JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 43 »

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Ih­mi­sen teh­tä­vä on ar­mah­taa

Sana sunnuntaiksi12.7.2020 6.05

Hel­lun­tain jäl­kei­se­nä ai­ka­na mo­nis­sa kirk­ko­vuo­den evan­ke­liu­mi­teks­teis­sä kes­ki­ty­tään Jee­suk­sen pu­hei­siin ja ope­tuk­siin. Jee­sus opet­ti kuu­li­joi­taan eri ti­lan­teis­sa us­koon ja elä­mään liit­ty­vis­tä tär­keis­tä tee­mois­ta.

Lukijan kuva/Pauli Junttila

Lukijan kuva/Pauli Junttila

Kuka on Ih­mi­sen Poi­ka?

Sana sunnuntaiksi5.7.2020 6.00

Jee­suk­sen ja ope­tus­las­ten kes­kus­te­lus­ta piir­tyy kuva apos­to­lin teh­tä­väs­tä. Jee­sus oli kut­su­nut jo­kai­sen ope­tus­lap­sis­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti seu­raa­maan hän­tä. Hän an­toi ope­tus­lap­sil­leen myös teh­tä­vän lä­het­tä­es­sään hei­dät sa­nan­saat­ta­jik­seen. Tär­kein­tä apos­to­lin teh­tä­väs­sä on oma­koh­tai­nen us­ko.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Jee­sus kut­suu ka­don­nei­ta

Sana sunnuntaiksi28.6.2020 6.50

Luu­kas ker­too evan­ke­liu­mis­saan kah­den­lai­sis­ta sa­nan­kuu­li­jois­ta. Osa tuli kuu­le­maan Jee­suk­sen pu­het­ta avoi­mel­la sy­dä­mel­lä. Evan­ke­liu­mi ker­too, kuin­ka pub­li­kaa­nit ja muut syn­ti­set tu­li­vat Jee­suk­sen luo kuul­lak­seen hän­tä. Toi­set seu­ra­si­vat Jee­suk­sen toi­min­taa synk­ki­nä: fa­ri­seuk­set ja lai­no­pet­ta­jat sa­noi­vat pa­hek­su­en: ”Tuo mies hy­väk­syy syn­ti­set seu­raan­sa ja syö hei­dän kans­saan” (Luuk.15:1, 2).

Us­ko muut­taa elä­män

Sana sunnuntaiksi21.6.2020 6.00

Kun ih­mi­nen ot­taa Jee­suk­sen kut­sun vas­taan, hä­nen elä­män­sä suun­ta muut­tuu. Us­ko al­kaa tuot­taa he­del­miä.

Erja Hatula

Erja Hatula

Luo­jan luja liit­to

Sana sunnuntaiksi20.6.2020 6.00

Ju­han­nuk­sen evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Luu­kas ker­too ly­hy­es­ti Jo­han­nek­sen syn­ty­mäs­tä, mut­ta tar­kem­min ni­men an­ta­mi­ses­ta. Nimi an­net­tiin ym­pä­ri­leik­kauk­sen yh­tey­des­sä. Jo­han­nes syn­tyi pap­pi Sa­ka­ri­aan ja Eli­sa­be­tin lap­sek­si. Sa­ka­ri­as ja Eli­sa­bet oli­vat jo van­ho­ja ih­mi­siä, ei­kä heil­lä ol­lut en­nen Jo­han­nes­ta yh­tään las­ta, vaik­ka he oli­vat ru­koil­leet las­ta Ju­ma­lal­ta.

Kul­taa­kin kal­liim­pi val­ta­kun­ta

Sana sunnuntaiksi14.6.2020 6.00

Tu­le­van sun­nun­tain kir­kol­li­nen ai­he on ”Ka­to­a­vat ja ka­to­a­mat­to­mat aar­teet”. Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen ope­tus­ti­lan­tees­ta, jos­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­ta saa hy­vin kes­kei­sen si­säl­lön.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Elä­vä­nä ok­sa­na vii­ni­puus­sa

Sana sunnuntaiksi7.6.2020 6.05

Jee­sus ha­vain­nol­lis­ti ope­tus­taan ver­tauk­sil­la. Hän ver­ta­si us­ko­ne­lä­män asi­oi­ta ar­ki­sen elä­män asi­oi­hin. Vii­ni­puu-ver­tauk­ses­sa Jee­sus opet­ti hä­nen ja Tai­vaan Isän yh­teyt­tä ope­tus­lap­siin. Vii­ni­puu oli kuu­li­joil­le tut­tu kas­vi. Kas­vin ul­koi­set piir­teet an­toi­vat läh­tö­koh­dan ver­tauk­sel­le. Jee­sus ver­ta­si Ju­ma­laa vii­ni­tar­hu­riin, joka hoi­taa vii­ni­puun ok­sia. It­se­ään Jee­sus ver­ta­si vii­ni­puun run­koon, jos­ta ok­sat saa­vat ra­vin­non. Ok­sia Jee­sus ver­ta­si ope­tus­lap­siin eli hä­neen us­ko­viin ih­mi­siin.

Anita Keränen

Anita Keränen

Luo­ja, so­vit­ta­ja ja py­hit­tä­jä

Sana sunnuntaiksi31.5.2020 6.05

Kris­til­li­sen us­kon ydi­na­si­oi­ta on kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la. Kol­miyh­tei­syys ku­vaa Ju­ma­lan kol­mea il­me­ne­mis­muo­toa, Isää, Poi­kaa ja Py­hää Hen­keä, eri­tyi­ses­ti kir­kol­li­sis­sa us­kon­tun­nus­tuk­sis­sa. Tun­ne­tuin niis­tä on Apos­to­li­nen us­kon­tun­nus­tus, joka lu­e­taan sun­nun­tai­sin kir­kois­sa. Mo­net rip­pi­kou­lun käy­neet osaa­vat sen ul­koa ja tun­te­vat li­säk­si sii­hen liit­ty­vät se­li­tyk­set, joi­ta Mart­ti Lut­her on muo­toil­lut.

H.H.

H.H.

Tul­kaa ja­noi­set ve­den ää­reen!

Sana sunnuntaiksi24.5.2020 6.05

Je­ru­sa­le­miin oli tu­los­sa suu­ret leh­ti­ma­ja­juh­lat. Juh­lil­la oli ta­pa­na py­säh­tyä muis­te­le­maan nel­jän­kym­me­nen vuo­den erä­maa­va­el­lus­ta. Leh­ti­ma­ja­juh­lien nimi tuli sii­tä, et­tä erä­maa­va­el­luk­sen ai­ka­na ma­joi­tut­tiin ti­la­päi­sis­sä ra­ken­nel­mis­sa. Leh­ti­ma­ja­juh­la oli sa­mal­la myös sa­don­kor­juun juh­la.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jee­sus lu­pa­si ol­la lä­hel­lä

Sana sunnuntaiksi21.5.2020 6.30

Ju­ma­lan rak­kaus saa ai­kaan, et­tä Ju­ma­lan lap­set ha­lu­a­vat vie­dä eteen­päin rak­kau­den sa­no­maa, evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 43 »
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Viikon kysymys