JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 ... 26 »
– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.  Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

Kuva haastateltavalta

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”.  Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

– Haluan lämpimästi kiittää kaikkia vastuunkantajia upeasta työstä ja asenteesta tänä haastavana kautena! Haluan myös nostaa rukouksena kesän seuratapahtumiin ja radiolähetykseen tämän kesän Suviseurojen seuratunnuksen ”Tapahtukoon sinun tahtosi”. Me teemme parhaamme, ja Jumalan suunnitelmat toteutuvat joka tapauksessa, tämän kesän Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola analysoi.

Kuva haastateltavalta

Huip­pu­po­ruk­ka ja ti­lan­ne­huu­mo­ri ins­pi­roi­vat poik­keu­sa­jan pää­toi­mit­ta­jaa

Puhutaan maasta ja taivaasta6.6.2020 6.45

– Ra­dio on mi­nul­le ys­tä­vä, Ke­sä­seu­ra­ra­dio on us­ko­vai­nen ys­tä­vä. Tiet­ty­jä oh­jel­mia kuun­te­len sään­nöl­li­ses­ti, ja jos en eh­di, niin Aree­nas­ta jäl­ki­kä­teen.

Kuva Karjalaisilta

Kuva Karjalaisilta

Pi­ha­su­vi­seu­roi­hin, jos Ju­ma­la suo

Puhutaan maasta ja taivaasta4.6.2020 6.15

Kun Reis­jär­ven pel­loil­la pai­kan pääl­lä pi­det­tä­vät SRK:n Su­vi­seu­rat pe­ruun­tui­vat, al­koi moni per­he, suku ja ys­tä­vä­pii­ri suun­ni­tel­la seu­ro­jen viet­toa pie­nem­mäl­lä vä­ki­mää­räl­lä.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piis­pa Kes­ki­ta­lo toi­voo ke­säl­tä le­poa ja yh­des­sä­o­loa las­ten­las­ten­sa kans­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.6.2020 6.05

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa­na pian kak­si vuot­ta toi­mi­nut Juk­ka Kes­ki­ta­lo ko­kee, et­tä on pa­lan­nut juu­ril­leen. Täl­lä hän viit­taa sekä ko­ti­kau­pun­kiin­sa Ou­luun et­tä teh­tä­vään­sä.

Kuva Nikolalta

Kuva Nikolalta

Ju­ma­lan sa­nat loh­dut­ta­vat maan­vil­je­li­jää

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2020 6.25

Sii­ka­jo­ki­sel­le kar­ja­ti­lal­li­sel­le Satu Ni­ko­lal­le lä­hei­nen raa­ma­tun­koh­ta on 1. Moo­sek­sen kir­jas­sa: ”Niin kau­an kuin maa py­syy, ei lak­kaa kyl­vö ei­kä kor­juu, ei vilu ei­kä hel­le, ei kesä ei­kä tal­vi, ei päi­vä ei­kä yö” (8:22).

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Nuor­ten rin­nal­la elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä poh­ti­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.5.2020 6.20

Pau­lii­na Ilk­ko-Er­vas­ti toi­mii us­kon­non ja fi­lo­so­fi­an leh­to­ri­na Es­poon Ota­nie­men lu­ki­os­sa. Työn­sä par­haim­mak­si asi­ak­si hän ni­me­ää nuor­ten ai­to­jen tun­tei­den ja ky­sy­mys­ten koh­taa­mi­sen.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

Kuva haastateltavalta

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

– Olemme erityisesti Jumalan sydämellä huolinemme ja murheinemme, sanoo Mervi Soukka lapsenlapsi sylissään.

Kuva haastateltavalta

Pie­niä suu­res­sa suun­ni­tel­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta11.5.2020 6.50

Ou­lun­sa­lo­lai­sen Mer­vi Sou­kan ”voi­ma­lau­se” löy­tyy Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta (6:26): ”Kat­so­kaat tai­vaan lin­tu­ja, ei he kyl­vä ei­kä nii­tä, ei myös ko­koa rii­heen, ja tei­dän tai­vaal­li­nen Isän­ne ruok­kii hei­dät. Et­te­kö te pal­joa enem­pi ole kuin he?”

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

Valtteri Saukko

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

Valtteri Saukko

Va­paa­eh­tois­työ tuo on­nel­li­suut­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta30.4.2020 6.35

Si­nik­ka Rau­ta­kos­ki on vaa­sa­lai­nen suu­ren per­heen äi­ti ja iso­äi­ti. Työ­e­lä­män­sä vii­mei­set 15 vuot­ta hän työs­ken­te­li seu­ra­kun­nas­sa eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Nyt Rau­ta­kos­ki on eläk­keel­lä, mut­ta sitä ei huo­maa: työ­tä riit­tää edel­leen­kin va­paa­eh­tois­työ­nä Mart­ta-yh­dis­tyk­ses­sä ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Kor­kein var­je­li ja suo­je­li

Puhutaan maasta ja taivaasta27.4.2020 13.45

Ou­lun­sa­lo­lai­sen Mai­ja-Lii­sa Kor­ki­a­kos­ken lap­suu­den koti on Yli­ol­ha­van Kärp­pä­suol­la. Haa­pa­kan­kaan ko­dis­ta on tul­lut hä­nel­le ja hä­nen mie­hel­leen Jou­kol­le ra­kas ja viih­tyi­sä va­paa-ajan asun­to.

Eero Autio

Eero Autio

"Hai­ke­al­ta tun­tuu, mut­ta täs­tä­kin ko­et­te­le­muk­ses­ta sel­vi­tään"

Puhutaan maasta ja taivaasta20.4.2020 6.35

Tu­le­va­na ke­sä­nä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si ra­di­o­seu­roi­na ja vi­de­o­lä­he­tyk­si­nä. SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra to­te­aa, et­tä Su­vi­seu­ro­jen pe­ruun­tu­mi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na tun­tuu hai­ke­al­ta.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Ilon opet­te­lua

Puhutaan maasta ja taivaasta16.4.2020 6.00

Vie­rai­lin ker­ran Sak­sas­sa tut­ta­va­per­heen luo­na, jota en hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­te­nut ko­vin hy­vin. He oli­vat enem­män­kin van­hem­pie­ni tut­ta­via kuin mi­nun. Vaik­ka ta­pah­tu­nees­ta on ku­lu­nut jo vuo­sia, vie­rai­lu oli mie­leen­pai­nu­va.

« 1 2 3 4 5 6 ... 26 »
22.9.2020

Her­ra, kuu­le ru­kouk­se­ni, vas­taa mi­nul­le, minä olen köy­hä ja avu­ton. Ps. 86:1

Viikon kysymys