JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 24 »
Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Lä­he­tys­mies vaih­taa roo­lia: Työ­muis­tot pää­ty­vät kan­sien vä­liin

Puhutaan maasta ja taivaasta14.3.2020 6.10

Ke­vääl­lä 2014 Juha Alan­ko lenk­kei­li ja miet­ti, mil­le al­kai­si. Työ­ti­lan­ne oli ajau­tu­nut epä­sel­väk­si ja Alan­ko miet­ti, löy­täi­si­kö hä­nen ikäi­sen­sä enää uu­sia töi­tä.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Nes­to­ri eli Zooz

Puhutaan maasta ja taivaasta7.3.2020 6.50

– Äi­ti muis­ti, et­tä mul­la on ni­mi­päi­vä, ja os­ti jon­kun le­lun. Se tun­tui spe­si­aa­lil­ta, ja on eh­kä sik­si jää­nyt mie­leen.

Juha Haapsaari

Juha Haapsaari

Seit­se­män le­väh­dys­paik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta6.3.2020 6.05

Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­hu­jan­ko­rok­keen ta­ka­na on tai­te­li­ja Paa­vo To­lo­sen te­ke­mä tai­de­te­os ”Seit­se­män le­väh­dys­paik­kaa”.

Kuva Johanna Lumijärveltä

Kuva Johanna Lumijärveltä

Vai­kut­ta­mi­sen pe­rus­ta on luot­ta­mus­pää­o­ma

Puhutaan maasta ja taivaasta5.3.2020 6.20

Jo­han­nes Lep­pä­nen, 70, on toi­mi­nut pit­kään kir­kol­li­se­na ja yh­teis­kun­nal­li­se­na vai­kut­ta­ja­na. Nyt hän ko­kee tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­seen osal­lis­tua las­ten­las­ten­sa elä­mään.

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Johanna Lumijärvi

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Johanna Lumijärvi

Uu­sin sy­dä­min ilo­sa­no­maa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.3.2020 6.35

Es­poo­lai­nen Pirk­ko Dolk viet­tää tou­ko­kuus­sa 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä: hän sai vii­si vuot­ta sit­ten uu­den sy­dä­men sai­ras­tut­tu­aan erit­täin har­vi­nai­seen sy­dän­li­has­sai­rau­teen, jät­ti­so­lu­my­o­kar­diit­tiin.

Oululainen englantia äidinkielenään puhuva Anthony Riutta kannustaa suomalaisia käyttämään rohkeammin vieraita kieliä.

Oululainen englantia äidinkielenään puhuva Anthony Riutta kannustaa suomalaisia käyttämään rohkeammin vieraita kieliä.

Juho Vaaramo

Oululainen englantia äidinkielenään puhuva Anthony Riutta kannustaa suomalaisia käyttämään rohkeammin vieraita kieliä.

Oululainen englantia äidinkielenään puhuva Anthony Riutta kannustaa suomalaisia käyttämään rohkeammin vieraita kieliä.

Juho Vaaramo

Tär­keim­mät asi­at omal­la kie­lel­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2020 6.50

– Osaan suo­mea riit­tä­vän hy­vin tul­lak­se­ni toi­meen kie­lel­lä, mut­ta jos ha­lu­an aja­tel­la sy­väl­li­sem­min tai pe­reh­tyä jo­hon­kin uu­teen asi­aan, eng­lan­nin kie­li on vah­vem­pi. Ame­ri­kas­sa tun­tuu hel­pol­ta, kun kaik­ki pu­hu­vat eng­lan­tia, kuun­te­le­mi­seen ei tar­vit­se kes­kit­tyä.

– Yksilön kaikkivoipaisuus ei sovi uskonelämän hoitamiseen – näissä asioissa on aina turvallista tukeutua Raamattuun, toteavat nivalalaiset Eija-Riitta Niinikoski ja Aleksi Päkkilä.

– Yksilön kaikkivoipaisuus ei sovi uskonelämän hoitamiseen – näissä asioissa on aina turvallista tukeutua Raamattuun, toteavat nivalalaiset Eija-Riitta Niinikoski ja Aleksi Päkkilä.

Reeta Ylikoski

– Yksilön kaikkivoipaisuus ei sovi uskonelämän hoitamiseen – näissä asioissa on aina turvallista tukeutua Raamattuun, toteavat nivalalaiset Eija-Riitta Niinikoski ja Aleksi Päkkilä.

– Yksilön kaikkivoipaisuus ei sovi uskonelämän hoitamiseen – näissä asioissa on aina turvallista tukeutua Raamattuun, toteavat nivalalaiset Eija-Riitta Niinikoski ja Aleksi Päkkilä.

Reeta Ylikoski

Hy­vät teot ei­vät ole us­kon mit­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta27.2.2020 6.45

Ih­mi­syys, ajan muu­tok­set ja nii­den vai­ku­tuk­set ih­mis­ten elä­mään. Ni­va­la­lai­set Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki ja Alek­si Päk­ki­lä is­tah­ta­vat kes­kus­te­le­maan näi­den ai­hei­den ää­rel­le.

Taavi-koira on Hanna Herttelille mukavaa ulkoiluseuraa.

Taavi-koira on Hanna Herttelille mukavaa ulkoiluseuraa.

Anna Karjula

Taavi-koira on Hanna Herttelille mukavaa ulkoiluseuraa.

Taavi-koira on Hanna Herttelille mukavaa ulkoiluseuraa.

Anna Karjula

Koti – elä­män sy­dän

Puhutaan maasta ja taivaasta24.2.2020 6.40

Kun py­hä­jo­ki­nen Han­na Hert­te­li tu­lee työ­päi­vän päät­teek­si ko­tiin­sa, hän tun­tee tu­le­van­sa oman elä­män­sä tur­va­paik­kaan.

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Matleena Haarala

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Anitta Vääräniemi viihtyy lumisilla rinteillä.

Matleena Haarala

Tun­teis­ta täs­mä­sa­noin

Puhutaan maasta ja taivaasta18.2.2020 6.55

Jo nuo­re­na tyt­tö­nä Anit­ta Vää­rä­nie­mi ru­noi­li luon­to­ai­hei­sia pik­ku ru­no­jaan Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­läs­sä Ison­jär­ven mök­ki­ran­nas­sa au­rin­gon las­kies­sa ja lin­tu­jen pi­tä­es­sä il­ta­kon­sert­te­jaan. Pei­li­tyy­ni jär­vi an­toi myös oman ins­pi­raa­ti­on­sa.

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

kuvateksti

kuvateksti

Johanna Lumijärvi

Vir­si py­säyt­ti Jar­mon Jäm­säs­sä

Puhutaan maasta ja taivaasta10.2.2020 6.00

Vih­ti­läi­nen per­hee­ni­sä Jar­mo Jo­ki­ta­lo ker­too, et­tä hä­nel­lä on pal­jon rak­kai­ta lau­lu­ja. Muu­ta­ma niis­tä on nous­sut vuo­sien var­rel­la ylit­se mui­den, ja niis­tä yk­si on vir­si 384, Au­tu­as, ken elä­män­sä.

« 1 2 3 4 5 6 ... 24 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys