JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jumala johtaa eri elämänvaiheissa

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
18.4.2015 8.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:52
2020010123521020150418080000

Jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä on oma ai­nut­laa­tui­nen elä­män­ta­ri­nan­sa. Elä­mä on lah­ja, jo­hon si­säl­tyy mo­nen­lai­sia vai­hei­ta. Ku­vaam­me elä­mää usein kaa­re­na, joka al­kaa syn­ty­män ih­meel­lä ja päät­tyy kuo­le­maan ja luo­pu­mi­seen.

Ju­ma­la loi mei­dät ke­hit­ty­vik­si ih­mi­sik­si. Ih­met­te­le­vä lap­si op­pii kaik­kein eni­ten. Hän ihai­lee van­hem­pi­aan ja si­sa­ruk­si­aan ja op­pii heil­tä. Nuo­ruu­des­sa ajat­te­lum­me al­kaa ke­hit­tyä konk­reet­ti­ses­ta kä­sit­teel­li­sem­mäk­si. Ys­tä­vien mer­ki­tys kas­vaa. Opim­me ko­ke­muk­sis­tam­me. Opim­me uut­ta koko elä­mäm­me ajan, kuo­le­maan saak­ka. Vaik­ka ke­hi­tym­me koko elä­mäm­me ajan, ke­hi­tyk­sem­me jää kui­ten­kin ai­na kes­ken. Elä­mä on kes­ke­ne­räis­tä ja va­ja­vais­ta. Sen ym­mär­tä­mi­nen on elä­män­vii­saut­ta, jon­ka moni van­hus on saa­vut­ta­nut. Tur­ha on rii­sut­tu pois. Ei ole tar­ve ko­ros­taa omia saa­vu­tuk­sia. Elä­mä tun­tuu lah­jal­ta. Ilo löy­tyy ar­jen pie­nis­tä asi­ois­ta.

Kas­va­mi­seen ja ke­hit­ty­mi­seen si­säl­tyy usein ki­pua. Tar­vit­sem­me sii­hen tois­ten ih­mis­ten tu­kea ja apua. Va­pah­ta­ja ke­hot­taa ra­kas­ta­maan lä­him­mäis­tä sa­man ver­ran kuin it­seä. Moni saa ko­kea työs­sään sy­vää kut­su­mus­ta, kun voi sen kaut­ta aut­taa ja tu­kea lap­sia ja nuo­ria kas­va­maan vas­tuul­li­sik­si, ah­ke­rik­si ja toi­set huo­mi­oo­not­ta­vik­si ai­kui­sik­si.

Tar­vit­sem­me kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa Ju­ma­lan joh­da­tus­ta ja var­je­lus­ta. Pro­feet­ta Je­re­mia roh­kai­see vai­keis­sa olois­sa elä­vää kan­saan­sa: ra­ken­ta­kaa ta­lo­ja ja aset­tu­kaa nii­hin asu­maan, is­tut­ta­kaa puu­tar­ho­ja, naut­ti­kaa nii­den he­del­mis­tä. Men­kää nai­mi­siin, syn­ty­köön teil­le poi­kia ja tyt­tä­riä. Toi­mi­kaa sen kau­pun­gin par­haak­si, jo­hon olen lä­het­tä­nyt tei­dät. Sen siu­naus on myös tei­dän siu­nauk­sen­ne.

Eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa voim­me tuo­da uu­sia nä­kö­kul­mia tois­tem­me elä­mään. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa, us­ko­vais­ten ih­mis­ten kes­kuu­des­sa, olem­me kes­ke­näm­me sa­ma­nar­voi­sia. Eni­ten olen op­pi­nut us­ko­na­si­ois­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­ta op­pi­lail­ta­ni. He ovat opet­ta­neet mi­nul­le us­ko­mi­sen iloa, luot­ta­mus­ta ja toi­voa. He ovat opet­ta­neet us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­he­rin ta­voin, et­tä pe­las­tum­me yk­sin us­kos­ta, ar­mos­ta, Va­pah­ta­jam­me Kris­tuk­sen täh­den.

Elä­mä py­syy meil­le osit­tain sa­lai­suu­te­na. Nä­em­me vain puo­lit­tain. Ym­mär­räm­me ja kä­si­täm­me vain osit­tain, mut­ta se riit­tää. Sy­dä­men us­ko on poh­jim­mil­taan lap­sen­mie­lis­tä us­koa, jo­hon ei tar­vi­ta ase­maa, op­pi­nei­suut­ta, tut­kin­to­ja ei­kä muo­dol­li­sia pä­te­vyyk­siä. Us­koon si­säl­tyy aja­tus ikui­suu­des­ta. Ju­ma­lan lap­sel­la se on tur­val­li­nen näky ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä tai­vaas­sa. Siel­lä ei ole enää elä­män­vai­hei­ta. Siel­lä ko­em­me van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa, joka ei lopu kos­kaan.

Mik­ko Kin­nu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 4/2015.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys