JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon perheneuvonta 80 vuotta – työtä rakkauden puolesta

Uutiset
27.1.2024 7.00

Juttua muokattu:

25.1. 10:35
2024012510354420240127070000

Kuva: Matias Haaraniemi

Kuva: Matias Haaraniemi

Päi­vä­mies

Kir­kon per­he­neu­von­ta viet­tää tänä vuon­na 80-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Pal­ve­lul­le on jat­ku­vaa tar­vet­ta, sen osoit­ta­vat kas­va­vat asi­a­kas­mää­rät. Vuon­na 2023 per­he­neu­von­nan asi­a­kas­mää­rä kas­voi edel­lis­vuo­des­ta yli 560 asi­ak­kaal­la. Yh­teen­sä asi­ak­kai­ta oli lä­hes 18 000. Suu­rim­pa­na tu­lo­syy­nä per­he­neu­von­taan oli­vat edel­lis­vuo­sien ta­paan vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mat. Toi­sek­si suu­rim­pa­na syy­nä oli­vat ero­ky­sy­myk­set.

So­vit­te­lu tur­vaa lap­sen ase­maa

Vuon­na 2023 per­he­neu­von­nan asi­ak­kais­ta 35 pro­sent­tia oli 30–39-vuo­ti­ai­ta. Yli 69-vuo­ti­ai­den osuus oli kas­va­nut pro­sent­tiyk­si­köl­lä, sa­moin mies­ten osuus.

Per­he­a­si­oi­den so­vit­te­lun mää­rä kas­voi sel­ke­äs­ti. Per­he­a­si­oi­den so­vit­te­lus­sa an­ne­taan apua ja tu­kea sil­loin, kun van­hem­mat poh­ti­vat eroa tai ovat jo eron­neet. Per­he­a­si­oi­den so­vit­te­lun tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta lap­sen ase­ma ja aut­taa van­hem­pia rat­kai­se­maan ris­ti­rii­dat so­vit­te­le­mal­la.

– Usein ih­mi­set poh­ti­vat pit­kään­kin ti­lan­net­taan en­nen kuin va­raa­vat ajan per­he­neu­von­taan. Moni ajat­te­lee, et­tä muut eh­kä tar­vit­se­vat pal­ve­lua enem­män. Toi­von, et­tä kyn­nys ot­taa yh­teyt­tä per­he­neu­von­taan oli­si mah­dol­li­sim­man ma­ta­la. Moni kes­kus voi ot­taa kaik­ki asi­ak­kaik­si ha­lu­a­vat, ja per­he­neu­von­nas­sa oh­ja­taan myös mui­den pal­ve­lui­den ää­reen, per­he­neu­von­nan asi­an­tun­ti­ja Sari-An­ni­ka Pet­ti­nen poh­tii.

Tyy­ty­väi­siä asi­ak­kai­ta

Per­he­neu­von­nas­sa ke­rä­tään sään­nöl­li­ses­ti val­ta­kun­nal­lis­ta asi­a­kas­pa­lau­tet­ta, jo­hon vuon­na 2023 vas­ta­si 847 hen­ki­löä. Asi­a­kas­pa­laut­tee­seen vas­tan­neet oli­vat tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä kes­kus­te­luis­sa pu­hut­tiin it­sel­le tär­keis­tä asi­ois­ta sekä sii­hen, et­tä tuli kuul­luk­si ja ym­mär­re­tyk­si. Li­säk­si asi­ak­kaat oli­vat tyy­ty­väi­siä sekä yh­tey­de­not­toon et­tä ajan­va­rauk­seen.

Pa­laut­tei­den kes­ki­ar­vo oli 4,7 as­tei­kol­la 1–5. Esi­mer­kik­si väit­tä­mä ”en­sim­mäi­nen käyn­ti jär­jes­tyi riit­tä­vän no­pe­as­ti” sai kes­ki­ar­von 4,3 ja väit­tä­mä ”ti­lan­tee­ni hel­pot­ti” ar­von 4,2. Avoi­mis­ta vas­tauk­sis­ta kävi il­mi, et­tä per­he­neu­von­nan am­mat­ti­lai­siin ol­tiin erit­täin tyy­ty­väi­siä, sa­moin kun sii­hen, et­tä kirk­ko tar­jo­aa pal­ve­lua mak­sut­to­mas­ti.

Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­ku­tus

Per­he­neu­von­ta sai al­kun­sa vuon­na 1944 Tam­pe­reel­ta, kun pas­to­ri Mat­ti Jo­en­suu lait­toi il­moi­tuk­sen Aa­mu­leh­teen ja ke­hot­ti ero­ai­keis­sa ole­via pa­re­ja tu­le­maan kes­kus­te­le­maan en­nen mah­dol­lis­ta avi­oe­roa.

So­dan jäl­kei­nen ai­ka nos­tat­ti ris­ti­rii­to­ja puo­li­soi­den vä­lil­le, ja avi­oe­ro­jen mää­rä nou­si so­taa edel­tä­nees­tä ajas­ta kol­min­ker­tai­sek­si. Pas­to­ri Jo­en­suun il­moi­tuk­ses­ta al­ka­nut toi­min­ta laa­je­ni vuo­sien ai­ka­na, ja sii­tä tuli osa Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon sie­lun­hoi­to­työ­tä.

Kir­kon per­he­neu­von­nal­la on ol­lut mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös yh­teis­kun­nal­li­seen so­si­aa­li­työ­hön, per­he­te­ra­pi­an ke­hit­ty­mi­seen sekä per­he­a­si­oi­den so­vit­te­luun.

Täl­lä het­kel­lä Kir­kon per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sia on kaik­ki­aan 37 eri puo­lel­la maa­ta, ja niis­sä työs­ken­te­lee yli 180 kou­lu­tet­tua työn­te­ki­jää. Per­he­neu­von­taa teh­dään suo­mek­si, ruot­sik­si, eng­lan­nik­si, es­pan­jak­si ja ve­nä­jäk­si sekä tul­kin vä­li­tyk­sel­lä. Yli puo­lel­la kes­kuk­sis­ta on so­pi­mus hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa per­he­a­si­oi­den so­vit­te­lus­ta ja/tai per­he­neu­von­nas­ta.

19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys