JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Katsomme turvallisesti tulevaisuuteen

Päivämies
Pääkirjoitukset
31.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123500620141231000000

Jo­kai­nen päi­vä ja jo­kai­nen vuo­si on Ju­ma­lan lah­jaa. Saam­me siir­tyä uu­teen vuo­teen 2015 va­paan isän­maan kan­sa­lai­si­na. Vaik­ka kuu­lem­me huo­lis­ta ta­lou­den ke­hi­tyk­ses­sä ja kan­sain­vä­li­ses­sä ti­lan­tees­sa, kat­som­me tur­val­li­ses­ti tu­le­vai­suu­teen. Ju­ma­la pi­tää meis­tä huo­len myös al­ka­va­na vuon­na.

Vuo­den­vaih­de on en­ti­sen ar­vi­oi­mi­sen ai­kaa ja kat­seen suun­taa­mis­ta tu­le­vaan. Vuo­si 2014 oli kris­til­li­syy­des­säm­me mo­nin­ker­tai­nen juh­la­vuo­si. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys täyt­ti su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na 100 vuot­ta. Van­him­mat rau­ha­nyh­dis­tyk­set ovat saa­neet al­kun­sa jo 1880-lu­vul­la. Ju­ma­la on siu­nan­nut vuo­si­kym­men­ten saa­tos­sa val­ta­kun­tan­sa työ­tä.

Toi­min­ta ja toi­min­ta­muo­dot ovat laa­jen­tu­neet ja mo­ni­puo­lis­tu­neet. Tär­keim­pä­nä työ­muo­to­na on kui­ten­kin ai­na säi­ly­nyt yh­tei­nen ko­koon­tu­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le seu­roi­hin. Tek­ni­nen ke­hi­tys on an­ta­nut mah­dol­li­suu­den en­tis­tä laa­jem­paan Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­seen ja kuu­le­mi­seen. Seu­ro­ja voi­daan nyt vä­lit­tää in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä eri puo­lil­le maa­pal­loa. Ke­sä­seu­ra­ra­dio jat­kaa tu­le­va­na­kin ke­sä­nä.

Päät­ty­nyt vuo­si oli myös Päi­vä­mies-leh­den ja jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton 60-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Juh­laa vie­tet­tiin syys­kuus­sa. Sa­no­ma ja us­ko ovat säi­ly­neet sa­ma­na, mut­ta työ­me­ne­tel­mät ovat ke­hit­ty­neet ja leh­tien ja jul­kai­su­jen ul­ko­a­su on pa­ran­tu­nut.

Vuo­si 2014 oli in­ter­ne­tis­sä jul­kais­ta­van Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den ko­kei­lu­vuo­si. Pa­lau­te on ol­lut myön­teis­tä, ja verk­ko­leh­ti pää­tet­tiin va­ki­nais­taa vuo­den 2015 alus­ta lu­kien. Mo­ni­puo­li­nen jul­kai­su­toi­min­ta tu­kee us­ko­ne­lä­mää ja kris­til­li­syy­tem­me toi­min­taa.

Juh­la­vuon­na suun­ni­tel­tiin kris­til­li­syy­tem­me tu­le­vaa toi­min­taa. Jou­lu­kuun joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin alu­eel­li­sen työn yh­teis­työn mal­li. Pääl­lek­käi­sis­tä alu­eel­li­sis­ta or­ga­ni­saa­ti­ois­ta ja toi­min­nois­ta muo­dos­te­taan yh­teis­työ­alu­ei­ta. Sa­mas­sa ko­kouk­ses­sa SRK:n toi­mis­ton kol­me yk­sik­köä ja­et­tiin vii­dek­si yk­si­kök­si, jot­ka vas­taa­vat pa­rem­min ny­kyis­tä toi­min­taa. Uu­det yk­si­köt ovat lä­he­tys­työn, lap­si- ja per­he­työn, vies­tin­nän, jul­kai­su­työn ja ta­lou­den yk­si­köt. Uu­dis­tus pa­ran­taa ja sel­kiyt­tää mah­dol­li­suut­ta tu­kea en­tis­tä pa­rem­min rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa.

Vuo­den ai­ka­na ta­pah­tui hen­ki­lö­vaih­dok­sia niin SRK:n työn­te­ki­jä­kun­nas­sa kuin hal­lin­nos­sa­kin. Olem­me kii­tol­li­sia kai­kil­le, jot­ka ovat pal­vel­leet ja pal­ve­le­vat kris­til­li­syy­tem­me työs­sä. Ko­em­me, et­tä Ju­ma­la on an­ta­nut val­ta­kun­tan­sa työ­hön ku­hun­kin ai­kaan so­pi­vil­la lah­joil­la va­rus­tet­tu­ja kris­tit­ty­jä. He tar­vit­se­vat esi­ru­kouk­si­am­me.

Vuo­den 2015 tee­ma kris­til­li­syy­tem­me toi­min­nas­sa on rak­kaus. Vuo­den­vaih­teen pu­hu­jain­ko­kouk­sen ai­hee­na oli ”An­teek­si­an­ta­muk­ses­ta avau­tu­va kes­ki­näi­nen rak­kaus”. Pyy­däm­me Ju­ma­lal­ta voi­maa kil­voit­te­luun al­ka­va­na vuon­na rak­kau­des­sa, an­teek­si­an­ta­vai­suu­des­sa ja ar­mol­li­suu­des­sa toi­si­am­me ja kaik­kia ih­mi­siä koh­taan.

Toi­vo­tan SRK:n joh­to­kun­nan puo­les­ta kai­kil­le Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le Tai­vaan Isän siu­naus­ta vuo­del­le 2015.

Vil­jo Jun­tu­nen

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 31.12.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys