JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 »
Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Leena Saraste

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Matti Rautio muistelee hymyssä suin lapsuuttaan, jolloin yksi mieluisimmista leikeistä oli seurojen pito.

Leena Saraste

“Ai­na nou­si sama mies saar­naa­maan”

Puhutaan maasta ja taivaasta8.2.2020 6.00

Mat­ti Rau­tio syn­tyi kuu­den­nek­si lap­sek­si rau­ti­o­saa­re­lai­seen per­hee­seen. Hä­nen ko­tin­sa oli maan­vil­je­lys­ti­la, jon­ka naa­pu­ris­sa asui­vat isän si­sa­ret.

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Kuva haastateltavilta

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Outi Kärkkäinen (vas.) ja Jaana Koivu pitävät kaksosuuttaan Luojan suurena siunauksena.

Kuva haastateltavilta

”It­ten­sä kans­sa liik­keel­lä”

Puhutaan maasta ja taivaasta2.2.2020 6.00

Im­mo­sen Pir­kon ja Ee­ron kak­so­set, 52-vuo­ti­aat Ou­ti Kärk­käi­nen ja Jaa­na Koi­vu elä­vät omaa elä­mään­sä ja ko­ke­vat ole­van­sa omia yk­si­löi­tään. Kak­so­suu­den ar­vo on kui­ten­kin mit­taa­ma­ton:

Hannele Heikkala

Hannele Heikkala

”Poik­keuk­set­ta läh­tee pa­rem­mal­la mie­lel­lä pois”

Puhutaan maasta ja taivaasta17.1.2020 6.30

Työ­vuo­ro­ko­ju. Toi­mi­kun­ta­työs­ken­te­ly. Ins­tag­ram-pos­taus työ­vuo­ros­ta. Ee­tu Myl­ly­ne­va, 19, ja Mark­ku Heik­ka­la, 52, ide­oi­vat ta­po­ja in­nos­taa nuo­ria rau­ha­nyh­dis­tyk­sen teh­tä­viin. Ee­tu on Tor­ni­os­ta, asuu täl­lä het­kel­lä Ou­lus­sa ja opis­ke­lee en­sim­mäis­tä vuot­ta kaup­pa­tie­tei­tä. Mark­ku on kem­pe­le­läi­nen per­hee­ni­sä ja työs­ken­te­lee asi­a­kas­vas­taa­va­na te­ol­li­suu­sa­lal­la.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Kuva haastateltavalta

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Pirjo Luokkala tapasi monia ihmisiä Ajankohtaista-kirjan kohtaamisaiheen tiimoilta. Tässä hän keskustelee ennalta tuntemattoman henkilön kanssa kauppakeskus Jumbossa.

Kuva haastateltavalta

Koh­taa­mi­set kir­voit­ti­vat kir­joi­tuk­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta14.1.2020 6.20

Van­taa­lai­nen Pir­jo Luok­ka­la kir­joit­taa tä­män vuo­den SRK:n Ajan­koh­tais­ta-kir­jaan ai­hees­ta Lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­nen ny­ky­ai­ka­na. Kir­jan ai­he, Osal­li­suus ja yh­teys, on SRK:n vies­tin­nän vuo­den tee­ma.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Kuva haastateltavalta

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Kuva haastateltavalta

Us­ko toi kai­ken tar­peel­li­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta11.1.2020 6.00

Ta­paam­me Sa­ka­ri Ta­pi­on, tu­tum­min Sa­kan, ko­to­naan Ou­lun Pik­ka­ra­las­sa. Hän on muut­ta­nut sin­ne per­heen­sä kans­sa kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten.

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ää­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2020 7.00

Ou­lu­lai­nen 76-vuo­ti­as Sei­ja Oja­la on lu­ke­nut Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen, SRK:n, ää­ni­leh­tiä noin 25 vuot­ta. Päi­vä­mie­hen li­säk­si Oja­lan soin­nu­kas­ta ään­tä on kuu­lu­nut Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä, Sii­o­nin jou­lu -leh­des­sä ja Jou­lus­ta jou­luun -ää­ni­kir­jas­sa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea soin­tui He­le­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2020 7.05

– Elä­ke­päi­vät ovat men­neet no­pe­as­ti. Ke­säl­lä olem­me use­am­man kuu­kau­den mö­kil­lä. Siel­lä riit­tää mo­nen­lais­ta puu­has­te­lua. Las­ten per­heet vie­rai­le­vat mie­lel­lään siel­lä ja mo­net juh­lat on jär­jes­tet­ty mö­kil­lä.

Pää­sin pi­mey­des­tä va­loon

Puhutaan maasta ja taivaasta21.12.2019 6.13

Su­san­ne Ej­re­sund sai pa­ran­nuk­sen ar­mon joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Lap­suu­des­saan hä­nel­lä ei ol­lut kou­lu­luo­kal­laan tai ys­tä­vä­pii­ris­sään us­ko­vai­sia. Ou­lus­sa si­jait­se­van lap­suus­ko­din lä­hel­lä asui muu­ta­ma us­ko­vai­nen per­he, joi­den luo­na Ej­re­sund vie­rai­li muu­ta­man ker­ran.

Neu­vot­te­lua ja komp­ro­mis­se­ja yh­teis­kun­nan hy­väk­si

Puhutaan maasta ja taivaasta19.12.2019 15.31

Tyr­nä­vä­läi­nen Ta­pa­ni Töl­li luo­pui kan­sa­ne­dus­ta­juu­des­ta ke­vääl­lä. Eläk­keel­le Töl­li ei ole ai­van ko­ko­naan vie­lä jää­nyt, sil­lä Kun­ta­lii­ton va­ra­pu­heen­joht­ta­juus vie hä­net Hel­sin­kiin pari ker­taa kuu­kau­des­sa. En­nen 16 vuot­ta kes­tä­nyt­tä kan­sa­ne­dus­ta­juut­ta Ta­pa­ni Töl­li eh­ti työs­ken­nel­lä Tul­li­hal­li­tuk­ses­sa, Työ­nan­ta­jain­kes­kus­lii­tos­sa ja Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja­na.

Muis­to­ja Vil­ja­mi-pa­pas­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta30.11.2019 13.14

Vil­ja­mi-pap­pa­ni oli yk­si heis­tä, jot­ka syk­syl­lä 1939 läh­ti­vät puo­lus­ta­maan Suo­me­am­me. Hän pal­ve­li JR27:ssa ki­vää­ri­ryh­män joh­ta­ja­na. Edes­sä oli­vat muun mu­as­sa Raat­teen­tien ää­rim­mäi­sen ras­kaat tais­te­lut.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys