JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumalan kutsu

Sana sunnuntaiksi21.8.2022 10.00

Päi­vän evan­ke­liu­mi ku­vaa ta­pah­tu­maa, jos­sa Jee­sus saa­pui vii­mei­sen ker­ran Je­ru­sa­le­miin. Lä­hes­ty­es­sään kau­pun­kia hän puh­ke­si it­kuun. Hän ei it­ke­nyt sitä, mikä hän­tä it­se­ään oli pian koh­taa­va, vaan mu­reh­ti kau­pun­gin tu­le­vaa koh­ta­loa.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Anna lahjasi Jumalan käyttöön

Sana sunnuntaiksi14.8.2022 6.00

Jee­sus odot­taa Ju­ma­lan lap­sil­ta toi­me­li­ai­suut­ta ja vii­saut­ta, kun he kut­su­vat ih­mi­siä tai­vaan tiel­le.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Usko johtaa totuuden äärelle

Sana sunnuntaiksi7.8.2022 6.15

Jee­sus opet­taa va­ro­maan vää­riä pro­feet­to­ja, jot­ka oh­jaa­vat syn­nin lu­val­li­suu­teen. Tur­val­lis­ta on luot­taa Ju­ma­lan sa­naan ja Py­hän Hen­gen ää­neen.

H. H.

H. H.

Jumala puhui kirkastusvuorella

Sana sunnuntaiksi31.7.2022 6.00

Kir­kas­tus­vuo­ren het­ki oli ope­tus­lap­sil­le ih­meel­li­nen näky. Tai­vaas­sa on kui­ten­kin lu­vas­sa jo­tain vie­lä suu­rem­paa.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Jumala antoi käskyt suojellakseen elämää

Sana sunnuntaiksi24.7.2022 7.00

Ku­kaan ei pe­las­tu omien an­si­oi­den­sa täh­den, vaan Ju­ma­lan ar­mon kaut­ta. Ai­no­as­taan Jee­sus on elä­nyt syn­nit­tö­män elä­män ja täyt­tä­nyt Ju­ma­lan lain.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Apostolit julistivat evankeliumia

Sana sunnuntaiksi17.7.2022 7.00

Ju­ma­la on kut­su­nut lap­sen­sa te­ke­mään val­ta­kun­tan­sa työ­tä: saar­naa­maan pa­ran­nus­ta ja tar­jo­a­maan an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mia.

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Armahduksen ja tuomion valta kuuluu Jumalalle

Sana sunnuntaiksi10.7.2022 6.00

Ju­ma­la on sa­nan­sa mu­kaan kär­si­väl­li­nen ja an­teek­si­an­ta­va. Hä­nen ar­mon­sa suu­ruus on ih­mis­mie­lel­le kä­sit­tä­mä­tön­tä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Suuri illallinen

Sana sunnuntaiksi26.6.2022 6.00

Jee­suk­sen ker­to­ma ver­taus suu­ris­ta pi­dois­ta liit­tyy ti­lan­tee­seen, jos­sa hän on ate­ri­al­la erään fa­ri­seus­ten joh­to­mie­hen ko­to­na sa­pat­ti­na (Luuk. 14). Pu­heen ai­he kään­tyy ate­ri­oin­tiin, ja eräs pöy­tä­vie­ras sa­noo Jee­suk­sel­le: ”Au­tu­as se, joka saa ol­la ate­ri­al­la Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.” (Luuk. 14:15.) Täl­löin Jee­sus ker­too ver­tauk­sen suu­ris­ta pi­dois­ta. Kaik­ki ym­mär­tä­vät hä­nen pu­hu­van ate­ri­oin­nis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jumala siunasi Johanneksen vanhempia

Sana sunnuntaiksi25.6.2022 6.00

Jo­han­nek­sen syn­ty­mään liit­ty­vät ih­meet pu­hut­te­li­vat ai­ka­lai­sia, jot­ka tun­nis­ti­vat sii­nä Ju­ma­lan teot.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Evankeliumi lupaa iankaikkisen elämän

Sana sunnuntaiksi19.6.2022 6.00

Ajal­li­nen rik­kaus on ka­to­a­vaa, mut­ta sy­dä­men us­ko on aar­re, joka an­taa toi­von ikui­ses­ta elä­mäs­tä.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
29.11.2022

Heidän edellään kulkee tien aukaisija, he raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johtaa heitä. Miika 2:13

Viikon kysymys