JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sana oli aivan alussa

Sana sunnuntaiksi
25.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

21.12. 14:52
2023122114520520231225060000

Srk:n kuva-arkisto

Srk:n kuva-arkisto

Juk­ka Liuk­ko­nen

Ju­ma­lan hyvä tah­to on, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen us­koi­si Sa­nan, jou­lun ilo­sa­no­man, ja pe­las­tui­si.

Jou­lu­päi­vän teks­ti­nä on jou­lu­e­van­ke­liu­mi Jo­han­nek­sen mu­kaan. Sen ydin­sa­no­ma on Sa­nan mer­ki­tys ih­mi­sil­le. Evan­ke­liu­mi al­kaa alus­sa-sa­nal­la. Sa­mal­la sa­nal­la al­kaa myös Raa­ma­tun en­sim­mäi­nen kir­ja, joka jat­kuu kol­man­nes­sa ja­kees­sa: ”Ja Ju­ma­la sa­noi – –” (1. Moos. 1:1–3).

Lut­her on to­ten­nut: ”Ju­ma­lal­la on Sana, jon­ka kaut­ta hän pu­hui, en­nen kuin mi­tään luo­tu­ja oli ole­mas­sa­kaan.” Sa­nal­la, isol­la al­ku­kir­jai­mel­la kir­joi­tet­tu­na, on ai­van eri­tyi­nen mer­ki­tys. Tämä Sana on Ju­ma­lan ai­noa Poi­ka, Py­hän Kol­mi­nai­suu­den toi­nen per­soo­na, jon­ka vä­li­tyk­sel­lä maa­il­ma luo­tiin: ”Hä­nen vä­li­tyk­sel­lään on kaik­ki luo­tu, niin myös mei­dät” (1. Kor. 8:6).

Odo­tus päät­tyi jou­lu­na

Ih­mi­nen luo­tiin elä­mään kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan yh­tey­des­sä. Syn­tiin­lan­kee­muk­ses­sa tämä yh­teys kat­ke­si. Ju­ma­la kui­ten­kin ra­kas­ti luo­maan­sa ih­mis­tä, ja jo en­sim­mäi­set ih­mi­set, Adam ja Ee­va, sai­vat kuul­la Ju­ma­lan lu­pauk­sen tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta. Tä­hän lu­pauk­seen, Sa­naan, oli mah­dol­lis­ta us­koa jo en­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää.

Pit­kä odo­tus täyt­tyi en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na. Tämä ih­mis­jär­jel­le kä­sit­tä­mä­tön Sana si­ki­si Py­häs­tä Hen­ges­tä ja syn­tyi neit­syt Ma­ri­as­ta. Sana tuli ih­mi­sek­si. Sii­nä on jou­lun suu­ri ilo­sa­no­ma.

Evan­ke­lis­ta kir­joit­taa myös, et­tä Sana on elä­mä ja sii­nä on valo, joka lois­taa pi­mey­des­sä (Joh. 1:4–5). Täs­sä to­teu­tui en­nus­tus: ”Kan­sa, joka pi­mey­des­sä va­el­taa, nä­kee suu­ren va­lon” (Jes. 9:1). Ju­ma­lan lä­het­tä­mä­nä Jo­han­nes Kas­ta­jal­la oli edel­lä­kul­ki­jan teh­tä­vä. Hän oli tu­le­van va­lon to­dis­ta­ja. Myö­hem­min Jee­sus it­se sa­noi: ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo” (Joh. 8:12). Pi­meys ei saa­nut Jee­sus­ta val­taan­sa, vaik­ka kiu­saa­ja hän­tä ko­et­te­li­kin.

Ian­kaik­ki­nen elä­mä on lah­ja

Tä­män Sa­nan, Ju­ma­lan syn­ty­mi­nen ih­mi­sek­si on us­kon asia. Se on ih­mi­sym­mär­ryk­sen ylä­puo­lel­la ei­kä sitä pys­ty tie­teel­li­ses­ti to­dis­ta­maan. Ju­ma­lan hyvä tah­to on, et­tä jo­kai­nen ih­mi­nen us­koi­si jou­lun ilo­sa­no­man ja pe­las­tui­si. Vaik­ka Jee­sus it­se oli täy­del­li­nen opet­ta­ja, niin ”hä­nen oman­sa ei­vät ot­ta­neet hän­tä vas­taan” (Joh. 1:11). Kui­ten­kin oli myös nii­tä ih­mi­siä, jot­ka ha­lu­si­vat pääs­tä pi­mey­des­tä va­loon. Heil­le Ju­ma­la an­toi voi­man tul­la lap­sek­seen ja läh­teä seu­raa­maan elä­män va­loa.

Jee­sus tuli syn­tiin­lan­gen­neen ja kuo­le­man val­taan jou­tu­neen ih­mi­sen elä­mäk­si. Kun kuo­le­ma on syn­nin palk­ka, ian­kaik­ki­nen elä­mä on Ju­ma­lan lah­ja Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa (Room. 6:23). Jo­han­nek­sen mu­kaan Jee­sus oli täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta. Hän tuli ar­mah­ta­maan ja an­ta­maan kaik­ki rik­ko­muk­set an­teek­si. Näin ke­nen­kään ei tar­vit­si­si elää eros­sa Ju­ma­las­ta.

Lu­pauk­set ovat voi­mas­sa

Sa­nan va­los­sa ih­mi­nen nä­kee rik­ko­muk­sen­sa ja syyl­li­syy­ten­sä. On Ju­ma­lan suur­ta rak­kaut­ta, et­tä tä­nään­kin saam­me elää ajas­sa, jon­ka kes­kel­lä vai­kut­taa hä­nen Poi­kan­sa valo. Jee­sus on edel­leen lu­pauk­sen­sa mu­kaan siel­lä, mis­sä ovat hä­nen oman­sa (Matt. 28:20).

Py­hän Hen­gen kaut­ta Sa­nan valo kut­suu maa­il­man pi­mey­des­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, Kris­tuk­sen omien yh­tey­teen. Tar­vit­see vain ot­taa vas­taan tämä kut­su ja us­koa an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi omal­le koh­dal­le. Saa­koon jou­lun lap­si tuo­da tä­nä­kin jou­lu­na jo­kai­sen sy­dä­meen tai­vaal­li­sen rau­han ja ilon.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys