JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Rip­pi­kou­lun muu­tok­sis­sa nä­kyi siu­naus

Puhutaan maasta ja taivaasta
27.7.2020 6.20

Juttua muokattu:

24.7. 14:38
2020072414380920200727062000

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

Vii­me syk­sy­nä pää­sin mu­kaan tä­män vuo­den Mai­tois­ten yk­kös­lei­rin hen­ki­lö­kun­taan. Lei­ri­läi­set ja hen­ki­lö­kun­ta ta­pa­si­vat rip­pi­kou­lun ko­di­nil­las­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Rip­pi­kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­ta oli kut­sut­tu syk­syl­lä Jäm­sän opis­tol­le rip­pi­kou­lu­kurs­sil­le. Siel­lä sai in­foa rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­ses­ta. Sen pää­lin­jat oli­vat tal­vi­vii­kon­lo­pun kor­vau­tu­mi­nen rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vil­lä, jot­ka jär­jes­te­tään rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä, ja ko­ti­sii­o­niin tu­tus­tu­mi­sen li­sää­mi­nen etu­kä­teis­teh­tä­viin.

Tal­vi­päi­vä oli jut­te­lua ja ta­los­te­lua

Kurs­si­lai­set suun­nit­te­li­vat pon­te­vas­ti al­ku­vuon­na muu­ta­mil­la rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä jär­jes­tet­tä­viä ko­ko­a­via rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­viä. Pal­jon oli ky­sy­myk­siä il­mas­sa ja pal­jon löy­tyi vas­tauk­si­a­kin.

Es­poon Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen tal­vi­päi­vän suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen löy­tyi mu­ka­va po­ruk­ka – ja SRK an­toi hy­vät suun­ni­tel­mat.

Es­poo­seen tu­li­vat Es­poon ja Loh­jan rip­pi­kou­lu­lai­set, ja hei­tä oli noin sata. Lau­an­tai­päi­vä meni us­ko­na­si­oi­den ää­rel­lä. Tal­vi­päi­vä ei niin­kään si­säl­tä­nyt rip­pi­kou­lun ai­hei­ta, vaan pai­kal­la oli­jat kes­kit­tyi­vät us­kos­ta ja rip­pi­kou­lus­ta pu­hu­mi­seen ja yh­tei­seen ole­mi­seen sekä leik­kien et­tä eri­lais­ten teh­tä­vien avul­la.

Päi­vän an­ti oli eni­ten eh­kä yh­tei­sen ta­los­te­lun opet­te­lua eri­tyi­ses­ti heil­le, joil­le se oli vie­raam­paa. Päi­väs­sä ei toi­mit­tu rip­pi­kou­lu­ryh­mit­täin, vaan jouk­ko oli muul­la ta­voin ja­et­tu isos­ten ve­tä­miin ryh­miin.

Kaik­ki jou­tui­vat jous­ta­maan

Pan­de­mi­an vuok­si kaik­ki muut­tui maa­lis­kuus­sa, ei­kä ko­ti­sii­o­niin tu­tus­tu­mi­nen­kaan ol­lut enää sa­mal­la ta­val­la mah­dol­lis­ta. Sen ja seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mis­jak­son osal­ta an­net­tiin uu­sia oh­jei­ta. Ra­joi­tuk­sia tuli, ja al­koi näyt­tää epä­to­den­nä­köi­sel­tä, et­tä rip­pi­kou­lu­ja voi­tai­siin ke­säl­lä jär­jes­tää lain­kaan.

SRK oli he­reil­lä ja tie­dot­ti muu­tok­sis­ta ja suun­ni­tel­mis­ta. Seu­raa­va suun­ni­tel­ma oli etä­rip­pi­kou­lu. Sain kut­sun asi­an­tun­ti­ja- ja oh­jaus­ryh­mään, joka miet­ti ta­po­ja to­teut­taa osa rip­pi­kou­lus­ta etä­o­pe­tuk­se­na. Tuo oli mie­len­kiin­toi­nen ajan­jak­so – tu­tus­tuin uu­siin ih­mi­siin ja sain häm­mäs­tel­lä, mi­ten ide­oi­ta syn­tyi, alus­to­ja tes­tat­tiin ja suun­ni­tel­mat sel­ke­ni­vät.

Eri­tyi­ses­ti ko­deil­ta ja rip­pi­kou­lu­hen­ki­lö­kun­nal­ta vaa­dit­tiin jous­ta­vuut­ta, kun suun­ni­tel­mat muut­tui­vat use­aan ker­taan. Yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­man taa­kan kan­toi­vat SRK:n työn­te­ki­jät Juha Luok­ka­la ja Ma­ti­as Mu­ho­la, jot­ka koor­di­noi­vat, jär­jes­te­li­vät ja joh­ti­vat koko ko­ko­nai­suut­ta. Kym­me­niä, el­lei sa­to­ja pa­la­ve­re­ja pi­det­tiin, ja uut­ta hen­ki­lö­kun­taa jou­dut­tiin kut­su­maan ajan­koh­tien muut­tu­es­sa.

Tou­ko­kuus­sa SRK kou­lut­ti etä­jak­soa var­ten jo­kai­sel­le lei­ril­le di­gi­tuu­to­rit ja li­säk­si jär­jes­ti kah­den il­lan mit­tai­nen kou­lu­tuk­sen koko hen­ki­lö­kun­nal­le. Kaik­ki rip­pi­kou­lu­lai­set van­hem­pi­neen sai­vat kut­sun ko­ti­vä­en il­taan, joka lä­he­tet­tiin Yo­u­Tu­be-ka­na­val­ta SRK:n toi­mis­tol­ta.

Suun­nit­te­lin ko­ti­vä­en il­lan yh­des­sä Pia Lum­peen ja Eli­na Huus­kon kans­sa sa­mal­ta poh­jal­ta, jol­la olen rip­pi­kou­lun ke­sä­jak­son alus­sa pi­tä­nyt vas­taa­via il­to­ja. Uut­ta oli se, et­tä van­hem­mat ja rip­pi­kou­lu­lai­set sai­vat ai­kaa yh­tei­seen kes­kus­te­luun. Pa­ne­lis­tien, Saa­ra ja Ol­li Hint­sa­lan sekä Mat­ti Rau­ta­kos­ken, kans­sa oli lep­poi­saa kes­kus­tel­la rip­pi­kou­lus­ta ja nuor­ten elä­mäs­tä.

Lä­hi­jak­so oli on­nis­tu­nut

Ke­sä­kuun etä­jak­so ko­ko­si en­sin ete­län, ja sen jäl­keen poh­joi­sen kaik­ki lei­rit yh­tä ai­kaa ruu­tu­jen ää­reen. Olin Jäm­sän opis­tol­la. Yh­des­sä työ­pa­ri­ni kans­sa ope­tim­me kol­mel­le lei­ril­le sa­man ai­heen – ryh­mä ker­ral­laan. Omia lei­ri­läi­si­ä­ni ta­pa­sin vain ryh­mäy­ty­mi­ses­sä ja lop­pu­kes­kus­te­lus­sa. Si­tä­kin mu­ka­vam­pi oli su­vi­seu­ra­maa­nan­tai­na men­nä Mai­toi­siin ja ta­va­ta kas­vok­kain ih­mi­siä.

Isois­sa ryh­mis­sä nuor­ten yk­si­löl­li­nen koh­taa­mi­nen on lä­hes mah­do­ton­ta. Sik­si nau­tin, et­tä lei­ri oli ja­et­tu kah­teen osaan ja vie­lä se­kin kah­teen luok­kaan. Näin oli mah­dol­lis­ta pa­rem­min kes­kus­tel­la asi­ois­ta.

Ly­hyt lä­hi­jak­so oli mie­les­tä­ni on­nis­tu­nut ko­ko­nai­suus. Pie­nes­sä­kin ajas­sa on­nis­tui kä­si­tel­lä pal­jon tär­kei­tä asi­oi­ta. On ih­meel­lis­tä, mi­ten vai­keu­det kään­tyi­vät lo­pul­ta nuor­ten us­ko­ne­lä­män vah­vis­tuk­sek­si. Tai­vaan Isä tie­si tä­män­kin en­nal­ta.

Lue li­sää rip­pi­kou­lu­jen to­teu­tu­mi­ses­ta 29.7. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys