JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Sana kutsuu ihmistä Jumalan valtakuntaan

Sana sunnuntaiksi25.12.2022 7.00

Ju­ma­lan poi­ka, Jee­sus, syn­tyi ih­mi­sek­si, jot­ta ih­mi­set voi­vat pääs­tä maa­il­man pi­mey­des­tä Ju­ma­lan lap­sek­si ja pe­las­tua.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Tule evankeliumin ilosanoman äärelle!

Sana sunnuntaiksi19.12.2022 9.50

Nel­jäs ad­vent­ti­sun­nun­tai kut­suu ih­mis­tä jou­lun ih­meen ja evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man ää­rel­le. Myös epä­var­muu­den, hä­dän ja huol­ten kes­kel­lä saa us­koa omat syn­nit an­teek­si.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Johannes valmisti tietä Jeesukselle

Sana sunnuntaiksi11.12.2022 5.15

Vii­mei­sen pro­fee­tan, Jo­han­nek­sen, teh­tä­vä oli val­mis­taa tie­tä Jee­suk­sel­le, jon­ka seu­raa­jien elä­mäs­sä nä­ky­vät us­kon he­del­mät.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jeesus tulee kunniassaan

Sana sunnuntaiksi4.12.2022 5.05

Päi­vän evan­ke­liu­mi si­säl­tää kak­si ly­hyt­tä ver­taus­ta, joi­ta nii­den eri luon­teis­ta huo­li­mat­ta yh­dis­tää Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tus us­kos­sa ja ope­tus hä­nen tu­lon­sa ajan ar­vaa­mat­to­muu­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Adventtina odotetaan Herran tulemista

Sana sunnuntaiksi27.11.2022 5.00

Ju­ma­lan omai­suus­kan­sa oli odot­ta­nut Mes­si­as­ta. Jee­sus tuli Je­ru­sa­le­miin nöy­rä­nä, aa­sil­la rat­sas­ta­en.

Pixabay

Pixabay

Jeesus kehottaa valvomaan omakohtaisessa uskossa

Sana sunnuntaiksi13.11.2022 6.10

Kym­me­nen neit­seen ver­taus opet­taa, mil­lai­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta en­nen Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta. Toi­sen Pie­ta­rin kir­jeen mu­kaan het­ki tu­lee äk­ki­ar­vaa­mat­ta kuin va­ras yöl­lä (3:10).

A.-L. S

A.-L. S

Usko on voimallinen asia

Sana sunnuntaiksi6.11.2022 5.00

Lut­he­rin vii­den­sa­dan vuo­den ta­kai­nen saar­na­se­li­tys vä­lit­tää vie­lä van­hem­man Ju­ma­lan lu­pauk­sen.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Jumala kutsuu edelleen

Sana sunnuntaiksi30.10.2022 0.35

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja kut­su sen yh­tey­teen oli Jee­suk­sen ope­tuk­sen kes­ki­ös­sä. Sii­hen liit­tyy myös evan­ke­liu­mi­teks­tin kie­li­ku­va hää­juh­lis­ta ja kut­sus­ta saa­pua nii­hin juh­la­vie­raak­si.

SRK:n arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

SRK:n arkisto/Suviseurojen kuvapalvelu

Kapernaumissa iloittiin ja ylistettiin Jumalaa

Sana sunnuntaiksi23.10.2022 0.05

Evan­ke­liu­mi­teks­tin ta­pah­tu­ma­paik­ka on Ka­per­nau­min kau­pun­ki, jos­sa Jee­sus teki mo­nia ih­me­töi­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jumala rakasti ensin

Sana sunnuntaiksi16.10.2022 9.00

Ju­ma­la lä­het­ti Poi­kan­sa maan pääl­le, jot­ta ih­mi­set voi­vat us­koa syn­tin­sä an­teek­si ja pe­las­tua. Tä­män rak­kau­den osal­li­suu­des­sa ole­via ke­ho­te­taan ra­kas­ta­maan toi­si­aan.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 »
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys