JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Viimeisen päivän tietää vain Jumala

Sana sunnuntaiksi19.11.2023 7.00

Us­kos­sa val­vo­mi­nen ei ole pa­ko­no­mais­ta puur­ta­mis­ta, vaan en­nen kaik­kea tur­val­lis­ta luot­ta­mis­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin ja joh­da­tuk­seen.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Jumalan valtasuuruus voittaa vihollisen

Sana sunnuntaiksi12.11.2023 6.00

Jee­suk­sen mu­kaan us­ko­van ei tar­vit­se pe­lä­tä ajal­li­sen elä­män ta­pah­tu­mia, vaan ian­kaik­ki­sen elä­män vie­vää sie­lun­vi­hol­lis­ta ja hä­nen suul­laan pu­hu­via.

Puhuttele syntistä herkästi, nöyrästi ja kunnioittaen

Sana sunnuntaiksi5.11.2023 6.00

Syn­tiä teh­nyt­tä tu­lee lä­hes­tyä lem­pe­äs­ti. Vai­ke­at­kin ris­ti­rii­dat voi­vat sel­vi­tä, kun Hen­ki joh­taa kes­kus­te­lua ja an­teek­si­an­to saa vai­kut­taa.

Evankeliumissa näkyy Kristuksen kirkkaus

Sana sunnuntaiksi4.11.2023 6.00

Lä­hei­sen me­net­tä­mi­seen liit­ty­vät suru, kyy­ne­leet, hil­jai­suus, yk­si­näi­syys ja ru­kouk­set mut­ta myös ih­mis­ten osa­not­to ja loh­du­tus. Ju­ma­lan sa­nan an­ta­ma to­dis­tus hei­dän osas­taan loh­dut­taa kaik­kein eni­ten.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Tärkeintä on usko

Sana sunnuntaiksi29.10.2023 6.00

Ih­mi­sen omat teot tai an­si­ot ei­vät mer­kit­se mi­tään Ju­ma­lan edes­sä; tär­kein­tä on ot­taa vas­taan kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Evankeliumin julistaminen on Jumalan antama tehtävä

Sana sunnuntaiksi22.10.2023 6.00

Evan­ke­liu­min työs­sä kuu­lu­te­taan kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan ja roh­kais­taan us­ko­maan omat syn­nit an­teek­si.

H.H.

H.H.

Jeesus osoittaa jumalallisen voimansa

Sana sunnuntaiksi15.10.2023 7.00

Jee­sus pa­ran­si jul­ki­sen toi­min­tan­sa ai­ka­na sai­rai­ta, he­rät­ti kuol­lei­ta ja hal­lit­si luon­non­voi­mia. Näil­lä te­oil­la Jee­sus osoit­ti ju­ma­lal­li­sen voi­man­sa. Tär­kein­tä oli kui­ten­kin kut­sua epä­us­koi­nen ih­mi­nen suu­rim­man ih­meen eli evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man us­ko­jak­si.

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Kaikkein tärkein käsky

Sana sunnuntaiksi8.10.2023 6.00

Rak­kau­den kak­sois­käs­ky tii­vis­tää lain vaa­ti­muk­set ja edel­lyt­tää Ju­ma­lan ja lä­him­mäi­sen täy­del­lis­tä ra­kas­ta­mis­ta.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Usko on suostumista Jumalan tahtoon

Sana sunnuntaiksi1.10.2023 6.00

Oi­kea us­ko on sitä, et­tä ih­mi­nen luo­puu omas­ta vii­sau­des­taan, tur­vaa Ju­ma­laan ja suos­tuu hä­nen tah­toon­sa.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Uskovan ei tarvitse pelätä kuolemaa

Sana sunnuntaiksi24.9.2023 6.15

Jee­sus so­vit­ti koko maa­il­man syn­nit, jot­ta ih­mi­set voi­si­vat saa­da kuo­le­man­sa jäl­keen ian­kaik­ki­sen elä­män.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys