JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jumala katsoo sydämeen

Sana sunnuntaiksi
15.8.2021 7.15

Juttua muokattu:

10.8. 09:36
2021081009362720210815071500

Anna-Leena Saukko

Anna-Leena Saukko

Jaak­ko Sääs­ki­lah­ti

Jee­sus ava­si tai­vaa­seen joh­ta­van tien seu­raa­jil­leen ja tar­jo­si us­kon lah­ja­na täy­del­li­sen ar­mah­duk­sen kai­kil­le ka­tu­vil­le.

Päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin mu­kaan Jee­sus sa­noi kuu­li­joil­leen, et­tä fa­ri­seus­ten ope­tus­ta kan­nat­ti kuun­nel­la. Fa­ri­seus­ten ope­tus Moo­sek­sen lais­ta oli oi­ke­aa, mut­ta hei­dän te­kon­sa oli­vat vää­riä. Mei­dän on hyvä tut­kia it­se­äm­me, et­tei te­ois­sam­me ja ope­tuk­ses­sa ole ris­ti­rii­taa. Fa­ri­seuk­set ei­vät omis­ta­neet us­kon lah­jaa, mut­ta he pi­ti­vät esil­lä Moo­sek­sen la­kia sekä pro­feet­to­jen kir­joi­tuk­sia.

Ope­tus­ta oi­ke­as­ta ja vää­räs­tä toi­voi­si kuul­ta­van ylei­sem­min­kin, sil­lä Ju­ma­lan laki suo­je­lee ja oh­jaa elä­mää. Par­haim­mil­laan laki he­rät­tää oman­tun­non, ja Pyhä Hen­ki voi syn­nyt­tää näin ih­mi­sen sy­dä­mes­sä us­kon.

Jee­sus va­roit­ti nou­dat­ta­mas­ta fa­ri­seus­ten te­ko­ja. Raa­ma­tun teks­ti ker­too hei­dän te­ko­jen­sa ol­leen hy­vin näyt­tä­viä. Fa­ri­seuk­set is­tui­vat etum­mai­sil­la is­tui­mil­laan ja käyt­ti­vät merk­ke­jä, jot­ka ker­toi­vat hei­dän vai­ku­tus­val­tai­ses­ta ase­mas­taan. Le­ve­ät raa­ma­tun­lau­se­ko­te­lot ja viit­to­jen tup­sut nä­kyi­vät kau­as. Näil­lä ar­vo­mer­keil­lä an­sait­tiin vain ih­mis­ten kun­nia. Ju­ma­la kat­soi sy­dä­meen. Ul­ko­kul­tai­nen kuo­ri ei es­tä­nyt Ju­ma­lan lä­pi­va­lai­se­vaa kat­set­ta.

Ju­ma­lan ar­mol­li­nen kat­se

Olem­me koko ajan Ju­ma­lan kas­vo­jen al­la täy­sin pal­jaa­na ja alas­to­ma­na. Jos ym­mär­räm­me ja tun­nis­tam­me tä­män alas­to­muu­den, voi­vat sie­lun pe­las­tuk­sen asi­at tul­la oi­ke­aan jär­jes­tyk­seen. Ei ole mi­tään, mikä py­syi­si pii­los­sa. Muis­tam­me en­sim­mäi­sen ih­mis­pa­rin, joka pii­lou­tui alas­to­muu­den vuok­si pen­sai­den se­kaan. Ju­ma­la kut­sui ih­mis­tä.

Syn­nin kau­his­tut­ta­vat asi­at ei­vät kes­tä päi­vän­va­loa. Ju­ma­lan kat­se oli on­nek­si ka­tu­via koh­taan ar­mol­li­nen. Jee­sus kat­soi ar­mol­li­ses­ti Pie­ta­riin, kun hän oli kiel­tä­nyt hä­net. Jee­suk­sen kas­vot jäi­vät var­mas­ti syn­ti­sen nai­sen mie­leen, kun hän kui­va­si hiuk­sil­laan Jee­suk­sen ja­lat ja ra­kas­ti hän­tä sy­dä­mes­tään as­ti. Kaik­ki­nä­ke­vä Ju­ma­la voi tun­tua an­ka­ral­ta, jos ei ole oman­tun­non rau­haa. Sy­dä­mes­tä as­ti an­teek­si saa­nut ih­mi­nen ko­kee Ju­ma­lan kaik­ki­nä­ke­vyy­den tur­val­li­se­na, Isän kat­see­na.

Fa­ri­seus­ten ar­mo­ton puhe

Fa­ri­seus­ten toi­nen vika oli sii­nä, et­tei­vät he it­se kan­ta­neet ras­kai­ta taak­ko­ja. He mie­lel­lään saar­na­si­vat la­kia, mut­ta jät­ti­vät ar­mon pois saar­nas­ta. Puhe oli ar­mo­ton­ta. Jos he oli­si­vat osal­lis­tu­neet ras­kai­den lain käs­ky­jen nou­dat­ta­mi­seen, hei­dän oli­si ol­lut mah­do­ton­ta saar­na­ta yk­si­no­maan Ju­ma­lan la­kia ja vaa­tia sen täy­del­lis­tä nou­dat­ta­mis­ta.

He oli­vat lain ylä­puo­lel­la ja hei­dän ul­ko­kul­tai­nen kuo­ren­sa näyt­ti täy­del­li­sel­tä, mut­ta si­säl­lä kas­voi kat­ke­ruus Jee­sus­ta koh­taan. Jee­sus pu­hui usein hen­gen he­del­mis­tä ja puus­ta, jon­ka he­del­mis­tä tun­ne­taan us­kon­van­hurs­kaus. Fa­ri­seus­ten he­del­mät ei­vät ol­leet pa­ran­nuk­sen hy­viä he­del­miä, vaan oma­van­hurs­kau­den kit­ke­riä ja kar­vai­ta he­del­miä.

Jee­sus täyt­ti lain

Jee­sus alis­tui ih­mi­sen osaan. Hän ot­ti kan­net­ta­vak­seen mei­dän syn­tim­me sekä syn­nis­tä koi­tu­van ran­gais­tuk­sen (Piet. 5:7). Hä­nen luon­tee­no­mi­nai­suu­ten­sa oli täy­sin vas­tak­kai­nen fa­ri­seuk­siin näh­den. Jee­sus ei sä­lyt­tä­nyt lain ras­kai­den taak­ko­jen kan­ta­mis­ta ih­mi­sil­le, vaan ot­ti ne it­sel­leen. Hän tuli täyt­tä­mään lain. Syn­nin taak­koi­hin si­säl­tyi myös ran­gais­tus rik­ko­muk­sis­ta. Jee­sus oli Ju­ma­lan vi­han sekä ran­gais­tuk­sen alai­nen. Tämä so­vin­to­työ oli täy­del­li­nen vas­ta­koh­ta fa­ri­seus­ten ra­ken­ta­mal­le oma­van­hurs­kau­del­le.

Jee­sus täyt­ti lain ja se mer­kit­si sitä, et­tä Ju­ma­la säi­lyt­ti it­sel­lään täy­del­li­sen oi­keu­den­mu­kai­suu­den. Sa­mal­la Ju­ma­la pys­tyi ar­mah­ta­maan syn­tiin lan­gen­neen ih­mi­sen. Fa­ri­seus­ten puhe Ju­ma­lan täy­del­li­ses­tä van­hurs­kau­des­ta oli ai­toa, mut­ta heil­le ei avau­tu­nut pää­syä sii­hen. Pe­las­tus­ta ei voi saa­vut­taa omil­la te­oil­laan. Vain us­kon kaut­ta voi omis­taa syn­tien so­vi­tuk­sen.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys