JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hartauskirjoitukset

Miehet, rakastakaa vaimoanne

Siionin Lähetyslehti
Hartauskirjoitukset
28.11.2015 6.24

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213720151128062400

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Efe­so oli Paa­va­lil­le tut­tu kau­pun­ki. Hän oli viet­tä­nyt siel­lä joi­ta­kin vuo­sia (Ap. t. 19), ja hä­nen use­at ys­tä­vän­sä, esi­mer­kik­si Pris­cil­la ja Aqui­la, asui­vat kau­pun­gis­sa (Ap. t. 18:26 ja 1. Kor. 16:19).

Efe­so oli tär­keä kaup­pa­kau­pun­ki, jos­sa mo­net kult­tuu­rit koh­ta­si­vat. Kau­pun­gis­sa elet­tiin eh­kä osin täs­tä joh­tu­en var­sin tur­mel­tu­nut­ta elä­mää, mut­ta sin­ne oli muo­dos­tu­nut myös elä­vä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta.

Efe­so­lais­kir­jeen kes­kei­se­nä tee­ma­na Paa­va­lil­la on kir­kas­taa Ju­ma­lan pe­las­tus­suun­ni­tel­maa, joka oli teh­ty jo en­nen maa­il­man luo­mis­ta (Ef. 1:4). Kris­tuk­ses­sa Ju­ma­la oli yh­dis­tä­nyt kai­ken, mitä on tai­vaas­sa ja maan pääl­lä (Ef. 1:10). Kris­tuk­sen ve­res­sä on lu­nas­tus ja syn­tien an­teek­si­an­to (Ef. 1:7).

Paa­va­lin kir­jeen sävy on kir­jeen alus­ta saak­ka sie­lun­hoi­dol­li­nen. Hän roh­kai­see Efe­sos­sa asu­via us­kon­vel­ji­ään ja -si­sa­ri­aan kat­so­maan maa­il­man myrs­ky­jen kes­kel­lä us­kon al­ka­jaa ja päät­tä­jää, Jee­sus­ta Kris­tus­ta. Elä­vää us­koa seu­raa­vat myös oi­ke­at elä­män va­lin­nat, joi­hin Paa­va­li oh­jaa lu­ki­joi­ta kir­jeen lop­pu­puo­lel­la.

Neu­vo­ja avi­o­puo­li­soil­le

Paa­va­li osoit­taa sa­nan­sa eri­tyi­ses­ti avi­o­puo­li­soil­le. Hän täh­den­tää avi­o­liit­toa Ju­ma­lan sää­tä­myk­sen mu­kai­se­na ja ver­taa avi­o­suh­det­ta Kris­tuk­sen ja seu­ra­kun­nan vä­li­seen suh­tee­seen.

Avi­o­mie­hen tu­lee ra­kas­taa vai­mo­aan niin kuin Kris­tus­kin ra­kas­ti seu­ra­kun­taa ja an­toi hen­ken­sä sen puo­les­ta. Paa­va­lin mu­kaan se, joka ra­kas­taa vai­mo­aan, ra­kas­taa it­se­ään (Ef. 5:28).

Paa­va­lin ope­tus oh­jaa avi­o­puo­li­soi­ta kun­ni­oit­ta­maan toi­si­aan, ot­ta­maan huo­mi­oon puo­li­son tar­peet ja koh­te­le­maan tois­ta ta­sa­puo­li­ses­ti. Täl­lai­ses­ta toi­sen ase­maan aset­tau­tu­vas­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta seu­raa siu­naus avi­o­lii­tol­le ja laa­jem­min­kin koko per­he-elä­mäl­le.

Avi­o­liit­to on pyhä

Paa­va­lin sa­nat pi­tä­vät si­säl­lään myös vies­tin avi­o­puo­li­soi­den erot­ta­mat­to­muu­des­ta ja avi­o­lii­ton py­sy­vyy­des­tä. Mies on jät­tä­nyt isän­sä ja äi­tin­sä ja liit­ty­nyt vai­moon­sa, niin et­tä nämä kak­si ovat tul­leet yh­dek­si li­hak­si (Ef. 5:31). Paa­va­lin ope­tus avi­o­lii­tos­ta oli täs­mäl­leen sama kuin Jee­suk­sen ope­tus (Matt. 19:4–6). Avi­o­mie­hen vel­vol­li­suus on ra­kas­taa vai­mo­aan niin kuin omaa ruu­mis­taan.

Paa­va­lin mu­kaan juu­ri niin hoi­taa Kris­tus­kin seu­ra­kun­taan­sa, omaa ruu­mis­taan, jon­ka jä­se­niä Kris­tuk­sen seu­raa­jat ovat (Ef. 5:29). Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta löy­tyy siel­tä, mis­sä Kris­tus elää ja vai­kut­taa. Ja toi­sin­päin, Kris­tus löy­tyy siel­tä, mis­sä Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on. Jee­sus it­se lu­pa­si, et­tä hän on seu­raa­jien­sa kans­sa kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun saak­ka (Matt. 28:20).

Paa­va­li myön­tää, et­tä tämä – Kris­tuk­sen ja seu­ra­kun­nan suh­de – on suu­ri sa­lai­suus (Ef. 5:32). Se avau­tuu­kin vain us­kon kaut­ta, kun sen saa oma­koh­tai­ses­ti ko­kea. Sa­mal­la ta­val­la avi­o­lii­ton py­hyy­den kun­ni­oi­tus, joka pi­tää si­säl­lään rak­kau­den puo­li­soa koh­taan, on elä­vän us­kon he­del­mä.

Paa­va­lin sa­nat avi­o­lii­ton py­hyy­des­tä ovat ol­leet ai­na tär­kei­tä. Eri­tyi­sen tär­keik­si ne ovat nous­seet ny­ky­a­jas­sam­me, jos­sa avi­o­liit­toon suh­tau­du­taan usein var­sin pin­nal­li­ses­ti. Mo­net avi­o­lii­tot päät­ty­vät eroon. Efe­so­lais­kir­jeen va­los­sa ei ole van­ha­nai­kais­ta muis­tut­taa Jee­suk­sen ope­tuk­ses­ta, et­tä ”min­kä Ju­ma­la on yh­dis­tä­nyt, sitä äl­köön ih­mi­nen eroit­ta­ko” (Matt. 19:6).

Avi­o­liit­toa var­jel­laan Ju­ma­lan voi­mal­la

Paa­va­li ym­mär­si, et­tä hä­nen us­ko­nys­tä­vän­sä eli­vät Efe­sos­sa mo­nien vai­keuk­sien kes­kel­lä. Hän myös tie­si omas­ta ko­ke­muk­ses­taan, et­tä omin avuin ja voi­min us­kon tie­tä on mah­do­ton­ta kul­kea.

Efe­so­lais­kir­jeen lop­puo­sas­sa Paa­va­li ke­hot­taa­kin kir­jeen saa­jia vah­vis­tu­maan Her­ras­sa ja ot­ta­maan voi­mak­seen hä­nen vä­ke­vyy­ten­sä (Ef: 6:10). Ju­ma­lan tais­te­lu­va­rus­tus pääl­le pu­et­tu­na an­taa ky­vyn teh­dä pa­han päi­vän tul­len vas­ta­rin­taa ja sel­viy­tyä tais­te­lus­ta (Ef. 6:13).

Evan­ke­liu­mi, sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta on suu­rin avi­o­liit­toa kan­nat­te­le­va voi­ma. Se on an­net­tu Kris­tuk­ses­sa ja hä­nen so­vi­tus­työs­sään lah­jak­si ja tar­koi­tet­tu jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le. Evan­ke­liu­miin kan­nat­taa tur­vau­tua. Sen sa­no­mas­ta saa­vat pi­tää kiin­ni pait­si avi­o­puo­li­sot, myös kaik­ki ih­mi­set.

Ant­ti Sa­ve­la

Teks­tis­sä kä­si­tel­lään seu­raa­vaa raa­ma­tun­koh­taa: Ef. 5:21–33

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 11/2015

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys