JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Joulu tuo iloisen uutisen

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
21.12.2015 6.33

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123224720151221063300

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Ka­tu­ku­vaa ja mai­non­taa kat­sel­les­sa jou­lu tun­tuu tu­le­van vuo­si vuo­del­ta ai­kai­sem­min. Jou­lu­tuot­tei­den han­kin­ta ja mark­ki­noin­ti aloi­te­taan hy­vis­sä ajoin en­nen ad­vent­tia. Kes­ki­ös­sä ovat pik­ku­jou­lut, jou­lu­lah­jat, jou­lu­ruo­at ja ko­din si­sus­ta­mi­nen. Har­voin tu­lee esil­le, et­tä jou­lu on kris­til­li­nen juh­la.

Jou­luun val­mis­tau­tu­mi­nen on hyvä asia, mut­ta ai­ka ajoin jo­kai­sen on hyvä miet­tiä, mi­hin sil­loin to­del­la val­mis­tau­tuu ja mitä jou­lu it­sel­le mer­kit­see. Ovat­ko jou­lus­sa tär­kein­tä ul­ko­nai­set asi­at, ku­ten jou­lu­va­paat, ruo­at, ko­ris­te­lut ja ta­va­rat? Ne­kin ovat Ju­ma­lan siu­naus­ta, mut­ta mitä mer­kit­see jou­lun tär­kein sa­no­ma, joka tu­lee kau­niil­la ta­val­la esil­le Raa­ma­tun jou­lu­e­van­ke­liu­meis­sa?

Kris­til­li­ses­sä maa­il­mas­sa ad­ven­til­la tar­koi­te­taan jou­lun odot­ta­mis­ta ja sii­hen val­mis­tau­tu­mis­ta. Sana ad­vent­ti tu­lee la­ti­nan sa­nois­ta ad­ven­tus Do­mi­ni, Her­ran tu­le­mi­nen. Ju­ma­lan va­lit­tu kan­sa, Is­ra­el, odot­ti Mes­si­aan syn­ty­mää, joka to­teu­tui jou­lu­yö­nä Bet­le­he­mis­sä.

Jou­lun al­ku­pe­räi­nen ja pe­rim­mäi­nen vies­ti on iloi­nen uu­ti­nen Ju­ma­las­ta, joka syn­tyi ih­mi­sek­si Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Jee­sus teki sen, mi­hin yk­si­kään ih­mi­nen ei ky­en­nyt ja so­vit­ti koko maa­il­man syn­nit pit­kä­per­jan­tai­na Gol­ga­tan ris­til­lä.

Ad­vent­ti­a­jan Raa­ma­tun teks­tit pu­hu­vat muun mu­as­sa Kris­tuk­sen tu­le­mi­ses­ta toi­sen ker­ran maan pääl­le ai­ko­jen lo­pul­la ja las­ta odot­ta­vas­ta Ma­ri­as­ta. En­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na kuul­laan, kuin­ka Jee­sus rat­sas­ti Je­ru­sa­le­miin ja kir­kois­sa lau­le­taan Hoo­si­an­na-virt­tä. Alt­ta­ri on pu­et­tu val­koi­seen, ilon vä­riin.

En­sim­mäi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain jäl­kei­ses­tä maa­nan­tais­ta al­kaa jou­lu­paas­to, jol­loin kirk­ko­jen li­tur­gi­nen väri vaih­tuu ka­tu­mus­ta ja paas­toa il­men­tä­vään vi­o­let­tiin tai si­ni­seen. Tämä muis­tut­taa sii­tä, et­tä jou­luun, Va­pah­ta­jan syn­ty­män ih­mee­seen, on hyvä val­mis­tau­tua ka­tu­en ja hil­jen­ty­en. Jou­lu on ar­vo­kas juh­la, jon­ka kes­ki­ös­sä on Ju­ma­la ja hä­nen hy­vät te­kon­sa mei­tä ih­mi­siä koh­taan.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 12/2015

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys