JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Emeritusprofessori Arffman: "Luterilaisuus ei tiedä mitä sen pitäisi olla"

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.9.2018 6.59

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109281620180908065900

Juu­ri elä­köi­ty­nyt Hel­sin­gin yli­o­pis­ton kirk­ko­his­to­ri­an pro­fes­so­ri Kaar­lo Arf­f­man on huo­lis­saan Län­si-Eu­roo­pan pro­tes­tant­ti­sen kris­ti­nus­kon ti­lan­tees­ta. Hä­nen mie­les­tään lu­te­ri­lai­suus on "sur­ke­as­sa ja­mas­sa".

– Mie­les­tä­ni lu­te­ri­lai­suus ei tie­dä, mitä se on ja mitä sen pi­täi­si ol­la, hän ker­too Hel­sin­gin yli­o­pis­ton te­o­lo­gi­sen tie­de­kun­nan si­vuil­la jul­kais­tus­sa haas­tat­te­lus­sa.

– Tun­tuu kuin lu­te­ri­lai­suus oli­si me­net­tä­nyt si­säl­tä­päin it­sen­sä, hän ku­vai­lee.

Mu­kau­tu­mi­sen ke­hi­tys­kul­ku

Arf­f­ma­nin mie­les­tä jo 1700-lu­vul­la al­koi ke­hi­tys­kul­ku, jos­sa lu­te­ri­lai­nen kirk­ko pää­tyi mu­kau­tu­maan uu­siin, mo­der­nin maa­il­man aat­tei­siin, kun taas ka­to­li­nen kirk­ko aset­tui puo­lus­tus­kan­nal­le.

Hä­nen mu­kaan­sa lu­te­ri­lai­sen tra­di­ti­on juu­ria ei tun­ne­ta, ei­kä nii­tä kai­kil­ta osin edes ha­lu­ta tun­tea evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­ris­sä. Ny­ky­lu­te­ri­lai­suu­des­sa tämä nä­kyy Arf­f­ma­nin mie­les­tä niin, et­tä kirk­ko kuun­te­lee re­for­maa­ti­o­ta sii­hen as­ti kuin se so­pii yh­teis­kun­nas­sa val­lal­la ole­vaan ajat­te­lu­ta­paan.

– Ol­lak­seen us­kot­ta­va evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon tu­li­si pys­tyä se­lit­tä­mään jä­se­nil­leen, mi­hin lu­te­ri­lai­suus pe­rus­tuu ja mi­ten kirk­ko te­kee pää­tök­siä. Näh­däk­se­ni täl­lais­ta kes­kus­te­lua ei käy­dä, Arf­f­man sa­noo.

Kris­ti­nus­kon voi­mal­li­nen sa­no­ma

Arf­f­man kiin­nos­tui nuo­re­na lu­ki­o­lai­se­na kris­ti­nus­kon ja Roo­man im­pe­riu­min suh­tees­ta.

– Tun­tui kum­mal­li­sel­ta, et­tä mi­tät­tö­mis­tä läh­tö­koh­dis­ta le­vin­nyt kris­ti­nus­ko pys­tyi nu­jer­ta­maan ja val­loit­ta­maan si­säl­tä­päin kaik­kien ai­ko­jen su­per­val­lak­si kut­su­tun mah­din, hän poh­tii.

Me­ri­toi­tu­nee­na kirk­ko­his­to­ri­oit­si­ja­na­kin hän häm­mäs­te­lee Roo­man val­ta­kun­nan ai­kai­sen kris­ti­nus­kon tar­jo­a­man elä­män­mal­lin, sa­no­man ja yh­tei­söl­li­syy­den voi­maa.

Kaar­lo Arf­f­man jäi eläk­keel­le 1.9. Hän pi­tää läh­tö­lu­en­ton­sa 11.9. kel­lo 12–14 ai­hees­ta "Lu­te­ri­lai­sen re­for­maa­ti­on men­ta­li­teet­ti – tut­ki­muk­sen uu­sia nä­kö­a­lo­ja" (Hel­sin­gin yli­o­pis­to, Kie­li­kes­kuk­sen sali 115).

Kuva: Jo­han­na Lu­mi­jär­vi

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys