JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Älä väsy kes­kus­te­le­maan, van­hem­pi

Päivämies
Pääkirjoitukset
27.2.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442220190227070000

Pal­jas­tu­neet, lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­neet sek­su­aa­li­ri­ko­se­päi­lyt ovat osal­taan li­sän­neet van­hem­pien ja kas­vat­ta­jien huol­ta sii­tä, mitä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ta­pah­tuu. Huo­li on ai­heel­li­nen, ja ai­kuis­ten teh­tä­vä on suo­ja­ta lap­sia ja nuo­ria so­si­aa­li­sen me­di­an vaa­roil­ta.

YLE uu­ti­soi vii­mek­si vii­me vii­kol­la lap­sia ja nuo­ria hou­ku­tel­lees­ta What­sApp-ryh­mäs­tä, jos­sa oli ja­et­tu raa­ko­ja ja ri­vo­ja ku­via. Sa­mal­la me­di­at ker­toi­vat hal­li­tuk­sen ha­lu­a­van ”ro­kot­taa” nuo­ret net­ti­hou­kut­te­lua vas­taan muun mu­as­sa li­sää­mäl­lä net­ti­po­lii­sin re­surs­se­ja.

Esiin nous­seet huo­le­nai­heet ovat läs­nä myös us­ko­vai­sis­sa ko­deis­sa kas­vat­ta­jien, lä­heis­ten ja kum­mien mie­lis­sä. Mitä lap­sel­le ja nuo­rel­le kuu­luu? Asi­an­tun­ti­joi­den ja­ka­ma tie­to ja yh­tei­nen kes­kus­te­lu näis­tä asi­ois­ta ovat enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta.

Min­kä­lai­set ”ro­kot­teet” an­ta­vat par­haan suo­jan lap­sel­le ja nuo­rel­le ne­tis­sä? Eri alo­jen asi­an­tun­ti­jat nos­ta­vat en­sim­mäi­se­nä esil­le kes­kus­te­lun mer­ki­tyk­sen. Kes­kus­te­lu toi­mii pa­rem­min sil­loin, kun ai­kui­nen il­mai­see ole­van­sa kiin­nos­tu­nut lap­sen asi­ois­ta. Epäi­le­vä asen­ne voi sul­kea por­tit.

Lap­sel­le on hyvä ker­toa ikä­ta­son mu­kai­ses­ti jo ala­kou­lui­äs­sä sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta. Ala­kou­lu­lai­sen ikä­ta­soa voi vas­ta­ta esi­mer­kik­si oh­je, et­tä lap­sen ei tule ja­kaa ne­tis­sä vä­hä­pu­kei­sia ku­via it­ses­tään. Ja jos joku täl­lai­sia ku­via pyy­tää, asi­as­ta tu­lee ker­toa heti ai­kui­sil­le.

Tur­val­li­suut­ta li­sää­vät myös yh­tei­set sel­ke­ät ra­jat ja pe­li­sään­nöt: yöl­lä nu­ku­taan, ei­kä äly­lait­tei­den tar­vit­se sil­loin ol­la kä­den ulot­tu­vil­la. Nuo­ren voi ol­la vai­kea vas­tus­taa nii­den ai­heut­ta­maa hou­ku­tus­ta. Sään­nöt toi­mi­vat yleen­sä pa­rem­min, jos ne on yh­des­sä laa­dit­tu.

Jois­sa­kin ti­lan­teis­sa ai­kui­nen voi pyy­tää las­ta tai nuor­ta näyt­tä­mään omia vies­te­jään. Jat­ku­va epäi­ly ei kui­ten­kaan luo poh­jaa toi­mi­val­le kes­kus­te­lu­yh­tey­del­le. Li­säk­si epäi­le­vä tai syyt­tä­vä asen­ne ei kan­nus­ta nuor­ta ker­to­maan, jos jo­ta­kin ikä­vää ta­pah­tuu.

Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va kris­til­li­nen kas­va­tus, ku­ten ope­tus esi­a­vi­ol­lis­ten suh­tei­den vält­tä­mi­ses­tä ja avi­o­lii­ton py­hyy­des­tä, voi ol­la mer­kit­tä­vä suo­ja net­ti­hou­kut­te­lua vas­taan. Li­säk­si nuo­ren tur­val­li­suut­ta pa­ran­taa se, jos hän ha­lu­aa vält­tää omaa­tun­toa haa­voit­ta­via paik­ko­ja ja ti­lan­tei­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 27.2.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys