JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kesäseuraradion lähetykset alkavat

Uutiset
30.6.2021 12.00

Juttua muokattu:

29.6. 15:35
2021062915351120210630120000

Helmi Yrjänä

Helmi Yrjänä

Päi­vi Lit­tow

Ke­sä­seu­ra­ra­dio aloit­taa lä­he­tyk­set tä­nään kel­lo 12. Lä­he­tyk­siä voi kuun­nel­la 30.6.–9.8. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää Su­vi­seu­rat Reis­jär­vel­tä ja opis­to­seu­rat Jäm­säs­tä, Ra­nu­al­ta ja Reis­jär­vel­tä. Lä­he­tyk­set tu­le­vat myös LLC:n ja SCF:n jär­jes­tä­mis­tä seu­rois­ta Poh­jois-Ame­ri­kas­ta ja Ruot­sis­ta.

Oh­jel­mis­sa tut­tua ja uut­ta

Tä­män ke­sän uu­det oh­jel­ma­sar­jat al­ka­vat heti 30. ke­sä­kuu­ta. Raa­ma­tun kir­jois­ta tu­tus­tu­taan tänä vuon­na eri­tyi­ses­ti Sa­nan­las­kui­hin. Vii­me ke­sä­nä al­ka­nut Kään­ne­koh­tia Raa­ma­tun hen­ki­löi­den elä­mäs­tä -sar­ja jat­kuu ja Tu­le­vai­suus ja toi­vo – SRK:n vies­tin­nän vuo­si­tee­ma – kuu­luu mo­nien oh­jel­mien si­säl­lös­sä. Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­la -sar­jan oh­jel­mis­sa py­säh­dy­tään kes­keis­ten opil­lis­ten asi­oi­den ää­rel­le. Ik­ku­noi­ta on sar­ja, jon­ka oh­jel­mat avaa­vat ik­ku­noi­ta eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien ih­mis­ten ar­keen, elä­mään ja us­koon.

Ai­em­pien vuo­sien ta­paan lap­sil­le suun­na­tut oh­jel­mat on ke­rät­ty Las­ten­vart­tien al­le ja nuo­ril­le tar­koi­te­tut oh­jel­mat Kap­säk­ki­jut­tu­jen al­le.

Ju­ma­lan sa­naa ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä

Seu­ro­jen vä­lis­sä lä­he­tys kuu­luu päi­vit­täin klo 14–20. Oh­jel­ma koos­tuu ar­kis­to­saar­nois­ta, Raa­ma­tun lu­en­nas­ta, mu­sii­kis­ta, oh­jel­mau­u­sin­nois­ta ja il­ta­har­tau­des­ta.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on teh­tä­vä on kuu­lut­taa elä­vää Ju­ma­lan sa­naa ra­di­on ja in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on vä­lit­tä­mä Ju­ma­lan sana vah­vis­taa, loh­dut­taa ja roh­kai­see us­ko­maan sekä kut­suu et­si­viä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Lue tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­pääl­li­kön kom­ment­ti ai­hees­ta.

Oh­jel­ma, net­ti­ra­dio, taa­juu­det ja pal­jon muu­ta: ke­sä­seu­ra­ra­dio.fi.

14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys