JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 48 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jee­sus jät­ti omil­leen teh­tä­vän

Sana sunnuntaiksi13.5.2021 6.05

Jee­sus nou­si tai­vaa­seen, mut­ta tu­lee ker­ran nou­ta­maan oman­sa luok­seen. Sil­lä ai­kaa us­ko­vai­set ju­lis­ta­vat evan­ke­liu­mia Py­hän Hen­gen voi­mal­la.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ju­ma­la kuu­lee kaik­ki ru­kouk­set

Sana sunnuntaiksi9.5.2021 6.00

Tai­vaan Isä tie­tää par­hai­ten, mitä ku­kin tar­vit­see. Hän vas­taa ru­kouk­siin ajal­laan ja ta­val­laan. Tär­kein­tä on löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta maan pääl­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Us­ko­vai­nen on tai­vaan kan­sa­lai­nen

Sana sunnuntaiksi2.5.2021 7.00

Us­kon­van­hurs­kautta seu­raa elä­män­van­hurs­kau­teen liit­ty­vä kil­voi­tus, joka nä­kyy hen­gen he­del­mi­nä. Us­ko­vai­set voi tun­nis­taa kes­ki­näi­ses­tä rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Jee­sus val­mis­ti tien tai­vaa­seen

Sana sunnuntaiksi25.4.2021 6.15

Ju­ma­la on luo­nut ih­mi­sen tai­vas­ta var­ten. Jo­kai­nen, joka säi­lyt­tää yk­sin­ker­tai­sen lap­sen us­kon elä­män­sä lop­puun as­ti, pää­see Isän ko­tiin tai­vaa­seen.

Hyvä Pai­men pi­tää huo­len lam­pais­taan

Sana sunnuntaiksi18.4.2021 7.30

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­miin si­säl­ty­vän ver­tauk­sen pe­rus­sa­no­ma on aja­ton ja yk­sin­ker­tai­nen sekä vä­lit­tää us­kon kan­nal­ta kes­kei­sen asi­an, pe­las­tuk­sen vies­tin.

Us­ko ei pe­rus­tu har­hoi­hin

Sana sunnuntaiksi11.4.2021 6.00

In­hi­mil­li­sen kä­si­tys­ky­kym­me ylit­tä­vää ta­pah­tu­maa voi­daan sa­noa ih­meek­si. Sel­lai­nen oli ta­pah­tu­nut teks­tim­me ope­tus­lap­sil­le. Sii­hen sy­vään epä­toi­voon, jo­hon Jee­suk­sen kuo­le­ma oli hei­dät vie­nyt, oli tul­lut ih­meen myö­tä va­loa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Sana juh­la­py­häk­si: Hän on nous­sut kuol­leis­ta

Sana sunnuntaiksi5.4.2021 7.00

Jee­suk­sen hau­dal­ta läh­ti kak­si vies­tiä. Nai­set le­vit­ti­vät us­kon saar­naa, var­ti­o­mie­het epä­us­kon.

A.–L.S.

A.–L.S.

Sana juh­la­py­häk­si: Jee­sus on voit­ta­nut kuo­le­man

Sana sunnuntaiksi4.4.2021 7.00

En­nus­tuk­set to­teu­tui­vat ja Jee­sus nou­si hau­das­ta voit­ta­en kuo­le­man. Hän on Ju­ma­lan poi­ka ja maa­il­man Va­pah­ta­ja.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Sana juh­la­py­häk­si: Us­ko au­kai­see por­tin ikui­seen elä­mään

Sana sunnuntaiksi2.4.2021 7.00

Jee­suk­sen kuo­le­ma päät­ti Van­han tes­ta­men­tin uh­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen, jos­sa vi­a­ton ka­rit­sa jou­tui yhä uu­des­taan uh­rat­ta­vak­si ih­mis­ten syn­neis­tä. Uu­den tes­ta­men­tin ai­ka­na ei tar­vit­tu enää tois­tu­vaa uh­ria, vaan Jee­suk­sen kuo­le­mas­sa so­vi­tet­tiin syn­nit ai­ni­aak­si.

Tytti Kärkölä

Tytti Kärkölä

Her­ran huo­ne ei näy ih­mis­sil­mil­le

Sana sunnuntaiksi28.3.2021 6.05

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa Mat­teus ker­too, kuin­ka Jee­sus meni temp­pe­liin, kaa­toi ra­han­vaih­ta­jien pöy­dät ja kyyh­kys­ten myy­jien jak­ka­rat ja ajoi hei­dät pois. Sa­mal­la Jee­sus to­te­si, et­tä he ovat teh­neet hä­nen Isän­sä huo­nees­ta ryö­vä­rien luo­lan.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 48 »
6.12.2021

Her­ra sa­noi is­ra­e­li­lai­sil­le: ”Älä sor­ra muu­ka­lais­ta; olet­te­han it­se­kin ol­leet muu­ka­lai­si­na Egyp­tis­sä ja tie­dät­te, mitä on elää vie­raas­sa maas­sa muu­ka­lai­se­na.” 2. Moos. 23:9

Viikon kysymys