JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lontoon seuroissa iloittiin kahden maan kansalaisina

Uutiset
11.5.2024 9.00

Juttua muokattu:

10.5. 13:55
2024051013552220240511090000

Lon­too, Eng­lan­ti

Me­ri­mies­kirk­ko on ol­lut kes­kei­nen ko­koon­tu­mi­sen paik­ka mo­nil­le Lon­toos­sa liik­ku­vil­le. Se si­jait­see hy­väl­lä pai­kal­la. Seu­ro­jen ai­ka­na kir­kos­sa vie­rai­li usei­ta ih­mi­siä, jot­ka ko­koon­tui­vat sin­ne ys­tä­vien­sä kans­sa.

Lon­toos­sa pi­det­tiin SRK:n lä­he­tys­seu­rat 27.–28. huh­ti­kuu­ta me­ri­mies­kir­kol­la. Seu­rois­sa pal­ve­li Pek­ka Kyl­lö­nen.

Seu­rat al­koi­vat lau­an­tai­na ja niis­sä oli enim­mil­lään noin kak­si­kym­men­tä seu­ra­vie­ras­ta. Men­nei­nä vuo­si­na seu­ra­vä­keä oli huo­mat­ta­vas­ti enem­män. Bre­xi­tin myö­tä Eng­lan­nis­sa on kui­ten­kin ol­lut vii­me ai­koi­na vä­hem­män suo­ma­lai­sia au pai­re­ja, opis­ke­li­joi­ta ja työ­hön tu­le­via.

Us­ko liit­tää seu­ra­kun­taan

Kyl­lö­nen pu­hui sun­nun­tain eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen saar­nas­saan (Joh. 15:10–17) us­ko­vai­sis­ta kah­den val­ta­kun­nan osal­li­suu­des­sa:

– Tääl­lä ajas­sa us­ko­vai­set elä­vät kah­den maan kan­sa­lai­si­na. Olem­me myös tai­vaan kan­sa­lai­sia.

Täl­lä Kyl­lö­nen ei kui­ten­kaan tar­koit­ta­nut, et­tä joku oli­si esi­mer­kik­si kak­sois­kan­sa­lai­nen, ku­ten brit­ti­läi­nen ja suo­ma­lai­nen. Hän ku­va­si tai­vaan val­ta­kun­nan ja maal­li­sen, ajal­li­sen asuin­maan kan­sa­lai­suut­ta.

Kyl­lö­nen ker­toi ha­vah­dut­ta­vas­ti Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ole­muk­ses­ta:

– Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta on niin kuin puu ja ruu­mis. Us­ko­vat ovat tuos­sa Kris­tus-ruu­miis­sa jä­se­niä. Us­ko liit­tää seu­ra­kun­taan, Kris­tuk­sen ruu­mii­seen. Se on tais­te­le­va ja rie­muit­se­va seu­ra­kun­ta. Se tais­te­lee pa­haa ja syn­tiä vas­taan.

Oli loh­dul­lis­ta aja­tel­la, et­tä Tai­vaan Isä pi­tää omis­taan huol­ta, asui­pa us­ko­vai­nen mis­sä päin maa­il­maa hy­vän­sä. Seu­rois­sa roh­kais­tiin, et­tä Ju­ma­lan lap­sen ei tar­vit­se hä­täil­lä maa­il­man myrs­ky­jen kes­kel­lä.

Ju­ma­la siu­naa myös ajal­li­ses­ti

Sun­nun­tai­na pi­det­tiin mes­sun jäl­keen py­hä­kou­lu, jos­sa oli ai­hee­na Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min lu­vun kuu­si al­ku. Sii­nä ker­ro­taan, mitä ta­pah­tui kun ”Jee­sus nou­si vuo­ren­rin­teel­le ja aset­tui ope­tus­lap­si­neen sin­ne is­tu­maan”. Ker­to­muk­ses­sa ku­va­taan ruok­ki­mi­sih­me: vii­si lei­pää ja kak­si ka­laa riit­ti­vät noin vii­del­le tu­han­nel­le mie­hel­le ra­vin­nok­si.

– Kun tätä lu­em­me, tie­däm­me, mitä tar­koit­taa Ju­ma­lan siu­naus, Kyl­lö­nen täh­den­si.

Ajal­li­nen hyvä, riit­tä­vä ra­vin­to ja toi­meen­tu­lo ei ole ny­ky­ään­kään it­ses­tään­sel­vyys:

– Voi käy­dä niin­kin, et­tä ei ole­kaan työ­tä, mai­nit­si Kyl­lö­nen.

Hän kui­ten­kin loh­dut­ti, et­tä Ju­ma­la siu­naa myös ajal­li­sen lei­vän. Eri­tyi­ses­ti Kyl­lö­nen ko­ros­ti Ju­ma­lan sa­nan mer­ki­tys­tä:

– Tar­vit­sem­me Ju­ma­lan sa­naa. Se ruok­kii mei­dän kuo­le­ma­ton­ta sie­lu­am­me.

Voit lu­kea en­si vii­kol­la Päi­vä­mie­hen vä­lis­sä il­mes­ty­väs­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä myös seu­ra­vie­raan haas­tat­te­lun.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys