JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tyk­set al­ka­vat

Uutiset
30.6.2021 12.00

Juttua muokattu:

29.6. 15:35
2021062915351120210630120000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Päi­vi Lit­tow

Ke­sä­seu­ra­ra­dio aloit­taa lä­he­tyk­set tä­nään kel­lo 12. Lä­he­tyk­siä voi kuun­nel­la 30.6.–9.8. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää Su­vi­seu­rat Reis­jär­vel­tä ja opis­to­seu­rat Jäm­säs­tä, Ra­nu­al­ta ja Reis­jär­vel­tä. Lä­he­tyk­set tu­le­vat myös LLC:n ja SCF:n jär­jes­tä­mis­tä seu­rois­ta Poh­jois-Ame­ri­kas­ta ja Ruot­sis­ta.

Oh­jel­mis­sa tut­tua ja uut­ta

Tä­män ke­sän uu­det oh­jel­ma­sar­jat al­ka­vat heti 30. ke­sä­kuu­ta. Raa­ma­tun kir­jois­ta tu­tus­tu­taan tänä vuon­na eri­tyi­ses­ti Sa­nan­las­kui­hin. Vii­me ke­sä­nä al­ka­nut Kään­ne­koh­tia Raa­ma­tun hen­ki­löi­den elä­mäs­tä -sar­ja jat­kuu ja Tu­le­vai­suus ja toi­vo – SRK:n vies­tin­nän vuo­si­tee­ma – kuu­luu mo­nien oh­jel­mien si­säl­lös­sä. Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­la -sar­jan oh­jel­mis­sa py­säh­dy­tään kes­keis­ten opil­lis­ten asi­oi­den ää­rel­le. Ik­ku­noi­ta on sar­ja, jon­ka oh­jel­mat avaa­vat ik­ku­noi­ta eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien ih­mis­ten ar­keen, elä­mään ja us­koon.

Ai­em­pien vuo­sien ta­paan lap­sil­le suun­na­tut oh­jel­mat on ke­rät­ty Las­ten­vart­tien al­le ja nuo­ril­le tar­koi­te­tut oh­jel­mat Kap­säk­ki­jut­tu­jen al­le.

Ju­ma­lan sa­naa ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä

Seu­ro­jen vä­lis­sä lä­he­tys kuu­luu päi­vit­täin klo 14–20. Oh­jel­ma koos­tuu ar­kis­to­saar­nois­ta, Raa­ma­tun lu­en­nas­ta, mu­sii­kis­ta, oh­jel­mau­u­sin­nois­ta ja il­ta­har­tau­des­ta.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on teh­tä­vä on kuu­lut­taa elä­vää Ju­ma­lan sa­naa ra­di­on ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mä Ju­ma­lan sana vah­vis­taa, loh­dut­taa ja roh­kai­see us­ko­maan sekä kut­suu et­si­viä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­pääl­li­kön kom­ment­ti ai­hees­ta.

Oh­jel­ma, net­ti­ra­dio, taa­juu­det ja pal­jon muu­ta: ke­sä­seu­ra­ra­dio.fi.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.