JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Toiveissa tavallinen, Jumalan siunaama opistovuosi

Uutiset
30.8.2022 9.15

Juttua muokattu:

29.8. 14:13
2022082914133320220830091500
Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen työntekijät kokoontuivat vuosittaiselle työyhteisökurssilleen, tällä kertaa Jämsään 10.–11.8.2022. Kurssilla keskustellaan opistoja ja niiden työyhteisöjä koskevista yhteisistä asioista, osin työntekijäryhmittäin ja osin kaikki yhdessä.

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen työntekijät kokoontuivat vuosittaiselle työyhteisökurssilleen, tällä kertaa Jämsään 10.–11.8.2022. Kurssilla keskustellaan opistoja ja niiden työyhteisöjä koskevista yhteisistä asioista, osin työntekijäryhmittäin ja osin kaikki yhdessä.

Timo Valli

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen työntekijät kokoontuivat vuosittaiselle työyhteisökurssilleen, tällä kertaa Jämsään 10.–11.8.2022. Kurssilla keskustellaan opistoja ja niiden työyhteisöjä koskevista yhteisistä asioista, osin työntekijäryhmittäin ja osin kaikki yhdessä.

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen työntekijät kokoontuivat vuosittaiselle työyhteisökurssilleen, tällä kertaa Jämsään 10.–11.8.2022. Kurssilla keskustellaan opistoja ja niiden työyhteisöjä koskevista yhteisistä asioista, osin työntekijäryhmittäin ja osin kaikki yhdessä.

Timo Valli

Heli Säk­ki­nen

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­to­jen reh­to­rit ovat aloit­ta­neet uut­ta lu­ku­vuot­ta hy­vil­lä mie­lin. Opis­toil­la luo­te­taan, et­tä ko­ro­na­vuo­sien muu­tos­ten jäl­keen saa­daan taas ”ta­val­li­nen” opis­to­vuo­si.

Yh­teen­sä 455 opis­ke­li­jaa on aloit­ta­nut elo­kuun ai­ka­na opis­to­vuo­ten­sa kris­til­li­syy­den kan­sa­no­pis­tois­sa. Jäm­säs­sä ja Ra­nu­al­la lu­ku­vuo­si al­koi sun­nun­tai­na 14.8., Reis­jär­vel­lä kah­ta viik­koa myö­hem­min, 28.8.

Opis­to­jen reh­to­rit ovat läh­te­neet uu­teen opis­to­vuo­teen in­nol­la ja hy­vil­lä ja le­vol­li­sin mie­lin, Ju­ma­lan siu­nauk­seen luot­ta­en. Reis­jär­ven opis­ton reh­to­ri Valt­te­ri Lai­ti­la ker­too, et­tä opis­tol­la luo­te­taan, et­tä kol­men ko­ro­na­tal­ven jäl­keen saa­daan niin sa­not­tu ta­val­li­nen opis­to­vuo­si.

Uu­si opin­to­pol­ku ja reh­to­rin tut­ki­mus­va­paa

Reis­jär­vel­lä uu­si lu­ku­vuo­si al­koi tu­tuis­ta läh­tö­koh­dis­ta: kaik­kia lin­jo­ja uu­dis­tet­tiin edel­li­sel­le lu­ku­vuo­del­le, jo­ten tänä vuon­na suu­rem­pia uu­dis­ta­mis­tar­pei­ta ei ol­lut.

– Luon­nol­li­ses­ti koko ajan teh­dään ke­hi­tys­työ­tä, mut­ta mi­tään suu­ria mul­lis­tuk­sia täl­le vuo­del­le ei ole teh­ty, Lai­ti­la to­te­aa.

Ra­nu­an opis­tos­sa al­koi tänä syk­sy­nä uu­te­na lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin opin­to­pol­ku, reh­to­ri Tuo­mas Tai­pa­le mai­nit­see. Tek­ni­nen opin­to­pol­ku on laa­jen­ta­nut si­säl­tö­ään uu­sien tek­no­lo­gi­oi­den suun­taan, jo­ten po­lun ni­mi­kin tar­ken­net­tiin Tek­ni­sen työn ja tek­no­lo­gi­an opin­to­po­luk­si.

Jäm­sän opis­tos­sa muu­tok­sia al­ka­neen opis­to­vuo­den ke­vät­lu­ku­kau­del­le tuo reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­lan tut­ki­mus­va­paa. Hä­nen si­jai­suut­taan hoi­taa pe­da­go­gi­nen reh­to­ri Ilk­ka Ma­ju­ri.

Opis­ton ovet ovat avoin­na

Reh­to­rei­den mu­kaan opis­toil­le on saa­tu tar­vit­ta­va hen­ki­lö­kun­ta. Reis­jär­vel­lä vii­me ke­vää­seen ver­rat­tu­na on ol­lut vain yk­si hen­ki­lö­vaih­dos.

Ra­nu­al­la kaik­ki tar­vit­ta­vat rek­ry­toin­nit saa­tiin teh­tyä jo ke­vään ja al­ku­ke­sän ai­ka­na. Tuo­mas Tai­pa­le sa­noo hen­ki­lös­tö­ti­lan­teen ole­van mel­ko lail­la en­nal­laan:

– Muu­ta­ma opin­to- ja van­hem­pain­va­paan si­jai­suus on me­nos­sa, ja li­säk­si uu­si, syk­syl­lä al­ka­nut Lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin opin­to­pol­ku on saa­nut uu­den opet­ta­jan.

Tai­pa­le iloit­see opis­ton­sa mo­ti­voi­tu­neis­ta ja in­nok­kais­ta opis­ke­li­jois­ta, osaa­vas­ta hen­ki­lö­kun­nas­ta ja eri­no­mai­ses­sa kun­nos­sa ole­vis­ta kiin­teis­töis­tä ja ta­lou­des­ta. Hän muis­tut­taa, et­tä opis­to on avoin­na myös muil­le kuin opis­to­vuo­den opis­ke­li­joil­le:

– Toi­vo­tan ter­ve­tul­leek­si myös kaik­ki ly­hyt- ja verk­ko­kurs­si­lai­set syk­syl­lä ja en­si ke­vää­nä mo­ni­puo­li­sil­le kurs­seil­lem­me!

Lue huo­men­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mies-leh­des­tä muun mu­as­sa, min­kä ver­ran eri opis­toil­la on opis­ke­li­joi­ta ja kuin­ka kan­sain­vä­lis­tä nii­den toi­min­ta on.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys