JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

Hyvää sanomaa kaikille kansoille

Sana sunnuntaiksi21.1.2024 6.00

Jee­suk­sen pu­heet ja sai­rai­den pa­ran­ta­mi­nen sai­vat ai­kaan lii­keh­din­tää. Hän teki ih­mei­tä, jot­ta ih­mi­set us­koi­si­vat hä­nen ole­van Ju­ma­lan poi­ka.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Anteeksiantamuksen sanoma on totta tänäänkin

Sana sunnuntaiksi14.1.2024 6.00

Pro­fee­tan en­nus­tus Mes­si­aas­ta to­teu­tui, ja sik­si ih­mi­sil­lä on myös tänä päi­vä­nä mah­dol­li­suus us­koa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun evan­ke­liu­min kaut­ta omat syn­tin­sä an­teek­si.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kaste on lahja

Sana sunnuntaiksi7.1.2024 6.00

Jo­han­nes kas­toi ih­mi­siä ve­del­lä pa­ran­nuk­seen, Jee­sus tu­li­kas­teel­la, Py­häl­lä Hen­gel­lä ja tu­lel­la. Tä­män saar­na­vi­ran Jee­sus an­toi myös ope­tus­lap­sil­leen.

Jeesuksen nimessä saarnattu evankeliumi pelastaa

Sana sunnuntaiksi1.1.2024 6.00

Raa­ma­tun mu­kaan us­ko voi syn­tyä, kun Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­taan evan­ke­liu­mia Jee­suk­ses­ta Kris­tuk­ses­ta. Muu­ta ni­meä, joka pe­las­tai­si, ei ole.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jeesuksen vanhemmat olivat Herralle kuuliaisia

Sana sunnuntaiksi31.12.2023 6.00

Na­sa­re­ti­lai­nen Joo­sef yh­des­sä kih­lat­tun­sa Ma­ri­an kans­sa sai­vat poi­ka­lap­sen. Van­hem­mat oli­vat us­ko­vai­sia, Ju­ma­laa pel­kää­viä juu­ta­lai­sia. Kah­dek­san­te­na päi­vä­nä lap­si sai ni­mek­seen Jee­sus. Her­ran lail­le kuu­li­ai­se­na van­hem­mat toi­vat vii­kon ikäi­sen Jee­sus-vau­van temp­pe­liin, Her­ran eteen. He toi­mit­ti­vat lais­sa sää­de­tyn uh­rin us­kon­sa vah­vis­tuk­sek­si ja syn­tien so­vi­tuk­sek­si. Evan­ke­lis­ta ker­too, et­tä tuol­loin temp­pe­liin oli­vat tul­leet myös Si­me­on ja Han­na -ni­mi­set hen­ki­löt. Pyhä Hen­ki oli joh­dat­ta­nut hei­dät pai­kal­le.

A.-L.S.

A.-L.S.

Jumalan sana rohkaisee tunnustamaan uskon

Sana sunnuntaiksi26.12.2023 6.00

Paa­va­li ke­hot­ti us­ko­vai­sia säi­lyt­tä­mään oman­tun­ton­sa puh­taa­na ja vas­taa­maan sä­vyi­säs­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti niil­le, jot­ka ky­sy­vät us­kon pe­rus­teis­ta.

Srk:n kuva-arkisto

Srk:n kuva-arkisto

Sana oli aivan alussa

Sana sunnuntaiksi25.12.2023 6.00

Jou­lu­päi­vän teks­ti­nä on jou­lu­e­van­ke­liu­mi Jo­han­nek­sen mu­kaan. Sen ydin­sa­no­ma on Sa­nan mer­ki­tys ih­mi­sil­le. Evan­ke­liu­mi al­kaa alus­sa-sa­nal­la. Sa­mal­la sa­nal­la al­kaa myös Raa­ma­tun en­sim­mäi­nen kir­ja, joka jat­kuu kol­man­nes­sa ja­kees­sa: ”Ja Ju­ma­la sa­noi – –” (1. Moos. 1:1–3).

H.H.

H.H.

Ensimmäinen jouluyö oli osa pelastussuunnitelmaa

Sana sunnuntaiksi24.12.2023 15.00

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­ma to­teu­tuu het­ki ja ta­pah­tu­ma ker­ral­laan kan­sa­kun­tien ja yk­sit­täis­ten ih­mis­ten koh­dal­la. Jou­lu­yön ta­pah­tu­mat Bet­le­he­mis­sä ovat pe­las­tus­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­sen tai­te­koh­das­sa.

Anna-leena saukko

Anna-leena saukko

Jumalan tahto on aina hyvä

Sana sunnuntaiksi24.12.2023 6.00

Jou­lun al­la ih­mi­sil­lä on tai­pu­mus kii­reh­tiä: jou­lu­lah­jat täy­tyy hank­kia ja koti ko­ris­tel­la juh­la­vak­si. Myös pai­me­net ke­dol­la kii­reh­ti­vät kat­so­maan Jee­sus-las­ta. Ad­ven­ti­nai­ka on jou­lun val­mis­te­lun ohel­la myös odo­tuk­sen ai­kaa. Nel­jäs ad­vent­ti on vie­lä eri­tyi­sel­lä ta­val­la odo­tuk­sen ai­kaa, kun muis­tel­laan Ma­ri­an odo­tu­sai­kaa.

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Johannes todisti maailman valosta

Sana sunnuntaiksi17.12.2023 6.00

Kol­man­nen ad­vent­ti­sun­nun­tain ai­hee­na on val­mis­tau­tu­mi­nen pian ta­pah­tu­vaan Va­pah­ta­jan tu­le­mi­seen. Pro­feet­to­jen en­nus­tuk­set oli­vat täyt­ty­mäs­sä.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys