JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opistot vetivät jälleen hakijoita

Uutiset
22.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

22.4. 08:19
2022042208193020220422060000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Sirk­ka Leh­to

Kaik­ki en­si­si­jai­set pyr­ki­jät ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti pää­se opis­toon, mut­ta ti­lan­net­ta yri­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa rat­kais­ta.

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­siin kan­sa­no­pis­toi­hin oli tä­nä­kin ke­vää­nä enem­män ha­ki­joi­ta kuin sin­ne pys­ty­tään ot­ta­maan. Jäm­sän opis­toon ha­lu­si en­si­si­jai­ses­ti 302 ha­ki­jaa.

– Paik­ko­ja on op­pi­vel­vol­li­sil­le 134, ker­too opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la.

Ra­nu­an opis­toon op­pi­vel­vol­lis­ten ha­ke­muk­sia tuli 566, jois­ta 174 en­si­si­jais­ta.

– Li­säk­si meil­lä on täl­lä het­kel­lä ha­ke­nut vii­si ame­rik­ka­lais­ta ja kol­me ai­kuis­ta, eli 182 niin sa­not­tua "var­maa". Ai­kuis­ten haku on au­ki 31. hei­nä­kuu­ta as­ti. Kai­ken kaik­ki­aan otam­me noin 135 op­pi­las­ta, jois­ta vä­hin­tään 120 op­pi­vel­vol­lis­ta, sa­noo opis­ton reh­to­rin si­jai­nen Tuo­mas Tai­pa­le.

Reis­jär­vel­le en­si­si­jai­sia ha­ki­joi­ta oli 320.

– Yh­teen­sä ha­ke­muk­sia oli 909. Li­säk­si ai­kui­sia ja ul­ko­maa­lai­sia ha­ki­joi­ta on noin 20. Otam­me opis­toon 158 opis­ke­li­jaa, to­te­aa opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la.

Opin­to­pol­ku tuli tar­pee­seen

Tänä ke­vää­nä Jäm­sän ja Ra­nu­an opis­toi­hin ha­et­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa yh­teis­haus­sa Opin­to­pol­ku-jär­jes­tel­män kaut­ta. Li­säk­si jo­kai­nen ha­ki­ja vas­ta­si li­sä­tie­to­ky­se­lyyn.

– Reis­jär­vi on käyt­tä­nyt opin­to­pol­kua jo pit­kään, jo­ten jär­jes­tel­mä on si­nän­sä meil­le tut­tu ja hy­väk­si ha­vait­tu. Uu­dis­tuk­sen var­jo­puo­li on ol­lut va­lin­ta­me­net­te­lyn muut­tu­mi­nen en­tis­tä työ­lääm­mäk­si – myön­teis­tä taas se, et­tä kan­sa­no­pis­tot ar­vos­te­taan sa­mal­le ta­sol­le mui­den nuo­ria kou­lut­ta­vien op­pi­lai­tos­ten kans­sa, iloit­see Lai­ti­la.

Jäm­säs­sä ja Ra­nu­al­la ol­tiin tyy­ty­väi­siä Opin­to­pol­ku-jär­jes­tel­mään.

– Jär­jes­tel­mä toi­mi pää­o­sin hy­vin, mut­ta tek­nis­tä "al­ku­kan­keut­ta" on ol­lut mo­nis­sa yk­si­tyis­koh­dis­sa, jois­ta toi­vot­ta­vas­ti pääs­tään eroon seu­raa­val­la ker­ral­la, to­te­aa Pa­lo­la.

Sa­maa miel­tä on myös Tai­pa­le:

– Jär­jes­tel­mä on toi­mi­nut hy­vin ja tar­jo­aa yh­te­ne­vän ha­ki­joi­den pal­ve­le­mi­sen ja hal­lin­noi­mi­sen muun toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen kans­sa.

Työ­ryh­mä et­sii rat­kai­su­ja

Kai­kis­sa opis­tois­sa va­lin­nat teh­dään pis­teyt­tä­mäl­lä ha­ki­jat opis­to­jen net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vien va­lin­tak­ri­tee­rei­den mu­kai­ses­ti. Ku­ten ha­ki­ja­lu­vuis­ta voi pää­tel­lä, ai­ka moni jää ul­ko­puo­lel­le.

Pa­lo­la ker­too, et­tä opis­to­jen, SRK:n ja SFC:n yh­tei­nen työ­ryh­mä et­sii rat­kai­su­ja sii­hen, et­tä ky­syn­tä koh­tai­si pa­rem­min tar­jon­nan.

– Pe­rus­kou­lun päät­tä­neil­lä op­pi­vel­vol­li­sil­la on vuo­den pääs­tä mah­dol­li­suus ha­kea opis­toom­me uu­del­leen, jos vie­lä on op­pi­vel­vol­li­suut­ta jäl­jel­lä – niin kuin useim­mil­la on. Toi­vom­me toki nuo­ria myös nuo­ril­le suun­na­tuil­le ly­hyt­kurs­seil­le tu­le­vi­na vuo­si­na, li­sää Tai­pa­le.

– On erit­täin va­li­tet­ta­vaa ja su­rul­lis­ta, et­tä em­me voi ot­taa kaik­kia ha­ki­joi­ta opis­toon. Toi­vom­me, et­tä jo­kai­nen nuo­ri löy­tyy hy­vän ja kiin­nos­ta­van opis­ke­lu­pai­kan. Kut­sum­me kaik­kia nuo­ria ly­hyt­kurs­seil­le ja opis­to­seu­roi­hin, Lai­ti­la­kin to­te­aa.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys