JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 31 »

Kaisa Heikkala

Kaisa Heikkala

Kan­ta­va aja­tus: Pie­ta­ri­lai­sen tau­lun kos­ket­ta­va ta­ri­na

Puhutaan maasta ja taivaasta19.8.2021 8.00

Po­si­o­lai­nen El­sa Ryy­nä­nen ker­too lin­ja-au­to­ret­kis­tä, joi­ta Heik­ki­län Paa­vo jär­jes­ti Ro­va­nie­mel­tä 1980-lu­vul­la Pie­ta­riin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Aimo Hautamäki puhui Reisjärvellä Joonan merkistä, joka Jeesuksen koettelijoille annettiin.

Hannele Saukko

Us­ko­mi­sen lah­ja on Ju­ma­lan työ

Puhutaan maasta ja taivaasta14.8.2021 8.00

Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na pal­vel­lut Ai­mo Hau­ta­mä­ki ker­toi aja­tuk­si­aan pu­hees­taan vie­lä sen pi­det­ty­ään.

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Ari Haapakoski

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Eila ja Esko Kantola kuuntelivat opistoseuroja kotonaan Ruukissa.

Ari Haapakoski

Ju­ma­la kuu­lee hä­tään­ty­neen ru­kouk­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta13.8.2021 9.35

Maa­il­man­laa­jui­nen ko­ro­na­pan­de­mia on es­tä­nyt ko­koon­tu­mi­set tänä vuon­na myös opis­to­seu­roi­hin. Ruuk­ki­lai­set Ei­la ja Es­ko Kan­to­la hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan Reis­jär­ven opis­to­seu­ro­ja ko­to­naan Sii­ka­jo­en Ruu­kis­sa.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Laura Nauha kertoo, että eri ikäisillä nukkuminen on erilaista. – Vauvat ovat enemmän aamuihmisiä, kun taas nuoret valvovat illasta.

Anni Nauha

Uni on lah­ja ja ih­me

Puhutaan maasta ja taivaasta22.7.2021 8.00

Raa­he­lai­nen Lau­ra Nau­ha on tut­ki­jan työn­sä kaut­ta pääs­syt tu­tus­tu­maan unen ih­mee­seen tie­teel­li­sel­tä kan­nal­ta tar­kas­tel­tu­na. Var­si­nai­ses­ti hä­nen tut­ki­mu­sai­heen­sa liit­tyy ter­veys­lii­kun­taan ja kro­no­tyyp­pei­hin – sii­hen, mi­ten toi­set meis­tä ovat ai­van luon­nos­taan vir­kum­pia aa­mul­la ja toi­set taas il­lal­la. Pal­jon häm­mäs­tel­tä­vää hän ker­too tul­leen vas­taan.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Matti Heikkinen piti puheensa Reisjärven Suviseuroissa sunnuntaipäivänä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ro­jen sa­no­maa: Cor­ne­liuk­sen koh­taa­mi­nen opet­ti Pie­ta­ria

Puhutaan maasta ja taivaasta10.7.2021 8.00

Ke­sa­re­an ta­paus näyt­ti konk­reet­ti­ses­ti, mi­ten us­ko tu­lee kuu­los­ta. Pyhä Hen­ki lan­ke­si Pie­ta­rin pu­hu­es­sa kuu­li­joi­den pääl­le ja he pää­si­vät si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva on Hankasalmen 5. leirin konfirmaatiosta vuodelta 2019. Leiriläisiä siunaamassa Sari Salahub, Pasi Lyyra ja Antti Koivisto.

Kuva Sari Salahubilta

Rip­pi­kou­lu­työn­te­ki­jä naut­tii nuor­ten koh­taa­mi­ses­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta9.7.2021 9.45

– En kek­si juu­ri­kaan syi­tä ol­la osal­lis­tu­mat­ta rip­pi­kou­lu­työ­hön, sa­noo rip­pi­kou­luo­pet­ta­ja Sari Sa­la­hub.

Kuvat haastateltavalta

Kuvat haastateltavalta

Mo­nen­lai­sia su­vi­seu­ra­muis­to­ja

Puhutaan maasta ja taivaasta8.7.2021 9.10

Tor­ni­o­lai­sel­le Han­na Kin­nu­sel­le sana su­vi­seu­rat on hy­vin ke­säi­nen, mut­ta myös juh­lal­li­nen. Sii­hen liit­tyy läm­pöä, yh­teen­kuu­lu­vuut­ta sekä rak­kaut­ta toi­sia us­ko­vai­sia koh­taan. Se on kuin tai­vaan juh­la, jol­la on al­ku, mut­ta ei lop­pua.

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

Sofia Vähäjylkkä

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

– Vietämme nykyään juhannusta täällä kotona, useimmiten joku lapsista ja lastenlapsista tulee kylään. Pihasauna lämmitetään, Eeva ja Heikki Vähäjylkkä kertovat. – Vi firar midsommar hemma nuförtiden. Oftast kommer någon av barnen och barnbarnen hem till oss. Då värms utebastun, berättar Eeva och Heikki Vähäjylkkkä.

Sofia Vähäjylkkä

Koi­vut kuu­lu­vat Vä­hä­jylk­kien ju­han­nuk­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta25.6.2021 7.00

Ju­han­nuk­se­na lai­tet­tiin koi­vut pors­tu­al­le, muis­te­le­vat Ee­va ja Heik­ki Vä­hä­jylk­kä Taa­lain­maan Mockf­jär­dis­tä lap­suu­den­ko­tien­sa pe­rin­tei­tä. Il­lal­la sy­ty­tet­tiin ju­han­nus­kok­ko, mut­ta se ei kui­ten­kaan ol­lut yh­tä suu­ri kuin Ruot­sin vap­pu­ko­kot.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Unto Summala

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Leena Summala nauttii elämästään eläkeläisenä, koska aikaa on nyt paljon omille mielenkiinnon kohteille ja ystäville.

Unto Summala

Hy­vän van­huu­den asi­al­la

Puhutaan maasta ja taivaasta15.6.2021 10.25

Jo­en­suu­lai­sen Lee­na Sum­ma­lan pol­ku van­hus­työn pa­riin al­koi nuo­re­na yli­op­pi­laa­na Tam­pe­reen yh­teis­kun­nal­li­seen kor­ke­a­kou­luun kir­joi­te­tus­ta ha­ku­es­sees­tä. Kir­joi­tel­ma va­kuut­ti va­lit­si­jat Sum­ma­lan po­ten­ti­aa­lis­ta alal­le, ja en­nen vi­ral­lis­ta opis­ke­li­jak­si hy­väk­sy­mis­tä teh­ty har­joit­te­lu Hä­meen­lin­nas­sa van­hain­ko­dis­sa sekä Imat­ran so­si­aa­li­huol­los­sa vah­vis­ti­vat am­ma­tin­va­lin­taa. Ala tun­tui omal­ta opis­ke­lu­jen­kin ai­ka­na, ja 25-vuo­ti­aa­na Lee­na Sum­ma­la sai va­ki­tui­sen vi­ran Ki­teen van­hain­ko­din joh­ta­jat­ta­re­na.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Aili Pasanen

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Tyttäret seppelöivät äitinsä Hellevi Kalliokosken kesäisenä merkkipäivänä.

Aili Pasanen

Et­si­mi­nen päät­tyi löy­tä­mi­seen

Puhutaan maasta ja taivaasta5.6.2021 6.15

Sot­ka­mo­lai­sil­le Hel­levi ja Ar­vo Kal­li­o­kos­kel­le syn­tyi en­sim­mäi­nen lap­si vuon­na 1967. Hän oli pie­ni poi­ka­vau­va, joka sai­ras­ti hy­vin vai­ke­aa pe­riy­ty­vää mu­nu­ais­sai­raut­ta. Poi­ka eli vain muu­ta­mia kuu­kau­sia. Toi­nen poi­ka syn­tyi seu­raa­va­na vuon­na kuol­lee­na.

« 1 2 3 4 5 ... 31 »
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys

Viikon kysymys