JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seuravalmistelut käynnistyivät

Uutiset
21.2.2023 8.00

Juttua muokattu:

20.2. 13:25
2023022013253020230221080000
Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Aulikki Piirainen

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Reisjärven kurssilaisia huojensi tieto, että edellisten järjestäjien kokemus siirtyy prosessissa uusille vastuunkantajille.

Aulikki Piirainen

Au­lik­ki Pii­rai­nen

Reis­jär­vi

Alus­tus Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­tä poh­jus­ti työs­ken­te­lyä, jos­sa suun­nat­tiin kat­set­ta tu­le­vaan.

Reis­jär­ven opis­tol­le ko­koon­tui ke­sän 2023 opis­to­seu­ro­jen vas­tuu­hen­ki­löi­tä hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Alus­tuk­sen pi­tä­nyt seu­ra­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Rai­mo Torn­berg he­rät­te­li kuu­li­joi­ta poh­ti­maan, ke­nen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa ol­laan, kun teh­dään Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä. Torn­berg muis­tut­ti, et­tä Tai­vaal­li­nen Isä on us­ko­nut kul­le­kin sen teh­tä­vän, jon­ka vel­jet ja si­sa­ret hä­nel­le osoit­ta­vat.

Tu­kea ja myö­tä­tun­toa vas­tuun­kan­ta­jil­le

Alus­ta­ja ky­syi, jak­sam­me­ko kan­taa vas­tuu­ta vai on­ko kii­rei­nen elä­mä oh­jaa­mas­sa lii­ak­si va­lin­to­jam­me.

– Opis­to­seu­rat voi­vat muo­dos­tua meil­le ai­van kuin maa­mer­keik­si tai juh­la­het­kik­si, joi­hin ha­lu­am­me pa­la­ta pit­kin vuot­ta eri yh­teyk­sis­sä, vas­ta­si Torn­berg. Alus­ta­ja ke­hot­ti myös tar­kas­te­le­maan sitä, on­ko työ­taak­kaa ja­et­tu riit­tä­vän mo­nil­le har­teil­le.

– Osaam­me­han an­taa tu­kea ja myö­tä­tun­toa eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vil­le myös opis­to­seu­ro­jen val­mis­te­lus­sa? Muis­tam­me­ko an­taa po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta? ky­syi alus­ta­ja.

Uu­si ajan­koh­ta va­kiin­tu­mas­sa

Kes­kus­te­lus­sa ker­rot­tiin ko­ke­muk­sia edel­li­sen vuo­den seu­rois­ta. Pu­heen­vuo­rois­sa nos­tet­tiin esil­le ke­hi­tet­tä­vää, mut­ta myös on­nis­tu­mi­sia, ku­ten spon­taa­ni mak­ka­ra­pe­ru­na­jo­no­jen ly­hen­tä­mi­nen. Il­ta­ky­lä ison­tel­tan hä­mä­ryy­des­sä to­det­tiin säi­lyt­tä­mi­sen ar­voi­sek­si.

Seu­ra­vii­kon­lo­pun siir­tä­mi­nen hei­nä­kuus­ta elo­kuu­hun ei vai­kut­ta­nut vä­ki­mää­rään vaan opis­to­seu­rat ko­ko­si­vat ke­säl­lä 2022 pal­jon seu­ra­vie­rai­ta pai­kal­le. Ajan­koh­ta elo­kuun alus­sa on to­det­tu sii­nä mie­les­sä hy­väk­si, et­tä nuo­ril­ta ovat ke­sä­työt use­as­ti jo päät­ty­neet, ja he ha­lu­a­vat ko­koon­tua yh­teen en­nen opis­ke­lu­jen al­kua. Opis­to­seu­rat jär­jes­te­tään, jos Ju­ma­la suo, vii­me vuo­den ta­paan elo­kuun alus­sa 4.–6.8.2023.

Ko­ke­mus siir­tyy

En­si ke­sän seu­ro­jen suun­nit­te­lus­sa esil­le nou­si eri toi­mi­kun­tien lop­pu­ra­port­tien mer­ki­tys. Ne ovat suu­rek­si avuk­si, kun joka vuo­si uu­si va­paa­eh­tois­ten jouk­ko hyp­pää seu­ra­jär­jes­te­lyi­hin kuin liik­ku­vaan ju­naan.

Ke­sän 2023 opis­to­seu­rois­ta vas­taa­vat Py­hän­nän, Kär­sä­mä­en, Ka­jaa­nin, Ki­vi­jär­ven, Haa­pa­jär­ven, Kes­ti­län, Py­hä­jo­en, Vi­han­nin, Pulk­ki­lan, Pih­ti­pu­taan ja Py­hä­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si on va­lit­tu ”Mi­nun ar­mo­ni riit­tää si­nul­le” (2. Kor. 12:9).

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys