JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 22 »

Koti, jos­ta löy­tyy kaik­ki tar­peel­li­nen

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2019 6.31

Mir­ja ja Jaak­ko Sivénin pu­nai­nen tupa Pe­tä­jä­ve­den kes­kus­tas­sa tuik­kii läm­min­tä va­loa. Valo vä­lit­tyy pait­si ik­ku­nois­ta myös pie­nen ko­din sy­dä­mel­li­sis­tä asuk­kais­ta.

Kult­tuu­ri­kum­mi iloa ja­ka­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta7.11.2019 6.35

Su­vait­se­vai­suus, lä­him­mäi­sen­rak­kaus ja tois­ten aut­ta­mi­nen ovat Pau­la Ho­pal­le tär­kei­tä äi­din opet­ta­mia ar­vo­ja.

Su­rul­la on mo­net kas­vot

Puhutaan maasta ja taivaasta2.11.2019 6.55

Puhu ja tun­ne. Tii­na Lin­ja­ma on ja­ka­nut Fa­ce­book-pro­fi­lis­saan aja­tuk­si­aan neu­vok­si ai­kui­sel­le, joka koh­taa lä­hei­sen­sä me­net­tä­neen lap­sen.

Tip­pa pe­su­ai­net­ta kir­kas­taa koko ve­den

Puhutaan maasta ja taivaasta26.10.2019 6.30

Vaik­ka oli­si si­nut us­kon­sa kans­sa, mie­li saat­taa voi­da huo­nos­ti. Sil­loin kan­nat­taa ha­kea am­mat­ti­a­pua, mut­ta heit­täy­tyä ar­mon va­raan. Raa­he­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja An­na Kar­ju­la ja tai­val­kos­ki­nen pap­pi Ma­ti­as Mu­ho­la pun­ta­roi­vat mie­len hy­vin­voin­nin te­ki­jöi­tä.

SRK:n his­to­ri­an kol­mas osa val­mis­tui: 1960- ja 1970-lu­vuil­la elet­tiin mo­nen­lais­ten myrs­ky­jen kes­kel­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta24.10.2019 6.41

Ari-Pek­ka Pa­lo­la on hel­pot­tu­nut, vaa­ti­va työ on ta­ka­na­päin. Hä­nen tut­ki­muk­sen­sa Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) his­to­ri­as­ta vuo­sil­ta 1962–1980 on val­mis­tu­nut. Pa­lo­la viet­ti tut­ki­mus­työn­sä ai­ka­na lu­kui­sia tun­te­ja SRK:n ar­kis­tos­sa. Ku­vas­sa on tar­kas­tel­ta­va­na van­ha Päi­vä­mie­hen vuo­si­ker­ta.

Hi­on­taa, vii­laus­ta ja sa­na­nik­ka­roin­tia

Puhutaan maasta ja taivaasta22.10.2019 6.16

Oli synk­kä ja myrs­kyi­nen yö. Kau­no­kir­jal­li­sen klas­si­kon ta­voin al­kaa Sep­po Ter­von en­sim­mäi­nen blo­gi­teks­ti Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den blo­gis­sa tam­mi­kuus­sa 2017.

Luon­to voi­maut­taa

Puhutaan maasta ja taivaasta21.10.2019 6.31

Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­set Han­na­ma­ri ja Os­ka­ri Oi­ka­rai­nen muut­ti­vat Rau­mal­ta Vaa­laan vuon­na 2013. Vaa­la on pie­ni 2800 asuk­kaan kun­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ja Ou­luun siel­tä tu­lee mat­kaa 90 ki­lo­met­riä.

Vai­kea ma­sen­nus opet­ti pal­jon

Puhutaan maasta ja taivaasta10.10.2019 9.07

Ve­te­läi­nen muis­te­lee, et­tä oi­reet tu­li­vat ja vai­keu­tui­vat pik­ku­hil­jaa vuo­sien myö­tä. Opis­ke­lu­ai­ka­na noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten hä­nen oi­reen­sa al­koi­vat pa­hen­tua.

Kor­pi­va­el­lus kir­jees­sä ku­vat­tu­na

Puhutaan maasta ja taivaasta7.10.2019 6.31

Mo­net sei­nä­jo­ki­set ovat op­pi­neet tun­te­maan Pau­li ja An­nik­ki Tuo­mi­sen sy­dä­mel­li­se­nä pa­ris­kun­ta­na. 40 vuot­ta sit­ten Ju­ma­la kut­sui hei­tä eri­tyi­sel­lä ta­val­la puo­leen­sa. Tuo­mi­set sai­vat pa­ran­nuk­sen ar­mon Sei­nä­jo­el­la tam­mi­kuus­sa vuon­na 1977.

Kes­ki­tyn tä­hän het­keen

Puhutaan maasta ja taivaasta27.9.2019 6.39

Mar­juk­ka Nii­ni­mä­ki pi­te­lee vau­vaa sy­lis­sään. Ikää pie­nel­lä po­jal­la on nel­jä viik­koa. Nii­ni­mä­en per­hees­sä on elet­ty eri­tyi­siä ai­ko­ja jo seit­se­mät­tä ker­taa.

« 1 2 3 4 5 6 ... 22 »
1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys