JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Löytäjä ja löydetty

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
25.6.2014 0.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123432220140625000100

Mitä on hyvä elä­mä? Saa­ko sen ra­hal­la, rik­kau­del­la? Löy­tää­kö hy­vän elä­män pa­rem­min ai­neet­to­mil­la elä­mä­nar­voil­la? Vai on­ko niin, et­tä meil­le on tar­jol­la jo­tain vie­lä tätä elä­mää ar­vok­kaam­paa? Ker­to­mus Sak­keuk­ses­ta avaa nä­kö­a­lan näi­hin ky­sy­myk­siin.

Et­si­jä

Sak­keus oli pub­li­kaa­nien esi­mies Je­ri­kon vilk­kaas­sa kaup­pa­kau­pun­gis­sa. Roo­man val­ta­kun­nan vir­ka­mie­he­nä hä­nel­lä oli oi­keus koo­ta alais­ten­sa kans­sa alu­eel­la kaik­ki tul­li­mak­sut ja ti­lit­tää ne edel­leen. Sak­keus oli elä­mäs­sään me­nes­ty­nyt, ri­kas mies.

Rik­kaus ei näy­tä teh­neen hä­nes­tä kui­ten­kaan on­nel­lis­ta. Hän oli ko­ti­kau­pun­gis­saan hal­vek­sit­tu jul­ki­syn­ti­nen, mie­hi­tys­val­lan kä­ty­ri ja vil­pil­li­ses­ti ri­kas­tu­nut. Sik­si juu­ta­lai­set oli­vat sul­ke­neet hä­net ulos yh­tei­sös­tään.

Jee­suk­sen tulo Je­ri­koon he­rät­ti Sak­keuk­ses­sa toi­von­ki­pi­nän. Ken­ties hän oli kuul­lut ih­meel­li­ses­tä opet­ta­jas­ta, joka seu­rus­te­li syn­tis­ten kans­sa. Luu­kas ku­vaa sat­tu­vas­ti, mi­ten pie­ni­ko­koi­nen mies käyt­ti kai­ken kek­se­li­äi­syy­ten­sä pääs­täk­seen vä­ki­jou­kon es­tä­mät­tä ja ih­mis­ten mie­li­pi­teis­tä vä­lit­tä­mät­tä nä­ke­mään Jee­suk­sen.

Voim­me aja­tel­la Sak­keus­ta esi­merk­ki­nä ih­mi­ses­tä, jol­la näyt­tää me­ne­vän elä­mäs­sä hy­vin, mut­ta jon­ka si­sim­mäs­sä on sy­viä haa­vo­ja. Oma­tun­to syyt­tää vää­ris­tä te­ois­ta. Te­kee mie­li et­siä apua, pa­rem­paa. Jee­sus an­toi kai­kil­le näin ko­ke­vil­le ke­ho­tuk­sen ja myös lu­pauk­sen: ”Et­si­kää, niin te löy­dät­te” (Matt. 7:7).

Kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan

Sak­keuk­sen ta­voit­tee­na oli saa­da vain näh­dä Jee­sus. Näin ta­pah­tui. Mut­ta sa­mal­la hän sai sel­lais­ta, joka ylit­ti kaik­ki hä­nen odo­tuk­sen­sa. Jee­sus näki hä­net ja esit­ti mer­kil­li­sen kut­sun: ”Sak­keus, tule kii­rees­ti alas. Tä­nään mi­nun on mää­rä ol­la vie­raa­na si­nun ko­dis­sa­si.”

Liik­ku­es­saan ih­mis­ten pa­ris­sa Jee­sus ju­lis­ti evan­ke­liu­mia, kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan (Mark. 1:14–15). Sama kut­su on yhä liik­keel­lä. ”Kris­tuk­sen työ maa­il­mas­sa jat­kuu hä­nen seu­ra­kun­nas­saan Py­hän Hen­gen työ­nä” (KO 44). Meil­le us­ko­vai­sil­le on an­net­tu teh­tä­vä. Kun viem­me Kris­tus­ta et­si­vil­le ih­mi­sil­le kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, saam­me ru­koil­la, et­tä osai­sim­me koh­da­ta hei­dät roh­ke­as­ti, mut­ta sa­mal­la ra­kas­ta­vas­ti.

Löy­tä­jän ilo ja ilo löy­de­tys­tä

Jee­suk­sen kut­su mer­kit­si Sak­keuk­sel­le sitä, et­tä oli joku, joka vä­lit­ti hä­nes­tä. Ken­ties Sak­keuk­sen kor­viin kan­tau­tui vä­ki­jou­kos­ta pa­hek­sun­ta sii­tä, et­tä Jee­sus ot­ti syn­ti­sen mie­hen ta­lon ma­ja­pai­kak­seen. Sak­keus ei pii­tan­nut sii­tä, sil­lä löy­tä­jän ilo täyt­ti hä­nen sy­dä­men­sä.

Jee­sus opet­ti, et­tei ku­kaan voi tul­la hä­nen luok­seen, el­lei Isä hän­tä vedä (Joh. 6:44). Kut­su­es­saan val­ta­kun­taan­sa Ju­ma­la muok­kaa ih­mi­ses­sä sy­dä­men maa­pe­rää evan­ke­liu­min vas­taa­not­ta­mi­seen.

Jee­suk­sen ver­tauk­set ek­sy­nees­tä lam­paas­ta ja ka­don­nees­ta ho­pe­a­ra­has­ta ku­vaa­vat kau­niis­ti, mi­ten Ju­ma­la et­sii har­ha­teil­le jou­tu­nut­ta, luo­maan­sa ja lu­nas­ta­maan­sa ih­mis­tä. Kun ih­mi­nen löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ja siel­lä Kris­tuk­sen ja te­kee pa­ran­nuk­sen, sii­tä iloi­taan myös tai­vaas­sa. (Luuk. 15:3–10.) Pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­nut on sekä löy­tä­jä et­tä löy­det­ty.

Uu­si elä­mä Kris­tuk­ses­sa

Jee­suk­sen koh­taa­mi­sen jäl­keen Sak­keus muut­tui. Sii­tä päi­väs­tä tuli hä­nen ja hä­nen per­heen­sä elä­mäs­sä kään­ne­koh­ta. Al­koi uu­si elä­mä Kris­tuk­ses­sa. Sak­keuk­sen kään­ty­mys tuli kau­pun­gin asuk­kai­den tie­toon, kun hän lu­pa­si ja­kaa puo­let omai­suu­des­taan rak­kau­den­lah­ja­na avun tar­pees­sa ole­vil­le lä­him­mäi­sil­leen ja hy­vit­tää ne­lin­ker­tai­ses­ti niil­le, joil­ta oli kis­ko­nut lii­kaa tul­li­mak­su­ja.

Il­mei­ses­ti Sak­keus tun­si tuon ajan lain sää­dök­sen, jon­ka mu­kaan var­kaus piti kor­va­ta ne­lin­ker­tai­ses­ti. Ju­ma­lan ar­mo sai hä­net va­paas­ta tah­dos­taan kor­vaa­maan te­ke­män­sä vää­ryy­det ja ja­ka­maan rik­kauk­sis­taan köy­hil­le, vie­lä­pä mo­nin ver­roin run­sas­kä­ti­sem­min kuin fa­ri­se­a­lai­nen hurs­kaus suo­sit­te­li.

Sy­dä­men us­ko uu­dis­taa, kan­taa hy­vää he­del­mää. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ti Tii­tuk­sel­le: ”Ju­ma­lan ar­mo on näet il­mes­ty­nyt pe­las­tuk­sek­si kai­kil­le ih­mi­sil­le, ja se kas­vat­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ta­en täs­sä maa­il­mas­sa” (Tiit. 2:11–12).

Han­nu Oja­leh­to

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

3. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 18:17–20, 26–29; Sak. 1:3–6; 1. Kor. 1:26–31; Luuk. 19:1–10

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.6.2014.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys