JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Porvoon hiippakunta täyttää 100 vuotta – juhlat hiippakuntapäivillä lokakuussa

Uutiset
28.8.2023 7.00

Juttua muokattu:

28.8. 09:21
2023082809210020230828070000
Lokakuussa järjestettävien Porvoon hiippakuntapäivien juhlamessu pidetään Porvoon tuomiokirkossa, joka edustaa tyyliltään 1400-luvun myöhäisgotiikkaa.

Lokakuussa järjestettävien Porvoon hiippakuntapäivien juhlamessu pidetään Porvoon tuomiokirkossa, joka edustaa tyyliltään 1400-luvun myöhäisgotiikkaa.

Heikki Vuonokari

Lokakuussa järjestettävien Porvoon hiippakuntapäivien juhlamessu pidetään Porvoon tuomiokirkossa, joka edustaa tyyliltään 1400-luvun myöhäisgotiikkaa.

Lokakuussa järjestettävien Porvoon hiippakuntapäivien juhlamessu pidetään Porvoon tuomiokirkossa, joka edustaa tyyliltään 1400-luvun myöhäisgotiikkaa.

Heikki Vuonokari

Päi­vä­mies / Kir­kon vies­tin­tä

Por­voon hiip­pa­kun­nan sa­ta­vuo­tis­juh­la­vuo­si hui­pen­tuu lo­ka­kuun lo­pus­sa pi­det­tä­viin hiip­pa­kun­ta­päi­viin, jois­sa on mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa. Juh­la­vuo­si hui­pen­tuu mes­suun Por­voon tuo­mi­o­kir­kos­sa 29. lo­ka­kuu­ta.

Tänä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si sata vuot­ta Por­voon hiip­pa­kun­nan pe­rus­ta­mi­ses­ta. Hiip­pa­kun­ta pe­rus­tet­tiin kie­lel­li­sin pe­rus­tein. Hiip­pa­kun­nas­sa on täl­lä het­kel­lä 45 seu­ra­kun­taa, jois­sa on noin 225 000 jä­sen­tä eri puo­lil­la ruot­sin­kie­lis­tä Suo­mea ja Ah­ve­nan­maal­la.

Juh­la­vuo­si on huo­mi­oi­tu eri ta­voin, ja se hui­pen­tuu lo­ka­kuus­sa jär­jes­tet­tä­viin Por­voon hiip­pa­kun­ta­päi­viin. Vuo­den tee­ma on Til­l­sam­mansk­raft (suom. Yh­teis­voi­ma) on tul­lut yhä tär­ke­äm­mäk­si.

– Juh­la on kes­tä­nyt koko vuo­den, ja se hui­pen­tuu ta­val­laan hiip­pa­kun­ta­päi­viin. Seu­ra­kun­nat ovat viet­tä­neet juh­la­vuot­ta eri ta­voin, ker­too sään­nöl­li­ses­ti seu­ra­kun­nis­sa vie­rai­le­va Por­voon piis­pa Bo-Gö­ran Åst­rand.

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa juh­la­vuo­si on nos­tet­tu esiin jo ny­kyi­ses­sä toi­min­nas­sa, jos­ta ol­laan eri­tyi­sen yl­pei­tä. Mo­net ovat mark­ki­noi­neet sitä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

– Eri­lais­ten ta­pah­tu­mien, ku­ten ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten, kon­sert­tien ja ti­lai­suuk­sien yh­tey­des­sä on tar­jot­tu juh­la­lei­vok­sia, lau­let­tu juh­la­lau­lua ja ker­rot­tu hiip­pa­kun­nan his­to­ri­as­ta, Åst­rand avaa.

Tär­keä tee­ma haas­ta­vas­sa ajas­sa

Juh­la­vuo­den tee­maa, Til­l­sam­mansk­raft, on piis­pa Åst­ran­din mu­kaan käy­tet­ty eri yh­teyk­sis­sä. Tee­maa va­lit­ta­es­sa ei osat­tu aa­vis­taa, "mi­ten tämä yh­teis­voi­ma haas­tet­tai­siin tä­nään – et­tä se ko­et­tai­siin näin ajan­koh­tai­sek­si ja tär­ke­äk­si”, hän to­te­aa ja viit­taa vii­me kuu­kau­sien kes­kus­te­luun po­pu­lis­mis­ta, na­ti­o­na­lis­mis­ta ja ra­sis­mis­ta. Hiip­pa­kun­ta­päi­vil­lä tee­ma saa eri­tyi­sen lei­man Ruot­sin kir­kon ark­ki­piis­pa Mar­tin Mod­éuk­sen vie­rai­lun myö­tä.

– Suo­mes­sa käy­dään ny­kyi­sen hal­li­tuk­sem­me ja eri mi­nis­te­rien lau­su­mien poh­jal­ta kes­kus­te­lua sii­tä, mi­ten suh­tau­dum­me toi­siin ih­mi­siin. Ruot­sis­sa kes­kus­te­lu on saa­nut sel­ke­än us­kon­nol­li­sen lä­hes­ty­mis­ta­van ko­raa­nin­polt­to­jen ja tur­val­li­suus­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­sen myö­tä”, Åst­rand sa­noo ja to­te­aa ko­ke­van­sa tee­man en­tis­tä ajan­koh­tai­sem­mak­si ja tär­ke­äm­mäk­si.

– Odo­tan in­nol­la usei­ta mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja kir­kon teh­tä­väs­tä yh­teis­kun­nas­sa ja ajan­koh­tai­sis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man ja Mar­tin Mod­éuk­sen kans­sa.

Kir­ja­jul­kai­su ja kat­se tu­le­vai­suu­teen

Juh­la­vuo­den ko­ho­koh­ta on hiip­pa­kun­ta­päi­vät, joi­ta vie­te­tään Por­voos­sa 27.–29. lo­ka­kuu­ta.

– Hiip­pa­kun­ta­päi­viin kuu­luu eri­lai­sia kes­kus­te­lu­ja sa­ta­vuo­ti­ses­ta hiip­pa­kun­nas­tam­me ja sen ke­hi­tyk­ses­tä, mu­siik­ki­ai­heis­ta ja mes­suis­ta, mut­ta myös ai­kaa ja ti­laa kes­kus­te­luil­le ja poh­din­noil­le kir­kos­ta, yh­teis­kun­nas­ta ja hiip­pa­kun­nas­ta on va­rat­tu. En­nen kaik­kea se on mah­dol­li­suus ta­va­ta”, Åst­rand huo­maut­taa.

Hiip­pa­kun­ta­päi­vien per­jan­tai-il­ta­päi­vän pa­nee­li­kes­kus­te­lun yh­tey­des­sä jul­kais­taan Ro­bert Lem­ber­gin toi­mit­ta­ma juh­la­kir­ja Til­l­sam­mansk­raft – stif­tet, sek­let, svens­kan. Lau­an­tai­aa­mu­päi­väl­lä jär­jes­te­tään rin­nak­kai­soh­jel­maa: ylei­sö voi seu­ra­ta kes­kus­te­lua Por­voon hiip­pa­kun­nan iden­ti­tee­tis­tä, his­to­ri­as­ta, ny­ky­ti­las­ta ja kan­to­ky­vys­tä tai vaih­to­eh­toi­ses­ti osal­lis­tua py­hiin­va­el­luk­seen tai opas­te­tul­le va­el­luk­sel­le Van­has­sa kau­pun­gis­sa.

Hiip­pa­kun­ta­päi­vil­le osal­lis­tuu lau­an­tai­na juh­la­e­si­tel­män pi­tä­vän Ruot­sin kir­kon ark­ki­piis­pan li­säk­si kan­sain­vä­li­siä vie­rai­ta Ir­lan­nis­ta. Il­ta­päi­väl­lä piis­pa eme­ri­tus Gus­tav Björkst­rand ker­too kir­jas­taan, joka kä­sit­te­lee vir­si­kir­jan suo­men­ruot­sa­lai­sia kir­jai­li­joi­ta. Lau­an­tain juh­lail­las­sa kuul­laan myös mu­siik­kia.

Hiip­pa­kun­ta­päi­vät päät­ty­vät sun­nun­tai­na 29.10. juh­la­mes­suun Por­voon tuo­mi­o­kir­kos­sa. Yle lä­het­tää mes­sun ra­di­oit­se ja Aree­nas­sa viit­to­ma­kie­lel­lä. Hiip­pa­kun­ta­päi­vil­le tu­lee il­moit­tau­tua vii­meis­tään 15.9.2023.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys