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mia ja oh­ja­ta si­säl­le ar­mon osal­li­suu­teen – va­lon val­ta­kun­taan (Kol. 1:12–14). Kut­su kuu­luu kai­kil­le ar­mon osal­li­suu­teen: ”Tul­kaa, kaik­ki on jo val­mii­na” (Luuk. 14:17). Ju­ma­lan sa­nan­saat­ta­jil­le on sel­keä toi­mek­si­an­to ju­lis­taa kai­kil­le: ”Ai­ka on täyt­ty­nyt, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tul­lut lä­hel­le. Kään­ty­kää ja us­ko­kaa hyvä sa­no­ma!” (Mark. 1:15.)

Aar­re on sa­vi­sis­sa
as­ti­ois­sa

Us­ko­van elä­mään kuu­luu maa­il­man pilk­ka ja vai­no: ”Au­tu­ai­ta ovat ne, joi­ta van­hurs­kau­den vuok­si vai­no­taan: hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta” (Matt. 5:10). Jee­sus avaa ym­mär­tä­mään tätä ver­tauk­ses­saan tai­vas­ten val­ta­kun­nan aar­tees­ta, joka on kät­ket­ty pel­toon. Ver­taus ku­vaa sitä, kuin­ka tämä aar­re on sa­vi­sis­sa as­ti­ois­sa. (2 Kor. 4:7.) Ju­ma­lan val­ta­kun­ta näh­dään ul­ko­a­päin kat­sot­tu­na hy­vin hal­pa-ar­voi­se­na (Jes. 1:8). Se on kui­ten­kin Paa­va­lin mu­kaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa Py­häs­sä Hen­ges­sä (Room. 14:17). Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on myös Jee­suk­sen läs­nä­o­loa ih­mi­sen sy­dä­mes­sä us­kon kaut­ta.

Kun­ni­an val­ta­kun­ta on tai­vaas­sa

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan kan­sa­lai­set ovat ad­ven­tin kan­saa. He odot­ta­vat Ih­mi­sen Po­jan il­mes­ty­mi­sen päi­vää, Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta maan pääl­le. Jee­sus ke­hot­taa omi­aan ole­maan va­ruil­laan ja val­vo­maan us­kos­sa. On vaa­ral­lis­ta läh­teä kuun­te­le­maan vää­riä pro­feet­to­ja. Jee­sus va­roit­taa läh­te­mäs­tä hei­dän pe­rään­sä (Luuk. 21:8.) On ole­mas­sa vain yk­si Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja sen pe­rus­tus kes­tää tuo­mi­ol­la. Kris­tuk­sen tu­le­mi­nen on lä­hel­lä ja ih­mi­siä roh­kais­taan nos­ta­maan kat­seen­sa ylös: ”Nos­ta­kaa roh­ke­as­ti pään­ne pys­tyyn, sil­lä tei­dän va­pau­tuk­sen­ne on lä­hel­lä” (Luuk. 21:28). Ker­ran on val­ta­van suu­ri val­ko­pu­kuis­ten Ju­ma­lan las­ten jouk­ko Kris­tuk­sen val­tais­tui­men ää­res­sä (Ilm. 7:9–10).

Evan­ke­liu­mi: Luuk. 17:20–24

Raa­mat­tu 1992: Kun fa­ri­seuk­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta, mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee, hän vas­ta­si: ”Ei Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tule niin, et­tä sen tu­le­mis­ta voi­daan tark­kail­la. Ei­kä voi­da sa­noa: ’Se on tääl­lä’, tai: ’Se on tuol­la.’ Kat­so­kaa: Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tei­dän kes­kel­län­ne.” Ope­tus­lap­sil­leen hän sa­noi: ”Tu­lee ai­ka, jol­loin te toi­vot­te nä­ke­vän­ne edes yh­den Ih­mi­sen Po­jan päi­vän mut­ta et­te saa näh­dä. Teil­le sa­no­taan sil­loin: ’Hän on tuol­la’, ja: ’Hän on tääl­lä’, mut­ta äl­kää läh­te­kö min­ne­kään, äl­kää juos­ko pe­räs­sä. Sil­lä niin kuin sa­la­ma vä­läh­tää ja va­lai­see tai­vaan ää­res­tä ää­reen, niin on Ih­mi­sen Poi­ka ole­va il­mes­ty­mi­sen­sä päi­vä­nä.”

Bib­lia: Ja Pha­ri­se­a­lai­set ky­syi­vät hä­nel­tä: kos­ka Ju­ma­lan val­ta­kun­ta olis tu­le­va? Vas­ta­si hän hei­tä ja sa­noi: ei Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tule niin, et­tä se tai­det­tai­siin näh­dä. Ei myös hei­dän pidä sa­no­man: kat­so täs­sä, kat­so siel­lä; sil­lä kat­so, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tei­dän kes­kel­län­ne. Niin hän sa­noi ope­tus­lap­sil­le: se ai­ka tu­lee, et­tä te ha­la­jat­te näh­dä yh­tä­kin Ih­mi­sen Po­jan päi­vää, ja et­te saa näh­dä. Ja he sa­no­vat teil­le: kat­so täs­sä, kat­so siel­lä: äl­käät men­kö ulos, äl­käät myös seu­rat­ko. Sil­lä niin­kuin pit­käi­sen tuli tai­vaan al­la lei­mah­taa ja pais­taa kaik­kein pääl­le, mit­kä tai­vaan al­la ovat, niin on myös Ih­mi­sen Po­jan päi­vä­nän­sä ole­va.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys