JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 44 »

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Pa­ran­net­tu osoit­ti kii­tol­li­suut­ta

Sana sunnuntaiksi24.1.2021 7.00

Jee­sus teki mo­nen­lai­sia ih­mei­tä, jot­ka he­rät­ti­vät yleis­tä kiin­nos­tus­ta hän­tä koh­taan. Kaik­kia hä­nen te­ke­mi­ään ih­mei­tä ei ole ker­rot­tu Raa­ma­tus­sa, sil­lä nii­tä oli niin pal­jon.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Ju­ma­lan lu­pauk­set to­teu­tu­vat

Sana sunnuntaiksi17.1.2021 7.30

Jee­sus to­teut­ti Van­han tes­ta­men­tin lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, mut­ta jot­kut nä­ki­vät hä­nes­sä vain Joo­se­fin po­jan.

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kas­te on lah­ja us­ko­val­le sy­dä­mel­le

Sana sunnuntaiksi10.1.2021 7.00

Jo­han­nes Kas­ta­ja kas­toi ih­mi­siä ve­del­lä ja ju­lis­ti sa­mal­la sa­no­maa tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta, joka tu­li­si kas­ta­maan ih­mi­siä tu­lel­la ja Py­häl­lä Hen­gel­lä.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Tie­tä­jät löy­si­vät oi­ke­an ku­nin­kaan

Sana sunnuntaiksi6.1.2021 6.15

Idän tie­tä­jät us­koi­vat Jee­suk­sen kaik­kien kan­so­jen va­pah­ta­jak­si. He iloit­si­vat löy­tä­es­sään odo­te­tun ku­nin­kaan.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jee­sus ju­lis­ti tai­vaal­li­sen Isän­sä tah­toa

Sana sunnuntaiksi3.1.2021 7.30

Us­ko syn­tyy an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­nan kuu­le­mi­ses­ta. Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­la an­taa us­ko­val­le voi­maa kuu­li­ai­suu­teen.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Jee­suk­ses­sa Her­ra pe­las­taa ih­mis­kun­nan

Sana sunnuntaiksi1.1.2021 7.30

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­vas­sa Yli­o­pis­ton al­ma­na­kas­sa on tam­mi­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon yl­lä ru­kous: ”An­na oi Jee­sus, rau­ha ja me­nes­tys!” Pyyn­tö so­pii hy­vin uu­den­vuo­den­päi­vän kir­kol­li­seen tee­maan, joka on Jee­suk­sen ni­mes­sä.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lä­hel­lä ja ra­kas­tet­tu­na

Sana sunnuntaiksi27.12.2020 6.15

Jou­lu­kuun 27. päi­vä on van­has­sa kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä omis­tet­tu apos­to­li Jo­han­nek­sel­le. Kirk­ko­vuo­den päi­vä muis­tut­taa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta.

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ju­ma­lan sana koh­taa vas­tus­tus­ta

Sana sunnuntaiksi26.12.2020 7.15

Pilk­ka ja vai­no on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­den osa­na. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma ei ole kos­kaan naut­ti­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta.

Helena Soranta

Helena Soranta

”Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man”

Sana sunnuntaiksi25.12.2020 7.15

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi Luuk­kaan mu­kaan lie­nee tu­tuim­pia evan­ke­liu­mi­kir­jo­jen kat­kel­mia. Sen kuu­le­mi­seen liit­tyy pal­jon muis­to­ja jou­lu­kir­kois­ta, jou­lu­a­te­ri­oil­ta, jou­lu­juh­lis­ta ja muu­al­ta.

Joo­se­fin jou­lu

Sana sunnuntaiksi20.12.2020 6.15

Nel­jän­nen ad­vent­ti­sun­nun­tain evan­ke­liu­mi on joh­dan­to­na suu­reen juh­laan. Evan­ke­lis­ta Mat­teus ku­vaa sii­nä ta­pah­tu­mia, joi­den myö­tä täyt­tyi­vät Ju­ma­lan lu­pauk­set tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta.

« 1 2 3 4 5 ... 44 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys