JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 »

Hyvä Pai­men pi­tää huo­len lam­pais­taan

Sana sunnuntaiksi18.4.2021 7.30

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­miin si­säl­ty­vän ver­tauk­sen pe­rus­sa­no­ma on aja­ton ja yk­sin­ker­tai­nen sekä vä­lit­tää us­kon kan­nal­ta kes­kei­sen asi­an, pe­las­tuk­sen vies­tin.

Us­ko ei pe­rus­tu har­hoi­hin

Sana sunnuntaiksi11.4.2021 6.00

In­hi­mil­li­sen kä­si­tys­ky­kym­me ylit­tä­vää ta­pah­tu­maa voi­daan sa­noa ih­meek­si. Sel­lai­nen oli ta­pah­tu­nut teks­tim­me ope­tus­lap­sil­le. Sii­hen sy­vään epä­toi­voon, jo­hon Jee­suk­sen kuo­le­ma oli hei­dät vie­nyt, oli tul­lut ih­meen myö­tä va­loa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Sana juh­la­py­häk­si: Hän on nous­sut kuol­leis­ta

Sana sunnuntaiksi5.4.2021 7.00

Jee­suk­sen hau­dal­ta läh­ti kak­si vies­tiä. Nai­set le­vit­ti­vät us­kon saar­naa, var­ti­o­mie­het epä­us­kon.

A.–L.S.

A.–L.S.

Sana juh­la­py­häk­si: Jee­sus on voit­ta­nut kuo­le­man

Sana sunnuntaiksi4.4.2021 7.00

En­nus­tuk­set to­teu­tui­vat ja Jee­sus nou­si hau­das­ta voit­ta­en kuo­le­man. Hän on Ju­ma­lan poi­ka ja maa­il­man Va­pah­ta­ja.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Sana juh­la­py­häk­si: Us­ko au­kai­see por­tin ikui­seen elä­mään

Sana sunnuntaiksi2.4.2021 7.00

Jee­suk­sen kuo­le­ma päät­ti Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­sa vi­a­ton ka­rit­sa jou­tui yhä uu­des­taan uh­rat­ta­vak­si ih­mis­ten syn­neis­tä. Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na ei tar­vit­tu enää tois­tu­vaa uh­ria, vaan Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa so­vi­tet­tiin syn­nit ai­ni­aak­si.

Tytti Kärkölä

Tytti Kärkölä

Her­ran huo­ne ei näy ih­mis­sil­mil­le

Sana sunnuntaiksi28.3.2021 6.05

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Mat­teus ker­too, kuin­ka Jee­sus meni temp­pe­liin, kaa­toi ra­han­vaih­ta­jien pöy­dät ja kyyh­kys­ten myy­jien jak­ka­rat ja ajoi hei­dät pois. Sa­mal­la Jee­sus to­te­si, et­tä he ovat teh­neet hä­nen Isän­sä huo­nees­ta ryö­vä­rien luo­lan.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Äi­dik­si Jee­suk­sel­le

Sana sunnuntaiksi21.3.2021 7.30

Ju­ma­la kat­soi Ma­ri­an so­pi­vak­si äi­dik­si Jee­suk­sel­le. Sil­ti myös Ma­ria pe­las­tui Ju­ma­lan ar­mos­ta, ei teh­tä­vän­sä vuok­si.

Erja Hatula

Erja Hatula

Elä­män lei­pä an­taa ikui­sen elä­män

Sana sunnuntaiksi14.3.2021 7.15

Elä­män lei­vän ih­me on tot­ta myös tä­nään. Lei­pää riit­tää ra­vin­nok­si kai­kil­le näl­käi­sil­le.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Jee­sus tun­si Ju­ma­lan

Sana sunnuntaiksi7.3.2021 6.15

Jee­sus opet­ti juu­ta­lai­sil­le, et­tei kuu­lu­mi­nen Ab­ra­ha­min su­kuun pe­las­ta. Tär­ke­ää on kuun­nel­la Ju­ma­lan sa­naa ja py­syä sil­le us­kol­li­se­na.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sy­dä­men us­ko pe­las­taa

Sana sunnuntaiksi28.2.2021 7.20

Lain teh­tä­vä on he­rät­tää syn­nin­tun­to epä­us­koi­ses­sa ih­mi­ses­sä. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa syn­te­jään ka­tu­va ih­mi­nen saa kaik­ki syn­nit an­teek­si.

« 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 »
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys