JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 15 »
– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

– Tänään olen suuresti kiitollinen siitä, miten Jumala on ihmeellisesti johdattanut ja siunannut elämääni, pohtii Behrouz Habibi.

”Sain rauhan tunnolleni”

Puhutaan maasta ja taivaasta11.3.2023 7.00

Beh­rouz Ha­bi­bi tuli Suo­meen 16-vuo­ti­aa­na ja sai pa­ran­nuk­sen ar­mon 18-vuo­ti­aa­na. Vuo­sien var­rel­la hän on juur­tu­nut Ju­ma­lan val­ta­kun­taan sekä so­peu­tu­nut uu­teen ko­ti­maa­han. Tä­nään hän tun­tee suur­ta kii­tol­li­suut­ta Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta elä­mäs­sään.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

– Tasa-arvo merkitsee minulle yhtäläisiä mahdollisuuksia ja oikeuksia riippumatta ulkoisista tekijöistä, kuten syntyperästä, toteaa Puolasta viisivuotiaana Suomeen saapunut Lukasz Mierzynski.

Kuva haastateltavalta

Tasapuolisuutta ja näkemysten rikkautta

Puhutaan maasta ja taivaasta8.3.2023 12.00

– Tasa-ar­vo mer­kit­see mi­nul­le yh­tä­läi­siä mah­dol­li­suuk­sia ja oi­keuk­sia riip­pu­mat­ta ul­koi­sis­ta te­ki­jöis­tä, ku­ten esi­mer­kik­si syn­ty­pe­räs­tä, to­te­aa Lu­kasz Mier­zyns­ki.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

– Ehdin sopeutua ajatukseen, että jään yksin, kertoo Sinikka Säily, joka suunnitteli elämää eteenpäin jo puolison sairauden aikana.

Jumala auttoi sopeutumaan puolison kuollessa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.2.2023 10.25

Puo­li­son­sa me­net­tä­nyt Si­nik­ka Säi­ly viet­tää ak­tii­vis­ta elä­mää muun mu­as­sa mat­kus­tel­len. Hän to­te­aa, et­tä it­se pi­tää läh­teä liik­keel­le, ei­kä jää­dä nel­jän sei­nän si­sään su­re­maan ja kat­ke­roi­tu­maan.

Rakkaus ja rukous kantavat

Puhutaan maasta ja taivaasta17.2.2023 6.00

Päi­vä­mies ky­se­li lu­ki­joi­den­sa ko­ke­muk­sia ti­lan­tees­ta, jos­sa lä­hei­nen luo­puu us­kos­taan. Tar­kas­te­lu­kul­mi­na oli ky­sy­myk­set: Mi­ten jak­saa it­se us­koa, kun lä­hei­nen kiel­tää us­kon­sa? Mi­ten säi­lyt­tää hy­vät ja luon­te­vat vä­lit luo­pu­nee­seen lä­hei­seen?

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Lasse Olli on työskennellyt SRK:n tietojärjestelmäasiantuntijana vuodesta 2020 lähtien.

Harrastuksesta tuli työ

Puhutaan maasta ja taivaasta16.2.2023 10.00

– Har­ras­tuk­ses­ta­ni mak­se­taan ny­kyi­sin palk­kaa, nau­raa SRK:n tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­ja Las­se Ol­li työ­pai­kal­laan.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ensihoitajana työskentelevä Kalle Oikarainen vie avun asiakkaalle paikan päälle. – Keikalle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä on vastassa, hän kuvailee vaihtelevaa työtään.

Ehditäänkö ajoissa? – Ensihoitaja työskentelee usein aikaa vastaan

Puhutaan maasta ja taivaasta11.2.2023 8.00

Maas­sa ma­kaa ta­ju­ton mies. Joku on soit­ta­nut hä­tä­nu­me­roon. Hä­tä­kes­kus on lä­het­tä­nyt pai­kal­le pe­las­ta­jat ja en­si­hoi­to­yk­si­kön. Mo­lem­mat saa­pu­vat yh­tä ai­kaa. En­si­hoi­to ot­taa vas­tuun asi­ak­kaas­ta: mitä on ta­pah­tu­nut, hen­git­tää­kö, tun­tuu­ko puls­si tai on­ko nä­ky­viä ul­koi­sia ta­pa­tur­man merk­ke­jä? Sa­mal­la ky­sel­lään pai­kal­la­o­li­joil­ta, mitä on ta­pah­tu­nut.

"Kirkastukoon aamunkoitto" välittää vanhaa lauluperinnettä

Puhutaan maasta ja taivaasta5.2.2023 11.00

Tä­män­viik­koi­nen Päi­vä­mie­hen Lau­lun paik­ka -pals­ta esit­te­lee Sii­o­nin lau­lun 26, "Kir­kas­tu­koon aa­mun­koit­to".

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Kaustisella asuvat Tanja ja Antero Pajukangas ovat toimineet muutaman vuoden ajan perhehoitajina.

Perhehoitaja antaa turvaa ja huolenpitoa

Puhutaan maasta ja taivaasta3.2.2023 9.00

Per­he­hoi­ta­jan teh­tä­vä on huo­leh­tia ti­la­päi­ses­ti lap­sen hy­vin­voin­nis­ta, kas­va­tuk­ses­ta ja ke­hi­tyk­ses­tä. Kun lap­si läh­tee, voi luo­pu­mi­nen tun­tua vai­ke­al­ta.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Fannimaria Mehtälä

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Ellinoora Mehtälä on iloisesti yllättynyt yksin asumisen hyvistä puolista.

Fannimaria Mehtälä

Haaveesta tuli totta uudella paikkakunnalla

Puhutaan maasta ja taivaasta28.1.2023 7.05

El­li­noo­ra Meh­tä­lä muut­ti vii­me syk­sy­nä Ou­luun pääs­tes­sään opis­ke­le­maan luo­ka­no­pet­ta­jak­si Ou­lun yli­o­pis­toon. Kau­pun­ki oli hä­nel­le tut­tu jo en­nes­tään, kos­ka siel­lä asuu jo usei­ta iso­si­sa­ruk­sia. El­li­noo­ra oli muut­ta­mi­ses­ta in­nois­saan, mut­ta se myös jän­nit­ti.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Marja-Liisa Hentilä

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Traktorikortillisten Aapo Hurtigin ja Daniel Hentilän tarkoituksena on tehdä työtä koneiden ja logistiikan parissa aikuisuudessakin.

Marja-Liisa Hentilä

Mieluisalle ja kiinnostavalle alalle

Puhutaan maasta ja taivaasta27.1.2023 9.25

Tor­ni­o­lai­set Aa­po Hur­tig ja Da­niel Hen­ti­lä ovat pe­rus­kou­lun yh­dek­sän­nel­lä luo­kal­la. Pe­rus­kou­lu päät­tyy hei­dän osal­taan ke­vääl­lä. Pian on yh­teis­haun ai­ka. Vaik­ka pe­rus­kou­lu lop­puu, po­jil­la on vie­lä op­pi­vel­vol­li­suut­ta sii­hen saak­ka, kun­nes täyt­tä­vät 18 vuot­ta.

« 1 2 3 4 5 ... 15 »
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys