JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jumalan kutsu kuuluu yhä

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
22.1.2016 7.03

Juttua muokattu:

1.1. 23:25
2020010123250720160122070300

KUVA: MARKUS LEHTINIEMI

KUVA: MARKUS LEHTINIEMI

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti on rei­lun sa­dan vuo­den his­to­ri­an­sa ai­ka­na saa­nut to­dis­taa mo­nia et­sik­ko­ai­ko­ja. Leh­den pals­toil­la on ker­rot­tu muun mu­as­sa Suo­mes­sa ko­e­tuis­ta he­rä­tyk­sis­tä, Ve­nä­jän lä­he­tys­työn au­ke­a­mi­ses­ta 1990-lu­vul­la sekä Af­ri­kan ja Ete­lä-Ame­ri­kan lä­he­tys­työs­tä, jot­ka aloi­tet­tiin 2000-lu­vul­la.

Mo­net ovat ot­ta­neet evan­ke­liu­min vas­taan eri man­te­reil­la, ja niil­lä on tä­män jäl­keen jär­jes­tet­ty lä­he­tys­seu­ro­ja. Lä­he­tys­työn tar­pei­siin on 1990-lu­vul­ta al­ka­en jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ve­nä­jän- ja vi­ron­kie­li­siä ja 2010-lu­vul­ta al­ka­en rans­kan-, eng­lan­nin- ja es­pan­jan­kie­li­siä lii­te­leh­tiä. Jo­kai­ses­sa Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä on li­säk­si kak­si vie­ras­kie­lis­tä ar­tik­ke­lia.

Kirk­kom­me vuo­den 1948 kris­ti­nop­pi ker­too, et­tä et­sik­ko­a­jak­si sa­no­taan ai­kaa, jona Ju­ma­la eri­tyi­ses­ti ve­tää ih­mis­tä puo­leen­sa. Kris­ti­nop­pi myös to­te­aa, et­tä Pyhä Hen­ki he­rät­tää epä­us­kois­ta ih­mis­tä elä­män­koh­ta­loil­la, kär­si­myk­sil­lä ja tois­ten esi­mer­kil­lä, mut­ta eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan sa­nal­la (KO 67–68).

Mei­dän­kin maas­sam­me on ko­et­tu et­sik­ko­ai­ko­ja myös vii­me ai­koi­na. Ju­ma­la on sil­loin aset­ta­nut ih­mi­sen pe­rim­mäi­sen ky­sy­myk­sen eteen: ”Mitä mi­nun tu­lee teh­dä, et­tä tu­li­sin au­tu­aak­si?” Raa­mat­tu an­taa ky­sy­myk­seen sel­ke­än ja yk­sin­ker­tai­sen vas­tauk­sen: ”Us­ko Her­raan Jee­suk­seen, niin pe­las­tut” (Ap. t. 16:31).

Jee­sus lä­hes­tyy syn­te­jään ka­tu­vaa ih­mis­tä evan­ke­liu­min saar­nas­sa. Pro­feet­ta Je­sa­ja ai­koi­naan ky­se­li: ”Her­ra, kuka on us­ko­nut mei­dän sa­no­mam­me?” Apos­to­li Paa­va­li viit­taa tä­hän pro­fee­tan ky­sy­myk­seen kir­joit­ta­es­saan evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­ses­ta ja to­te­aa, et­tä us­ko syn­tyy kuu­le­mi­ses­ta, mut­ta kuu­le­mi­sen syn­nyt­tää Kris­tuk­sen sana (Room. 10:17).

Kris­tuk­sen sa­nan, evan­ke­liu­min, ju­lis­ta­mi­nen on kris­til­li­syy­tem­me toi­min­nan kes­ki­ös­sä. Lä­he­tys­pu­hu­jat on al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta al­ka­en lä­he­tet­ty ju­lis­ta­maan hy­vää sa­no­maa syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta Jee­suk­sen so­vin­to­työn täh­den.

Ju­ma­la on an­ta­nut evan­ke­liu­min aar­teen hei­koil­le ja va­ja­vai­sil­le ih­mi­sil­le, ”jot­ta näh­täi­siin tuon val­ta­van voi­man ole­van pe­räi­sin Ju­ma­las­ta ei­kä meis­tä it­ses­täm­me” (2. Kor. 4:7).

Jo­kai­nen us­ko­vai­nen on Py­hän Hen­gen pap­pi, jol­le Ju­ma­la on an­ta­nut val­tuu­det ju­lis­taa evan­ke­liu­min ilois­ta sa­no­maa. Kun et­sik­ko­ai­kaa elä­vä us­koo evan­ke­liu­min, hän saa omal­le­tun­nol­leen rau­han ja pää­see Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan jä­se­nek­si. Hän on löy­tä­nyt elä­män­sä tär­keim­män asi­an.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 1/2016

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys