JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Puhutaan maasta ja taivaasta

Tapahtumia ja toimintaa nuorille

Puhutaan maasta ja taivaasta
29.1.2022 7.00

Juttua muokattu:

27.1. 15:25
2022012715254820220129070000

Kuva haastateltavalta

Kuva haastateltavalta

Päi­vä­mies

– Pa­ras­ta on pys­tyä vai­kut­ta­maan sii­hen, mil­lais­ta kaik­kea mu­ka­vaa toi­min­taa Tam­pe­reen nuo­ril­le jär­jes­te­tään, sum­maa Tam­pe­reen Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­ri­so­ja­ok­sen ve­tä­jä Lau­ra Pie­ti­läi­nen teh­tä­vään­sä.

Pie­ti­läi­nen lo­pet­te­lee täl­lä het­kel­lä vaih­to-opin­to­jaan Leip­zi­gis­sa, Sak­sas­sa. Ko­ro­nan vuok­si ko­kouk­sia on pi­det­ty muu­ten­kin etä­nä, jo­ten hän on pys­ty­nyt vaih­to-opin­nois­ta huo­li­mat­ta ole­maan hy­vin mu­ka­na toi­min­nas­sa.

– Nuo­ri­so­ja­os on us­ko­vai­sis­ta nuo­ris­ta koos­tu­va ryh­mä, joka suun­nit­te­lee nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­nat­tua toi­min­taa, ku­ten tu­tus­tu­mi­sil­to­ja, ret­kiä, ylei­siä il­ta­ky­liä ja lei­re­jä. Li­säk­si saam­me ol­la mu­ka­na nuo­ril­le suun­nat­tu­jen alus­tus­ten ja ai­hei­den miet­ti­mi­ses­sä sekä il­to­jen to­teut­ta­mi­ses­sa, sel­ven­tää Pie­ti­läi­nen toi­min­taa.

Pie­ti­läi­nen on ol­lut mu­ka­na nuo­ri­so­ja­ok­ses­sa Tam­pe­reel­le muu­tos­taan as­ti liki nel­jä vuot­ta sit­ten. Vii­me ke­vää­nä tuli tar­vet­ta uu­del­le ve­tä­jäl­le, jo­ten hän päät­ti yh­des­sä ys­tä­vän­sä Noo­ra Tuo­maa­lan kans­sa ja­kaa vas­tuun puo­lek­si.

Nuo­ri­so­ja­ok­sen ve­tä­jän teh­tä­viin kuu­luu toi­min­nan or­ga­ni­soin­ti, ku­ten ko­kous­ten kool­le­kut­su­mi­nen ja nii­den ve­tä­mi­nen. Ve­tä­jä myös huo­leh­tii, et­tä kaik­ki toi­mii niin kuin pi­tää­kin.

– Teh­tä­väs­sä toi­mies­sa olen op­pi­nut ve­tä­mään eri­lai­sia ta­pah­tu­mia muil­le nuo­ril­le, ja esi­mer­kik­si ih­mis­jou­kol­le pu­hu­mi­nen ei enää jän­ni­tä niin pal­jon. Olen myös op­pi­nut, et­tä hy­väl­lä yh­teis­työl­lä saa pal­jon ai­kaan.

Tär­keim­mäk­si asi­ak­si teh­tä­vän hoi­dos­sa Pie­ti­läi­nen nä­kee sen, et­tä ve­tä­jä ko­kee rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuor­ten toi­min­nan tär­ke­äk­si ja ha­lu­aa edis­tää sitä par­haan­sa mu­kaan.

– Vas­tuun kan­ta­mi­sen li­säk­si avoi­muus ja eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa toi­meen tu­le­mi­nen on eduk­si teh­tä­vän hoi­ta­mi­ses­sa.

1.7.2022

Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni, sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Ps. 18:28–29

Viikon kysymys