JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 »

Matias Haaraniemi

Matias Haaraniemi

Vain Jee­suk­ses­sa on ian­kaik­ki­nen elä­mä

Sana sunnuntaiksi23.2.2020 6.35

Las­ki­ais­sun­nun­tai­ta seu­raa­vas­ta kes­ki­vii­kos­ta al­kaa nel­jän­kym­me­nen päi­vän pi­tui­nen paas­ton ai­ka. Paas­ton ai­ka on val­mis­tau­tu­mis­ta pää­si­äi­sen viet­toon, sil­loin ko­ros­tuu yk­sin­ker­tai­nen elä­män­ta­pa. Sun­nun­tain teks­tis­sä tu­lee esil­le pää­si­äi­sen sa­no­ma. Kris­tus täyt­ti lu­pauk­sen syn­tien so­vi­tuk­ses­ta ja voit­ti kuo­le­man: ”Nyt tämä maa­il­ma on tuo­mi­ol­la, nyt tä­män maa­il­man ruh­ti­nas syös­tään val­las­ta.”

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Hen­gel­li­ses­ti ra­vit­tu ei näe näl­kää

Sana sunnuntaiksi16.2.2020 6.35

Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Jee­sus oli maa­il­mas­sa Ju­ma­lan ja hä­nen val­ta­kun­tan­sa asi­al­la (Mark. 1:15). Ylös­nou­se­muk­sen­sa jäl­keen hän lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­mia kai­kil­le luo­duil­le (Mark. 16).

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Mo­nin­ker­tai­nen palk­ka

Sana sunnuntaiksi9.2.2020 6.00

Pie­ta­ri ky­syi ker­ran omas­taan ja tois­ten ope­tus­las­ten puo­les­ta: ”Me olem­me luo­pu­neet kai­kes­ta ja seu­ran­neet si­nua. Mitä me sii­tä saam­me?” (Matt.19:27.) Pie­ta­rin ky­sy­mys nou­si ih­mis­mie­les­tä. Sa­man­ta­pai­sia aja­tuk­sia liik­ku­nee jos­kus jo­kai­sen us­ko­van mie­les­sä.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kris­tuk­sen valo sä­tei­lee

Sana sunnuntaiksi2.2.2020 6.20

Kynt­ti­län­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too, mi­ten nel­jä­kym­men­tä päi­vää Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä Ma­ria, Joo­sef ja Jee­sus-lap­si me­ni­vät Je­ru­sa­le­min temp­pe­liin. Sii­hen oli kak­si­kin syy­tä: Moo­sek­sen lain mu­kaan poi­ka­lap­sen syn­nyt­tä­nyt äi­ti oli epä­puh­das nel­jän­kym­me­nen päi­vän ajan, min­kä jäl­keen hä­nen oli tuo­ta­va pa­pil­le uh­rat­ta­vak­si ka­rit­sa ja kyyh­ky­nen – tai kak­si kyyh­kys­tä, jos per­he oli köy­hä ku­ten Jee­suk­sen per­he oli (3. Moos. 12:1–8). Toi­sek­si esi­koi­nen oli py­hi­tet­tä­vä Her­ral­le tuo­mal­la lap­si py­häk­köön ja mak­sa­mal­la hä­nes­tä lu­nas­tus­hin­ta (2. Moos. 13:12–13).

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pa­ran­nuk­sen vai­kut­taa Ju­ma­la

Sana sunnuntaiksi26.1.2020 6.40

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen ja sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen koh­taa­mis­ta ja kes­kus­te­lua seu­ran­neis­ta ta­pah­tu­mis­ta. Va­pah­ta­ja oli hei­dän kes­kus­tel­les­saan pal­jas­ta­nut sa­ma­ri­a­lai­sen nai­sen elä­män vir­heet ja hä­nen sie­lun­sa ti­lan. Tuo syn­tin­sä tun­te­nut nai­nen kuu­li ja us­koi Jee­suk­sen ope­tuk­sen kuo­le­mat­to­man sie­lun pe­las­tuk­ses­ta, ja läh­ti ker­to­maan ys­tä­vil­leen ja tut­ta­vil­leen kuu­le­mas­taan ja ko­ke­mas­taan ih­mees­tä.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Elä­män vesi vir­taa

Sana sunnuntaiksi19.1.2020 6.20

Vesi on elä­mäl­le vält­tä­mä­tön. Sen sai­vat ko­kea myös po­jat, jot­ka oli­vat ker­ran mat­kal­la Su­vi­seu­roi­hin pyö­räl­lä. Oli kuu­ma il­ma. Ve­si­pul­lois­ta oli vesi lop­pu­nut. Ja­not­ti.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Jee­sus ha­lu­si kas­teen

Sana sunnuntaiksi12.1.2020 7.00

Eli­sa­beth ja Sa­ka­ri­as oli­vat me­net­tä­neet toi­von­sa omas­ta lap­ses­ta. Ih­me kui­ten­kin ta­pah­tui. He sai­vat esi­kois­po­jan, joka sai ni­mek­seen Jo­han­nes.

H.H.

H.H.

Tie­tä­jien luot­ta­mus riit­ti

Sana sunnuntaiksi6.1.2020 6.00

Ker­to­mus idäs­tä saa­pu­neis­ta tie­tä­jis­tä on kieh­to­va. Se on kaik­ki­na ai­koi­na in­noit­ta­nut ta­ri­nan­ker­to­jia, lau­lun­te­ki­jöi­tä ja ku­va­tai­te­li­joi­ta. Mat­teuk­sen tal­len­ta­ma ku­vaus jät­tää lu­ki­jan­sa mie­leen voi­mak­kai­ta mie­li­ku­via ja mo­nia ky­sy­myk­siä. Tie­tä­jien ym­pä­ril­lä ole­va sa­lai­suu­den ver­ho ra­ot­tuu vain vä­hän. Kui­ten­kin hei­dän vies­tin­sä on maa­il­man­his­to­ri­aa ra­vis­te­le­va.

Her­ran huo­ne Ju­ma­lan asuin­si­ja­na

Sana sunnuntaiksi5.1.2020 6.00

Her­ran huo­nees­sa, Ju­ma­lan elä­väs­sä seu­ra­kun­nas­sa kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni ja on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.

Jee­sus lu­pa­si us­kon­voi­maa

Sana sunnuntaiksi1.1.2020 7.00

Päi­vän evan­ke­liu­mi­koh­ta ker­too ti­lan­tees­ta, jota en­nen ope­tus­las­ten elä­mäs­sä oli ta­pah­tu­nut ly­hy­en ajan si­säl­lä pal­jon: Jee­sus oli tul­lut hei­dän elä­mään­sä ja muut­ta­nut sen. He oli­vat yh­des­sä ko­ke­neet, näh­neet ja op­pi­neet. Jee­suk­sen ih­me­te­ot oli­vat an­ta­neet ope­tus­lap­sil­le tun­teen ajal­li­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä hä­nen rin­nal­laan.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 »
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys