JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Rakkauden kaksoiskäskyssä kiteytyy Jumalan tahto

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
15.10.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:47
2020010123471920141015000000

Jee­suk­sen ajan juu­ta­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa oli kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta us­kon­nol­lis­po­liit­tis­ta puo­lu­et­ta: fa­ri­seuk­set ja sad­du­keuk­set. Kol­mas mer­kit­tä­vä taho yh­teis­kun­nal­li­se­na val­lan­käyt­tä­jä­nä oli­vat lai­no­pet­ta­jat. He oli­vat erään­lai­sia vir­ka­mie­hiä, jot­ka oli­vat Moo­sek­sen lain tun­ti­joi­ta ja tul­kit­si­joi­ta ja toi­mi­vat sil­tä poh­jal­ta myös tuo­ma­rei­na.

Kai­kil­ta näil­tä ta­hoil­ta ky­see­na­lais­tet­tiin Jee­suk­sen ope­tus ja usein suo­ra­nai­ses­ti hyö­kät­tiin hän­tä vas­taan. Täl­lai­nen ta­paus on myös päi­vän evan­ke­liu­min taus­tal­la.

Ra­ken­ta­va kes­kus­te­lu

Sad­du­keuk­set oli­vat haas­ta­neet Jee­suk­sen ky­sy­myk­sel­lään ylös­nou­se­muk­ses­ta, kos­ka he ei­vät it­se us­ko­neet sii­hen. Muu­an lai­no­pet­ta­ja oli seu­ran­nut si­vus­ta hei­dän kes­kus­te­lu­aan ja mie­lis­ty­nyt Jee­suk­sen sad­du­keuk­sil­le an­ta­maan vas­tauk­seen. Hä­nel­lä­kin oli oma ky­sy­myk­sen­sä: mikä käs­ky lais­sa on tär­kein? Sii­hen Jee­sus vas­ta­si rak­kau­den kak­sois­käs­kyl­lä.

Lai­no­pet­ta­ja yh­tyi mie­li­hy­vin Jee­suk­sen vas­tauk­seen ja tul­kit­si sitä vie­lä rin­nas­tuk­sel­la, et­tä Ju­ma­lan ja lä­him­mäi­sen ra­kas­ta­mi­nen on enem­män kuin temp­pe­li­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen uh­rit.

Eh­kä tä­män jäl­kim­mäi­sen huo­mau­tuk­sen taus­tal­la oli lai­no­pet­ta­jan suh­tau­tu­mi­nen sad­du­keuk­siin. Sad­du­keuk­set­han pap­pis­puo­lu­ee­na ko­ros­ti­vat lain käs­ky­jen si­jas­ta temp­pe­liä ja sen ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta. Kes­kus­te­lu päät­tyi Jee­suk­sen ar­voi­tuk­sel­li­sil­ta kuu­los­ta­viin sa­noi­hin lai­no­pet­ta­jal­le: ”Sinä et ole kau­ka­na Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta.”

Mo­niin mui­hin evan­ke­liu­mien ker­to­muk­siin ver­rat­tu­na tätä kes­kus­te­lua voi pi­tää jopa poik­ke­a­va­na. An­toi­han lai­no­pet­ta­ja tun­nus­tus­ta Jee­suk­sel­le ja Jee­sus puo­les­taan lai­no­pet­ta­jal­le. Meil­le syn­tyy vai­ku­tel­ma hy­väs­sä hen­ges­sä käy­dys­tä, ra­ken­ta­vas­ta kes­kus­te­lus­ta, jon­ka si­säl­tö­nä oli kes­kei­nen us­kon­ky­sy­mys. Sik­si sil­lä on suu­ri mer­ki­tys myös meil­le.

Rak­kau­den kak­sois­käs­kyn vaa­ti­mus

Rak­kau­den kak­sois­käs­kyn vaa­ti­mus on yk­si­se­lit­tei­nen ja eh­do­ton: En­sin­nä­kin ”ra­kas­ta Her­raa, Ju­ma­laa­si, koko sy­dä­mes­tä­si, koko sie­lus­ta­si ja mie­les­tä­si ja koko voi­mal­la­si”, ja ”ra­kas­ta lä­him­mäis­tä­si niin kuin it­se­ä­si”. Täs­sä on ki­tey­tet­ty­nä Ju­ma­lan laki, hä­nen pyhä tah­ton­sa. Se vaa­tii mei­tä aset­ta­maan Ju­ma­lan elä­mäs­säm­me ai­na en­sim­mäi­sel­le si­jal­le ja sa­mal­la toi­sen ih­mi­sen, lä­him­mäi­sen, oman it­sem­me rin­nal­le. Mi­ten ih­mi­sen on mah­dol­lis­ta täyt­tää tämä vaa­ti­mus?

Lai­no­pet­ta­ja eh­kä ajat­te­li hurs­kaa­na juu­ta­lai­se­na voi­van­sa täyt­tää tuon vaa­ti­van käs­kyn. Mei­dän ajas­sam­me sen si­jaan moni ha­lu­aa tie­toi­ses­ti sa­nou­tua ko­ko­naan ir­ti Raa­ma­tus­sa il­moi­te­tus­ta Ju­ma­lan tah­dos­ta tai ai­na­kin teh­dä sii­tä oman tul­kin­tan­sa. Jot­kut ve­to­a­vat taas sii­hen, et­tä he ovat elä­neet kun­non ih­mi­sen ta­voin ei­vät­kä ole teh­neet ke­nel­le­kään mi­tään pa­haa. Näin ih­mi­nen luo it­sel­leen Ju­ma­lan tah­dos­ta riip­pu­mat­to­man oma­la­ki­sen elä­män­ta­van.

Vuo­ri­saar­nas­saan Jee­sus sy­ven­si Ju­ma­lan lain, Ju­ma­lan tah­don si­säl­töä. Hän opet­ti, et­tä se vaa­tii ih­mi­sel­tä täy­del­li­syyt­tä – ei vain te­ois­sa, vaan yh­tä lail­la sa­nois­sa ja aja­tuk­sis­sa (Matt. 5:17–48).

Apos­to­li Paa­va­li kä­sit­te­li sa­maa asi­aa laa­jal­ti kir­jees­sään roo­ma­lai­sil­le pää­ty­en sii­hen, et­tei ku­kaan pys­ty omas­ta voi­mas­taan Ju­ma­lan tah­don täyt­tä­mi­seen. Lain teh­tä­vä on­kin he­rät­tää ih­mi­nen syn­nin­tun­toon ja ajaa hän­tä et­si­mään ar­moa, tu­le­maan Kris­tuk­sen luo (Room 3:9–20, Gal. 3:24). Sik­si lai­no­pet­ta­ja­kin jäi kes­kus­te­lus­saan Jee­suk­sen kans­sa vie­lä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan por­til­le.

Rak­kaus on Hen­gen he­del­mä

Rak­kau­den kak­sois­käs­kyn vaa­ti­mus­ten ai­noa täyt­tä­jä on Jee­sus Kris­tus. En­sim­mäi­ses­sä Jo­han­nek­sen kir­jees­sä sa­no­taan: ”Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me olem­me ra­kas­ta­neet Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän on ra­kas­ta­nut mei­tä ja lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si. Rak­kaat ys­tä­vät! Kun Ju­ma­la on mei­tä näin ra­kas­ta­nut, tu­lee mei­dän­kin ra­kas­taa toi­si­am­me.” (1. Joh. 4:10–11.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi on kut­su tä­män Ju­ma­lan rak­kau­den ko­ke­mi­seen. Evan­ke­liu­min us­ko­jas­sa syn­tyy Hen­gen he­del­mä­nä Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta rak­kaut­ta. Al­kaa kris­ti­tyn kil­voi­tus. On halu ra­ken­taa elä­mä Ju­ma­lan ja hä­nen sa­nan­sa va­raan. Yh­teys Ju­ma­lan seu­ra­kun­taan on tär­keä. Sen jä­se­net ovat rak­kai­ta vel­jiä ja si­sa­ria Kris­tuk­ses­sa. Jo­kai­nen ih­mi­nen on lä­him­mäi­nen, Ju­ma­lan luo­ma ja Kris­tuk­sen lu­nas­ta­ma, ja tu­li­si koh­da­ta ys­tä­väl­li­ses­ti ja aut­ta­vas­ti niin kuin Jee­sus­kin koh­ta­si lai­no­pet­ta­jan.

Han­nu Oja­leh­to

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

19. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 119: 1–8; 5. Moos. 10:12–13; 1. Joh. 2:15–17; Mark. 12:28–34

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 15.10.2014.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys