JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hyvässä kirjassa juoni pitää otteessaan alusta loppuun – SRK:n kirjoituskilpailuihin voi osallistua lokakuun loppuun saakka

Uutiset
1.9.2023 9.00

Juttua muokattu:

1.9. 08:57
2023090108574120230901090000

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Päi­vä­mies

Kir­joi­tus­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­vien kä­si­kir­joi­tus­ten toi­vo­taan ole­van us­koa tu­ke­via, ai­to­ja ja tuo­rei­ta ku­vauk­sia us­ko­vais­ten las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten elä­mäs­tä.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) jär­jes­tä­mään las­ten- ja nuor­ten­kir­jo­jen kir­joi­tus­kil­pai­luun ja ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­luun voi osal­lis­tua lo­ka­kuun 2023 lop­puun saak­ka. Kil­pai­lui­den ta­voit­tee­na on löy­tää kä­si­kir­joi­tuk­sia yli 10-vuo­ti­ail­le suun­nat­tui­hin las­ten- ja nuor­ten­kir­joi­hin sekä us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää ku­vaa­viin ro­maa­nei­hin.

Ti­laa lu­ki­jan oi­val­luk­sil­le

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jo­jen kä­si­kir­joi­tus­ten toi­vo­taan ole­van us­koa tu­ke­via, ai­to­ja ja tuo­rei­ta ku­vauk­sia las­ten ja nuor­ten elä­mäs­tä. Hy­väl­lä las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­la on juo­ni, joka pi­tää ot­tees­saan alus­ta lop­puun, ja ker­ron­nas­sa oli­si hyvä jät­tää ti­laa lu­ki­jan oi­val­luk­sil­le.

Kä­si­kir­joi­tus voi koos­tua myös eril­li­sis­tä ker­to­muk­sis­ta, jot­ka muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den. Kir­ja kan­nat­taa suun­na­ta tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le, esi­mer­kik­si ala­kou­lu­lai­sil­le (10–12-vuo­ti­aat), ylä­kou­lui­käi­sil­le (13–15-vuo­ti­aat) tai sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le.

Teks­ti kir­joi­te­taan tie­to­ko­neel­la ja lä­he­te­tään pa­pe­ri­tu­los­tee­na. Kä­si­kir­joi­tuk­sen suo­si­tel­ta­va laa­juus on las­ten­kir­jois­sa 70–100 lius­kaa ja nuor­ten­kir­jois­sa 100–150 lius­kaa ri­vi­vä­lil­lä 1,5.

Las­ten- ja nuor­ten­kir­jo­jen kil­pai­lua kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa Han­na Aho, säh­kö­pos­ti: han­na.aho(at)srk.fi.

Kil­pai­luun tar­koi­te­tut kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään pos­tit­se osoit­tee­seen: Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys / Maa­rit Määt­tä, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu. Kuo­reen tu­lee kir­joit­taa tun­nus: ”Las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen kil­pai­lu”. Kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään vain ni­mi­mer­kil­lä va­rus­tet­tu­na. Kä­si­kir­joi­tuk­sen mu­kaan lii­te­tään sul­jet­tu kir­je­kuo­ri, jos­sa on kir­joit­ta­jan nimi, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

Ro­maa­ni an­taa va­pau­den eri­lai­siin muo­to- ja si­säl­törat­kai­sui­hin

Ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lun ta­voit­tee­na on löy­tää us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää pei­laa­via kä­si­kir­joi­tuk­sia. Vaih­to­eh­toi­ses­ti kä­si­kir­joi­tus voi ker­toa myös elä­vän us­kon löy­tä­mi­ses­tä tai us­kon me­net­tä­mi­ses­tä ja uu­del­leen löy­tä­mi­ses­tä.

Ro­maa­nil­le on omi­nais­ta, et­tä se ei pyri sa­no­maan kaik­kea, vaan se jät­tää ti­laa myös lu­ki­jan aja­tuk­sil­le ja tul­kin­noil­le. Kir­jal­li­suu­den­la­ji­na ro­maa­ni an­taa va­pau­den mo­nen­lai­siin muo­to- ja si­säl­tö­rat­kai­sui­hin. Kris­til­li­nen ro­maa­ni ei voi kui­ten­kaan jät­tää us­kon kan­nal­ta kes­kei­siä ky­sy­myk­siä avoi­mik­si.

Teks­ti kir­joi­te­taan tie­to­ko­neel­la ja lä­he­te­tään pa­pe­ri­tu­los­tee­na. Kä­si­kir­joi­tuk­sen suo­si­tel­tu laa­juus on 100–200 lius­kaa ri­vi­vä­lil­lä 1,5.

Ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lua kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa Ari-Pek­ka Pa­lo­la, säh­kö­pos­ti: ari-pek­ka.pa­lo­la(at)srk.fi.

Kil­pai­luun tar­koi­te­tut kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään pos­tit­se osoit­tee­seen: Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys / Maa­rit Määt­tä, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu. Kuo­reen kir­joi­te­taan tun­nus: ”Ro­maa­ni­kil­pai­lu”. Kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään ni­mi­mer­kil­lä va­rus­tet­tu­na. Mu­kaan lii­te­tään sul­jet­tu kir­je­kuo­ri, jos­sa on kir­joit­ta­jan nimi, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

Kau­no­kir­jal­li­nen taso ja us­kon nä­kö­kul­ma

Mo­lem­pien kä­si­kir­joi­tus­kil­pai­lu­jen työt ar­vi­oi­daan kah­des­ta nä­kö­kul­mas­ta: me­nes­ty­mi­seen vai­kut­taa sekä kä­si­kir­joi­tuk­sen kau­no­kir­jal­li­nen taso et­tä se, mi­ten us­kon nä­kö­kul­ma tu­lee esil­le. Us­kon nä­kö­kul­man tu­li­si ol­la luon­te­va osa ko­ko­nai­suut­ta.

Kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta­na toi­mii jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to, jon­ka apu­na on pal­kin­to­lau­ta­kun­ta. Kum­mas­sa­kin kil­pai­lu­sar­jas­sa ja­e­taan kol­me pal­kin­toa: en­sim­mäi­nen pal­kin­to on 1 500 eu­roa, toi­nen 1 000 eu­roa ja kol­mas 750 eu­roa. Li­säk­si kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta voi an­taa tun­nus­tus­pal­kin­to­ja har­kin­tan­sa mu­kaan.

Osal­lis­tu­mal­la kum­paan ta­han­sa kil­pai­luun kir­joit­ta­ja luo­vut­taa kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa SRK:n käyt­töön. Jul­kais­ta­vas­ta te­ok­ses­ta mak­se­taan erik­seen te­ki­jän­palk­kio. Kil­pai­luun lä­he­tet­ty­jä kä­si­kir­joi­tuk­sia ei pa­lau­te­ta.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys