JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 »
Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Aulikki Piirainen

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Aulikki Piirainen

Ai­ka ku­luu ku­ten en­nen­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta11.4.2020 6.00

An­ni Karp­pi­nen asuu yk­sin ker­ros­ta­los­sa Ka­jaa­nin kes­kus­tas­sa. Ka­le­vi-puo­li­so pää­si tai­vaan ko­tiin kak­si vuot­ta sit­ten tam­mi­kuus­sa. Karp­pi­nen ker­too, mi­ten hän on ko­ke­nut vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat ja hal­li­tuk­sen suo­si­tuk­sen ka­ran­tee­nis­ta.

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Kuva haastateltavalta

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Kuva haastateltavalta

”Elä­mä on kään­ty­nyt ko­tiin”

Puhutaan maasta ja taivaasta6.4.2020 6.05

Anja Haa­ta­ja toi­mi Hä­meen­lin­nan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä 24 vuot­ta, niis­tä 18 pu­heen­joh­ta­ja­na. Tänä ke­vää­nä hän jät­ti teh­tä­vän.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Valtteri Isopahkala

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Valtteri Isopahkala

Ra­sis­mi vä­hen­tyy puut­tu­mal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta3.4.2020 6.05

San­na Iso­pah­ka­la on 26-vuo­ti­as luo­ka­no­pet­ta­ja ja S2-opet­ta­ja ala­kou­lus­sa. Hä­nen elä­mään­sä Jo­en­suus­sa pi­tää puu­hak­kaa­na yk­si­vuo­ti­as Toi­vo ja Valt­te­ri-puo­li­so.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Haastateltavalta

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Haastateltavalta

Sy­dän­hoi­ta­ja val­voo vas­tuus­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.3.2020 6.30

– Vas­tuu tuo mie­len­kiin­toa työ­hön, ajat­te­lee Kes­ki-Suo­men kes­kus­sai­raa­lan sy­dä­nyk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vä San­na Ka­ta­ja­la.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Tun­tei­ta ku­va­taan hy­vin Moo­sek­sen kir­jas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta16.3.2020 6.30

Muut ää­ni­kir­jat sai­vat jää­dä tau­ol­le, kun Ar­ja Mai­nio kou­kut­tui kuun­te­le­maan Raa­mat­tua. Vaik­ka Raa­ma­tun teks­tit ovat tut­tu­ja jo vuo­si­kym­men­ten ajan ja vaik­ka hän on me­nos­sa vas­ta vii­den­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa, kuun­te­le­mi­nen on tar­jon­nut pal­jon uut­ta.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Juha Alanko uskoo, että lähetysmatkoilla pääsee kokemaan tilanteita, joihin pakettimatkat eivät vie.

Eeva Pohjola

Lä­he­tys­mies vaih­taa roo­lia: Työ­muis­tot pää­ty­vät kan­sien vä­liin

Puhutaan maasta ja taivaasta14.3.2020 6.10

Ke­vääl­lä 2014 Juha Alan­ko lenk­kei­li ja miet­ti, mil­le al­kai­si. Työ­ti­lan­ne oli ajau­tu­nut epä­sel­väk­si ja Alan­ko miet­ti, löy­täi­si­kö hä­nen ikäi­sen­sä enää uu­sia töi­tä.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Nes­to­ri eli Zooz

Puhutaan maasta ja taivaasta7.3.2020 6.50

– Äi­ti muis­ti, et­tä mul­la on ni­mi­päi­vä, ja os­ti jon­kun le­lun. Se tun­tui spe­si­aa­lil­ta, ja on eh­kä sik­si jää­nyt mie­leen.

Juha Haapsaari

Juha Haapsaari

Seit­se­män le­väh­dys­paik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta6.3.2020 6.05

Ou­lun Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­hu­jan­ko­rok­keen ta­ka­na on tai­te­li­ja Paa­vo To­lo­sen te­ke­mä tai­de­te­os ”Seit­se­män le­väh­dys­paik­kaa”.

Kuva Johanna Lumijärveltä

Kuva Johanna Lumijärveltä

Vai­kut­ta­mi­sen pe­rus­ta on luot­ta­mus­pää­o­ma

Puhutaan maasta ja taivaasta5.3.2020 6.20

Jo­han­nes Lep­pä­nen, 70, on toi­mi­nut pit­kään kir­kol­li­se­na ja yh­teis­kun­nal­li­se­na vai­kut­ta­ja­na. Nyt hän ko­kee tär­keim­mäk­si teh­tä­väk­seen osal­lis­tua las­ten­las­ten­sa elä­mään.

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Johanna Lumijärvi

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Herättyään vaativasta sydämensiirtoleikkauksesta Pirkko Dolk kiitti ääneen Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa.

Johanna Lumijärvi

Uu­sin sy­dä­min ilo­sa­no­maa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.3.2020 6.35

Es­poo­lai­nen Pirk­ko Dolk viet­tää tou­ko­kuus­sa 5-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vään­sä: hän sai vii­si vuot­ta sit­ten uu­den sy­dä­men sai­ras­tut­tu­aan erit­täin har­vi­nai­seen sy­dän­li­has­sai­rau­teen, jät­ti­so­lu­my­o­kar­diit­tiin.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 »
22.9.2020

Her­ra, kuu­le ru­kouk­se­ni, vas­taa mi­nul­le, minä olen köy­hä ja avu­ton. Ps. 86:1

Viikon kysymys