JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Tärkeää tuntea uskon perusteet

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
20.5.2015 8.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:53
2020010123531920150520080000

”Voi hyvä Ju­ma­la sitä sur­keut­ta, min­kä olen saa­nut näh­dä! Ta­val­li­nen kan­san­mies­hän ei var­sin­kaan maa­seu­dul­la tie­dä kris­ti­no­pis­ta yh­tään mi­tään, ja va­li­tet­ta­vas­ti myös mo­net pa­pit ovat jok­seen­kin tai­ta­mat­to­mia ja ky­vyt­tö­miä opet­ta­maan.” Näin aloit­taa Mart­ti Lut­her Vä­hän ka­te­kis­muk­sen­sa esi­pu­heen. Hän to­te­aa, et­tä tuo ”va­li­tet­ta­va ja on­ne­ton hä­tä­ti­la” on suo­ras­taan pa­kot­ta­nut hä­net te­ke­mään ka­te­kis­muk­ses­taan ly­hy­en, sup­pe­an ja yk­sin­ker­tai­sen.

Ero­aa­ko ny­ky­ai­ka Lut­he­rin ajas­ta? Ai­na­kin näyt­tää sil­tä, et­tä edel­leen on run­saas­ti tar­vet­ta us­kon pe­rus­tei­den esil­lä pi­tä­mi­seen. Yh­teis­kun­tam­me ja laa­jem­min­kin län­si­maat ovat maal­lis­tu­neet, ja eri­lai­set uu­sus­kon­not ovat kas­vat­ta­neet suo­si­o­taan. Mo­nil­le Raa­mat­tu ja sen il­moi­tus Ju­ma­lan val­mis­ta­mas­ta pe­las­tuk­ses­ta on jopa ko­ko­naan tun­te­ma­ton.

Ka­te­kis­mus tar­koit­taa kris­til­li­sen opin tii­vis­tel­mää. Sii­hen on koot­tu us­kon pe­rus­teet ly­hy­es­ti. Vä­häs­sä ka­te­kis­muk­ses­saan Lut­her muun mu­as­sa se­lit­tää ly­hy­es­ti kym­me­nen käs­kyn, apos­to­li­sen us­kon­tun­nus­tuk­sen, Isä mei­dän -ru­kouk­sen, kas­teen ja eh­tool­li­sen mer­ki­tys­tä. Lo­puk­si hän esit­tää raa­ma­tun­koh­tia ”kai­kil­le py­hil­le sää­dyil­le”, muun mu­as­sa esi­val­lal­le, van­hem­mil­le, lap­sil­le ja nuo­ri­sol­le sekä isän­nil­le ja emän­nil­le.

Elä­vä, pe­las­ta­va us­ko ei ole riip­pu­vai­nen ih­mi­sen tie­dos­ta. Täs­tä on hyvä esi­merk­ki pie­ni lap­si, joka Jee­suk­sen mu­kaan us­koo (Mark. 9:42). Pe­las­tu­ak­seen ih­mi­sen tar­vit­see vain us­koa. Hän saa vas­taa­not­taa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen ja ian­kaik­ki­sen elä­män Ju­ma­lan ar­mos­ta, hä­nen lah­ja­naan, Jee­suk­sen so­vin­to­työn täh­den. Lut­he­rin ai­ka­na tämä Raa­ma­tun to­tuus ki­tey­tyi sa­non­taan ”Yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den”.

Kris­ti­tyn on kui­ten­kin tär­ke­ää tun­tea us­kon pe­rus­teet, jot­ka on kir­joi­tet­tu py­hään Raa­mat­tuun. Juu­ri Ju­ma­lan sa­nal­la Jee­sus tor­jui erä­maas­sa Pa­ho­lai­sen kiu­sauk­set (Matt. 4:1–11). Paa­va­li roh­kai­si Ti­mo­teus­ta: ”Olet myös jo lap­ses­ta as­ti tun­te­nut py­hät kir­joi­tuk­set, jot­ka voi­vat an­taa si­nul­le vii­saut­ta, niin et­tä pe­las­tut us­ko­mal­la Kris­tuk­seen Jee­suk­seen” (2. Tim. 3:15). Ti­mo­teuk­sen ta­voin mei­dän kaik­kien kan­nat­taa tut­kia Raa­mat­tua ja us­kom­me pe­rus­tei­ta.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 5/2015

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys