JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 »

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Us­ko avaa sil­mät nä­ke­mään Kris­tuk­sen

Sana sunnuntaiksi18.10.2020 7.00

Hen­gel­li­ses­ti so­kea ih­mi­nen ei näe oman us­kon­sa ti­laa. Vain elä­vä us­ko an­taa ha­lun py­syä lä­hel­lä Ju­ma­laa.

Kym­me­nen käs­kyn tii­vis­tys

Sana sunnuntaiksi11.10.2020 0.15

Raa­ma­tus­sa on ku­vauk­sia Jee­suk­sen kes­kus­te­luis­ta eri hen­ki­löi­den kans­sa. Hän oli juu­ta­lai­ses­ta syn­ty­pe­räs­tään huo­li­mat­ta val­mis koh­taa­maan myös sel­lai­sia lä­him­mäi­siä, joi­ta juu­ta­lai­set ta­val­li­ses­ti kart­toi­vat.

Anna Karjula/Lukijan kuva

Anna Karjula/Lukijan kuva

Lap­sen­kal­tai­nen us­ko tuo siu­nauk­sen

Sana sunnuntaiksi4.10.2020 7.00

Jee­sus opet­ti lap­sen ole­van suu­rin tai­vaan val­ta­kun­nas­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa mo­net en­sim­mäi­set tu­le­vat vii­mei­sik­si.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Maa­il­man par­haat loh­du­tuk­sen, tu­le­vai­suu­den ja toi­von sa­nat

Sana sunnuntaiksi27.9.2020 7.00

Ajal­li­nen elä­mä, us­kon elä­mä ja ian­kaik­ki­nen elä­mä ovat Ju­ma­lal­ta. Jee­suk­sen so­vi­tus­työ ja ylös­nou­se­mus on ku­kis­ta­nut kuo­le­man mah­din.

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Virpi Vasalampi/Lukijan kuva

Ma­ri­an osa on py­sy­vä

Sana sunnuntaiksi20.9.2020 6.00

Ju­ma­la an­taa ih­mi­sel­le lah­jo­ja, joi­ta Raa­mat­tu opet­taa käyt­tä­mään hy­vän te­ke­mi­seen. Ker­to­mus Jee­suk­sen, Mar­tan ja Ma­ri­an koh­taa­mi­ses­ta ku­vaa, mi­ten eri­lai­sia lah­jo­ja voi­daan käyt­tää tois­ten pal­ve­le­mi­seen.

Anita Keränen/Lukijan kuva

Anita Keränen/Lukijan kuva

Hy­vät teot so­pi­vat sa­pat­tiin

Sana sunnuntaiksi13.9.2020 6.00

Vii­me ai­koi­na mo­net ovat li­sän­neet mi­nul­le tut­tui­hin ter­veh­dyk­siin mai­nin­nan ”py­sy­tään ter­vei­nä”. Sa­nat ovat saa­neet mer­ki­tyk­sen­sä ajan­koh­tai­sen ko­ro­na­pan­de­mi­an vuok­si. On tär­ke­ää, et­tä asi­as­ta näin muis­tu­tel­laan.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Täy­del­li­syy­teen pää­see vain Jee­suk­sen so­vi­tus­työn kaut­ta

Sana sunnuntaiksi6.9.2020 6.00

Sun­nun­tain teks­ti on pie­ni kat­kel­ma Jee­suk­sen vuo­ri­saar­nas­ta. Jee­sus ryh­tyy sii­nä opet­ta­maan Moo­sek­sen la­kia to­tu­tus­ta poik­ke­a­val­la ta­val­la.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Sä­vyi­siä sa­no­ja us­kos­ta

Sana sunnuntaiksi30.8.2020 6.00

”He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan.” Tämä en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tiin si­säl­ty­vä Jee­suk­sen ope­tus on le­vin­nyt tu­tuk­si sa­non­nak­si ar­ki­seen kie­len­käyt­töön, ei­vät­kä kaik­ki tie­dä sen ole­van Raa­ma­tus­ta pe­räi­sin. Jee­sus opet­taa sel­ke­äs­ti hy­vän he­del­män ole­van pe­räi­sin hy­väs­tä puus­ta ja huo­non huo­nos­ta puus­ta.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Ver­taus pal­jas­taa oi­ke­an ja vää­rän van­hurs­kau­den

Sana sunnuntaiksi23.8.2020 6.00

Vain täy­sin ar­mos­ta, il­man omia an­si­oi­ta, voi ot­taa vas­taan Ju­ma­lan kut­sun. Sitä vä­lit­tä­vät us­ko­vai­set ih­mi­set.

Meri Nissilä

Meri Nissilä

Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä

Sana sunnuntaiksi16.8.2020 6.30

Sun­nun­tain kir­kol­li­se­na tee­ma­na ovat et­sik­ko­a­jat. Et­sik­ko­ai­ka on ter­mi­nä hy­vin raa­ma­tul­li­nen. Se voi­daan al­ku­kie­len mu­kaan kään­tää myös et­sin­näk­si tai eri­tyi­sek­si et­sin­nän ajak­si. Vuo­den 1948 ka­te­kis­muk­sen mu­kaan et­sik­ko­a­jal­la tar­koi­te­taan ih­mi­sen elä­mäs­sä ai­kaa, jol­loin Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää hän­tä puo­leen­sa.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys