JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Hevosalasta tuli unelma

Puhutaan maasta ja taivaasta
16.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

11.1. 14:37
2022011114373320220116070000
Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Viena Kangas

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Ruut Kangas suosittelee hevosalaa aktiiviselle ja reippaalle ihmiselle, joka on aidosti kiinnostunut hevosista.

Viena Kangas

Vuok­ko Kan­gas

Kirk­ko­num­me­lai­nen, Ypä­jäl­lä vii­kot opis­ke­le­va 18-vuo­ti­as Ruut Kan­gas huo­ma­si jo var­hain, et­tä rat­sas­tus­har­ras­tus toi hä­nel­le mo­ti­vaa­ti­o­ta op­pia yhä enem­män sitä. Li­säk­si hän huo­ma­si, et­tä naut­ti opet­taa rat­sas­tus­ta si­sa­ruk­sil­leen.

Opis­to­vuo­den jäl­keen Kan­gas sai­kin ide­an ha­kea Ypä­jän he­vo­so­pis­toon. Saa­tu­aan pai­kan hän in­nos­tui asi­as­ta oi­ke­as­ti.

– Ypä­jä on pie­ni paik­ka­kun­ta, jos­ta löy­ty­vät tär­keim­mät pal­ve­lut, ja siel­lä on pal­jon he­vo­sih­mi­siä ja he­vo­sia. Muu­ta siel­lä ei sit­ten ole­kaan, mut­ta se on to­del­la rau­hal­li­nen ja tur­val­li­nen paik­ka asua, hän ker­too.

En­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuon­na Kan­gas opis­ke­li he­vo­sen­hoi­ta­jak­si. Nyt, toi­se­na opis­ke­lu­vuo­te­naan hän opis­ke­lee rat­sas­tuk­se­noh­jaa­jak­si.

– Par­hain­ta opis­ke­lus­sa on rat­sas­ta­mi­nen päi­vit­täin eri he­vo­sil­la, rat­sas­tuk­ses­sa ke­hit­ty­mi­nen sekä es­tei­den ja maas­to­es­tei­den hyp­pää­mi­nen. Tot­ta kai myös pie­net on­nis­tu­mi­set he­vo­sen kans­sa teh­tä­vis­sä, mit­kä ai­em­min ovat ol­leet haas­ta­via, tuo­vat iloa.

– Myös rat­sas­ta­jien ja var­sin­kin las­ten opet­ta­mi­nen on haus­kaa!

Vaik­ka Kan­kaal­la on rat­sas­tuk­se­noh­jauk­ses­ta vas­ta vä­hän ko­ke­mus­ta, hän ko­kee sen it­sel­leen mie­lui­sak­si ja alan unel­mak­seen.

Huo­no­ja puo­li­a­kin opis­ke­luun liit­tyy: Ypä­jäl­lä ei ole us­ko­vai­sia ys­tä­viä. Li­säk­si päi­vät ovat to­del­la pit­kiä ja päi­vit­täis­ten tal­li­hom­mien vuok­si fyy­si­ses­ti ras­kai­ta.

– Opin­toi­hin kuu­lu­vas­sa vii­kon­lop­pu­tal­lien har­joit­te­lus­sa teh­dään kaik­ki vii­kon­lo­pun tal­li­vuo­rot pa­rin muun opis­ke­li­jan ja opet­ta­jan kans­sa. Päi­vät ovat niin täy­siä, et­tä juu­ri ja juu­ri eh­tii kuun­nel­la seu­rat jos­sa­kin vä­lis­sä. On­nek­si vii­kon­lop­pu­tal­le­ja on vain ker­ran kuus­sa tai har­vem­min.

He­vo­siin ja var­sin­kin rat­sas­ta­mi­seen kuu­luu myös kil­pai­le­mi­nen, ja kaik­kien täy­tyy ol­la jär­jes­tä­mäs­sä nii­tä. Kan­gas it­se ei pidä kil­pai­le­mi­ses­ta ei­kä ha­lua us­ko­vai­se­na ol­la niis­sä mu­ka­na.

– Kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä op­pii on­nek­si pal­jon asi­oi­ta, ku­ten vaik­ka es­tei­den ra­ken­ta­mis­ta, hän hy­myi­lee.

He­vo­sa­laa Kan­gas suo­sit­te­lee ak­tii­vi­sel­le ja reip­paal­le ih­mi­sel­le, joka on ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut he­vo­sis­ta ja joka on val­mis te­ke­mään nii­den hy­vin­voin­nin eteen kaik­ken­sa.

– Ai­em­mas­ta rat­sas­tus­har­ras­tuk­ses­ta on var­mas­ti opis­ke­lus­sa hyö­tyä, mut­ta ei se ole ai­van vält­tä­mä­tön, mi­kä­li on roh­kea ja in­no­kas op­pi­maan.

He­vo­sa­lal­la on hy­vät tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ja työl­li­syys­ti­lan­ne. Kan­gas sai jo töi­tä ny­kyi­ses­tä har­joit­te­lu­pai­kas­taan.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys