JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Omakohtainen usko kaipaa hoitoa

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
10.6.2016 7.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123323020160610070000

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

KUVA: JUHA HUMALAJOKI

Pyhä Hen­ki on us­koa yl­lä­pi­tä­vä voi­ma. Se syn­nyt­tää us­ko­vai­ses­sa hy­viä he­del­miä: rak­kaut­ta, iloa ja rau­haa. Sii­tä kum­pu­a­vat kris­tit­ty­jen kes­ki­näi­nen yh­teys, pal­ve­le­va mie­li ja hy­vät teot, joi­ta us­ko ja rak­kaus saa­vat us­ko­vai­sis­sa ai­kaan.

Us­ko kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan syn­tyy hä­nen lah­ja­naan evan­ke­liu­min kuu­los­sa. Hän myös hoi­taa mei­dän us­ko­am­me evan­ke­liu­min osal­li­suu­des­sa, seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­lä. Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki to­dis­taa jo­kai­sen us­ko­vai­sen sy­dä­mes­sä Ju­ma­lan ar­mah­ta­vas­ta rak­kau­des­ta.

Kris­ti­no­pin mu­kaan us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­seen tu­lee käyt­tää Ju­ma­lan sa­naa ja Her­ran py­hää eh­tool­lis­ta, ru­kous­ta ja kris­tit­ty­jen kes­ki­näis­tä yh­teyt­tä (KO 1948, 77). Kes­kei­sin us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­sen vä­li­ne on syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi. Näin Ju­ma­la vah­vis­taa us­ko­am­me. Hän avaa mie­lem­me ja sy­dä­mem­me us­ko­maan ja luot­ta­maan hä­neen.

Us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mi­seen kuu­lu­vat us­kon tun­nus­ta­mi­nen ja us­kos­sa val­vo­mi­nen. Sii­hen kuu­luu myös ris­tin kan­ta­mi­nen ja tais­te­lu syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan.

Syn­nin hyl­kää­mi­nen on elä­vän us­kon syn­nyt­tä­mä he­del­mä. Ju­ma­lan sa­naan si­dot­tu oma­tun­to va­roit­taa syn­nis­tä ja opas­taa te­ke­mään oi­kei­ta va­lin­to­ja. Kris­tit­ty kil­voit­te­lee Ju­ma­lan ar­mon opet­ta­ma­na tais­tel­len hen­gen voi­mal­la li­han vai­ku­tus­ta vas­taan.

Oma­koh­tai­sen us­kon hoi­to­vä­li­neek­si Ju­ma­la on an­ta­nut myös ri­pin ar­mo­e­dun. Sii­nä sy­dä­men mur­hei­ta kuun­te­le­va luo­tet­ta­va mat­ka­ys­tä­vä, Kris­tuk­sen käs­ky­läi­se­nä, saar­naa kaik­ki syn­nit an­teek­si.

Py­hän Hen­gen työs­tä ja voi­mas­ta Mart­ti Lut­her to­te­aa kol­man­nen us­kon­kap­pa­leen se­li­tyk­ses­sä näin: ”Us­kon, et­ten voi omas­ta jär­jes­tä­ni en­kä voi­mas­ta­ni us­koa Her­raa­ni Jee­suk­seen Kris­tuk­seen en­kä pääs­tä hä­nen luok­seen, vaan et­tä Pyhä Hen­ki on kut­su­nut mi­nut evan­ke­liu­min vä­li­tyk­sel­lä, va­lais­sut mi­nut lah­joil­laan, py­hit­tä­nyt ja säi­lyt­tä­nyt mi­nut oi­ke­as­sa us­kos­sa. Sa­mal­la ta­val­la hän maa­il­mas­sa kut­suu, ko­ko­aa, va­lai­see, py­hit­tää ja Jee­suk­sen Kris­tuk­sen yh­tey­des­sä var­je­lee koko kris­ti­kun­nan ai­no­as­sa oi­ke­as­sa us­kos­sa. Täs­sä kris­ti­kun­nas­sa hän joka päi­vä an­taa mi­nul­le ja jo­kai­sel­le us­ko­val­le ra­jat­to­mas­ti kaik­ki syn­nit an­teek­si, he­rät­tää mi­nut ja kaik­ki kuol­leet vii­mei­se­nä päi­vä­nä sekä lah­joit­taa mi­nul­le ja kai­kil­le us­ko­vil­le ian­kaik­ki­sen elä­män Kris­tuk­ses­sa. Tämä on var­mas­ti tot­ta.”

Py­hän Hen­gen syn­nyt­tä­mä elä­vä us­ko on elä­män kan­ta­va voi­ma: se kan­taa iä­i­seen elä­mään. Jee­sus ru­koi­lee kaik­kien us­ko­vais­ten ja hei­dän sa­nan­sa kaut­ta us­ko­vien puo­les­ta, et­tä Isä py­hit­täi­si hei­dät sa­nan­sa to­tuu­des­sa, suo­je­li­si hei­tä ni­men­sä voi­mal­la ja an­tai­si heil­le täy­del­li­sen ilon, rak­kau­den ja yk­si­mie­li­syy­den (Joh. 17).

Il­po Sauk­ko­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 6/2016

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys