JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Anni-Inkeri Törmänen

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Anni-Inkeri Törmänen

Yksinkertainen sanoma puhuttelee

Puhutaan maasta ja taivaasta25.12.2021 8.00

Jou­lu tu­lee nyt, ku­ten en­nen­kin. Tä­män jou­lun juh­laa jär­jes­tä­es­sä on tul­lut mie­leen kui­ten­kin eri­koi­sia aja­tuk­sia, ker­too Oi­li Puu­ru­nen. Hän val­mis­te­lee Pu­das­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jou­lu­juh­laa seu­ra­toi­mi­kun­nan teh­tä­väs­sä. Jou­lu­juh­lan to­teu­tu­mi­nen on vie­lä juh­laa edel­tä­vä­nä­kin päi­vä­nä ky­sy­mys­merk­ki.

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Mauri Penninkangas

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Mauri Penninkangas

”Isäni oli
Karjalan evakko”

Puhutaan maasta ja taivaasta18.12.2021 6.00

Toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen Suo­mi jou­tui asut­ta­maan noin 420 000 ih­mis­tä uu­sien ra­jo­jen si­sä­puo­lel­le Suo­meen. Kar­ja­lais­ten eva­kuo­in­ti oli suu­ri kan­sal­li­nen pon­nis­tus, joka on­nis­tui pää­sään­töi­ses­ti hy­vin. Ne­no­set Kur­ki­jo­el­ta asu­tet­tiin Loi­maan Alas­ta­rol­le.

Aava Turpeinen

Aava Turpeinen

Somistaja asioi luonnon karkkikaupassa

Puhutaan maasta ja taivaasta17.12.2021 6.00

Tyt­ti Tur­pei­nen on juu­ri aloit­ta­nut Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen so­mis­ta­jan teh­tä­väs­sä.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Liisa Louhisalmi

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Liisa Louhisalmi

Ensimmäistä mutta ei viimeistä kertaa

Puhutaan maasta ja taivaasta12.12.2021 12.00

Ka­ja­vat ku­lui­vat va­jaan vii­den­kym­me­nen li­min­ka­lai­sen jouk­koon Ra­nu­an opis­ton ai­kuis­ten kurs­sil­la vii­me kuun lo­pul­la.

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Anne Similä

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Anne Similä

Itsenäisyyspäivän viettoon kuuluu kiitollisuus

Puhutaan maasta ja taivaasta5.12.2021 0.10

Lau­kaan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen Jaak­ko Sääs­ki­lah­den en­sim­mäi­set muis­tot it­se­näi­syys­päi­väs­tä liit­ty­vät si­ni­val­koi­siin kynt­ti­löi­hin ko­din ik­ku­nal­la. Vie­rai­le­maan tul­leet iso­van­hem­mat ker­toi­vat pie­nel­le po­jal­le ja hä­nen si­sa­ruk­sil­leen Suo­men it­se­näi­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päihderiippuvuuden kanssa ei kannata jäädä yksin – apua on olemassa

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2021 8.05

Päih­teet kos­ket­ta­vat mo­nia us­ko­vai­sia: joko oma­koh­tai­ses­ti tai lä­heis­ten kaut­ta. Päih­de­riip­pu­vuus on va­ka­va sai­raus, joka ai­heut­taa val­ta­via on­gel­mia sekä käyt­tä­jäl­le et­tä lä­hi­pii­riin kuu­lu­vil­le ih­mi­sil­le.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Kirjaesittely: Ketunpojat kaukoputken jäljillä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.11.2021 15.00

SRK:n tä­nään jul­kis­tet­tu uu­sin las­ten­ro­maa­ni Ke­tun­po­jat ja kau­ko­put­ken ar­voi­tus jat­kaa suo­sit­tua Ke­tun­po­jat-sar­jaa.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Kokkolalainen perheenäiti Marika Alapiha ja 6-vuotias Liilian keskustelevat lasten oikeudesta hyvään kohteluun.

Tuomo Syri

”Meillä lapset saavat ehdottaa, eivätkä aikuiset aina päätä”

Puhutaan maasta ja taivaasta20.11.2021 6.00

Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän eri­tyi­se­nä tee­ma­na on lap­sen oi­keus hy­vään koh­te­luun. Kok­ko­la­lai­sen per­hee­näi­din Ma­ri­ka Ala­pi­han mie­les­tä jo­kai­sen van­hem­man teh­tä­vä on voi­mien­sa mu­kaan huo­leh­tia las­ten hy­vin­voin­nis­ta ja sii­tä, et­tä lap­set ovat tur­vas­sa ja et­tä hei­tä koh­del­laan hy­vin.

Terttu Kärkölä

Terttu Kärkölä

Avain­­vastaava ja saunan lämmittäjä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.11.2021 10.55

Jäm­sän Kris­til­li­sel­lä Kan­sa­no­pis­tol­la on kurs­si­lai­sia vas­taa­not­ta­mas­sa ja huo­nei­den avai­mia ja­ka­mas­sa San­na Heik­ki­nen Ori­mat­ti­las­ta. Kurs­si­päi­vys­tä­jiä ha­et­tiin li­sää vii­me ke­sä­nä ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta. Lei­reis­tä ja kurs­seis­ta tyk­kää­vä­nä Heik­ki­nen in­nos­tui asi­as­ta vä­lit­tö­mäs­ti.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

SRK julkisti Elämänpolulla-sarjaan kuuluvan Isä-kirjan 15. lokakuuta.

Juhani Ojalehto

Esittelyssä uusi kirja: matkaevästä isyyteen

Puhutaan maasta ja taivaasta12.11.2021 12.00

Isyys on ajan­koh­tai­nen ai­he ai­na, mut­ta eri­tyi­ses­ti isän­päi­vän lä­hes­ty­es­sä. Mil­lais­ta on ol­la isä?

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
29.11.2022

Heidän edellään kulkee tien aukaisija, he raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johtaa heitä. Miika 2:13

Viikon kysymys