JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Pyhä Henki lahjoittaa uskon

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
5.11.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123480720141105000000

Jee­sus oli ruok­ki­nut nel­jä­tu­hat­ta mies­tä vai­moi­neen ja lap­si­neen seit­se­mäl­lä lei­väl­lä ja muu­ta­mal­la ka­lal­la. Tämä ta­pah­tui Gen­ne­sa­re­tin jär­ven eli Ga­li­le­an me­ren ran­nal­la (Matt. 15:29, 36, 38). Ruok­ki­mi­sih­meen pai­kal­ta Jee­sus siir­tyi ve­neel­lä Mag­da­lan ra­joil­le Gen­ne­sa­re­tin län­si­ran­nal­le (Matt. 15:39). Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ker­too, et­tä siel­lä fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set kiu­sa­si­vat hän­tä ja pyy­si­vät merk­kiä tai­vaas­ta, mut­ta Jee­sus ei an­ta­nut sitä heil­le. Sen si­jaan hän sa­noi, et­tä heil­le an­ne­taan pro­feet­ta Joo­nan merk­ki.

Seu­ra­kun­nan pe­rus­tus

Pian ruok­ki­mi­sih­meen jäl­keen Jee­sus myös nuh­te­lee ope­tus­lap­sia fa­ri­seus­ten ja sad­du­keus­ten opis­ta. Mat­teus ker­too Jee­suk­sen jat­ka­neen sen jäl­keen mat­kaa Fi­lip­puk­sen Ke­sa­re­aan. Siel­lä Jee­sus kes­kus­te­lee ope­tus­las­ten kans­sa sii­tä, ke­nen ih­mi­set ja ke­nen ope­tus­lap­set sa­no­vat Jee­suk­sen ole­van.

Pie­ta­ri tun­nus­taa Jee­suk­sen Kris­tuk­sek­si. Sen kuul­tu­aaan Jee­sus sa­noo: ”Au­tu­as olet sinä, Si­mon Jo­nan poi­ka. Sil­lä ei liha ei­kä veri il­moit­ta­nut sitä si­nul­le, vaan Isä­ni joka on tai­vais­sa.” Jee­sus jat­kaa: ”Tä­män kal­li­on pääl­le tah­don minä ra­ken­taa mi­nun seu­ra­kun­ta­ni, ja hel­ve­tin por­tit ei pidä hän­tä voit­ta­man” (Matt. 16:17–18).

Merk­ki Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta

Muo­dos­ti­ko ruok­ki­mi­sih­me us­kon pe­rus­tuk­sen sen ko­ke­neil­le? Evan­ke­liu­mien mu­kaan kaik­ki ruok­ki­mi­sih­meen näh­neet ei­vät us­ko­neet. Useim­mil­le se oli vain merk­ki ajal­li­ses­ta hy­väs­tä (Joh. 6:15). Myös­kään kaik­ki ne, jot­ka Jee­sus pa­ran­si, ei­vät us­ko­neet. Pa­ra­ne­mi­nen oli heil­le vain port­ti uu­teen maal­li­seen elä­mään.

Ih­meet ei­vät avaa ih­mi­sen sil­miä nä­ke­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Ne ei­vät avaa nä­ke­mään ai­ko­jen merk­kiä, Jee­sus­ta, jon­ka kir­joi­tuk­set lu­pa­si­vat pe­las­ta­jak­si ai­ko­jen lo­pul­la.

Tämä oli Jee­suk­sel­la mie­les­sä, kun hän koh­ta­si fa­ri­seus­ten ja sad­du­keus­ten pyyn­nön näyt­tää heil­le merk­ki tai­vaas­ta. He seu­raa­vat päi­vän ja yön vaih­te­lui­ta ja merk­ke­jä tu­le­van päi­vän il­mois­ta, mut­ta ei­vät seu­raa maa­il­ma­nai­kaa. He ei­vät näe, kuin­ka lo­pun ai­ka on paha ja kuin­ka Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa pe­las­ta­maan maa­il­maa sen pa­huu­des­ta. Pa­hal­le ja avi­on­rik­ko­ja­su­ku­pol­vel­le an­ne­taan Joo­nan merk­ki. Niin kuin Joo­na oli kol­me päi­vää va­laan vat­sas­sa ja pe­las­tui siel­tä, niin on Ih­mi­sen Poi­ka­kin ole­va kol­me päi­vää maan po­ves­sa, ja Ju­ma­la on sit­ten he­rät­tä­vä hä­net kuol­leis­ta.

Us­kon oi­kea pe­rus­ta

Oi­kea ja au­tu­aak­si te­ke­vä us­ko läh­tee sii­tä, et­tä Ju­ma­la an­taa en­sin ka­tu­van mie­len: Maa­il­ma on paha ja minä olen syn­ti­nen. Kuin­ka pe­las­tui­sin pa­han val­las­ta? Toi­sek­si: oi­kea ja au­tu­aak­si te­ke­vä us­ko pe­rus­tuu Joo­nan merk­kiin. Ju­ma­la ra­kas­ti maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi Poi­kan­sa, et­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo huk­kui­si, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män (Joh. 3:16). Ju­ma­la he­rät­ti poi­kan­sa kol­man­te­na päi­vä­nä kuol­leis­ta.

Kol­man­nek­si: oi­kea ja au­tu­aak­si te­ke­vä us­ko pe­rus­tuu Ju­ma­lan Hen­gen vai­ku­tuk­seen, ei oman ym­mär­ryk­sen pää­tel­miin. Ju­ma­la oli kir­kas­ta­nut Pie­ta­ril­le Jee­suk­sen ju­ma­luu­den, ja meil­le­kin Pyhä Hen­ki an­taa evan­ke­liu­min kuu­le­mi­sen kaut­ta us­kon. Se myös aut­taa us­kon sil­min nä­ke­mään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan.

Mat­ti Kont­ka­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

Us­kon­pu­dis­tuk­sen muis­to­päi­vä: Ps. 46:2–8; Jer. 15:19–21; Room. 5:1–11; Matt. 16:1–4

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.11.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys