JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »

Päivi Peltoniemi

Päivi Peltoniemi

"Niin Pohjan valkeat välkkyen nyt juhlaan yhtyvät enkelten"

Puhutaan maasta ja taivaasta24.12.2023 12.00

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ron Lau­lun taus­tal­la -pals­tan ju­tun myö­tä kai­kil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­laa ja tu­le­vaa vuot­ta.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Kuva haastateltavalta

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Sisko Sivulan jouluun valmistautuminen alkaa hyvissä ajoin.

Kuva haastateltavalta

Joulu on Siskolle kauneutta, lämpöä ja läheisyyttä

Puhutaan maasta ja taivaasta23.12.2023 6.00

– Olen lap­ses­ta saak­ka ol­lut es­tee­tik­ko. Mi­nul­le kau­niit asi­at ym­pä­ril­lä luo­vat suun­nat­to­mas­ti iloa ja hy­vää miel­tä, hän ku­vai­lee.

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Kuva: Anna-Leena Rautakoski

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Tänä jouluna Anna-Leena Rautakosken askartelemia kortteja koristavat havukranssit.

Kuva: Anna-Leena Rautakoski

Joulukortti on vanha, mutta suosittu – "On niitä mukava saada"

Puhutaan maasta ja taivaasta22.12.2023 9.00

Jou­lu­na on ta­pa­na lä­het­tää ys­tä­vil­le ja su­ku­lai­sil­le jou­lu­ter­veh­dys. Ta­vat sii­hen ovat ny­ky­ään mo­net, mut­ta jou­lu­kort­ti on edel­leen suo­ma­lais­ten suo­si­tuin jou­lu­ter­veh­dys. Kak­si jou­lu­kort­ti­har­ras­ta­jaa ker­too, mitä jou­lu­kor­tit heil­le mer­kit­se­vät.

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

Pentti Karila

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

– Joulukuusi ja pirtti koristeltiin olkikoristeilla, muistelee Anna-Liisa Kähkönen lapsuutensa jouluja.

Pentti Karila

Lapsuuden joulu pukeutuu kultakehyksiin

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2023 8.35

An­na-Lii­sa Juu­jär­vi muis­te­lee lap­suu­den jou­lu­jen ol­leen so­ta­vuo­sien jäl­keen vaa­ti­mat­to­mia mut­ta läm­min­hen­ki­siä. So­dan vai­ku­tuk­set nä­kyi­vät ky­län ko­deis­sa edel­leen mo­nen­lai­si­na ai­neel­li­si­na puut­tei­na, niin myös hä­nen lap­suu­den­per­hees­sään Käh­kö­sil­lä.

Paula Niemelällä on tapana matkustaa kuvaamaan jouluvaloja. Tämä kuva on Madeiralta.

Paula Niemelällä on tapana matkustaa kuvaamaan jouluvaloja. Tämä kuva on Madeiralta.

Paula Niemelä

Paula Niemelällä on tapana matkustaa kuvaamaan jouluvaloja. Tämä kuva on Madeiralta.

Paula Niemelällä on tapana matkustaa kuvaamaan jouluvaloja. Tämä kuva on Madeiralta.

Paula Niemelä

”Joulu tuo valon keskelle kaamosta”

Puhutaan maasta ja taivaasta18.12.2023 6.00

Jou­lun ai­kaan su­ku­jen pe­rin­tei­set van­hat tra­di­ti­ot ja nuo­rem­man su­ku­pol­ven toi­veet ja ta­vat koh­taa­vat. Moni Päi­vä­mie­hen­kin lu­ki­ja odot­taa jou­lua har­taas­ti. Jou­lun sa­no­man ää­rel­le py­säh­dy­tään ja hil­jen­ny­tään kii­reet­tö­mäs­ti. Sil­loin iloi­taan us­kos­ta ja sei­meen syn­ty­nees­tä Va­pah­ta­jas­ta.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Leena Suojanen-Rainion elämänpolku on kulkenut useiden vaiheiden kautta Poriin, minne hän on kotiutunut hyvin.

Syntymälahjana tyytyväinen ja sopeutuva mieli

Puhutaan maasta ja taivaasta16.12.2023 9.00

Lee­na Suo­ja­nen-Rai­nio on aset­tu­nut mo­nien elä­män­vai­hei­den jäl­keen asu­maan Po­riin. Pit­kä elä­mä on yl­lät­tä­nyt mon­ta ker­taa ja vie­nyt esi­mer­kik­si Ah­ve­nan­maal­le seu­ra­toi­min­nan jär­jes­tä­jäk­si.

Kuva: Veera Pajalalta

Kuva: Veera Pajalalta

Jyväskyläläinen Veera Pajala:

"Seurakunnan luottamustehtävissä on helppo olla uskovaisena"

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2023 7.00

Vee­ra Pa­ja­la toi­mii tois­ta kaut­ta Jy­väs­ky­län seu­ra­kun­nas­sa kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ja yh­tei­sen seu­ra­kun­ta­työn joh­to­kun­nan va­ra­jä­se­ne­nä. Li­säk­si hän oli 18-vuo­ti­aa­na muu­ta­man vuo­den sil­loi­sen ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kirk­ko­val­tuus­tos­sa. Pa­ja­la ker­taa vai­hei­taan:

Kuva: Katja Alaselta

Kuva: Katja Alaselta

Kunnanvaltuutettu Katja Alanen:

"Kunnanhallitus on näköalapaikka, josta on saanut laajan perspektiivin asioihin"

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2023 7.00

Kat­ja Ala­nen tuli vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa va­li­tuk­si Mu­hok­sen kun­nan­val­tuus­toon ja sit­tem­min myös kun­nan­hal­li­tuk­seen. Ala­nen ker­too ol­leen­sa ai­na kiin­nos­tu­nut yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta ja vai­kut­ta­mi­ses­ta.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

Raisa Niskala kannustaa mukaan radiotyöhön. Hänet kuvattiin Kesäseuraradion ja seuratoimituksen kurssilla Ranuan opistolla.

”Yhtään palasta ei voi hukata”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.12.2023 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on juon­ta­jien vas­tuu­hen­ki­lö Rai­sa Nis­ka­lal­le on ker­ty­nyt va­paa­eh­tois­työs­sä eri­tyi­so­saa­mis­ta, jos­ta on hyö­tyä myös työ­e­lä­mäs­sä. Sa­mal­la hän on saa­nut vaih­te­lua ko­ti­ar­keen ja tu­tus­tu­nut uu­siin ih­mi­siin.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Heikki ja Annikki Mattilan 50 vuotta kestänyt aviolitto on kulkenut monien elämänvaiheiden kautta.

Liisa Kivinen

Monien vaiheiden kautta kultahääpäivään

Puhutaan maasta ja taivaasta17.11.2023 9.00

Hää­kim­pun vaa­le­an­pu­nai­set ruu­sut ja ruis­kau­no­kit ovat ai­kaa sit­ten kuih­tu­neet. An­nik­ki ja Heik­ki Mat­ti­lan yh­teis­tä eloa ja nai­mi­sis­sa oloa on ta­ka­na 50 vuot­ta, kul­ta­hää­päi­vän ver­ran.

« 1 2 3 4 5 6 ... 15 »
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys