JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3 4 5 ... 28 »
Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Tyyra Vähäjylkkä

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Harri Vähäjylkkä irtaantuu työasioista sarjakuvien ja perheensä parissa. Lukuseurana lapset Thelma ja Wiimo.

Tyyra Vähäjylkkä

Vies­tin­tä­pääl­li­kön toi­vei­kas vuo­de­nal­ku

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2021 12.00

Ol­la­pa lei­jo­nan­ke­syt­tä­jä, haa­vei­li pie­ni Har­ri Vä­hä­jylk­kä. Unel­mat sir­ku­se­lä­mäs­tä vaih­tui­vat ajan mit­taan maan­vil­je­li­jäk­si, lei­pu­rik­si ja sit­tem­min faa­ra­oi­den hau­to­ja tut­ki­vak­si egyp­to­lo­gik­si.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Nä­kö­vam­mai­se­na nä­ke­vien maa­il­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2021 7.00

Ou­lu­lai­nen Ol­li Mik­ko­nen on ol­lut so­kea syn­ty­mäs­tään as­ti. – Olen nä­ke­vien maa­il­mas­sa kuin vie­raan maan kan­sa­lai­nen, hän ku­vai­lee.

Lu­ki­jan jou­lu­ta­ri­na: Muis­tois­sa kar­bi­di­lam­pun valo

Puhutaan maasta ja taivaasta26.12.2020 6.15

Syn­nyin vuon­na 1930 jou­lun kyn­nyk­sel­lä syr­jä­ky­län us­ko­vai­seen maa­lais­ko­tiin. Mei­tä si­sa­ruk­sia oli kaik­ki­aan 10, minä nuo­rim­pa­na. Sain ol­la suu­ren huo­mi­on koh­tee­na per­hees­säm­me. Iloit­sin sii­tä. Mur­hei­ta­kin tuli, mut­ta mi­nul­le saar­nat­tiin syn­nit ja mur­heet an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, usein Mari-sis­kon suun kaut­ta. Mur­heet ja viat ka­to­si­vat mie­les­tä­ni, kun us­koin an­teek­si.

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Ni­mi­päi­vy­ri: Ja­lo­su­kui­nen vie­ras, Sen­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta23.12.2020 6.15

Sen­ni Jo­ki­ta­lol­la, 12, on jou­lu­kuus­sa juh­lia: jou­lun li­säk­si syn­ty­mä­päi­vät ja jou­lu­aa­ton aat­to­na ni­mi­päi­vä. Lap­pa­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va tyt­tö on kuu­den­nel­la luo­kal­la ja har­ras­taa muun mu­as­sa pi­a­non­soit­toa ja piir­tä­mis­tä.

Lu­ki­jan jou­lu­ker­to­mus: Sis­ko­jou­lu

Puhutaan maasta ja taivaasta22.12.2020 6.15

Vii­me jou­lun al­la sis­kol­ta tuli vas­tus­ta­ma­ton eh­do­tus: ”Tule jou­luk­si Hel­sin­kiin!” Siis­pä ka­pu­sin kis­ko­bus­siin lu­mi­ses­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Jo­en­suus­ta ete­lään mat­kaa­vas­sa ju­nas­sa oli hy­vin ti­laa, kun muu kan­sa va­el­si enim­mäk­seen päin­vas­tai­seen suun­taan. Kis­ko­jen kolk­kees­sa oli ai­kaa lä­he­tel­lä jou­lu­ter­veh­dyk­siä ys­tä­vil­le ja ot­taa muu­ta­mat no­ko­set.

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Henna Lauhikari

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Jokainen kortti ilahduttaa Teemu Klasilaa kovasti. Heinäkuussa Perhon papalta tuli kissakortti.

Henna Lauhikari

Jou­lu­kort­ti­pos­tia Per­hon pa­pal­ta

Puhutaan maasta ja taivaasta18.12.2020 7.00

Ke­mi­läi­sel­lä Tee­mu Kla­si­lal­la al­ka­vat ol­la kä­sil­lä jän­nät ajat. Tu­lee­ko­han tänä vuon­na Per­hon pa­pal­ta jou­lu­kort­ti­pos­tia? Joka jou­lu noin kym­me­nen vuo­den ajan Kla­si­la on saa­nut kor­tin ai­koi­naan Su­vi­seu­rois­sa sat­tu­mal­ta ta­paa­mal­taan Per­hon pa­pal­ta. Ja on kort­te­ja tul­lut muul­loin­kin kuin jou­lu­na, vii­mei­sin hei­nä­kuus­sa.

Lyydia, Viola ja Hilda koristelivat talojen osia keskittyneesti.

Lyydia, Viola ja Hilda koristelivat talojen osia keskittyneesti.

Iida Koivu

Lyydia, Viola ja Hilda koristelivat talojen osia keskittyneesti.

Lyydia, Viola ja Hilda koristelivat talojen osia keskittyneesti.

Iida Koivu

Pi­par­kak­ku­päi­vä Al­vet­tu­las­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta15.12.2020 10.00

Tätä mar­ras­kuun päi­vää on odo­tet­tu. Al­vet­tu­lan van­han kou­lun etei­ses­sä on vas­tas­sa Eli­na Lu­mi­jär­vi ja mon­ta hy­myi­le­vää tyt­töä. Pi­pa­ri­päi­vään on pääs­syt nel­jän per­heen "liit­ta­nä­pit" äi­tei­neen.

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Aulikki Piirainen

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Kajaanilainen Liisa Rimpiläinen, 10, lähti viime keväänä mukaan sotilaskotitoimintaan. Hänen lempipuuhaansa työvuoroissa on astioiden laittaminen paikoilleen.

Aulikki Piirainen

So­ti­las­ko­ti on va­rus­kun­nan kei­das

Puhutaan maasta ja taivaasta6.12.2020 13.00

So­ti­las­ko­ti­työn ta­voit­tee­na on tu­kea ase­pal­ve­luk­ses­sa ole­vien myön­teis­tä maan­puo­lus­tu­sa­sen­net­ta sekä viih­ty­vyyt­tä ja hy­vin­voin­tia.

Lu­ki­jan jou­lu­ta­ri­na: Vil­lai­nen yl­lä­tys

Puhutaan maasta ja taivaasta25.11.2020 6.15

Oli sa­lai­suus. Mie­les­tä­ni se oli hy­vin suu­ri sa­lai­suus. Sa­lai­suus suun­ta­si jou­luun. Luok­ka­to­ve­ri­ni oli so­pi­nut kou­lum­me keit­tä­jän kans­sa, et­tä tämä opet­tai­si kir­jo­la­pas­ten teon, ja mi­nä­kin sain kut­sun mu­kaan. Mie­lel­lä­ni suos­tuin. En ol­lut tai­ta­va kä­si­töis­sä, mut­ta ajat­te­lin, et­tä en­kö­hän mi­nä­kin opi. Lan­kaa ja pui­kot sain il­mei­ses­ti äi­dil­tä. Kou­luun­han vie­tiin sil­loin kä­si­työ­tar­vik­keet ko­toa.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

kuva haastateltavilta

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

– Diabeteksen kanssa oppii elämään, toteavat diabetesta sairastavan Onnin vanhemmat Matleena ja Mika Jokitalo.

kuva haastateltavilta

Di­a­be­tek­ses­ta tuli osa ar­kea

Puhutaan maasta ja taivaasta14.11.2020 6.15

Lu­mi­jo­kis­ten Mat­lee­na ja Mika Jo­ki­ta­lon elä­mä mul­lis­tui va­jaa nel­jä vuot­ta sit­ten. Kuu­si­lap­si­sen per­heen kol­man­nek­si van­hin lap­si, On­ni, sai­ras­tui tam­mi­kuus­sa 2017 di­a­be­tek­seen. Nyt 5-vuo­ti­as poi­ka oli tuol­loin hiu­kan al­le 2-vuo­ti­as.

« 1 2 3 4 5 ... 28 »
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys