JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ensi viikon kirkolliskokousta voi seurata videolta

Uutiset
7.8.2020 15.35

Juttua muokattu:

7.8. 15:42
2020080715422320200807153500
Kirkolliskokous kokoontui Turun kristillisellä opistolla viimeksi 4.–8. marraskuuta 2019. Koronatilanteen vuoksi tämän vuoden toukokuulle suunniteltu kokous siirtyi ensi viikolle.

Kirkolliskokous kokoontui Turun kristillisellä opistolla viimeksi 4.–8. marraskuuta 2019. Koronatilanteen vuoksi tämän vuoden toukokuulle suunniteltu kokous siirtyi ensi viikolle.

Johanna Lumijärvi

Kirkolliskokous kokoontui Turun kristillisellä opistolla viimeksi 4.–8. marraskuuta 2019. Koronatilanteen vuoksi tämän vuoden toukokuulle suunniteltu kokous siirtyi ensi viikolle.

Kirkolliskokous kokoontui Turun kristillisellä opistolla viimeksi 4.–8. marraskuuta 2019. Koronatilanteen vuoksi tämän vuoden toukokuulle suunniteltu kokous siirtyi ensi viikolle.

Johanna Lumijärvi

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Uu­det edus­ta­jat pää­se­vät heti poh­ti­maan iso­ja asi­oi­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa ovat ai­hei­na muun mu­as­sa avi­o­liit­to ja ta­lous.

Kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tuu en­si vii­kol­la uu­del­la ko­koon­pa­nol­laan Tu­rus­sa. Tou­ko­kuus­ta elo­kuul­le siir­ret­ty ko­kous kes­tää alus­ta­van suun­ni­tel­man mu­kaan maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, 10.–14. elo­kuu­ta.

Ko­kous kä­sit­te­lee muun mu­as­sa avi­o­liit­to­ky­sy­mys­tä. Kir­kol­lis­ko­kous pyy­si vuon­na 2018 piis­pain­ko­kous­ta edis­tä­mään kun­ni­oit­ta­vaa kes­kus­te­lua ai­hees­ta sekä sel­vit­tä­mään vaih­to­eh­to­ja val­lit­se­van eri­mie­li­syy­den rat­kai­se­mi­sek­si. Nämä ovat nyt asi­a­lis­tal­la.

Kirk­ko­hal­li­tus esit­tää ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vaa muu­tos­ta Kir­kon kes­kus­ra­has­ton tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­oon. Se eh­dot­taa, et­tä kir­kon yh­tei­sen toi­min­nan avus­tu­so­saan li­sä­tään nel­jä mil­joo­naa eu­roa. Sum­ma on tar­koi­tet­tu seu­ra­kun­tien ja kir­kol­lis­ten jär­jes­tö­jen ta­lou­del­li­seen tu­ke­mi­seen.

Li­säk­si edus­ta­jat ää­nes­tä­vät uu­det jä­se­net kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­toon kau­del­le 2020–2024.

Uu­si edus­ta­ja in­nol­la mu­ka­na

Ve­si­lah­ti­nen Sep­po Park­ki­la Tam­pe­reen hiip­pa­kun­nas­ta on uu­si ko­kou­se­dus­ta­ja. Park­ki­la toi­mii pro­fes­so­ri­na Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa ja on ol­lut kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na ko­ti­seu­ra­kun­nas­saan vuo­des­ta 2007 läh­tien. Hän läh­ti kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lei­hin mu­kaan ko­ti­seu­ra­kun­nan pyyn­nös­tä.

Park­ki­lal­la on eri­lai­sis­ta hal­lin­nol­li­sis­ta teh­tä­vis­tä pit­kä ko­ke­mus, jon­ka hän us­koo ole­van hyö­dyk­si myös kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa.

– Hie­noa, et­tä ko­kous näyt­tää jär­jes­ty­vän. On hy­vin mie­len­kiin­tois­ta aloit­taa työs­ken­te­ly. Kir­kol­lis­ko­kous on kir­kon kor­kein päät­tä­vä elin ja kä­sit­te­lee tär­kei­tä asi­oi­ta, eri­tyi­ses­ti ta­lou­teen ja lain­sää­dän­töön liit­ty­viä.

Eet­ti­set ky­sy­myk­set lyö­vät lei­man­sa

Poik­keuk­se­na mui­hin hal­lin­nol­li­siin teh­tä­viin Park­ki­la mai­nit­see kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa esiin­ty­vän myös kir­kon op­piin ja eet­ti­siin ky­sy­myk­siin liit­ty­viä asi­oi­ta.

– Ne an­ta­vat oman lei­man­sa kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le. Tun­tuu kes­to­ai­heel­ta tämä avi­o­liit­to­ky­sy­mys. Toi­saal­ta koen it­se, et­tä se on us­ko­vai­sel­le edus­ta­jal­le asia, jo­hon kan­ta on sel­keä. Raa­mat­tu on ylin auk­to­ri­teet­ti, ja sen mu­kai­ses­ti avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen.

Pai­kan pääl­lä ra­joi­tet­tu jouk­ko

Edel­leen jat­ku­van ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si pai­kan pääl­le Tu­run kris­til­li­sel­le opis­tol­le saa­pu­vat vain kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jat, läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keu­te­tut sekä ne työn­te­ki­jät, joi­den työ sitä edel­lyt­tää. Toi­mit­ta­jat ja muu ylei­sö voi­vat seu­ra­ta is­tun­to­sa­lin kes­kus­te­lua ja mui­ta ta­pah­tu­mia ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Ava­jais­mes­sua Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­ta voi seu­ra­ta suo­ra­na vi­de­ost­rii­min vä­li­tyk­sel­lä maa­nan­tai­na al­ka­en kel­lo 10. Mes­sus­sa saar­naa La­pu­an piis­pa Simo Peu­ra.

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko vie­rai­lee kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa kes­ki­viik­ko­na. Mi­nis­te­rin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ja pu­heet pi­de­tään is­tun­to­sa­lis­sa kel­lo 14.30–15.15.

Kir­kol­lis­ko­kous­viik­koa voi seu­ra­ta verk­ko-osoit­tees­sa https://evl.fi/kir­kol­lis­ko­kous.

Si­vus­tol­ta löy­ty­vät myös kir­kol­lis­ko­kouk­sen työ­suun­ni­tel­ma ja vi­reil­lä ole­vat asi­at.

Twit­te­ris­sä ko­kou­suu­ti­sia voi seu­ra­ta tun­nis­teel­la #kir­kol­lis­ko­kous.

Päi­vä­mies uu­ti­soi kir­kol­lis­ko­kouk­ses­ta nu­me­ros­sa 34.

15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys