JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Sairaalan hiljaisuudessa pääsiäisen valo

Päivämies
Puhutaan maasta ja taivaasta
19.4.2014 8.45

Juttua muokattu:

1.1. 23:29
2020010123295420140419084500

Sai­raa­lois­sa­kin hil­jen­ny­tään pää­si­äi­sen sa­no­man ää­rel­le. Kär­si­vil­le ih­mi­sil­le pää­si­äi­nen tuo loh­tua: Jee­sus elää ja kul­kee rin­nal­la. Sen saa ko­kea työs­sään Mika Kal­lun­ki, joka toi­mii sai­raa­la­pas­to­ri­na Tam­pe­reel­la Kau­pin ja Rau­ha­nie­men van­hus­sai­raa­lois­sa.

Pää­si­äis­tä edel­tä­väl­lä hil­jai­sel­la vii­kol­la muis­te­lem­me Jee­suk­sen kär­si­mys­tä ja kuo­le­maa. Ris­tin tien suru muut­tuu kui­ten­kin suu­rek­si ilok­si, kun pää­si­äi­se­nä saam­me rie­mui­ta Jee­suk­sen kuol­leis­ta he­rää­mi­ses­tä.

– Sai­rau­den ja lä­hes­ty­vän kuo­le­man ää­rel­lä hen­gel­li­set ky­sy­myk­set nou­se­vat esiin, Kal­lun­ki (ku­vas­sa) ker­toi­lee Kau­pin sai­raa­lan saat­to­hoi­to­huo­nees­sa.

Kuo­le­man­pe­lon ää­rel­lä mie­leen nou­see ky­sy­mys sii­tä, mis­sä on ih­mi­sen tur­va. Pää­si­äi­sen sa­no­ma tuo ky­sy­väl­le loh­tua: Ju­ma­la tuli Jee­suk­ses­sa ih­mi­sek­si. Jee­sus voit­ti kuo­le­man ja so­vit­ti syn­tim­me. Tä­hän so­vi­tus­työ­hön us­ko­mal­la ih­mi­nen löy­tää tur­van.

Kas­voil­ta ku­vas­tuu kii­tol­li­suus

Jee­suk­ses­sa Ju­ma­la tu­lee lä­hel­le – vie­rel­le ja ver­tai­sek­si. Kui­ten­kin il­man syn­tiä, jon­ka an­si­os­ta hän voi mei­tä syn­ti­siä aut­taa. Jee­sus ja­kaa kär­si­myk­sem­me tuo­den loh­dun ja toi­von tus­kan kes­kel­le.

Kii­ras­tors­tai­na, päi­vää en­nen kuo­le­maan­sa, Jee­sus aset­ti eh­tool­li­sen sak­ra­men­tin. Kal­lun­ki ker­too, mi­ten Kau­pin ja Rau­ha­nie­men sai­raa­lois­sa vie­te­tään pää­si­äi­sen ai­kaan jo­kai­sel­la osas­tol­la yh­tei­nen eh­tool­lis­har­taus.

Ne­kin, jot­ka ei­vät pää­se tä­hän har­tau­teen osal­lis­tu­maan, saa­vat ha­lu­tes­saan vas­taa­not­taa eh­tool­li­sen vuo­teel­laan.

– Eh­tool­li­nen tuo loh­tua po­ti­lail­le. Ju­ma­lan sana ja tu­tut van­hat vir­ret kos­ket­ta­vat. Har­tau­teen osal­lis­tu­van kas­voil­la nä­kee usein kii­tol­li­suut­ta.

Kes­kus­te­luis­ta voi­maa

Sai­raa­la­pas­to­rin työ­hön kuu­lu­vat yh­teis­ten har­tauk­sien li­säk­si kah­den­kes­ki­set kes­kus­te­lut po­ti­lai­den kans­sa. Kal­lun­ki ker­too, et­tä pyyn­tö­jä näil­le kes­kus­te­luil­le tu­lee pää­si­äi­sen ai­ka­na jon­kin ver­ran ta­val­lis­ta enem­män.

Sai­raa­la­pas­to­rin työ­tä hän on teh­nyt yli kah­dek­san vuo­den ajan. Ko­ke­mus­ta on tul­lut myös seu­ra­kun­ta­työs­tä 15 vuo­den ajal­ta. En­nen ny­kyis­tä työ­tään van­hus­ten pa­ris­sa Kal­lun­ki on työs­ken­nel­lyt Kai­van­non psy­ki­at­ri­ses­sa sai­raa­las­sa sekä Tam­pe­reen yli­o­pis­tol­li­ses­sa kes­kus­sai­raa­las­sa.

Sai­rau­den edes­sä hen­gel­li­set ky­sy­myk­set nou­se­vat hä­nen ko­ke­muk­sen­sa mu­kaan esiin yh­tä lail­la kai­ken ikäi­sil­lä po­ti­lail­la.

– Hen­gel­li­syy­del­lä on po­ti­lai­den toi­pu­mi­sel­le ja sai­rau­den kes­kel­lä jak­sa­mi­sel­le usein suu­ri mer­ki­tys.

Kär­si­mys ja ilo

Jee­suk­sen kuo­le­ma pit­kä­per­jan­tai­na ei ol­lut tur­ha.

– Me ih­mi­set olem­me syn­tiin lan­gen­nei­ta. Ris­tin­so­vi­tuk­sen kaut­ta meil­lä on kui­ten­kin syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.

Kal­lun­ki to­te­aa myös, et­tä evan­ke­liu­mi on pa­pin työn suu­rin sa­no­ma ja us­kom­me ydin. Pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mia em­me kä­si­tä, mut­ta voim­me us­kon kaut­ta ihail­la Ju­ma­lan suu­ria te­ko­ja Kris­tuk­ses­sa.

Nuo­ruu­des­taan Kal­lun­ki muis­taa, mi­ten hil­jai­sel­la vii­kol­la käy­tiin ar­ke­na­kin kir­kos­sa kuu­le­mas­sa saar­no­ja Jee­suk­sen kär­si­myk­sis­tä. Täs­tä on jää­nyt hy­vät muis­tot. Niin­pä hän ke­hot­taa­kin mei­tä kaik­kia py­säh­ty­mään hil­jai­sel­la vii­kol­la päi­vit­täin pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mien ää­rel­le. Ko­to­na­kin voi­si lap­sil­le ja nuo­ril­le lu­kea Raa­ma­tus­ta Jee­suk­sen kär­si­mys­his­to­ri­aa.

– Pää­si­äi­seen liit­tyy kär­si­mys ja sa­mal­la suu­ri ilo: Jee­sus nou­si kuol­leis­ta. Kuo­le­ma on voi­tet­tu.

Teks­ti ja kuva: Hil­la Si­vu­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.4.2014.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys