JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »

Kuvat haastateltavalta

Kuvat haastateltavalta

Äidin muisto

Puhutaan maasta ja taivaasta4.11.2022 7.00

Tii­na Hon­ka­nen Ruot­sin Taa­lain­maal­ta me­net­ti vii­me ke­vää­nä rak­kaan ih­mi­sen. Oma äi­ti oli sa­mal­la lä­hei­nen ys­tä­vä ja kaik­kien puo­les­ta ru­koi­li­ja. Il­ta­ru­kouk­ses­saan äi­ti muis­ti las­ten­las­ten­kin kamp­pai­lu­ja.

Työssään pappina Markus Tuukkanen on kokenut, että saarna parannuksesta on saarnaa Jumalan pelastavasta rakkaudesta, joka jokaisella on mahdollisuus uskoa omalle kohdalleen.

Työssään pappina Markus Tuukkanen on kokenut, että saarna parannuksesta on saarnaa Jumalan pelastavasta rakkaudesta, joka jokaisella on mahdollisuus uskoa omalle kohdalleen.

Anna Karjula

Työssään pappina Markus Tuukkanen on kokenut, että saarna parannuksesta on saarnaa Jumalan pelastavasta rakkaudesta, joka jokaisella on mahdollisuus uskoa omalle kohdalleen.

Työssään pappina Markus Tuukkanen on kokenut, että saarna parannuksesta on saarnaa Jumalan pelastavasta rakkaudesta, joka jokaisella on mahdollisuus uskoa omalle kohdalleen.

Anna Karjula

Parannuksessa on kysymys Jumalan rakkaudesta

Puhutaan maasta ja taivaasta16.10.2022 12.00

Raa­hen seu­ra­kun­nas­sa kap­pa­lai­se­na toi­mi­va Mar­kus Tuuk­ka­nen py­säh­tyi poh­ti­maan ai­het­ta, joka hä­nen sa­no­jen­sa mu­kaan vie ih­mi­sen pie­nen pai­kal­le: pa­ran­nuk­ses­ta pu­hu­mi­nen on pu­hu­mis­ta pe­las­tuk­ses­ta. – En­nen kaik­kea se on sitä, et­tä saa it­se en­sin ol­la osal­li­nen ar­mos­ta.

– Täällä ei ole yhteisöä, jonka samanmieliseen yhteyteen voisi tuudittautua, toteaa Libanonissa rauhanturvaajien sotilaspappina työskentelevä Johannes Kinnunen. Uskovainen rauhanturvaaja saattaa kokea komennuksellaan yksinäisyyttä, mutta työ antaa arvokasta elämänkokemusta.

– Täällä ei ole yhteisöä, jonka samanmieliseen yhteyteen voisi tuudittautua, toteaa Libanonissa rauhanturvaajien sotilaspappina työskentelevä Johannes Kinnunen. Uskovainen rauhanturvaaja saattaa kokea komennuksellaan yksinäisyyttä, mutta työ antaa arvokasta elämänkokemusta.

Kuvat: Puolustusvoimat

– Täällä ei ole yhteisöä, jonka samanmieliseen yhteyteen voisi tuudittautua, toteaa Libanonissa rauhanturvaajien sotilaspappina työskentelevä Johannes Kinnunen. Uskovainen rauhanturvaaja saattaa kokea komennuksellaan yksinäisyyttä, mutta työ antaa arvokasta elämänkokemusta.

– Täällä ei ole yhteisöä, jonka samanmieliseen yhteyteen voisi tuudittautua, toteaa Libanonissa rauhanturvaajien sotilaspappina työskentelevä Johannes Kinnunen. Uskovainen rauhanturvaaja saattaa kokea komennuksellaan yksinäisyyttä, mutta työ antaa arvokasta elämänkokemusta.

Kuvat: Puolustusvoimat

Toisenlainen todellisuus pakottaa kohtaamaan itsensä

Puhutaan maasta ja taivaasta15.10.2022 8.00

So­ti­las­pap­pi vas­taa rau­han­tur­vaa­jien hen­ki­ses­tä ja hen­gel­li­ses­tä tu­es­ta. Omaan us­ko­ne­lä­mään­sä hän saa vah­vis­tus­ta etä­seu­rois­ta ja pu­he­luis­ta lä­him­mäi­sil­leen.

Posiolainen Martta Määttä muistelee satavuotisen elämänsä vaiheita tyytyväisenä.

Posiolainen Martta Määttä muistelee satavuotisen elämänsä vaiheita tyytyväisenä.

Posiolainen Martta Määttä muistelee satavuotisen elämänsä vaiheita tyytyväisenä.

Posiolainen Martta Määttä muistelee satavuotisen elämänsä vaiheita tyytyväisenä.

Evakkotaipaleella ja suurissa suruissa auttoi luottamus Jumalan huolenpitoon – satavuotiaan muistot ovat hyviä

Puhutaan maasta ja taivaasta10.10.2022 10.30

Po­si­ol­la pal­ve­lu­ta­los­sa asus­te­lee sa­dan vuo­den ra­ja­pyy­kin ylit­tä­nyt Mart­ta Määt­tä. Py­säh­dyim­me muis­te­le­maan Mar­tan elä­män­vai­hei­ta.

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Kukkien hoito on liperiläiselle Pirkko Koistiselle mieleistä puuhaa, ja niiden loisto tuo iloa vielä syyskuussa.

Riitta-Liisa Lyytikäinen

”Kaikkivaltias on antanut pitkän elämän”

Puhutaan maasta ja taivaasta1.10.2022 7.00

Mi­käs mul­la täs­sä, kun syn­nit ovat an­teek­si ja rau­ha Ju­ma­lan kans­sa. Kas­te­len kuk­kia, pää toi­mii ja puu­hai­len ko­to­na, Pirk­ko Kois­ti­nen vas­taa ky­sy­es­sä­ni voin­tia ja lu­paa haas­tat­te­luun.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Kuva haastateltavalta

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Yhteiset lukutuokiot ovat tärkeitä Kiviojan perheessä. Maija-äidin kanssa lukemassa Niila, Isla ja Jooa.

Kuva haastateltavalta

Vaikeilta tuntuvista sanoista otetaan yhdessä selvää

Puhutaan maasta ja taivaasta7.9.2022 15.00

Huo­men­na on kan­sain­vä­li­nen lu­ku­tai­to­päi­vä. Luo­ka­no­pet­ta­ja haas­taa tuol­loin ko­te­ja heit­täy­ty­mään kir­jo­jen maa­il­maan.

”Lasten kaltaisten on Jumalan Valtakunta” oli tämän kesän Suviseurojen tunnus. Sivonen lapsenlapsensa Felixin kanssa.

”Lasten kaltaisten on Jumalan Valtakunta” oli tämän kesän Suviseurojen tunnus. Sivonen lapsenlapsensa Felixin kanssa.

Kuvat haastateltavalta

”Lasten kaltaisten on Jumalan Valtakunta” oli tämän kesän Suviseurojen tunnus. Sivonen lapsenlapsensa Felixin kanssa.

”Lasten kaltaisten on Jumalan Valtakunta” oli tämän kesän Suviseurojen tunnus. Sivonen lapsenlapsensa Felixin kanssa.

Kuvat haastateltavalta

Näkötornista on helppo ihastella

Puhutaan maasta ja taivaasta28.8.2022 10.00

Ris­to Si­vo­nen on pääs­syt ai­ti­o­pai­kal­ta seu­raa­maan kah­det Su­vi­seu­rat. Hän toi­mi Lo­pel­la vuon­na 2022 vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä, ja muis­taa hy­vin myös ai­kai­sem­mat, vuo­den 2012 Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lut. Tuol­loin hän toi­mi seu­ra­toi­mi­kun­nan sih­tee­ri­nä.

Henrin löytymispaikalla paloivat muistokynttilät.

Henrin löytymispaikalla paloivat muistokynttilät.

Henrin löytymispaikalla paloivat muistokynttilät.

Henrin löytymispaikalla paloivat muistokynttilät.

Lapsen katoaminen teki painajaisesta totta

Puhutaan maasta ja taivaasta27.8.2022 8.10

Une­ton yö kes­kel­lä to­dek­si tul­lut­ta pai­na­jais­ta ei unoh­du kos­kaan. Oli vain tus­ka ja lo­put­to­mat ky­sy­myk­set ja ru­kouk­set. It­se val­voin ko­to­na, kos­ka siel­lä­kin piti jon­kun ol­la. Odo­tin ja toi­voin, et­tä jos Hen­ri kui­ten­kin vie­lä osai­si tul­la ko­tiin tur­vaan, kyl­mis­sään mut­ta elos­sa. Et­tä sai­sin ot­taa sy­liin, an­taa kui­vaa ja läm­min­tä pääl­le. Tie­sim­me, et­tä vä­his­sä va­rus­teis­sa hän ei kau­an voi­si säi­lyä elos­sa nois­sa olo­suh­teis­sa, ker­too Ul­la-Riit­ta Ho­lap­pa it­se­näi­syys­päi­vän jäl­kei­ses­tä yös­tä vuon­na 2020.

Metsässä juokseminen on lepoa työstä pappina työskentelevälle Leevi Ruonakoskelle. Juoksuharrastus tuo hänelle myös voimia lapsiperhearkeen.

Metsässä juokseminen on lepoa työstä pappina työskentelevälle Leevi Ruonakoskelle. Juoksuharrastus tuo hänelle myös voimia lapsiperhearkeen.

Henrietta Ruonakoski

Metsässä juokseminen on lepoa työstä pappina työskentelevälle Leevi Ruonakoskelle. Juoksuharrastus tuo hänelle myös voimia lapsiperhearkeen.

Metsässä juokseminen on lepoa työstä pappina työskentelevälle Leevi Ruonakoskelle. Juoksuharrastus tuo hänelle myös voimia lapsiperhearkeen.

Henrietta Ruonakoski

Pyhän erottaminen arjesta vaatii valintoja

Puhutaan maasta ja taivaasta21.8.2022 14.00

Mei­tä ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­ta kiin­nit­tyy yhä väl­jem­min kris­til­li­siin ar­voi­hin ja pe­rin­tei­siin, ei­kä pyhä näy ai­em­pien vuo­si­kym­me­nien ta­voin ka­tu­ku­vas­sa. Va­paa-ajan ja työ­a­jan erot­ta­mi­nen­kaan ei ole ny­kyih­mi­sel­le vält­tä­mät­tä yk­sin­ker­tais­ta.

Markku Launonen on toiminut Pookin radioseurojen yhdyshenkilönä noin kahden vuosikymmenen ajan. – Olen kokenut seurojen lähettämisen radion välityksellä hyvin tärkeäksi. Näin niiden merkityksen aikoinaan erityisesti omien vanhempieni kautta, kun he eivät enää jaksaneet lähteä seuroihin.

Markku Launonen on toiminut Pookin radioseurojen yhdyshenkilönä noin kahden vuosikymmenen ajan. – Olen kokenut seurojen lähettämisen radion välityksellä hyvin tärkeäksi. Näin niiden merkityksen aikoinaan erityisesti omien vanhempieni kautta, kun he eivät enää jaksaneet lähteä seuroihin.

Haastateltavalta

Markku Launonen on toiminut Pookin radioseurojen yhdyshenkilönä noin kahden vuosikymmenen ajan. – Olen kokenut seurojen lähettämisen radion välityksellä hyvin tärkeäksi. Näin niiden merkityksen aikoinaan erityisesti omien vanhempieni kautta, kun he eivät enää jaksaneet lähteä seuroihin.

Markku Launonen on toiminut Pookin radioseurojen yhdyshenkilönä noin kahden vuosikymmenen ajan. – Olen kokenut seurojen lähettämisen radion välityksellä hyvin tärkeäksi. Näin niiden merkityksen aikoinaan erityisesti omien vanhempieni kautta, kun he eivät enää jaksaneet lähteä seuroihin.

Haastateltavalta

Markku Launonen: Pooki-seuroja järjestämässä

Puhutaan maasta ja taivaasta20.8.2022 10.00

Tut­tu lau­lu ja juon­to kut­su­vat kuun­te­le­maan Ra­dio Poo­kin kaut­ta seu­ra­lä­he­tys­tä sun­nun­tai-il­tai­sin klo 17 al­ka­en.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys