JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 24 »
– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

Valtteri Saukko

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

– Kiitollisuus johtaa onnellisuuteen, iloon ja rohkeuteen, sanoo Sinikka Rautakoski.

Valtteri Saukko

Va­paa­eh­tois­työ tuo on­nel­li­suut­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta30.4.2020 6.35

Si­nik­ka Rau­ta­kos­ki on vaa­sa­lai­nen suu­ren per­heen äi­ti ja iso­äi­ti. Työ­e­lä­män­sä vii­mei­set 15 vuot­ta hän työs­ken­te­li seu­ra­kun­nas­sa eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Nyt Rau­ta­kos­ki on eläk­keel­lä, mut­ta sitä ei huo­maa: työ­tä riit­tää edel­leen­kin va­paa­eh­tois­työ­nä Mart­ta-yh­dis­tyk­ses­sä ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Kor­kein var­je­li ja suo­je­li

Puhutaan maasta ja taivaasta27.4.2020 13.45

Ou­lun­sa­lo­lai­sen Mai­ja-Lii­sa Kor­ki­a­kos­ken lap­suu­den koti on Yli­ol­ha­van Kärp­pä­suol­la. Haa­pa­kan­kaan ko­dis­ta on tul­lut hä­nel­le ja hä­nen mie­hel­leen Jou­kol­le ra­kas ja viih­tyi­sä va­paa-ajan asun­to.

Eero Autio

Eero Autio

"Hai­ke­al­ta tun­tuu, mut­ta täs­tä­kin ko­et­te­le­muk­ses­ta sel­vi­tään"

Puhutaan maasta ja taivaasta20.4.2020 6.35

Tu­le­va­na ke­sä­nä Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si ra­di­o­seu­roi­na ja vi­de­o­lä­he­tyk­si­nä. SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra to­te­aa, et­tä Su­vi­seu­ro­jen pe­ruun­tu­mi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma­na tun­tuu hai­ke­al­ta.

Hannele Puhakka

Hannele Puhakka

Ilon opet­te­lua

Puhutaan maasta ja taivaasta16.4.2020 6.00

Vie­rai­lin ker­ran Sak­sas­sa tut­ta­va­per­heen luo­na, jota en hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tun­te­nut ko­vin hy­vin. He oli­vat enem­män­kin van­hem­pie­ni tut­ta­via kuin mi­nun. Vaik­ka ta­pah­tu­nees­ta on ku­lu­nut jo vuo­sia, vie­rai­lu oli mie­leen­pai­nu­va.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Aulikki Piirainen

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Anni Karppinen tervehtii ovenraosta, sillä karanteeniaikana vieraat eivät astu peremmälle. Verkkoyhteydet onneksi toimivat, minkä ansiosta yhteydenpito läheisiin sujuu kätevästi.

Aulikki Piirainen

Ai­ka ku­luu ku­ten en­nen­kin

Puhutaan maasta ja taivaasta11.4.2020 6.00

An­ni Karp­pi­nen asuu yk­sin ker­ros­ta­los­sa Ka­jaa­nin kes­kus­tas­sa. Ka­le­vi-puo­li­so pää­si tai­vaan ko­tiin kak­si vuot­ta sit­ten tam­mi­kuus­sa. Karp­pi­nen ker­too, mi­ten hän on ko­ke­nut vii­me­ai­kai­set ta­pah­tu­mat ja hal­li­tuk­sen suo­si­tuk­sen ka­ran­tee­nis­ta.

On tär­ke­ää pi­tää toi­voa yl­lä

Puhutaan maasta ja taivaasta9.4.2020 6.20

Yk­si avun saan­nin haas­te on sitä tar­vit­se­vien ja sen tar­jo­a­jien koh­taa­mi­nen. Hel­sin­ki­läi­set Son­ja Alin ja Ris­to Pel­to­kor­pi luo­taa­vat ai­heen eri ulot­tu­vuuk­sia. Son­ja on van­hem­pain­va­paal­la ole­va kuu­den lap­sen äi­ti. Ris­to on it-alal­la työs­ken­te­le­vä yh­dek­sän lap­sen isä.

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Kuva haastateltavalta

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Anja Haataja sanoo, että diakonian keskiössä on aina toivo.

Kuva haastateltavalta

”Elä­mä on kään­ty­nyt ko­tiin”

Puhutaan maasta ja taivaasta6.4.2020 6.05

Anja Haa­ta­ja toi­mi Hä­meen­lin­nan Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen per­he- ja di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nan jä­se­ne­nä 24 vuot­ta, niis­tä 18 pu­heen­joh­ta­ja­na. Tänä ke­vää­nä hän jät­ti teh­tä­vän.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Valtteri Isopahkala

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Sanna Isopahkala haluaa vaikuttaa tulevassa opettajan työssään siihen, että erilaiset oppilaat tutustuisivat toisiinsa.

Valtteri Isopahkala

Ra­sis­mi vä­hen­tyy puut­tu­mal­la

Puhutaan maasta ja taivaasta3.4.2020 6.05

San­na Iso­pah­ka­la on 26-vuo­ti­as luo­ka­no­pet­ta­ja ja S2-opet­ta­ja ala­kou­lus­sa. Hä­nen elä­mään­sä Jo­en­suus­sa pi­tää puu­hak­kaa­na yk­si­vuo­ti­as Toi­vo ja Valt­te­ri-puo­li­so.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Haastateltavalta

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Sanna Katajala valmistelee tipanlaskijaa potilasta varten.

Haastateltavalta

Sy­dän­hoi­ta­ja val­voo vas­tuus­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta28.3.2020 6.30

– Vas­tuu tuo mie­len­kiin­toa työ­hön, ajat­te­lee Kes­ki-Suo­men kes­kus­sai­raa­lan sy­dä­nyk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vä San­na Ka­ta­ja­la.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Tun­tei­ta ku­va­taan hy­vin Moo­sek­sen kir­jas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta16.3.2020 6.30

Muut ää­ni­kir­jat sai­vat jää­dä tau­ol­le, kun Ar­ja Mai­nio kou­kut­tui kuun­te­le­maan Raa­mat­tua. Vaik­ka Raa­ma­tun teks­tit ovat tut­tu­ja jo vuo­si­kym­men­ten ajan ja vaik­ka hän on me­nos­sa vas­ta vii­den­nes­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa, kuun­te­le­mi­nen on tar­jon­nut pal­jon uut­ta.

« 1 2 3 4 5 ... 24 »
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys