JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Anteeksiantamus ohjaa rakentamaan

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.1.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123500920150107000000

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti muis­tut­ti uu­den­vuo­den­pu­hees­saan lä­him­mäi­ses­tä huo­leh­ti­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Hän to­te­si, et­tä on tär­ke­ää huo­leh­tia yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ehey­des­tä ja pi­det­tä­vä kaik­ki mu­ka­na. Hän ko­ros­ti pu­hees­saan myös asen­teen mer­ki­tys­tä ja to­te­si, et­tä mei­dän tu­lee yh­des­sä kan­taa vas­tuu­ta maam­me hy­vin­voin­nis­ta.

Vii­me vuo­si­na on pu­hut­tu usein yh­tei­söl­li­syy­des­tä ja sen mer­ki­tyk­ses­tä yh­teis­kun­nan ja yk­si­lön hy­vin­voin­nil­le. Ny­ky­ai­ka­na kau­pun­gis­tu­mi­nen ja yk­si­lö­kes­kei­nen elä­män­ta­pa ovat joh­ta­neet sii­hen, et­tä mo­net ovat syr­jäy­ty­neet tai muu­ten jou­tu­neet pois yh­tei­söl­li­syy­den pii­ris­tä.

Eri­tyi­ses­ti hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää ai­na, mut­ta sen mer­ki­tys ko­ros­tuu ta­lou­del­li­ses­ti huo­noi­na ai­koi­na. On tär­ke­ää pyr­kiä sii­hen, et­tä jo­kai­sel­la oli­si mah­dol­li­suus tun­tea it­sen­sä yh­teis­kun­nas­sa ja omas­sa elä­män­pii­ris­sään hy­väk­sy­tyk­si ja tar­peel­li­sek­si. Näin eh­käis­tään pa­hoin­voin­tia ja vah­vis­te­taan ha­lua ra­ken­taa isän­maan pa­ras­ta.

Viih­teel­lis­ty­neen ja pin­nal­li­sen elä­män­ta­van kes­kel­le is­ke­neel­lä haas­ta­val­la ta­lou­del­li­sel­la ti­lan­teel­la on ol­lut myös myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia. Se on oh­jan­nut ih­mi­siä sy­väl­li­sem­pien ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Näyt­tää sil­tä, et­tä isän­maan mer­ki­tys on avau­tu­nut mo­nil­le uu­del­la ta­val­la. Joi­ta­kin se on saat­ta­nut oh­ja­ta myös ky­sy­mään, mikä on elä­mäs­sä kaik­kein tär­kein­tä ja mis­tä ih­mi­nen saa elä­mään­sä to­del­li­sen ja kes­tä­vän tar­koi­tuk­sen.

Kris­til­li­syy­tem­me pu­hu­jien ko­kouk­ses­sa en­nen vuo­den­vaih­det­ta oli ai­hee­na An­teek­si­an­ta­muk­ses­ta avau­tu­va yh­tei­nen rak­kaus. Pyhä Hen­ki luo Ju­ma­lan las­ten vä­lil­le ai­van eri­tyis­laa­tui­sen yh­tei­söl­li­syy­den an­teek­si­an­ta­muk­sen kaut­ta. Mart­ti Lut­her se­lit­tää Isos­sa ka­te­kis­muk­ses­sa, et­tä Pyhä Hen­ki ko­ko­aa evan­ke­liu­min vä­li­tyk­sel­lä Ju­ma­lan lap­set yh­dek­si seu­ra­kun­nak­si, joka on yk­si­mie­li­nen rak­kau­des­sa il­man ryh­mit­ty­mi­siä ja ja­kaan­tu­mi­sia.

Maal­lis­tu­nees­sa ja yk­si­löl­li­syyt­tä ko­ros­ta­vas­sa ajas­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää vaa­lia ja hoi­taa Ju­ma­lan las­ten yh­teis­tä rak­kaut­ta. Tä­hän vel­voit­taa myös Jee­suk­sen käs­ky, jon­ka hän on an­ta­nut omil­leen: ”Ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne!”

(Joh. 13:34.) Ju­ma­lan sana oh­jaa ra­kas­ta­maan ar­mos­sa ja to­tuu­des­sa. Tär­kein­tä on, et­tä jo­kai­nen sai­si säi­lyt­tää us­kon ja hy­vän oman­tun­non ja var­jel­tua Ju­ma­lan lap­se­na elä­män­sä lop­puun saak­ka.

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen val­ta­kun­ta, jos­ta saar­na­taan ka­tu­val­le syn­ti­sel­le ai­na kaik­ki syn­nit an­teek­si. An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta ih­mi­nen saa sy­dä­meen­sä rau­han ja löy­tää elä­mään­sä to­del­li­sen tar­koi­tuk­sen. Sen myö­tä hä­nel­le myös tu­lee halu pal­vel­la lä­him­mäi­si­ään ja ra­ken­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa niil­lä lah­joil­la, jot­ka Ju­ma­la on hä­nel­le an­ta­nut.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.1.2015.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys