JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 26 »

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Rip­pi­kou­lun muu­tok­sis­sa nä­kyi siu­naus

Puhutaan maasta ja taivaasta27.7.2020 6.20

Vii­me syk­sy­nä pää­sin mu­kaan tä­män vuo­den Mai­tois­ten yk­kös­lei­rin hen­ki­lö­kun­taan. Lei­ri­läi­set ja hen­ki­lö­kun­ta ta­pa­si­vat rip­pi­kou­lun ko­di­nil­las­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Oskari Linna lähti juuri Ivaloon armeijaan. – Toive on, että ehtisin Ivalossa edes joskus musiikkia harrastamaan. En ole ollut kovin ahkera musiikin kuuntelija, mutta nyt sitä voisi lisätä pitkien lomakuljetusten aikana, hän suunnittelee.

Maria Nieminen

Tär­kein­tä on hyvä ja rau­hal­li­nen mie­li

Puhutaan maasta ja taivaasta23.7.2020 6.25

– Musiik­ki on tär­keä osa mi­nua, ja se on an­ta­nut mi­nul­le mon­ta hy­vää ja ar­vo­kas­ta ko­ke­mus­ta. Mu­siik­ki on eri­tyi­ses­ti kei­no saa­da hyvä mie­li vai­ke­a­na­kin het­ke­nä ja ren­tou­tua. Mu­siik­ki on myös vah­vis­ta­nut us­ko­a­ni. Sii­o­nin lau­lut ja vir­ret kos­ket­ta­vat, kun sä­vel ja sa­nat tu­ke­vat toi­si­aan, ker­too sie­vi­läi­nen Os­ka­ri Lin­na.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Helsinkiläinen Jenni Tervo on ollut tänä kesänä isosena rippileirillä Jämsän opistolla. Opettajaksi opiskelevalla Tervolla on yhdentoista leirin kokemus isosena olemisesta.

Kuva: Tervolta

Iso­suus ot­taa ja an­taa – lei­rit vir­kis­tä­vät us­ko­ne­lä­mää

Puhutaan maasta ja taivaasta13.7.2020 7.05

Iso­sen teh­tä­vä on par­haim­mil­laan työ­tä, jos­ta saa ener­gi­aa, roh­kai­sua ja vas­tauk­sia mie­len pääl­lä ole­viin ky­sy­myk­siin, Jen­ni Ter­vo ker­too.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Ylikotilat nukkuivat pari yötä asuntovaunussa kotipihalla Suviseurojen aikana.

Kuva haastateltavalta

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa Ah­ve­nan­maal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta30.6.2020 6.10

– Kun saim­me tie­tää, et­tä Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä­kään Reis­jär­vel­lä, lap­set pet­tyi­vät. Seu­ro­ja oli odo­tet­tu koko tal­vi, ja toi­vot­tu, et­tä ko­ro­na­ti­lan­ne hel­pot­tai­si, Ah­ve­nan­maal­la asu­va Kat­ri Yli­ko­ti­la ker­too.

Kuva: Heikki Kenttämies

Kuva: Heikki Kenttämies

Tam­pe­re­lai­nen Heik­ki Kent­tä­mies hoi­taa tulk­kauk­sen tek­niik­kaa

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 13.25

Tä­män vuo­den su­vi­seu­rois­sa tulk­kaus­paik­ka­kun­tia on ol­lut usei­ta, ja jo­kai­sel­le niis­tä on ja­et­tu vuo­rot eri kiel­ten tulk­kauk­seen. Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tys on toi­mi­nut yh­te­nä tulk­kaus­paik­ka­na.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

60 vuotta sitten avioituneet Liisa ja Eero Kinnunen ovat ehtineet kulkea yhdessä monet Suviseurat.

Esa Kinnunen

Men­nei­tä su­vi­seu­ro­ja ja yh­teis­tä mat­kaa muis­tel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta29.6.2020 10.30

Su­vi­seu­ra­lau­an­tai­na muis­te­lim­me Lii­sa ja Ee­ro Kin­nu­sen kans­sa Pat­ti­jo­el­la Su­vi­seu­ro­ja men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin – kä­vel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta20.6.2020 8.00

– Muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä ol­laan taas tiel­lä ja mat­kal­la, kun tou­ko­kuun lo­pul­le va­ra­tut len­not vie py­hiin­va­el­lus­rei­til­le Es­pan­jaan.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Sini Pisilä

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Sini Pisilä

”Seu­rois­sa näen, et­tä per­hei­tä kun­ni­oi­te­taan”

Puhutaan maasta ja taivaasta18.6.2020 6.00

Kyl­lä mi­nus­ta tun­tuu, et­tä olen suo­ma­lai­nen, sa­noo Raa­hes­sa asu­va nuo­ri kris­tit­ty per­hee­näi­ti Ib­ti­haal Ab­bas.

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Mirja Aho

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Vihkimistoimitusta johti Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Vihittävänä oli Janne Suomalan lisäksi Maini Salmi.

Mirja Aho

Pap­pi vä­lit­tää Ju­ma­lan ar­moa ja rak­kaut­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta14.6.2020 6.00

Jan­ne Suo­ma­la vi­hit­tiin 1. ke­sä­kuu­ta Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa pa­pin vir­kaan. Hän si­tou­tui hoi­ta­maan vir­kaa pää­toi­men­sa eli us­kon­non, psy­ko­lo­gi­an ja fi­lo­so­fi­an leh­to­rin vi­ran ohel­la. Suo­ma­la toi­mii opet­ta­ja­na Vääk­syn lu­ki­os­sa.

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Marita Rantanen

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Tervetuloa kauppaan! toivottaa Lea Kinnunen.

Marita Rantanen

Kau­pas­sa koh­taa eri­lai­suu­den kir­jon

Puhutaan maasta ja taivaasta11.6.2020 6.00

Pal­ve­lu­vas­taa­va­na lä­hi­kau­pas­sa toi­mi­va Lea Kin­nu­nen iloit­see eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta ja mu­ka­vas­ta työ­yh­tei­sös­tä.

« 1 2 3 4 5 ... 26 »
22.9.2020

Her­ra, kuu­le ru­kouk­se­ni, vas­taa mi­nul­le, minä olen köy­hä ja avu­ton. Ps. 86:1

Viikon kysymys