JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­tot saa­vat tu­kea ko­ro­na­tap­pi­oi­hin

Uutiset
9.7.2020 13.30

Juttua muokattu:

13.7. 15:39
2020071315393320200709133000

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Poik­keu­sai­ka on tun­tu­nut ki­pe­äs­ti opis­to­jen ta­lou­des­sa. Val­ti­on apu tu­lee tar­pee­seen Jäm­säs­sä, Ra­nu­al­la ja Reis­jär­vel­lä.

Kris­til­li­syy­tem­me kan­sa­no­pis­tot ovat saa­neet Ope­tus­hal­li­tuk­sen myön­tä­mää yli­mää­räis­tä avus­tus­ta ko­ro­na­tap­pi­oi­den kom­pen­soi­mi­seen. Se on tar­koi­tet­tu ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tu­vien opis­ke­li­ja­mak­su­jen ja mak­sul­li­sen pal­ve­lu­toi­min­nan tu­lo­jen me­ne­tys­ten kor­vaa­mi­sek­si 18.3.–31.8. vä­li­se­nä ai­ka­na.

Jäm­sän Kris­til­li­nen Kan­sa­no­pis­to saa 130 734, Ra­nu­an Kris­til­li­nen Kan­sa­no­pis­to 329 700 ja Reis­jär­ven Kris­til­li­nen Opis­to 243 922 eu­roa. Avus­tus on käy­tet­tä­vä ku­lu­van vuo­den ai­ka­na. Ko­ko­nai­suu­des­saan Ope­tus­hal­li­tuk­sen myön­tä­mä va­paan si­vis­tys­työn yli­mää­räi­nen avus­tus­sum­ma on 21,5 mil­joo­naa eu­roa.

Ko­ro­na vai­kut­ti suu­res­ti kris­til­li­syy­tem­me kan­sa­no­pis­to­jen toi­min­taan. Tal­vi­kurs­si jat­kui ke­vään osal­ta etä­o­pis­ke­lu­na ja ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta käy­tän­nös­sä py­säh­tyi. Opis­to­seu­rat, opis­to­jen tär­kein va­rain­han­kin­ta­ta­pah­tu­ma, jää­vät pi­tä­mät­tä pai­kan pääl­lä.

Apu on mer­kit­tä­vä

Reis­jär­ven opis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sa­ka­ri Typ­pö on tyyv­ty­väi­nen sii­tä, et­tä ope­tuk­sen ra­hoit­ta­ja, val­tio, tu­lee vas­taan näin mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la.

– Tämä on tosi tär­keä asia. Kris­til­li­syy­tem­me opis­tot ja kaik­ki kan­sa­no­pis­tot te­ke­vät tär­ke­ää kas­va­tus- ja ope­tus­työ­tä.

Hän huo­maut­taa, et­tä vaik­ka poik­keu­sai­ka­na on pys­tyt­ty ke­hit­tä­mään toi­min­taa esi­mer­kik­si etä­o­pe­tuk­sen ja verk­ko­kurs­sien muo­dos­sa, opis­to­jen ta­lous on kär­si­nyt.

– Haim­me kor­vaus­ta myös opis­to­seu­ro­jen tu­lon­me­ne­tyk­siin, sil­lä ka­te­taan kurs­si- ja ope­tus­toi­min­nan ku­lu­ja. Opis­ton tu­le­van lu­ku­vuo­den suun­nit­te­lua on teh­ty tu­le­vai­suu­teen luot­ta­en, ja opis­toi­hin on tu­los­sa hy­vin opis­ke­li­joi­ta.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys