JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Onko synnit anteeksi?

Päivämies
Matkaevääksi
9.7.2014 5.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:44
2020010123443920140709050000

Joi­den­kin van­hem­pien kris­tit­ty­jen ta­pa­na on teh­dä nuo­rem­mil­le suo­ra ky­sy­mys: on­ko si­nul­la syn­nit an­teek­si?

Suo­ra ky­sy­mys ei jätä ke­tään kyl­mäk­si, vaan saat­taa jää­dä mie­leen pit­käk­si ai­kaa. Se muis­tut­taa jopa läpi elä­män sii­tä, mikä on elä­mäm­me tär­kein asia.

Rip­pi­kou­lus­sa mo­net ovat op­pi­neet kris­ti­no­pin en­sim­mäi­sen py­kä­län: Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jan Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen on elä­mäm­me kal­lein asia. Tämä lau­se on voi­nut oh­ja­ta koko rip­pi­kou­lu­ai­kaa ja myös myö­hem­pää elä­mää. Se on kuin kul­ta­kir­jai­min pai­net­tu si­sim­pään muis­tut­ta­maan sii­tä, et­tä on tär­ke­ää omis­taa syn­tien an­teek­si­an­ta­mus ja Ju­ma­lan rau­ha omal­la sy­dä­mel­lä.

Hä­nen haa­van­sa pa­ran­ta­vat

Us­kon kaut­ta omis­tam­me täy­del­li­sen so­vi­tuk­sen, jon­ka Jee­sus on teh­nyt syn­tiem­me edes­tä. Il­man Kris­tuk­sen vi­at­to­man ve­ren vuo­da­tus­ta ei ole syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Paa­va­li kir­joit­taa, et­tä Kris­tuk­sen ve­res­sä meil­lä on lu­nas­tus ja rik­ko­mus­tem­me an­teek­si­an­to. Näin Ju­ma­la an­taa ar­mon­sa rik­kau­den tul­la run­saa­na osak­sem­me. (Ef. 1:7–8.)

An­teek­si­an­ta­muk­sen edel­ly­tys on, et­tä me syn­ti­set ih­mi­set kään­nym­me pa­ran­nuk­seen ja otam­me us­kos­sa vas­taan Jee­suk­sen val­mis­ta­man pe­las­tuk­sen.

Opim­me tun­te­maan rak­kaan Va­pah­ta­jam­me hä­nen haa­vois­taan. Kun epäi­le­vä Tuo­mas sai kos­ke­tel­la Jee­suk­sen haa­vo­ja, hän huu­dah­ti: ”Mi­nun Her­ra­ni ja mi­nun Ju­ma­la­ni!” (Joh. 20:28).

Va­pah­ta­jam­me kär­si ran­gais­tuk­sen syn­neis­täm­me, jot­ta meil­lä oli­si rau­ha. Hä­nen haa­vo­jen­sa kaut­ta olem­me pa­ran­ne­tut (Jes. 53:5). Näin Jee­sus on tul­lut meil­le tu­tuk­si ja rak­kaak­si.

An­teek­si­an­ta­muk­sen siu­naus

Ju­ma­lan sa­nan ope­tus syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta tar­koit­taa sitä, et­tä Ju­ma­la pääs­tää syn­ti­sen ih­mi­sen kuo­le­man ot­tees­ta ja sep­pe­löi hä­net ar­mol­la ja rak­kau­del­la. Sy­dä­meen tu­lee uu­si opet­ta­ja ja loh­dut­ta­ja, Pyhä Hen­ki.

An­teek­si­an­ta­mus va­paut­taa taak­ko­jen ja kuor­mien al­ta Ju­ma­lan lap­sen va­pau­teen. Ai­kam­me psy­ko­lo­gia ko­ros­taa an­teek­si­an­ta­muk­sen mer­ki­tys­tä ih­mi­sen hen­ki­sel­le hy­vin­voin­nil­le. Se on pa­ras lää­ke avi­o­lii­ton krii­sei­hin ja ih­mis­suh­de­on­gel­miin.

Tär­kein­tä ih­mi­sel­le on saa­da syn­nit an­teek­si. Ne voi saa­da an­teek­si evan­ke­liu­mis­sa, jota Ju­ma­lan lap­set Py­hän Hen­gen voi­mas­ta saar­naa­vat. Jee­sus lä­het­ti oman­sa saar­naa­maan syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta kai­kil­le luo­duil­le. (Mark. 16:15.) Evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen myö­tä saa­tu elä­vä us­ko he­rät­tää ih­mi­ses­sä rak­kau­den Ju­ma­laan ja toi­siin ih­mi­siin.

Us­kos­sa va­el­ta­mi­nen

An­teek­si­an­ta­mus on vält­tä­mä­tön hen­gel­li­sel­le elä­mäl­le, niin kuin ruo­ka ruu­miil­lem­me. Ju­ma­la an­taa voi­man luo­pua syn­nis­tä ja ol­la kuu­li­ai­nen Ju­ma­lal­le ja hä­nen sa­nal­leen.

Kris­tuk­sen rak­kaus kut­suu mei­tä va­el­ta­maan val­keu­des­sa, jos­sa Ju­ma­lan lap­sil­la on yh­teys kes­ke­nään ja jos­sa Jee­suk­sen Kris­tuk­sen veri puh­dis­taa kai­kes­ta syn­nis­tä (1. Joh. 1:7). Siel­lä, mis­sä on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus, siel­lä on elä­mä ja au­tuus. Au­tu­aat ovat ne, joi­den syn­nit ovat an­teek­si­an­ne­tut (Ps. 32:1).

Pek­ka Kyl­lö­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.7.2014.

Kuva: Jaak­ko Kos­ke­lo

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys