JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opistojen omia äänitteitä Kuuleen

Uutiset
22.1.2022 12.00

Juttua muokattu:

21.1. 13:10
2022012113104220220122120000

SRK ja Jäm­sän Kris­til­li­nen Kan­sa­no­pis­to ovat sol­mi­neet jul­kai­su­so­pi­muk­sen, jon­ka mu­kaan opis­to luo­vut­taa SRK:lle so­vit­tui­hin tuot­ta­miin­sa ää­nit­tei­siin liit­ty­vät oi­keu­det Kuu­le-jul­kai­su­so­vel­luk­sen osal­ta.

So­pi­mus kos­kee kaik­kia opis­to­ja, jo­ten myös Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­toil­la on sa­mat mah­dol­li­suu­det tar­jo­ta omia ää­nit­tei­tään Kuu­leen.

– Opis­to­ää­nit­teet mo­ni­puo­lis­ta­vat Kuu­len ää­ni­te­tar­jon­taa. Ar­ve­li­sin, et­tä var­sin­kin opis­ton käy­nei­den ja hei­dän lä­hi­pii­rin­sä mie­les­tä ne ovat mer­kit­tä­vä lisä, to­te­aa SRK:n kus­tan­nus­pääl­lik­kö Ari-Pek­ka Pa­lo­la.

So­pi­muk­sen pe­rus­teel­la so­vi­tut te­ok­set rin­nas­te­taan Kuu­le-so­vel­luk­ses­sa SRK:n tuot­ta­miin te­ok­siin. Opis­to rin­nas­te­taan te­ok­sen te­ki­jään, joka luo­vut­taa jul­kai­suo­i­keu­det SRK:lle kor­vaus­ta vas­taan.

Opis­to si­tou­tuu myös avus­ta­maan SRK:ta jul­kai­se­mi­seen tar­vit­ta­vien lu­pien hank­ki­mi­ses­sa. Näi­tä ovat so­pi­muk­set jul­kai­su­lu­vis­ta ja so­pi­muk­set lä­hi­oi­keuk­sien luo­vut­ta­mi­ses­ta ää­nit­tei­den esiin­ty­jien kans­sa. Opis­to myös si­tou­tuu avus­ta­maan SRK:ta so­pi­muk­seen si­säl­ty­vien te­os­ten ma­te­ri­aa­lin li­sää­mi­ses­sä so­vel­luk­seen.

Täl­lä het­kel­lä Kuu­les­sa ole­vas­sa opis­to­sar­jas­sa on jul­kais­tu SRK:n ja opis­to­jen yh­des­sä tuot­ta­mia ää­nit­tei­tä. So­pi­muk­ses­sa on kyse ää­nit­teis­tä, jot­ka ovat opis­to­jen omia pro­jek­te­ja, jois­sa SRK ei ole mu­ka­na.

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys