JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 33 »
Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kuva haastateltavalta

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kaisu Heikkilä työstää työhuoneellaan ulos sijoitettavaa roskapönttöä, joka kuuluu Oulun taiteilijaseuran organisoimaan roskisprojektiin. Taustalla näkyy hänen maalauksensa ”Las Palmas”.

Kuva haastateltavalta

Iloa te­ke­mi­ses­tä

Puhutaan maasta ja taivaasta13.1.2022 6.00

Ou­lu­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Kai­su Heik­ki­lä on tai­teil­lut oi­ke­as­taan koko ikän­sä. Hä­nen kät­ten­sä jäl­keä löy­tyy myös SRK:n jul­kai­suis­ta. Hän on ku­vit­ta­nut muun mu­as­sa Sii­o­nin Jou­lu -leh­den ja teh­nyt kan­si­ku­van Mik­ko Kin­nu­sen te­ok­seen Kään­nös oi­ke­aan päin.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Kanerva Kuha

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Pirkkalalainen Pertti Kautto tulisi mielellään puhujienkokoukseen paikan päälle. Kun se ei ole mahdollista, hän osallistuu tilaisuuteen etäyhteyksin kotoa tietokoneen avulla.

Kanerva Kuha

Ko­ti­sii­o­ni saa pu­hu­jien­ko­kouk­ses­ta tuo­rei­ta ter­vei­siä

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2022 10.00

Pu­hu­jien­ko­kouk­set ovat pu­hu­jal­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­hön liit­ty­viä työ- ja vir­kis­tys­het­kiä. Sa­nan­pal­ve­li­ja­na vuo­des­ta 1979 toi­mi­nut Pert­ti Kaut­to ko­kee pu­hu­jien vä­li­sen yh­tey­den­pi­don tär­ke­äk­si.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Anni-Inkeri Törmänen

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Oili Puurunen valmisteli Pudasjärven Rauhanyhdistyksen joulujuhlaa. – Järjestelyjen edetessä huomaan, että tästä tulee lasten juhla, hän hymyilee.

Anni-Inkeri Törmänen

Yk­sin­ker­tai­nen sa­no­ma pu­hut­te­lee

Puhutaan maasta ja taivaasta25.12.2021 8.00

Jou­lu tu­lee nyt, ku­ten en­nen­kin. Tä­män jou­lun juh­laa jär­jes­tä­es­sä on tul­lut mie­leen kui­ten­kin eri­koi­sia aja­tuk­sia, ker­too Oi­li Puu­ru­nen. Hän val­mis­te­lee Pu­das­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen jou­lu­juh­laa seu­ra­toi­mi­kun­nan teh­tä­väs­sä. Jou­lu­juh­lan to­teu­tu­mi­nen on vie­lä juh­laa edel­tä­vä­nä­kin päi­vä­nä ky­sy­mys­merk­ki.

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Mauri Penninkangas

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Arto Nenonen selaa vanhaa albumia, jossa on kuvia Karjalasta ja hänen vanhemmistaan.

Mauri Penninkangas

”Isä­ni oli
Kar­ja­lan evak­ko”

Puhutaan maasta ja taivaasta18.12.2021 6.00

Toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen Suo­mi jou­tui asut­ta­maan noin 420 000 ih­mis­tä uu­sien ra­jo­jen si­sä­puo­lel­le Suo­meen. Kar­ja­lais­ten eva­kuo­in­ti oli suu­ri kan­sal­li­nen pon­nis­tus, joka on­nis­tui pää­sään­töi­ses­ti hy­vin. Ne­no­set Kur­ki­jo­el­ta asu­tet­tiin Loi­maan Alas­ta­rol­le.

Aava Turpeinen

Aava Turpeinen

So­mis­ta­ja asi­oi luon­non kark­ki­kau­pas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta17.12.2021 6.00

Tyt­ti Tur­pei­nen on juu­ri aloit­ta­nut Tor­ni­on Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen so­mis­ta­jan teh­tä­väs­sä.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Liisa Louhisalmi

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Olli ja Anna-Kaisa Kajava sekä Otto-vauva olivat tulleet liminkalaisten kurssille Ranuan opistolle ensimmäistä kertaa.

Liisa Louhisalmi

En­sim­mäis­tä mut­ta ei vii­meis­tä ker­taa

Puhutaan maasta ja taivaasta12.12.2021 12.00

Ka­ja­vat ku­lui­vat va­jaan vii­den­kym­me­nen li­min­ka­lai­sen jouk­koon Ra­nu­an opis­ton ai­kuis­ten kurs­sil­la vii­me kuun lo­pul­la.

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Anne Similä

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Laukaan seurakunnan kappalainen Jaakko Sääskilahti pitää vuonna 1970 paljastettua Kelkkamäen sankarihautausmaan muistomerkkiä tärkeänä kunnioituksen osoituksena itsenäisyytemme puolesta taistelleille. Massiivisen, valtatielle näkyvän sankaripatsaan suunnitteli arkkitehti Paatola. Patsaan holvien välissä on risti ja paasi, jonka päällä on kivestä veistetty kypärä ja teksti: ”Kansa elää.”

Anne Similä

It­se­näi­syys­päi­vän viet­toon kuu­luu kii­tol­li­suus

Puhutaan maasta ja taivaasta5.12.2021 0.10

Lau­kaan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen Jaak­ko Sääs­ki­lah­den en­sim­mäi­set muis­tot it­se­näi­syys­päi­väs­tä liit­ty­vät si­ni­val­koi­siin kynt­ti­löi­hin ko­din ik­ku­nal­la. Vie­rai­le­maan tul­leet iso­van­hem­mat ker­toi­vat pie­nel­le po­jal­le ja hä­nen si­sa­ruk­sil­leen Suo­men it­se­näi­syy­den mer­ki­tyk­ses­tä.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päih­de­riip­pu­vuu­den kans­sa ei kan­na­ta jää­dä yk­sin – apua on ole­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta26.11.2021 8.05

Päih­teet kos­ket­ta­vat mo­nia us­ko­vai­sia: joko oma­koh­tai­ses­ti tai lä­heis­ten kaut­ta. Päih­de­riip­pu­vuus on va­ka­va sai­raus, joka ai­heut­taa val­ta­via on­gel­mia sekä käyt­tä­jäl­le et­tä lä­hi­pii­riin kuu­lu­vil­le ih­mi­sil­le.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Salla Sivulan kirjoittaman Ketunpojat-sarjan uusin kirja on julkaistu tänään.

Juhani Ojalehto

Kir­ja­e­sit­te­ly: Ke­tun­po­jat kau­ko­put­ken jäl­jil­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta21.11.2021 15.00

SRK:n tä­nään jul­kis­tet­tu uu­sin las­ten­ro­maa­ni Ke­tun­po­jat ja kau­ko­put­ken ar­voi­tus jat­kaa suo­sit­tua Ke­tun­po­jat-sar­jaa.

1 2 3 4 ... 33 »
17.1.2022

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys