JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 31 »
Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Rauno Saarnio

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Aune Takkisen ammattiin valmistuminen viivästyi sairastamisen vuoksi 1960-luvulla. – Nuorelle puoli vuotta oli kuin ikuisuus! hän naurahtaa.

Rauno Saarnio

Tau­ti pa­ra­ni, muis­to jäi

Puhutaan maasta ja taivaasta27.3.2021 9.00

– Ei ol­lut al­kuun­kaan “fik­sua” sai­ras­tua keuh­ko­tu­biin ja vie­lä kes­ken opin­to­jen, tuu­mii Au­ne Tak­ki­nen. Hän sai­ras­ti keuh­ko­tu­ber­ku­loo­sin nuo­ruu­des­saan 1960-lu­vul­la.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Jorma Kauppila

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Opistonuoret piristävät ja ilahduttavat taloussihteeri Eija Tiitisen arkea.

Jorma Kauppila

Nuo­ri­so ja neu­lo­muk­set ovat työn maus­te

Puhutaan maasta ja taivaasta10.3.2021 14.00

Pih­ti­pu­taa­lai­nen Ei­ja Tii­ti­nen on toi­mi­nut yh­dek­sän vuot­ta Reis­jär­ven kris­til­li­sen opis­ton ta­lous­sih­tee­ri­nä. Mer­ko­no­min poh­ja­kou­lu­tus ja use­an vuo­den työ vas­taa­vas­sa teh­tä­väs­sä edel­li­ses­sä työ­pai­kas­sa an­toi­vat sii­hen hy­vät val­miu­det.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Joshua, Steffan, Avelia, Lillian, Lennart ja Miia Laho viihtyvät hyvin Suomessa. Amerikan sukulaisiin pidetään tällä hetkellä yhteyttä tekniikan avulla.

Yk­si per­he, kak­si kult­tuu­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta6.3.2021 9.05

Miia ja Jos­hua Laho asu­vat nel­jän lap­sen­sa kans­sa Poh­jois-Sa­vos­sa Vie­re­mäl­lä. Jos­hua on ko­toi­sin Yh­dys­val­lois­ta, Min­ne­so­tan osa­val­ti­os­ta. Hän muut­ti Suo­meen ke­säl­lä 2014 ja vei sa­ma­na ke­sä­nä Miia-puo­li­son­sa vi­hil­le.

Lähde: Wikipedia commons

Lähde: Wikipedia commons

Ka­le­va­lan päi­vän mer­keis­sä: Suo­ma­lai­nen satu so­peu­tuu

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2021 12.00

Tä­nään on tär­keä päi­vä. Päi­vä­mies jul­kai­see Ka­le­va­lan ja suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin päi­vän kun­ni­ak­si uu­del­leen kol­me vuot­ta sit­ten päi­vän­va­lon näh­neen las­ten­kir­jal­li­suut­ta kä­sit­te­le­vän ju­tun.

Kuva Sutiselta

Kuva Sutiselta

Ko­ti­seu­ra­kun­nan ja kir­kon asi­al­la

Puhutaan maasta ja taivaasta20.2.2021 9.00

Sai­la Su­ti­nen toi­mii tois­ta kaut­ta ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ja kirk­ko­neu­vos­ton jä­se­ne­nä. Hän joh­taa kas­va­tuk­sen toi­mi­kun­taa. Li­säk­si hän on en­sim­mäis­tä kaut­ta jä­se­ne­nä Es­poon hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­val­tuus­tos­sa.

Miia Pöyskö

Miia Pöyskö

Työ­vuo­ros­sa: Keit­ti­ö­vuo­roon riit­tää osal­lis­tu­mi­sen halu

Puhutaan maasta ja taivaasta19.2.2021 11.00

– Keit­ti­öl­lä työs­ken­te­ly on to­del­la mie­luis­ta, ker­too Sii­ka­jo­el­la asu­va Mar­ja-Lee­na Pöys­kö.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Pihla Niskakangas

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Raahelainen Juuso Tölli osallistui kotoa käsin Reisjärven opiston kautta järjestetylle SRK:n viestinnän etäkurssille. Myös kaksivuotias Niila oli kuulolla.

Pihla Niskakangas

Etäyh­teys su­ju­voit­taa toi­min­taa: "Tar­vit­see vain löy­tää tie­to­ko­neel­le paik­ka"

Puhutaan maasta ja taivaasta30.1.2021 7.35

Mo­nien mui­den ta­voin raa­he­lai­nen Juu­so Töl­li on tot­tu­nut vii­me ai­koi­na osal­lis­tu­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vas­tuu­teh­tä­viin etä­nä. Tam­mi­kuus­sa hän oli mu­ka­na Reis­jär­ven opis­ton kaut­ta jär­jes­te­tyl­lä SRK:n vies­tin­nän etä­kurs­sil­la.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Kuva haastateltavalta

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Työnäkymät hoitoalalla ovat Kokkosen mielestä erittäin hyvät. Hän onkin saanut tehdä työvuoroja opintojen ohella useisiin eri paikkoihin. Keikkapyyntöjä on tullut jopa enemmän kuin hän pystyy tekemään.

Kuva haastateltavalta

Mum­mut ja pa­pat tar­vit­se­vat hoi­ta­jia

Puhutaan maasta ja taivaasta22.1.2021 7.00

– Mi­nus­ta ei iki­nä pi­tä­nyt tul­la lä­hi­hoi­ta­jaa, mut­ta niin vain val­mis­tun ke­vääl­lä lä­hi­hoi­ta­jak­si, ker­too tyr­nä­vä­läi­nen Hen­na Kok­ko­nen.

Pixabay

Pixabay

30 vuo­den ta­kaa: Pos­ti­au­toi­li­ja, myö­häs­ty­jien pe­las­tus

Puhutaan maasta ja taivaasta16.1.2021 7.30

Päi­vä­mie­hen Juu­ril­la-pals­ta vie jo­kai­ses­sa nu­me­ros­sa kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen leh­teen. Täl­lä vii­kol­la tar­kas­te­lus­sa on pos­ti­au­toi­li­jan työn­ku­va.

Kuva: Haastateltavalta

Kuva: Haastateltavalta

Työ­vuo­ros­sa op­pii keit­ti­ö­ko­nei­den toi­min­ta­ta­po­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta15.1.2021 13.10

Vil­hel­mii­na Sauk­ko on viih­ty­nyt keit­ti­ö­vuo­rois­sa ny­kyi­sel­lä ko­ti­rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lään Ou­lus­sa. Hän ker­too, et­tä vuo­roi­hin on ol­lut mu­ka­va men­nä ja niis­tä on ai­na saa­nut lähteä hy­väl­lä mie­lel­lä ko­tiin.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 31 »
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys

Viikon kysymys