JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 »

On­ko Jee­sus si­nul­le kom­pas­tus­ki­vi vai kul­ma­ki­vi?

Sana sunnuntaiksi29.12.2019 7.00

Si­me­on ja Han­na ovat roh­kai­se­via esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­la to­teut­taa lu­pauk­sen­sa ja suun­ni­tel­man­sa ajal­laan.

Kris­tuk­sen tun­nus­ta­jal­la on to­dis­tus tai­vaas­sa

Sana sunnuntaiksi26.12.2019 7.00

Ju­ma­lan lap­sen ei tar­vit­se pe­lä­tä tun­nus­ta­es­saan tai puo­lus­ta­es­saan us­ko­aan, sil­lä Pyhä Hen­ki neu­voo hän­tä.

Maa­il­man­his­to­ri­an mer­kit­tä­vin uu­ti­nen

Sana sunnuntaiksi25.12.2019 7.00

Luuk­kaan toi­sen lu­vun jou­lu­e­van­ke­liu­mi ker­too maa­il­man­his­to­ri­an mer­kit­tä­vim­män uu­ti­sen. Iki­ai­ko­jen Ju­ma­la tuli osak­si ih­mis­ten maa­il­maa.

En­ke­li vah­vis­ti Joo­se­fia

Sana sunnuntaiksi22.12.2019 7.00

Kun en­sim­mäi­set ih­mi­set kar­ko­tet­tiin pa­ra­tii­sis­ta, al­koi odo­tus. Ju­ma­laan tur­vaa­vat us­ko­vai­set odot­ti­vat maa­il­maan Va­pah­ta­jaa.

Jo­han­nes Kas­ta­jan eri­tyi­nen teh­tä­vä

Sana sunnuntaiksi15.12.2019 7.00

Van­han tes­ta­men­tin pro­fee­tat oli­vat jo­kai­nen ta­val­laan Ku­nin­kaan, Her­ran Jee­suk­sen tu­lon val­mis­ta­jia. Eri­tyis­teh­tä­vä tien val­mis­ta­ja­na juu­ri en­nen Her­ran tu­loa maa­il­maan oli Jo­han­nes Kas­ta­jal­la.

Kak­si ver­taus­ta val­vo­mi­ses­ta

Sana sunnuntaiksi8.12.2019 6.02

Toi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain ai­he on Kris­tuk­sen tu­le­mi­nen kun­ni­as­saan ai­ko­jen lo­pul­la. Ai­hee­seen liit­ty­vät päi­vän evan­ke­liu­min kak­si ly­hyt­tä Jee­suk­sen ver­taus­ta.

Pal­vel­kaa iloi­ten

Sana sunnuntaiksi6.12.2019 7.00

It­se­näi­syys­päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin taus­tal­la on ih­mi­sen mie­les­tä läh­te­vä oman kun­ni­an ja ase­man ta­voit­te­lu. Se­be­deuk­sen po­jat ja hei­dän äi­tin­sä oli­vat tul­leet Jee­suk­sen luo pyy­tä­mään kun­ni­a­paik­ko­ja Jee­suk­sen rin­nal­le. Toi­set ope­tus­lap­set suut­tui­vat kuul­les­saan täs­tä pyr­ki­myk­ses­tä.

Rie­muit­kaa, Ku­nin­gas tu­lee!

Sana sunnuntaiksi1.12.2019 7.00

Ad­ven­tin tut­tu vir­si ke­hot­taa avaa­maan sy­dä­men por­tit ja ot­ta­maan Jee­suk­sen sy­dä­men asuk­kaak­si. En­sim­mäi­nen ad­vent­ti aloit­taa uu­den kirk­ko­vuo­den. Sa­mal­la al­kaa jou­lun odo­tus.

Pai­men erot­taa vuo­het ja lam­paat

Sana sunnuntaiksi24.11.2019 6.45

Ai­ka lop­puu ker­ran. Sil­loin ylös­nous­sut Va­pah­ta­ja kun­ni­an Ku­nin­kaa­na ko­ko­aa kaik­ki kan­sat eteen­sä. Al­kaa vii­mei­nen tuo­mio. Pai­me­nen ta­voin hän ja­kaa kaik­ki ih­mi­set kah­teen jouk­koon, lam­paat oi­ke­al­le ja vuo­het va­sem­mal­le puo­lel­le.

Jee­suk­sen pa­luu muut­taa kai­ken

Sana sunnuntaiksi17.11.2019 7.00

Kun Kris­tus tu­lee ta­kai­sin, hä­nen kul­ku­ee­seen­sa pää­se­vät vain ne, joil­la on öl­jyä omas­sa us­kon lam­pus­saan.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 »
10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys