JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Oletko sinä vapaa?

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
22.1.2014 14.46

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123434420140122144600

Meil­lä ih­mi­sil­lä on si­sim­mäs­säm­me vah­va kai­paus va­pau­teen. Mut­ta tie­dos­tam­me­ko ai­na, mis­tä mei­dän oi­ke­as­taan pi­täi­si va­pau­tua ja mitä saa­vu­te­tus­ta va­pau­des­ta seu­raa? Al­ka­nee­na vuon­na SRK:n vies­tin­nän tee­ma­na on va­paus. Täl­lä tee­mal­la ha­lu­taan eri­tyi­ses­ti vä­lit­tää vies­tiä us­kon tuo­mas­ta va­pau­des­ta ja ilos­ta. Kris­ti­tyn va­pau­des­ta nou­se­va rak­kaus oh­jaa sel­lai­seen toi­min­taan, joka nä­kyy vas­tuul­li­suu­te­na it­seä ja toi­sia koh­taan.

Pe­rus­tus­lais­sam­me tur­va­taan yk­si­lön pe­ru­soi­keu­det. Jo lain toi­nen luku si­säl­tää mo­nia yk­si­lön va­pau­teen liit­ty­viä oi­keuk­sia. Jo­kai­sel­la on oi­keus hen­ki­lö­koh­tai­seen va­pau­teen, kos­ke­mat­to­muu­teen ja tur­val­li­suu­teen, liik­ku­mis­va­paus, us­kon­non ja oman­tun­non va­paus, sa­nan­va­paus sekä ko­koon­tu­mis- ja yh­dis­ty­mis­va­paus. Oi­keuk­siin ja va­pauk­siin liit­tyy kui­ten­kin myös vas­tuu. Pe­rus­tus­lain toi­ses­sa lu­vus­sa to­de­taan esi­mer­kik­si, et­tä vas­tuu luon­nos­ta, ym­pä­ris­tös­tä ja kult­tuu­ri­pe­rin­nös­tä kuu­luu kai­kil­le.

Va­pau­den vas­ta­koh­ta on pak­ko ja va­pau­den vas­ta­voi­ma val­ta. Pa­kot­ta­mi­sen ja val­lan avul­la syn­tyy pa­kot­ta­va tila. On tär­keää muis­taa, et­tä kris­til­li­syy­den työs­sä ol­laan pal­ve­le­mas­sa, työn tar­koi­tus ei ole edis­tää ke­nen­kään yk­sit­täi­sen ih­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­sia pyr­ki­myk­siä. Laa­ja ja mo­ni­puo­li­nen toi­min­ta edel­lyt­tää or­ga­ni­soi­tu­mis­ta, jos­sa toi­min­ta jär­jes­te­tään yh­dis­tys­lain mu­kaan. Or­ga­ni­soi­tu­mi­seen liit­tyy ra­ken­tei­ta, val­taa ja vas­tuu­ta. Val­lan­käy­tön ei kui­ten­kaan pidä ol­la it­se­tar­koi­tuk­sel­lis­ta, vaan sen tu­lee ol­la vii­sas­ta ja vas­tuul­lis­ta. Min­kään­lai­nen pak­ko­val­ta ei kris­til­li­syy­tem­me toi­min­taan kuu­lu.

Tal­koo­työ­hön ei ole ai­na help­po läh­teä. Mo­nes­ti ko­tiin­vie­mi­se­nä on kui­ten­kin ol­lut hyvä mie­li, kun on saa­nut läh­det­tyä työ­hön. Olen ko­ke­nut, et­tä Ju­ma­la on kät­ke­nyt työ­hön­sä siu­nauk­sen. Elä­män­ti­lan­teet kui­ten­kin vaih­te­le­vat. Jos­kus työ­hön ei rii­tä voi­mia, vaik­ka oli­si ha­lu­a­kin. Avoin kes­kus­te­lu on tar­peen, et­tei työ­teh­tä­vis­tä tule ke­nel­le­kään lii­an suur­ta taak­kaa. On myös hyvä muis­taa, et­tä ta­lou­del­li­ses­sa­kin mie­les­sä toi­min­ta on va­paa­eh­tois­ta. Ku­kin osal­lis­tuu toi­min­taan ky­ky­jen­sä ja mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan. On tär­ke­ää vaa­lia toi­min­nan pe­ru­sar­vo­na ole­vaa va­paa­eh­toi­suut­ta.

Va­pau­den es­tää jos­kus pel­ko. Ju­ma­lan per­he­vä­en kes­kuu­des­sa jo­kai­sen tu­li­si saa­da tun­tea niin suur­ta tur­val­li­suut­ta, et­tä us­kal­taa osal­lis­tua va­paas­ti kes­kus­te­luun, ky­sel­lä ja esit­tää mie­li­pi­teen­sä. Kaik­ki ovat ta­sa­ver­tai­sia ja hy­väk­syt­ty­jä sel­lai­si­na kuin ovat. Avoin kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri ei ole it­ses­tään­sel­vyys, sitä saam­me yh­des­sä ope­tel­la.

Ju­ma­lan poi­ka va­paut­taa ih­mi­sen to­del­li­seen va­pau­teen. Kris­tuk­sen seu­raa­jat ovat va­pai­ta syn­nin ja kuo­le­man val­las­ta. Ajan, ta­po­jen ja kult­tuu­rin jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa­kin Ju­ma­lan kan­sa tais­te­lee evan­ke­liu­min voi­mal­la syn­tiä vas­taan ja pyy­tää Py­hän Hen­gen va­loa elä­mään­sä. Va­pah­ta­jan sa­nat vuo­ri­saar­nas­sa neu­vo­vat mei­tä jo­kais­ta et­si­mään elä­mäs­säm­me ai­na sitä, mikä on Ju­ma­lan tah­to: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan.”

Ai­mo Helén

Jul­kais­tu Sii­o­nin lä­he­tys­leh­des­sä 1/2014

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys