JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Onnistumisen iloa – vinkkejä juhlien järjestämiseen

Päivämies-verkkolehti
Puhutaan maasta ja taivaasta
1.6.2016 12.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123323020160601120000
KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Ke­vät ja kesä ovat mo­nes­sa per­hees­sä juh­lien ai­kaa. Per­he­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on oma pro­ses­sin­sa, ja se vaa­tii usein ai­kaa, ra­haa ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä.

”Elä­mä il­man juh­laa on kuin pit­kä mat­ka il­man ma­ja­ta­lo­ja.” Juh­lat ovat elä­män ko­ho­koh­tia. Juh­la­vie­ras naut­tii ai­na hy­väs­tä ruo­as­ta ja sil­män­ruu­as­ta, jota hä­nel­le tar­jo­a­vat kau­niis­ti ka­tet­tu pöy­tä ja juh­la­ti­la.

Rau­hal­li­nen isän­tä­vä­ki ja vie­raat luo­vat juh­laan viih­tyi­syy­den ja tun­nel­man, jota so­pi­va oh­jel­ma täy­den­tää. On­nis­tu­nut juh­la on ilo kai­kil­le.

To­teu­tus saa ol­la per­soo­nal­li­nen

Juh­lat suun­ni­tel­laan ja sit­ten to­teu­te­taan. Juh­lal­la on ai­he, ai­ka ja paik­ka. Omat miel­ty­myk­set sa­ne­le­vat juh­lan muo­don. Tär­kein­tä­hän on, et­tä juh­la tuot­taa iloa. To­teut­ta­mis­ta­vat saa­vat ol­la per­soo­nal­li­sia.

Mo­net ky­sy­myk­set pyö­ri­vät juh­lan jär­jes­tä­jien mie­les­sä en­nen var­si­nais­ta juh­laa. Täs­sä on muu­ta­mia asi­oi­ta koot­tu­na juh­lien jär­jes­tä­jil­le van­han tie­don ker­tauk­sek­si tai uu­dek­si tie­dok­si. Vink­ke­jä juh­lien jär­jes­tä­mi­seen an­ta­vat Maa­rit Rehu ja Sir­pa Vänt­ti­lä. Mo­lem­mat ovat kou­lu­tuk­sel­taan ko­ti­ta­lous­tek­nik­ko­ja (nyk. res­to­no­mi).

Tar­joi­lu­jen pe­rus­pa­ket­ti

Tar­joi­lu­jen lu­ku­mää­rä riip­puu juh­lan ai­hees­ta. Ruo­ka­la­je­ja ei tar­vit­se ol­la mon­taa, mut­ta ruo­kaa pi­tää ol­la riit­tä­väs­ti. Usein häis­sä ja hau­ta­jai­sis­sa on ruo­ka­tar­joi­lu ja kah­vi. Mui­den per­he­juh­lien pe­rus­pa­ket­ti on yleen­sä pik­ku­suo­lais­ta ja kah­vi. Kah­vi­pöy­dän kruu­naa ai­na täy­te­kak­ku.

Ke­sä­juh­lia aja­tel­len on hyvä huo­mi­oi­da, et­tä tar­jot­ta­vat ei­vät ole kool­taan val­ta­van suu­ria. Näin tar­jot­ta­vat ei­vät ole pöy­däs­sä läm­pi­mäs­sä lii­an kau­an. Myös eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot on hyvä huo­mi­oi­da, et­tä jo­kai­sel­le vie­raal­le on tar­jol­la jo­tain.

Juh­lan tär­keim­mät asi­at

Vie­rai­den viih­ty­mi­nen ja juh­lan on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tä­vät vai­van­nä­köä. ”Emän­nän ja isän­nän vel­vol­li­suu­det” mää­räy­ty­vät juh­lan luon­teen mu­kaan, ei­kä nii­tä voi tee­tät­tää muil­la. Ul­ko­puo­li­nen apu – niin pal­jon kuin sii­hen on per­heel­lä tar­vet­ta tai mah­dol­li­suut­ta – on kui­ten­kin Re­hun ja Vänt­ti­län mu­kaan suo­si­tel­ta­vaa.

Tär­kein­tä juh­las­sa on tun­nel­ma: yh­des­sä iloit­se­mi­nen ja mu­ka­vat koh­taa­mi­set. On tär­ke­ää myös, et­tä päi­vä on juh­lit­ta­van nä­kö­kul­mas­ta nau­tin­nol­li­nen ja iki­muis­toi­nen.

Juh­lis­sa­kin saa­daan py­säh­tyä kiit­tä­mään esi­mer­kik­si lau­la­mal­la Ju­ma­lan joh­da­tuk­ses­ta ja var­je­luk­ses­ta. Ku­ten Mat­ti Kin­nu­nen blo­gis­saan muis­tut­taa, pai­kal­laan on myös muis­taa juh­lien kes­kel­lä se Raa­ma­tun aja­tus, et­tä Ju­ma­lan sana sai­si asua run­saa­na kes­kel­läm­me.

Lue käy­tän­nön vink­ke­jä juh­lien jär­jes­tä­mi­seen 1.6. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys